Oprávnenia a povinnosti predsedu Zhromaždenia

Podľa Rokovacieho poriadku Zhromaždenia AP Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 60/2018 - konsolidovaný text) predseda zhromaždenia má nasledujúce práva a povinnosti:

 • zastupuje zhromaždenie,
 • vypisuje voľby poslancov,
 • zvoláva zasadnutia zhromaždenia a ustaľuje návrh rokovacieho programu,
 • zvoláva zasadnutia kolégia zhromaždenia a predsedá zasadnutiam,
 • predsedá zasadnutiam zhromaždenia,
 • stará sa o poriadok na zasadnutiach a o uplatňovanie rokovacieho poriadku,
 • stará sa o včasnú a zladenú prácu pracovných telies,
 • podpisuje akty, ktoré vynieslo zhromaždenie,
 • určuje predstaviteľov zhromaždenia v jednotlivých reprezentatívnych príležitostiach,,
 • v mene zhromaždenia sa ujíma patronátu a
 • vykonáva iné úkony vyplývajúce zo štatútu, pokrajinského parlamentného uznesenia a tohto rokovacím poriadkom.