O Zhromaždení

Zhromaždenie AP Vojvodiny је najvyšší orgán AP Vojvodiny, ktorý vykonáva normatívne a iné funkcie, v súlade s ústavou, zákonom a štatútom.

Zhromaždenie AP Vojvodiny má 120 poslancov ktorých volia na priamych voľbách tajným hlasovaním podľa proporčného systému na štvorročné obdobie.

Najvyšší právny akt Autonómnej pokrajiny Vojvodiny је štatút. Vynáša ho zhromaždenie za predbežného súhlasu Národného zhromaždenia Srbskej republiky.

Štatútom sa, na základe Ústavy Srbskej republiky a Zákona o určení príslušností Autonómnej pokrajiny (vestník Službeni glasnik č. 99/2009 a 67/2012 – uznesenie ÚS), určujú príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, voľba, organizácia a práca jej orgánov a iné otázky významné pre Autonómnu pokrajinu Vojvodinu.

Občania v AP Vojvodine sú rovnoprávni v uskutočňovaní svojich práv, bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnú príslušnosť, spoločenský pôvod, narodenie, vierovyznanie, politické a iné presvedčenie, majetkový stav, kultúru, jazyk, vek a psychické a fyzické postihnutie, v súlade s ústavou a zákonom.

V práci zhromaždenia sa, okrem srbského jazyka a cyrilského písma, rovnoprávne používajú aj maďarčina, slovenčina, chorvátčina, rumunčina a rusínčina a ich písma, v súlade so zákonom.

V medzinárodnej spolupráci sa okrem iných aktivít, vyčleňuje členstvo v Zhromaždení európskych regiónov (AER).

Sídlo zhromaždenia je v Novom Sade, ulica Vladiku Platona 1 v budove Banovinského paláca, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku veľkého významu.

Organizácia práce

Organizácia a spôsob práce Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ako aj uskutočňovanie práv a povinností poslancov sú upravené Rokovacím poriadkom  Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Zhromaždenie má predsedu, a pri každom ustanovení zhromaždenie ustaľuje počet podpredsedov, na návrh predsedu.

Pre prerokúvanie a rozoberanie otázok z príslušnosti Zhromaždenia, navrhovanie aktov, zvažovanie stavu v určitých oblastiach a vykonávanie iných úkonov sa zriaďujú výbory ako stále pracovné telesá.

Zhromaždenie má aj generálneho tajomníka, ktorý predsedovi a podpredsedom Zhromaždenia pomáha pri pripráve a vedení zasadnutí a vedie službu Zhromaždenia.