Sjednice Skupštine

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine i predlaže dnevni red sjednice.

Sjednicu Skupštine može sazvati i potpredsjednik Skupštine po ovlaštenju predsjednika ili u slučaju objektivne spriječenosti predsjednika da to učini. Prijedlog za sazivanje sjednice može podnijeti Pokrajinska vlada ili najmanje jedna petina zastupnika. U slučaju podnošenja ovog prijedloga, predsjednik ili potpredsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine, koja se mora održati u roku od deset dana od dana podnošenja prijedloga.

Saziv za sjednicu, dostavlja se zastupnicima najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Uz saziv se dostavlja materijal koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda, ukoliko nije dostavljen ranije, i zapisnik s prethodne sjednice, putem pošte i u elektroničkom obliku.

Sjednicu Skupštine predsjednik može sazvati u kraćem roku, ali ne kraćem od 72 sata, o čemu će predsjednik Skupštine na početku sjednice Skupštine dati obrazloženje.

Iznimno, sjednicu Skupštine predsjednik može sazvati i u roku kraćem od 72 sata, ukoliko postoje razlozi hitnosti (razmatranje amandmana podnijetog na prijedlog akta koji je Skupština kao ovlašteni predlagatelj podnijela Narodnoj skupštini, utvrđivanje amandmana na prijedlog akta koji razmatra Narodna skupština, u slučaju narušavanja sigurnosti Pokrajine i slučaju elementarne nepogode i o čemu će predsjednik Skupštine na početku sjednice Skupštine dati obrazloženje.

U slučaju sazivanja sjednice Skupštine u kraćim rokovima predviđenim u članku 79. stavak 2. i 3. Poslovnika o radu, saziv, materijal koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda, drugi materijali i zapisnik s prethodne sjednice dostavljaju se samo u elektroničkom obliku.

Na zahtjev predsjednika, odnosno ovlaštenog predstavnika zastupničke skupine ili zastupnika koji nije član zastupničke skupine, materijali se mogu u pisanom obliku preuzeti u sjedištu Skupštine.

Sjednice se održavaju, po pravilu utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 10 do 19 sati s jednosatnom stankom.

Sjednica se može održati i drugim danom ukoliko za to postoje opravdani razlozi koje predsjednik Skupštine priopćava zastupnicima. Skupština može nastaviti s radom na sjednici i nakon 19 sati, dok se ne završi rad po Dnevnom redu, o čemu predsjednik Skupštine obavještava zastupnike najkasnije do 18 sati.

U radu sjednice Skupštine sudjeluju i predsjednik, potpredsjednici i članovi Pokrajinske vlade, ovlašteni predstavnici Pokrajinske vlade i drugih predlagatelja, kao i osobe koje predsjednik Skupštine pozove na sjednicu.

O radu na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik i generalni tajnik Skupštine i stavlja se pečat Skupštine. Na sjednici se vode stenografske bilješke i vrši tonsko snimanje tijeka sjednice. U stenografske bilješke unosi se tekst u izrečenom obliku. Pravo je svakog zastupnika da ostvari uvid u stenografske bilješke, kao i da na zahtjev dobije izvadak iz stenografskih bilježaka sa sadržajem izlaganja.

Skupština odlučuje većinom glasova na sjednici kojoj nazoči većina od ukupnog broja zastupnika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika: o donošenju i promijeni Statuta; o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za provedbu Statuta; o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine i o izboru i razrješenju Pokrajinskog zaštitnika građana – pučkog pravobranitelja.

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja zastupnika: o prijevremenom prestanku mandata Skupštine; o raspisivanju pokrajinskog referenduma; o donošenju proračuna AP Vojvodine i usvajanju završnog računa; o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Skupštine; o izboru i razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Pokrajinske vlade i o donošenju Poslovnika o radu Skupštine.

Glasovanje na sjednici Skupštine je javno, osim ako Skupština odluči da se glasuje tajno. Zastupnik se izjašnjava javnim glasovanjem za prijedlog, protiv prijedloga ili se uzdržava od glasovanja.

Skupština može održati svečanu sjednicu. Svečanu sjednicu Skupštine, predsjednik Skupštine može sazvati u povodu državnih i međunarodnih praznika i obilježavanja povjesnih godišnjica.

Na svečanu sjednicu Skupštine predsjednik može pozvati predsjednika Republike, predsjednika i članove Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, predstavnike drugih tijela i organizacija iz zemlje i inozemstva i druge predstavnike javnog, znanstvenog i kulturnog života Srbije.

Skupština može održati tematsku sjednicu. Tematsku sjednicu Skupštine, predsjednik Skupštine može sazvati radi razmatranja pitanja koja se odnose na vođenje politike u pojedinom području i pitanjima od šireg gospodarskog, kulturnog i političkog značaja.

Na tematsku sjednicu Skupštine predsjednik može pozvati predstavnike drugih tijela i organizacija iz zemlje i inozemstva ukoliko ocijeni da njihovo sudjelovanje na sjednici može doprinijeti sveobuhvatnijem sagledavanju pitanja koje je na dnevnom redu tematske sjednice.

Dnevni red svečane i tematske sjednice utvrđuje predsjednik Skupštine. U pogledu načina na koji se zastupnicima dostavlja saziv za svečanu i tematsku sjednicu, sukladno se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na sazivanje sjednice Skupštine.

Detaljnije: Poslovnik o radu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine