O Skupštini

Skupština AP Vojvodine je najviše tijelo AP Vojvodine koje vrši normativne i druge funkcije, sukladno Ustavu, zakonu i Statutu.

Skupština AP Vojvodine ima 120 zastupnika koji se biraju na izravnim izborima, tajnim glasovanjem, po proporcionalnom sustavu, na razdoblje od četiri godine.

Najviši pravni akt Autonomne Pokrajine Vojvodine je Statut. Donosi ga Skupština uz prethodnu suglasnost Narodne skupštine Republike Srbije.

Statutom se, na temelju Ustava Republike Srbije i Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US), utvrđuju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, izbor, ustrojstvo i rad njenih tijela i druga pitanja od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodine.

Građani u AP Vojvodini ravnopravni su u ostvarivanju svojih prava, bez obzira na rasu, spol, nacionalnu pripadnost, društveno podrijetlo, rođenje, vjeroispovijed, političko ili drugo uvjerenje, imovno stanje, kulturu, jezik, starost i psihički ili fizički invaliditet, sukladno Ustavu i zakonu.

U radu Skupštine, pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, u ravnopravnoj službenoj uporabi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski jezik i njihova pisma, sukladno zakonu.

U međunarodnoj suradnji, između ostalih aktivnosti, izdvaja se članstvo u Skupštini europskih regija (AER).

Sjedište Skupštine je u Novom Sadu, ulica Vladike Platona 1 u zgradi Banskog dvora koja je proglašena spomenikom kulture od iznimnog značaja.

Ustrojstvo

Ustrojstvo i način rada Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika uređeni su Poslovnikom o radu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Skupština ima predsjednika, a prilikom svakog konstituiranja Skupština utvrđuje broj potpredsjednika, na prijedlog predsjednika.

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, sagledavanje stanja u određenim područijima i obavljanje drugih poslova obrazuju se odbori kao stalna radna tela.

Skupština ima i generalnog tajnika koji pomaže predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine u pripremi i vođenju sjednica i rukovodi Službom Skupštine.