Дїловнїк о роботи Скупштини Автономней Покраїни Войводини

("Сл. новини АП Войводини", число 37/2014)

На основи члена 31. и 43. пасус 2. Статута Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 20/14) и члена 1. пасус 2. Покраїнскей скупштинскей одлуки о Скупштини Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 28/14),

Скупштина Автономней Покраїни Войводини, на схадзки хтора отримана 23. септембра 2014. року, принєсла

ДЇЛОВНЇК О РОБОТИ
СКУПШТИНИ АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

I ОБЩИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Зоз Дїловнїком о роботи Скупштини Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: Дїловнїк) ше блїжей ушорює орґанизацию роботи Скупштини Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: Скупштина) и ушорює способ роботи Скупштини.

Член 2.

Меновнїки хтори означую службени позициї, положеня и функциї у Скупштини ше хаснує у форми хтора виражує пол особи хтора їх ношитель.

Член 3.

У роботи Скупштини, попри сербского язика и кирилского писма, ровноправно ше службено хаснує и мадярски, словацки, горватски, румунски и руски язик и їх писма, у складзе зоз Статутом.

II КОНСТИТУОВАНЄ СКУПШТИНИ

1. Зволованє першей схадзки Скупштини

Член 4.

Першу схадзку Скупштини зволує предсидатель Скупштини предходного зволаня у чаше трох дньох од дня подношеня звиту Покраїнскей виберанковей комисиї о запровадзених виберанкох.

Кед предсидатель Скупштини предходного зволаня у утвердзеним чаше нє звола схадзку, схадзку звола найстариши подпредсидатель предходного зволаня у наступних трох дньох.

На схадзки Скупштини по вибор предсидателя Скупштини предшеда найстарши посланїк цо присутни на схадзки, хторому у роботи помага ґенерални секретар Скупштини.

Член 5.

На першей схадзки Скупштини ше:

- потвердзує мандати посланїкох;
- формує посланїцки ґрупи;
- вибера предсидателя;
- вибера подпредсидательох Скупштини;
- менує ґенерални секретар Скупштини.

На першей схадзки Скупштини ше можу формовац и роботни цела Скупштини.

2. Потвердзованє мандата посланїкох

Член 6.

Посланїки здобуваю права и длужносци з дньом потвердзованя мандата.

Скупштина потвердзує мандат посланїкох на основи увереньох о виборе посланїкох и звиту Покраїнскей виберанковей комисиї о запровадзених виберанкох.

Скупштина формує Комисию за потвердзованє мандата посланїкох (у дальшим тексту: Комисия) хтора ма седем членох.

У составе Комисиї ше обезпечує зрозмирну заступеносц посланїкох  вибраних на предкладанє политичних странкох, коалициї политичних странкох або коалициї политичней странки и ґрупи гражданох або ґрупи гражданох.

Член 7.

Предсидателя и членох Комисиї предклада посланїк хтори предшеда на схадзки Скупштини. Комисия вибрана кед за ню гласа векшина присутних посланїкох.

Член 8.

Комисия почина з роботу такой накадзи є вибрана.

Комисия роби на схадзки на хторей присутна векшина членох Комисиї, а одлучує з векшину гласох вкупного числа членох Комисиї.

Член 9.

На основи звиту Покраїнскей виберанковей комисиї о запровадзених виберанкох, Комисия утвердзує чи податки з увереньох о виборе каждого посланїка идентични з податками зоз звиту Покраїнскей виберанковей комисиї и о тим подноши звит Скупштини у писаней форми хтори ма:

- предкладанє за потвердзованє мандата каждого посланїка,
- обгрунтоване предкладанє за одкладанє потвердзованя мандата дзепоєдних посланїкох.

Член Комисиї за хторого ше предклада одкладанє потвердзованя мандата нє може участвовац у одлучованю о тим предкладаню.

Член 10.

Звит Комисиї Скупштина розпатра и прилапює у цалосци, кед Комисия нє предложела одкладанє потвердзованя мандата дзепоєдних посланїкох.

Кед Комисия у своїм звиту предложи же би ше посланїкови одложело потвердзованє мандата, о каждим таким предкладаню ше гласа окреме.

З подношеньом звиту Скупштини, Комисия престава з роботу.

Член 11.

Кед Скупштина одложи потвердзованє мандата посланїкови, вона обовяже Покраїнску виберанкову комисию же би окончела преверйованє валидносци увереня о виборе посланїка и о тим обвисцела Скупштину у чаше осем дньох од дня приманя одлуки.

О потвердзованю мандата посланїка зоз пасуса 1. того члена Скупштина одлучи после розпатраня информациї Покраїнскей виберанковей комисиї.

Посланїк хторому одложене потвердзованє мандата ма право присуствовац на схадзкох Скупштини и участвовац у роботи без права одлучованя.

Член 12.

Скупштина конституована з потвердзованьом мандата двом трецином посланїкох.

Зоз дньом конституованя Скупштини, престава мандат посланїкох  предходного зволаня.

3. Формованє посланїцких ґрупох

Член 13.

Посланїцки ґрупи ше формує на способ яки утвердзени з тим дїловнїком.

4. Вибор предсидателя Скупштини

Член 14.

Кандидата за предсидателя Скупштини можу предложиц найменєй 20 посланїки.

Посланїк може участвовац у предкладаню лєм єдного кандидата.

Предкладанє кандидата за предсидателя Скупштини ше подноши предшедаюцому, у писаней форми.

Член 15.

Предкладанє облапя мено и презвиско кандидата, кратку биоґрафию, странкову припадносц, мено и презвиско представителя предкладача, обгрунтованє и согласносц кандидата у писаней форми.

Предшедаюци доручує посланїком прияти предкладаня кандидатох за предсидателя Скупштини.

Представитель предладача ма право усно обгрунтовац предкладанє.

Член 16.

О предкладаню кандидата за предсидателя Скупштини ше отвера претрес.

По заключеню претресу, предшедаюци утвердзує лїстину кандидатох за предсидателя Скупштини по азбучним шоре першей букви презвиска кандидатох.

Член 17.

Предсидателя Скупштини ше вибера з явним гласаньом кед Скупштина нє принєше одлуку о тайним гласаню.

Гласанє ше окончує по одредбох того дїловнїка о одлучованю з явним гласаньом.

Кед предложени вецей кандидати за предсидателя, гласа ше зоз преволованьом посланїкох.

Кед Скупштина одлучи же ше гласа тайно, гласанє ше окончує по одредбох того дїловнїка о одлучованю зоз тайним гласаньом.

Член 18.

Зоз гласаньом за вибор предсидателя Скупштини руководзи предшедаюци, хторому у роботи помагаю двоме наймладши посланїки хтори присутни на схадзки и ґенерални секретар Скупштини.

Кандидат за предсидателя Скупштини нє може руководзиц зоз гласаньом, анї помагац предшедаюцому у руководзеню зоз гласаньом.

Член 19.

За предсидателя Скупштини вибрани посланїк хтори достал векшину гласох вкупного числа посланїкох.

Кед предложени єден кандидат хтори нє достал потребну векшину або предложени двоме кандидати, а анї єден нє достал потребну векшину, поступок вибору ше повторює.

Кед предложени вецей кандидати, а анї єден нє достал потребну векшину, гласанє ше повтори за двох кандидатох хтори достали найвекше число гласох, односно за кандидатох хтори достали найвекше и источашнє єднаке число гласох.

Кед у другим кругу предсидатель Скупштини нє вибрани, поступок вибору ше повторює.

Член 20.

З нагоди ступаня на длужносц предсидатель Скупштини пред Скупштину пришага:

«Пришагам же будзем почитовац Устав и закон Републики Сербиї, Статут Автономней Покраїни Войводини и же длужносц предсидателя Скупштини Автономней Покраїни Войводини будзем окончовац совисно, нєпристрасно и одвичательно, руководзаци ше з демократичнима началами, интересами гражданох и интересами Автономней Покраїни Войводини и же будзем чувац угляд Скупштини».

Член 21.

После вибору, предсидатель Скупштини пребера предшеданє зоз схадзку.

5. Вибор подпредсидательох Скупштини

Член 22.

При каждим конституованю Скупштина утвердзує число подпредсидательох, на предкладанє предсидателя.

Член 23.

Найменєй 20 посланїки можу предложиц єдного або вецей кандидатох за подпредсидателя Скупштини, алє найвецей по число яке ше вибера.

Предкладанє кандидата за подпредсидателя Скупштини ше подноши предсидательови Скупштини, у писаней форми.

Член 24.

Предкладанє ма мено и презвиско кандидата, кратку биоґрафию, странкову припадносц, мено и презвиско представителя предкладача, обгрунтованє и согласносц кандидата у писаней форми.

Предсидатель Скупштини доручує посланїком прияти предкладаня.

Представитель предкладача ма право усно обгрунтовац предкладанє.

О предкладаню кандидата ше отвера претрес.

По заключеню претресу предсидатель Скупштини утвердзує лїстину кандидатох за подпредсидательох Скупштини по азбучним шоре першей букви презвиска кандидатох.

Член 25.

Гласанє за вибор подпредсидательох Скупштини ше окончує по одредбох того дїловнїка о гласаню за вибор предсидателя Скупштини.

Кажди посланїк гласа за найвецей тельо кандидатох кельо ше подпредсидательох вибера.

Член 26.

За подпредсидателя Скупштини вибрани кандидат хтори достал векшину гласох вкупного числа посланїкох.

Кед предложени тельо кандидати кельо ше вибера, а нє вибране предвидзене число або анї єден подпредсидатель Скупштини, повторює ше поступок вибору за таке число подпредсидательох Скупштини яке нє вибране.

Кед предложени вецей кандидати од числа яке ше вибера, а нє вибране предвидзене число подпредсидательох Скупштини, повтори ше гласанє за таке число подпредсидательох Скупштини яке нє вибране и то спомедзи тих предложених кандидатох цо остали.

Кед анї у другим кругу нє вибране предвидзене число подпредсидательох Скупштини, повторює ше вибор за таке число подпредсидательох яке нє вибране.

Член 27.

З нагоди ступаня на длужносц подпредсидатель Скупштини пред Скупштину пришага:

«Пришагам же будзем почитовац Устав и закон Републики Сербиї, Статут Автономней Покраїни Войводини и же длужносц подпредсидателя Скупштини Автономней Покраїни Войводини будзем окончовац совисно, нєпристрасно и одвичательно, руководзаци ше з демократичнима началами, интересами гражданох и интресами Автономней Покраїни Войводини и же будзем чувац угляд Скупштини».

6. Менованє ґенералного секретара Скупштини

Член 28.

Скупштина ма ґенералного секретара.

Кандидата за ґенералного секретара Скупштини предклада предсидатель Скупштини.

Предкладанє ма мено и презвиско кандидата, кратку биоґрафию, обгрунтованє и согласносц кандидата у писаней форми.

Ґенералного секретара Скупштини ше менує на штири роки.

После каждого конституованя Скупштини ше менує ґенералного секретара Скупштини.

За ґенералного секретара Скупштини може буц менована особа зоз законченим правним факултетом, положеним державним фаховим испитом за роботу у орґанох управи и роботним искуством од найменєй пейц роки у фаху.

III ОРҐАНИЗАЦИЯ СКУПШТИНИ

1. Предсидатель, подпредсидатель, ґенерални секретар и заменїк ґенералного секретара Скупштини

а) Предсидатель Скупштини

Член 29.

Предсидатель Скупштини представя Скупштину; розписує виберанки за посланїкох; зволує схадзки Скупштини и утвердзує предкладанє дньового шора; зволує схадзки Колеґиюму Скупштини и предшеда на схадзкох; предшеда на схадзкох Скупштини; стара ше о применки Дїловнїка; стара ше о благочасней и ускладзеней роботи роботних целох; подписує акти хтори принєсла Скупштина; одредзує представительох Скупштини у дзепоєдних репрезентативних нагодох; прилапює покровительства у мено Скупштини и окончує други роботи хтори утвердзени зоз Статутом, покраїнску скупштинску одлуку и тим дїловнїком.

Член 30.

Мандат предсидателя Скупштини тирва штири роки.

Предсидательови Скупштини престава функция скорей як прейдзе час на яки є вибрани: зоз задзекованьом, розришеньом або преставаньом мандата посланїка.

У случаю зоз пасуса 2. того члена функцию предсидателя Скупштини дочасно окончує найстарши подпредсидатель Скупштини, по вибор нового предсидателя.

Предсидатель Скупштини подноши задзекованє Скупштини у писаней форми або усно на схадзки Скупштини.

Предсидательови Скупштини функция престава з дньом и годзину подношеня задзекованя.

О поднєшеним задзекованю ше нє отвера претрес и Скупштина констатує преставанє функциї предсидателя Скупштини.

Член 31.

Скупштина може розришиц предсидателя Скупштини скорей як прейдзе час на яки є вибрани, по поступку яки предвидзени за вибор предсидателя Скупштини.

Член 32.

Кед предсидательови Скупштини престанє функция скорей як прейдзе час на яки є вибрани, Скупштина на истей, а найпознєйше на наступней схадзки, почнє поступок вибору предсидателя Скупштини, у складзе з одредбами того дїловнїка.

б) Подпредсидатель Скупштини

Член 33.

Подпредсидатель Скупштини помага предсидательови Скупштини у окончованю роботох з його дїлокругу и окончує роботи хтори му предсидатель звери.

Предсидателя Скупштини, у случаю його одсутносци або зопартосци окончовац свою функцию, заменює подпредсидатель хторого одредзи предсидатель Скупштини, а кед го предсидатель Скупштини нє одредзи, заменює го найстарши подпредсидатель.

Член 34.

Подпредсидательови Скупштини престава функция скорей як прейдзе час на хтори є вибрани: зоз задзекованьом, розришеньом або преставаньом мандата посланїка, по поступку и на способ яки предвидзени за преставанє функциї предсидателя Скупштини.

в) Ґенерални секретар Скупштини

Член 35.

Ґенерални секретар Скупштини помага предсидательови и подпредсидательом Скупштини у пририхтованю и водзеню схадзкох, руководзи зоз Службу Скупштини, стара ше о запровадзованю одлукох и заключеньох хтори приноши Скупштина, а хтори ше одноша на орґанизацию и роботу Скупштини, стара ше о обезпечованю условийох за роботу посланїкох, посланїцких ґрупох и роботних целох Скупштини и окончує други роботи яки одредзени з тим дїловнїком.

Ґенерални секретар за свою роботу одвитує Скупштини и предсидательови Скупштини.

Функция ґенералного секретара престава з дньом менованя ґенералного секретара нового зволаня Скупштини, з дньом подношеня задзекованя або зоз розришеньом.

Ґенералного секретара Скупштини ше розришує по поступку яки предвидзени за його менованє.

По менованє нового ґенералного секретара длужносц ґенералного секретара окончує заменїк ґенералного секретара.

г) Заменїк ґенералного секретара Скупштини

Член 36.

Ґенерални секретар Скупшини ма заменїка.

Заменїк ґенералного секретара помага ґенералному секретарови у роботи и заменює го у случаю його одсутносци або зопартосци за окончованє роботох.

Заменїка ґенералного секретара менує Скупштина на предкладанє ґенералного секретара Скупштини, зоз согласносцу предсидателя Скупштини у писаней форми.

За заменїка ґенералного секретара Скупштини може буц менована особа зоз законченим правним факултетом, положеним державним фаховим испитом за роботу у орґанох управи и роботним искуством од найменєй пейц роки у фаху.

Функция заменїка ґенералного секретара престава з дньом менованя нового заменїка ґенералного секретара, з дньом подношеня задзекованя або зоз  розришеньом.

Заменїка ґенералного секретара Скупштини ше розришує по поступку яки предвидзени за його менованє.

2. Посланїцка ґрупа

Член 37.

У Скупштини мож формовац посланїцку ґрупу од найменєй пейцох посланїкох.

Посланїк може буц член лєм єдней посланїцкей ґрупи.

Член 38.

Посланїцку ґрупу ше формує так же ше предсидательови Скупштини подноши список членох хтори подписал кажди член посланїцкей ґрупи. На списку ше окреме назначує предсидателя посланїцкей ґрупи и його заменїка.

О пременки составу посланїцкей ґрупи, предсидатель посланїцкей ґрупи обвисцує предсидателя Скупштини, у писаней форми.

При виступаню члена зоз посланїцкей ґрупи, предсидатель посланїцкей ґрупи доручує предсидательови Скупштини подписану вияву о його виступаню.

При приступаню нового члена до посланїцкей ґрупи, предсидатель посланїцкей ґрупи доручує предсидательови Скупштини подписану вияву о його приступаню.

Член 39.

Посланїцку ґрупу представя предсидатель посланїцкей ґрупи.

Посланїцка ґрупа ма заменїка предсидателя посланїцкей ґрупи, хтори заменює предсидателя у случаю одсутносци.

Кед посланїцку ґрупу представя заменїк предсидателя, односно овласцени представитель, вон пребера овласценя предсидателя посланїцкей ґрупи.

Член 40.

Схадзку посланїцкей ґрупи зволує предсидатель посланїцкей ґрупи, пре розпатранє и претресанє питаньох з компетенциї Скупштини.

Схадзку посланїцкей ґрупи може зволац и заменїк предсидателя по овласценю предсидателя або у случаю обєктивней зопартосци предсидателя же би тото зробел.

3. Роботни цела Скупштини

Член 41.

У Скупштини ше формує стаємни и дочасни роботни цела.

Стаємни роботни цела то одбори.

Дочасни роботни цела то: анкетни одбори и комисиї.

Член 42.

Предсидатель Скупштини, на предкладанє роботного цела, може анґажовац науково або фахово институциї або поєдинцох пре преучованє дзепоєдних питаньох з дїлокругу роботи роботного цела.

а) Одбори

Член 43.

За розпатранє и претресанє питаньох з компетенциї Скупштини, предкладанє актох, спатранє стану у одредзених обласцох и окончованє других роботох ше формує одбори як стаємни роботни цела.

Член 44.

Предсидатель Скупштини, у догварки зоз предсидателями посланїцких ґрупох, предклада кандидатох за предсидательох и членох одборох, зрозмирно числу посланїкох яке тоти посланїцки ґрупи маю у Скупштини.

Член 45.

О предкладаню за вибор предсидательох и членох одборох ше одлучує у цалосци з явним гласаньом. Одлука принєшена кед за ню гласала векшина присутних посланїкох.

Член 46.

Одбор ма предсидателя и 10 членох, кед з тим дїловнїком иншак нє одредзене.

Одбор на першей схадзки вибера, зоз шора своїх членох, заменїка предсидателя одбору.

Посланїк може буц член найвецей трох одборох Скупштини.

Член 47.

Предсидатель Скупштини, на предкладанє посланїцкей ґрупи, предклада Скупштини розришенє члена одбору зоз шора членох тей посланїцкей ґрупи скорей як видзе його мандат и вибор нового члена одбору.

Скупштина одлучує о розришеню и виборе нового члена одбору на першей наступней схадзки после доручованя предкладаня посланїцкей ґрупи.

Член 48.

Одбор може формовац пододбор, а предсидатель одбору роботну ґрупу, пре розпатранє одредзеного питаня зоз свойого дїлокругу.

Пододбор може мац найвецей седем членох, з тим же векшину членох творя члени одбору.

До пододбору и роботней ґрупи мож меновац и фаховцох з обласци за хтору ше пододбор односно роботну ґрупу формує.

Член 49.

Одбор приноши рочну програму роботи, о чим обвисцує предсидателя Скупштини.

Програму ше приноши на початку рока, на предкладанє предсидателя Одбору.

Одбор може давац предкладаня за рочни план роботи Скупштини найпознєйше по 01. децембер чечуцого року, за рочни план роботи за наступни рок.

Схадзка одбору

Член 50.

Схадзку одбору зволує предсидатель одбору.

Предсидатель одбору длужен зволац схадзку одбору на вимаганє найменєй трох членох одбору або на вимаганє предсидателя Скупштини. Кед предсидатель одбору нє звола схадзку у вимаганим чаше, схадзку одбору зволує заменїк предсидателя одбору або предсидатель Скупштини.

Схадзки одбору ше отримує у шедзиску Скупштини АП Войводини.

Кед єст оправдани причини, схадзки одбору мож отримовац и вонка зоз шедзиска Скупштини АП Войводини.

Одбор роби на схадзкох дзе присутна векшина членох одбору, а одлучує зоз векшину гласох присутних членох одбору.

Поволанку за схадзку одбору ше доручує членом одбору найпознєйше пейц днї пред отримованьом схадзки одбору. До предкладаня дньового шора мож унєсц предлог акту хтори доручени одбору на розпатранє.

Зволанє, материял за схадзку одбору и записнїк зоз предходней схадзки одбору ше членом одбору доручує по пошти и у електронскей форми.

Окрем питаньох з дньового шора, одбор може розправяц и о других питаньох з дїлокругу одбору, пре информованє одбору.

Винїмково, поволанку за схадзку одбору мож доручиц и у кратшим чаше, при чим предсидатель одбору длужен на схадзки одбору обгрунтовац таки поступок.

У случаю зволованя схадзки у кратшим чаше, материяли ше доручує у електронскей форми, найпознєйше 24 годзини пред отримованьом схадзки Одбору, окрем у случаю зволованя схадзки Скупштини по основи члена 78. пасус 4. Дїловнїка.

Член 51.

Член одбору длужен присуствовац на схадзки одбору.

О зопартосци же би присуствовал на схадзки одбору и о причинох зопартосци, член одбору длужен благочасно информовац предсидателя одбору. 

На схадзки одбору може присуствовац и участвовац у роботи, без права одлучованя и посланїк хтори нє член одбору.

Кед ше на схадзки одбору розпатра предлоги одлукох и амандманох на предлоги одлукох, на схадзку ше поволує и подношительох тих предлогох и амандманох, односно їх овласцених представительох.

У роботи одборох участвую представителє и поверенїки Покраїнскей влади.

У роботи одбору на поволанку можу участвовац и други фахово особи.

У вивершованю роботох зоз свойого дїлокругу одбор може прейґ свойого предсидателя вимагац од орґанох покраїнскей управи податки и информациї яки важни за роботу одбору.

Член 52.

По законченю претресу одбор подноши звит Скупштини у хторим винєшене його думанє односно предкладаня одбору. Одбор одредзує подношителя звиту хтори, по потреби, на схадзки Скупштини обгрунтує звит одбору.

На вимаганє дзепоєдного члена одбору, його видвоєне думанє яке виложел на схадзки одбору ше констатує у звиту одбору и вон го ма право обгрунтовац на схадзки Скупштини.

Член 53.

О схадзки одбору ше водзи записнїк.

До записнїку ше уноши мена присутних и одсутних членох одбору и мена других учашнїкох схадзки, усни и писани предкладаня, становиска одбору, резултати каждого гласаня, як и мена подношительох звитох хтори одредзел одбор.

Записнїк одбору ше прилапює на наступней схадзки и подписує го предсидатель и секретар одобру и кладзе ше печац Скупштини.

Стеноґрафски призначки ше водзи на схадзки одбору, кед же то одбор вимага.

Член 54.

Одбори медзисобно сотрудзую.

Одбори можу отримац заєднїцку схадзку о питаню хторе од заєднїцкого интереса.

О питаню зоз пасуса 2. того члена одбор одлучує оддвоєно.

Член 55.

Одбори тоти:

1. Одбор за питаня уставно-правного положеня Покраїни,
2. Одбор за националну ровноправносц,
3. Одбор за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни,
4. Одбор за предписаня,
5. Одбор за привреду,
6. Одбор за польопривреду,
7. Одбор за урбанизем, просторне планованє и защиту животного штредку,
8. Одбор за буджет и финансиї,
9. Одбор за образованє и науку,
10. Одбор за младеж и спорт,
11. Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох,
12. Одбор за културу и явне информованє,
13. Одбор за представки и предлоги,
14. Одбор за орґанизацию управи и локалну самоуправу,
15. Одбор за административни и мандатни питаня,
16. Одбор за утвердзованє идентичносци покраїнских предписаньох на язикох хтори ше службено хаснує,
17. Одбор за безпечносц,
18. Одбор за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво,
19. Одбор за ровноправносц полох.

Член 56.

Одбор за питаня уставно-правного положеня Покраїни розпатра питаня витворйованя уставного положеня Покраїни, предлог за пременку Статута и розпатра и утвердзує предлог акта о пременки Статута; розпатра предлог же би Скупштина розписала референдум, у складзе зоз тим Дїловнїком; утвердзує предлог акта о випатрунку и хаснованю символох и традиционалних символох АП Войводини, начални питаня применьованя Статута, предклада же би Скупштина була предкладач законох и амандманох на предлоги законох хтори приноши Народна скупштина Републики Сербиї (у дальшим тексту: Народна скупштина) у обласци витворйованя уставно-правного положеня Покраїни.

Одбор ма 15 членох, зоз хторих штирме зоз шора визначних наукових и фахових роботнїкох.

Предсидатель Скупштини предсидатель того одбору.

Член 57.

Одбор за националну ровноправносц розпатра предлоги одлукох и общих актох пре провадзенє витворйованя з Уставом заґарантованей подполней ровноправносци припаднїкох националних меншинох – националних заєднїцох зоз припаднїками сербского народу; предклада мири у обласцох образованя, култури, информованя и службеного хаснованя язикох и писмох и други питаня; провадзи витворйованє правох националних меншинох – националних заєднїцох у складзе зоз националним законодавством и медзинароднима стандардами у обласци националней ровноправносци.

Роботне цело ма предсидателя и 14 членох, од хторих штири по функциї предсидателє одборох у чиїм дїлокругу питаня з обласци образованя, култури, информованя, службеного хаснованя язикох и писмох и безпечносци.

Член 58.

Одбор за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни провадзи, сотрудзує и порушує активносци хтори ше одноша на приношенє законох зоз хторима ше ушорює питаня од покраїнскей значносци. Одбор обєдинює предлоги компетентних одборох Скупштини за приношенє або вименку републичних законох и сотрудзує зоз компетентнима одборами Народней скупштини.

Член 59.

Одбор за предписаня розпатра предлоги покраїнских скупштинских одлукох, других предписаньох и общих актох зоз становиска їх ускладзеносци зоз Статутом и правну систему и предлоги законох, других предписаньох и общих актох хтори Скупштина предклада Народней скупштини за приношенє, предклада приношенє и вименку Дїловнїка, дава предкладанє за толкованє дзепоєдних одредбох Дїловнїка, дава предкладанє за автентичне толкованє одлукох и других общих актох хтори приноши Скупштина, розпатра обвисценє Уставного суду о порушованю поступку за оцену уставносци и законїтосци предписаньох яки принєсли покраїнски орґани и утвердзує одвит Уставному суду, предклада Скупштини порушованє поступку пред Уставним судом за оцену уставносци и законїтосци законох и предписаньох зоз хторима потупени права Покраїни яки утвердзени з Уставом и Статутом и утвердзує пречисцени текст одлукох.

Одбор у своїм звиту Скупштини дава думанє чи акт у складзе зоз правну систему Републики Сербиї и Статутом Автономней Покраїни Войводини.

Член 60.

Одбор за привреду розпатра предлоги одлукох, стратеґийних и других документох з обласци привредного реґионалного розвою, туризма, погосцительства, купельох и лїчилїщох, индустриї и ремеселнїцтва, драгового, ричного и гайзибанского транспорту, саймох и других привредних манифестацийох хтори од значносци за АП Войводину; провадзи запровадзованє програмох мирох и активносцох на запровадзованю ровномирного привредного реґионалного розвою; запровадзованє Стратеґиї туризма Войводини; провадзи запровадзованє политики у обласци телекомуникацийох и приношенє Стратеґиї розвою телекомуникацийох у Републики Сербиї; розпатра питаня у обласци защити авторских и зродних правох у продукциї и обтоку роби; розпоредзованє стимулуюцих и других средствох яки наменєни за розвой привреди; провадзи, порушує и координує активносци у обласци власнїцкей трансформациї, розпатра инициятиви и предкладаня хтори ше одноша на власнїцку трансформацию и орґанизацийне преструктурованє подприємствох, мири економскей политики и други мири и активносци у обласци власнїцкей трансформациї и розпатра други питаня зоз тей обласци.

Член 61.

Одбор за польопривреду розпатра предлог програми розвою польопривреди и валала и мири за стимулованє розвою, предлоги одлукох и общих актох и други питаня з обласци: польопривреди и руралного розвою, поживовей индустриї, статкарства и ветеринарства, водопривреди и водох, лєсарства, ловства, аквакултури, пчоларства, хаснованя и унапредзованя польопривредней жеми и других обласцох.

Член 62.

Одбор за урбанизем, просторне планованє и защиту животного штредку розпатра предлоги програмох, одлукох и общих актох и други питаня з обласци:  урбанизма, просторного планованя и квартельно-комуналних дїялносцох, ушорйованя и хаснованя будовательней жеми, защити и унапредзованя животного штредку и отримуюцого розвою, очуваня, мониторинґу и розвою природних и з роботу створених природних вредносцох и доброх, зопераня и одстраньованя заґадзованя природних ресурсох, други способи и жридла загрожованя животного штредку, защити животного штредку и отримуюцого розвою у обласци рибарства и управяня з рибним фондом у риболовних водох, як и питаньох з других обласцох.

Член 63.

Одбор за буджет и финансиї розпатра Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету, звити о вивершеню одлуки о буджету и предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о закончуюцим рахунку буджету, предлоги одлукох о задлужованю АП Войводини, предлоги одлукох о снованю орґанизацийох, аґенцийох, явних подприємствох и установох пре окончованє роботох АП Войводини и други питаня з обласци финансийох.

Член 64.

Одбор за образованє и науку розпатра предлоги одлукох и общих актох и предлоги програмох розвою дїялносцох у обласци предшколского, основного, штреднього, високого образованя и воспитаня, нєформалного образованя одроснутих, школярского и студентского стандарду, наукового и технолоґийного розвою и други питаня з обласци образованя и воспитаня, наукововиглєдовацкей дїялносци, розвою науки и трансферу наукових досцигнуцох, розвою нових технолоґийох и їх применьованя. Одбор розпатра предлоги за утвердзованє мрежи основних и штреднїх школох и предлоги за снованє образовно-воспитних установох и розпатра питаня обезпечованя условийох за образованє припаднїкох других народох и националних меншинох - националних заєднїцох на їх язикох.

Член 65.

Одбор за младеж и спорт розпатра предлоги одлукох и общих актох и предлоги програмох розвою дїялносцох у обласци спорту и младежи, физичней и технїчней култури.

Член 66.

Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох розпатра предлоги одлукох и общих актох зоз хторима ше ушорює питаня од покраїнскей значносци у здравстве и здравственим осиґураню и унапредзує защиту здравя, здравствену и фармацеутску службу на териториї АП Войводини, розпатра Предлог плана мрежи здравствених установох, провадзи фахову роботу Заводу за явне здравє и роботу купельох и лїчилїщох на териториї Покраїни и други питаня з обласци здравственей защити. Одбор розпатра предлоги одлукох и общих актох з обласци социялней политики, провадзи и преучує стан у обласци обезпечованя социялней сиґурносци вибеженцох, вигнатих и розселєних особох, розпатра програми з обласци социялного розвою, мири за їх запровадзованє и реализацию, питаня социялней защити, борецкей и инвалидней защити, защити цивилних инвалидох войни и други питаня социялней защити, обезпечованя роботи, роботи и защити на роботи; розпатра предлоги одлукох, общих актох и предлоги програмох демоґрафского розвою, провадзи їх витворйованє, розпатра питаня защити фамелиї и старательства, дружтвеного стараня о дзецох и обезпечованя условийох за окончованє тих дїялносцох.

Член 67.

Одбор за културу и явне информованє розпатра предлоги одлукох и общих актох и други питаня хтори ше одноша на розвой и унапредзованє системи явного информованя и радиодифузиї, розпатра змист интернет боку Скупштини, розпатра питаня хтори ше одноша на информованє явносци о роботи Скупштини и други питаня з тей обласци, на ушорйованє и защиту явного интереса гражданох АП Войводини и питаня хтори ше одноша на роботу явних глашнїкох на язикох националних меншинох - националних заєднїцох, предклада Скупштини членох акционерского дружтва зрозмирно учасци у капиталу, предклада Скупштини членох Програмного одбору Радиодифузней установи Войводини и кандидатох за Совит Републичней радиодифузней установи. Одбор розпатра питаня обезпечованя условийох за явне информованє и на язикох народох и националних меншинох - националних заєднїцох у Покраїни. Одбор розпатра предлоги одлукох и общих актох и предлоги програмох розвою дїялносцох у обласци култури, защити културних доброх, кинематоґрафиї, задужбинох, фондох и фондацийох, библиотецкей дїялносци и други питаня у обласци хаснованя, унапредзованя и управяня з културнима добрами, розпатра Програму културного розвою АП Войводини, розпатра предлоги одлукох и общих актох и други питаня хтори значни за обезпечованє розвою култури припаднїкох меншинских националних заєднїцох, розпатра предкладаня за утвердзованє мрежи библиотекох.

Член 68.

Одбор за представки и предлоги розпатра представки и предлоги хтори послани Скупштини и предклада компетентним орґаном мири и активносци за ришованє питаньох яки у нїх винєшени и о тим обвисцує подношительох, розпатра звити о роботи комисийох за представки и жалби локалних самоуправох у Покраїни и други питаня з обласци представкох и предлогох хтори значни за ришованє проблемох гражданох у Покраїни.

О своїх замеркованьох з нагоди представкох и предлогох Одбор обвисцує Скупштину на єй вимаганє або на власну инициятиву.

Член 69.

Одбор за орґанизацию управи и локалну самоуправу розпатра предлоги одлукох и общих актох, як и други питаня у обласци орґанизациї, унапредзеня роботи орґанох покраїнскей управи; Покраїнского омбудсмана, маєтку Покраїни; виберанковей системи у Покраїни; службеного хаснованя язикох и писмох. Одбор провадзи и анализує стан у обласци локалней самоуправи и медзиопштинским сотруднїцтве; розпатра мири и програми розвою з якима ше стимулує вибудов системи локалней самоуправи; стимулує медзиопштинске повязованє; розпатра питаня у обласци реґионалного розвою и снованя Реґионалних розвойних аґенцийох и други питаня з тей обласци.

Член 70.

Одбор за административни и мандатни питаня розпатра увереня о виборе посланїкох и звит Покраїнскей виберанковей комисиї о резултатох виберанкох и подноши звит Скупштини зоз предкладаньом за потвердзованє мандата, розпатра причини преставаня мандата дзепоєдних посланїкох и о тим подноши звит Скупштини, утвердзує предлог одлуки о менованю предсидателя, заменїка предсидателя, членох и секретара Покраїнскей виберанковей комисиї и їх заменїкох, приноши акти з якима ше ушорює питаня статусного и материялного положеня и права посланїкох и особох хторих вибера и менує Скупштина, приноши акти о надополнєню за анґажованє особох зоз шора наукових и фахових роботнїкох у роботи Скупштини и одборох, приноши поєдинєчни акти у витворйованю правох посланїкох, вибраних и менованих особох, односно поставених особох у Скупштини и Служби Скупштини и дава думанє за окончованє другей явней функциї тих особох; утвердзує скупштински буджет у складзе зоз Покраїнску скупштинску одлуку о Скупштини, приноши финансийни план Скупштини и Служби Скупштини, приноши акт о нукашнїм порядку у будинку Скупштини и други общи акти з якима ше ушорює други питаня од значносци за орґанизацию и способ роботи Скупштини и Служби Скупштини, на предкладанє ґенералного секретара дава согласносц на Правилнїк о нукашнєй орґанизациї и систематизациї роботних местох у Служби Скупштини, окончує поставеня, окончує и други роботи яки утвердзени зоз предписанями, общима актами и з тим дїловнїком.

Член 71.

Одбор за утвердзованє идентичносци покраїнских предписаньох на язикох хтори ше службено хаснує утвердзує идентичносц текстох предписаньох, одлукох и общих актох хтори приноши Скупштина на язикох чийо службене хаснованє утвердзене зоз Статутом зоз сербским язиком и о тим информує Скупштину.

Одбор формує пододбори за язики националних меншинох - националних заєднїцох.

Член 72.

Одбор за безпечносц розпатра питаня з обласци безпечносци гражданох у Покраїни, витворює сотруднїцтво з орґанизацийнима єдинками Министерства нукашнїх дїлох хтори формовани за подруча цо ше находза на териториї Покраїни и розпатра други питаня зоз тей обласци.

Член 73.

Одбор за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво участвує у реґионалним сотруднїцтве зоз медзинароднима реґионалнима орґанизациями и институциями, участвує у погранїчним сотруднїцтве, предклада Скупштини представительох Войводини у делеґациї Републики Сербиї у Конґресу локалних и реґионалних власцох Совиту Европи, утвердзує на предкладанє предсидателя состав делеґациї Скупштини, як и цилї и задатки нащиви делеґациї Скупштини, приноши Одлуку о посиланю делеґациї Скупштини АП Войводини и одоброваню средствох за службени путованя до иножемства, кед Одбор нє у можлївосци одредзиц состав делеґациї и принєсц Одлуку о посиланю делеґациї Скупштини АП Войводини и одоброваню средствох за службени путованя до иножемства, одлуку о тим приноши предсидатель Скупштини АПВ, розпатра звити о витворених нащивох делеґацийох, розпатра призначки зоз схадзкох представительох Скупштини АП Войводини зоз странскима делеґациями, Скупштини подноши рочни звит о витвореним медзинародним сотруднїцтве Скупштини АПВ, утвердзує предлог Правилох за заключованє медзинародних спорозуменьох Скупштини АПВ, утвердзує текст медзинародних спорозуменьох, провадзи процес придружованя Републики Сербиї зоз Европску унию, розпатра медзиреґионалне сотруднїцтво, провадзи политични и економски актуалносци од окремних интересох за АП Войводину.

Член 74.

Одбор за ровноправносц полох розпатра предлоги програмох, одлукох и общих актох з обласци ровноправносци женох и хлопох, розпатра аналитични и други материяли з обласци ровноправносци женох и хлопох, розпатра акти зоз становиска унапредзованя ровноправносци женох и хлопох, спатра водзенє политики, вивершованє одлукох и общих актох з боку Покраїнскей влади зоз становиска  ровноправносци и други питаня з обласци ровноправносци полох.

в) Анкетни одбори и комисиї

Член 75.

Скупштина, зоз шора посланїкох, може формовац анкетни одбори пре утвердзованє фактох о дзепоєдних зявеньох або подїйох.

Зоз одлуку о формованю анкетного одбору ше утвердзує состав и задаток одбору.

Анкетни одбор нє може окончовац вишлїдни и други судски дїї.

Анкетни одбор ма право вимагац од компетентних орґанох и орґанизацийох податки и информациї.

После оконченей роботи анкетни одбор подноши звит Скупштини зоз предкладаньом мирох.

Анкетни одбор престава зоз роботу з дньом прилапйованя його звиту на схадзки Скупштини.

Член 76.

Скупштина може формовац комисиї пре преучованє конкретних питаньох од интереса за Покраїну. З актом о формованю ше одредзує задаток и состав комисиї. До комисиї, окрем посланїкох, мож анґажовац и други особи хтори можу допринєсц вивершеню задатку комисиї.

Член 77.

У роботи анкетного одбору и комисиї ше сходно применює одредби того дїловнїка о роботи одбору.

IV СХАДЗКА СКУПШТИНИ

1. Зволованє схадзки

Член 78.

Схадзку Скупштини зволує предсидатель Скупштини и вон предклада дньови шор схадзки.

Схадзку Скупштини ше зволує у писаней форми.

У зволаню назначени дзень, годзина, место отримованя схадзки и предкладанє дньового шора.

Схадзку Скупштини може зволац и подпредсидатель Скупштини по овласценю предсидателя або у случаю обєктивней зопартосци предсидателя же би то зробел.

Предкладанє за зволованє схадзки може поднєсц Покраїнска влада або найменєй єдна пиятина посланїкох. У случаю подношеня того предкладаня, предсидатель або подпредсидатель длужни зволац схадзку Скупштини, хтору ше муши отримац у чаше дзешец дньох од дня подношеня предкладаня.

На вимаганє посланїкох, зволанє за схадзку Скупштини ше доручує на язику националней меншини – националней заєднїци зоз члена 3. того дїловнїка.

До предкладаня дньового шора схадзки Скупштини мож уключиц предлог акту хтори пририхтани у складзе зоз законом, Статутом и тим дїловнїком и хтори доручени посланїком.

Член 79.

Зволанє за схадзку ше доручує посланїком найпознєйше дзешец днї пред пред дньом хтори одредзени за отримованє схадзки. Вєдно зоз зволаньом ше доручує материял хтори ше одноши на предкладанє дньового шора, кед вон нє доручени скорей и записнїк зоз предходней схадзки, по пошти и у електронскей форми.

Схадзку Скупштини предсидатель може зволац у кратшим чаше, алє нє кратшим як 72 годзини, о чим предсидатель Скупштини на початку схадзки Скупштини да обгрунтованє.

Винїмково, схадзку Скупштини предсидатель може зволац и у кратшим чаше як 72 годзини, кед єст причини за наглосц (розпатранє амандмана хтори поднєшени на предлог акта хтори Скупштина як овласцени предкладач поднєсла Народней скупштини, утвердзованє амандманох на предлог акта хтори розпатра Народна скупштина, у случаю нарушованя безпечносци Покраїни и случаю елементарней нєпогоди), о чим предсидатель Скупштини на початку схадзки Скупштини да обгрунтованє.

У случаю зволованя схадзки Скупштини у чаше яки предвидзени у пасусу 2. и 3. того члена, зволанє, материял хтори ше одноши на предкладанє дньового шора, други материяли и записнїк зоз предходней схадзки ше доручує лєм у електронскей форми.

На вимаганє предсидателя, односно овласценого представителя посланїцкей ґрупи або посланїка хтори нє член посланїцкей ґрупи, материяли зоз предходного пасуса того члена мож превжац у писаней форми у шедзиску Скупштини.

Член 80.

Предсидатель Скупштини може оддалїц час, односно дзень початку схадзки Скупштини кед на предлоги актох зоз предложеного дньового шора схадзки поднєшене векше число амандманох хтори Покраїнска влада и компетентни одбори нє можу розпатриц пред початком схадзки, о чим благочасно информує посланїкох.

У случаю зоз предходного пасуса ше нє предлужує термин за подношенє амандманох, яки утвердзени з тим дїловнїком.

Член 81.

Схадзки Скупштини ше по правилу отримує вовторок, стреду и штварток у чаше од 10,00 по 19,00 годзин, зоз єдну годзину паузи.

Предсидатель Скупштини може одредзиц паузу у роботи Скупштини и єй тирванє, же би ше окончели потребни консултациї або прибавело думанє.

Схадзку Скупштини мож отримац и други дзень кед за тото єст оправдани причини, хтори предсидатель Скупштини сообщує посланїком.

Скупштина може предлужиц з роботу на схадзки и после 19,00 годзин, док ше нє закончи роботу по Дньовим шоре, о чим предсидатель Скупштини обвисцує посланїкох найпознєйше по 18,00 годзин.

Член 82.

Предсидатель Скупштини може претаргнуц схадзку Скупштини и скорей як цо ше закончи роботу по утвердзеним дньовим шоре, кед оценї же то потребне з оглядом на цек схадзки або пре отримованє порядку на схадзки.

Предсидатель Скупштини претаргує схадзку кед утвердзи нєдостаток кворуму на схадзки Скупштини, док ше кворум нє обезпечи.

Предсидатель Скупштини претаргує схадзку и у других случайох, кед тото Скупштина одлучи.

Предсидатель Скупштини закаже предлуженє схадзки у чаше хтори нє може буц длугши як 30 днї.

По законченю роботи по шицких точкох дньового шора, предсидатель Скупштини заключує схадзку Скупштини.

2. Цек схадзки

Член 83.

Предсидатель Скупштини отвера схадзку Скупштини и утвердзує, на основи електронскей системи, же єст кворум за роботу Скупштини, информує Скупштину о посланїкох хтори оправдали виоставанє зоз схадзки Скупштини, як и о тим хто поволани на схадзку.

Цек схадзки Скупштини ше преклада на язики националних меншинох - националних заєднїцох зоз члена 3. того дїловнїка.

Кворум за роботу Скупштини єст кед на схадзки Скупштини присутна вецей як половка вкупного числа посланїкох у Скупштини.

Кворум ше утвердзує зоз хаснованьом електронскей системи за гласанє так же ше кажди посланїк длужен идентификовац на уходзе до сали з уруцованьом идентификацийней карточки до пошореня опрез шедзиска (посланїцка єдинка).

Кед система за електронске гласанє нє функционує, о чим предсидатель Скупштини информує посланїкох и кед предсидатель, односно овласцени представитель посланїцкей ґрупи виражи сумню же постої кворум яки утвердзени з хаснованьом електронскей системи за гласанє, кворум ше утвердзує зоз пречишльованьом посланїкох.

Член 84.

У роботи схадзки Скупштини участвую и предсидатель, подпредсидателє и члени Покраїнскей влади, овласцени представителє Покраїнскей влади и других предкладачох, як и особи хтори предсидатель Скупштини повола на схадзку.

Член 85.

Пред утвердзованьом дньового шора, Скупштина прилапює записнїк зоз предходней схадзки.

О основаносци зауваги на записнїк ше одлучує на схадзки без претресу.

Посланїк може вимагац же би ше пречитало стеноґрафски призначки у часци дзе записнїк оспорени.

Кед ше заувагу прилапи, у записнїку ше окончи одвитуюцу вименку або дополнєнє.

Скупштина записнїк прилапює без претресу.

Член 86.

Пред утвердзованьом дньового шора на схадзки Скупштини, найдлужей 60 минути, посланїки можу Покраїнскей влади поставяц питаня и вимагац информациї, у складзе з одредбами того дїловнїка.

Член 87.

Дньови шор схадзки утвердзує Скупштина.

Посланїк, одбор, посланїцка ґрупа, Покраїнска влада, Покраїнски защитнїк гражданох - омбудсман зоз своєй компетенциї, можу предкладац вименки и дополнєня предложеного дньового шора. Предкладаня ше доручує Скупштини, у ориґиналу, у писаней форми и у електронскей форми зоз потребним числом прикладнїкох за посланїкох.

Винїмково од пасуса 2. кед предкладач посланїк, посланїцка ґрупа, компетентни одбор, предкладаня за вименки и дополнєня предложеного дньового шора ше доручує у єдним прикладнїку.

Предкладаня за дополнєнє дньового шора ше доручує найпознєйше 72 годзини пред годзину отримованя схадзки Скупштини; предкладаня же би ше одлуку або други акт принєсло по наглим поступку и предкладаня за дополнєнє хтори ше одноша на вибор, менованя, розришеня и преставанє функциї ше доручує найпознєйше 24 годзини пред початком схадзки Скупштини.

Предкладаня за поцагованє дзепоєдних точкох зоз предложеного дньового шора и пременку рядошлїду точкох мож поднєсц под час утвердзованя дньового шора.

Предкладаня за вименку и дополнєня дньового шора ше посланїком доручує у електронскей форми, а пред початком схадзки Скупштини и у писаней форми.

Кед ше схадзку Скупштини зволує у чаше хтори кратши як три днї, нє можу ше подношиц предкладаня за дополнєнє предложеного дньового шора.

Кед предкладач ґрупа посланїкох, у предкладаню муши буц назначени представитель предкладача. Кед то нє зробене, трима ше же представитель предкладача перши подписани посланїк.

Подношитель предкладаня за вименки и дополнєня дньового шора може свойо предкладанє обгрунтовац найдлужей три минути.

При утвердзованю дньового шора Скупштина одлучує по шлїдуюцим шоре о предкладаньох: за нагли поступок, за поцагованє дзепоєдних точкох зоз предкладаня дньового шора, за дополньованє дньового шора, за пременку рядошлїду дзепоєдних точкох.

Член 88.

Скупштина о каждим предкладаню за вименку и дополнєнє предложеного дньового шора одлучує окреме, без претресу.

Предкладанє за дополнєнє дньового шора або предкладанє за нагли поступок ше уключує до дньового шора по рядошлїду предкладаня, окрем кед предкладач предложел иншаки рядошлїд розпатраня, о чим ше Скупштина вияшнює без претресу.

О дньовим шоре у цалосци Скупштина одлучує без претресу.

После утвердзованя дньового шора, Скупштина одлучує о предкладаньох за злучованє претресу о дзепоєдних точкох дньового шора.

Член 89.

После утвердзованя дньового шора ше преходзи на претрес поєдиних питаньох по рядошлїду у дньовим шоре.

О процедуралних питаньох у роботи схадзки ше одлучує без претресу.

Претрес поєдиних питаньох по правилу єдинствени.

На предкладанє предсидателя Скупштини, кед поднєшени амандмани на предлог акта, Скупштина може одлучиц же би ше претрес водзело у началє и у поєдиносцох.

Претрес у поєдиносцох ше водзи о членох на хтори поднєшени амандмани и о амандманох зоз хторима ше предклада уношенє нових одредбох.

Претрес заключує предсидатель Скупштини кед утвердзи же нєт вецей приявених за участвованє у претресу.

Член 90.

Час викладаня на сербским язику каждого посланїка огранїчени на пейц минути, а викладанє на язикох националних меншинох - националних заєднїцох хтори ше службено хаснує на осем минути.

Час викладаня предсидателя, односно представителя посланїцкей ґрупи огранїчени на дзешец минути.

Скупштина може на початку схадзки, односно пред розпатраньом одредзеней точки дньового шора, на предкладанє предсидателя Скупштини або посланїка, одредзиц иншаки час викладаня.

Член 91.

У претресу о каждей точки дньового шора схадзки Скупштини право бешедовац, по шлїдуюцим шоре, маю:

- предкладач акта, односно овласцени представитель ґрупи предкладача акта,
- подношитель звиту компетентного одбору,
- посланїк хтори на схадзки одбору видвоєл думанє,
- предсидатель, односно представитель посланїцкей ґрупи,
- посланїки, по шоре приявох за участвованє у претресу.

Предсидатель або овласцени подпредсидатель, представитель Покраїнскей влади хтори одредзени по точки дньового шора и други предкладач доставаю слово кед то вимагаю и на нїх ше нє одноши огранїченє у поглядзе тирваня викладаня.

Кед ше под час претресу о одредзеней точки укаже потреба за блїзшим толкованьом, предсидатель дава слово членови Покраїнскей влади у чиїм дїлокругу одредзене питанє и на ньго ше нє одноши огранїченє у поглядзе тирваня викладаня.

Прияви за слово, зоз рядошлїдом посланїкох, подноша посланїцки ґрупи и посланїки хтори нє члени посланїцких ґрупох у писаней форми по отверанє претресу.

Предсидатель Скупштини, односно предшедаюци длужен пречитац список приявених посланїкох и дац им слово по рядошлїду яки утвердзела їх посланїцка ґрупа.

Кед за розправу приявени посланїки зоз вецей посланїцких ґрупох, предсидатель Скупштини им дава слово зменююцо, так же перше бешедує посланїк хтори член по чишлє меншей посланїцкей ґрупи, та по числово найвекшу, док єст приявених бешеднїкох.

Бешеднїк хтори ше нє находзи у сали у хвильки преволованя нє може участвовац у претресу.

Под час схадзки Скупштини посланїцка ґрупа може овласциц єдного свойого члена же би представял посланїцку ґрупу о одредзеней точки дньового шора, о чим предсидатель посланїцкей ґрупи обвисцує предсидателя Скупштини, найпознєйше по отверанє претресу о тей точки дньового шора, у писаней форми.

Член 92.

Предсидатель Скупштини, кед жада участвовац у претресу, препущує предшеданє єдному з подпредсидательох Скупштини.

Член 93.

Посланїк ма право усно указац на потупенє у поступаню предсидателя Скупштини, односно предшедаюцого, кед трима же воно нє у складзе з одредбами того дїловнїка, а зробене є на схадзки Скупштини хтора у цеку и то нєпоштредно по зробеним потупеню.

Посланїк нє може указац на потупенє у поступаню предсидателя Скупштини, односно предшедаюцого, на хторе уж указане.

Предсидатель Скупштини, односно предшедаюци, дава слово посланїкови хтори указує на потупенє зоз пасуса 1. того члена, такой по законченим викладаню предходного бешеднїка, з тим же предсидателє посланїцких ґрупох маю першенство.

Посланїк длужен навесц член того дїловнїка хтори потупени з поступаньом предсидателя Скупштини, односно предшедаюцого и обгрунтовац у чим ше состої тото потупенє, з тим же може бешедовац найдлужей два минути.

Кед трима же потупенє нє направене, предсидатель Скупштини, односно предшедаюци длужен дац пояшнєнє, а кед трима же потупенє направене, предсидатель Скупштини, односно предшедаюци, длужен направене потупенє одстранїц.

Кед и после пояшнєня предсидателя Скупштини, односно предшедаюцого, посланїк трима же потупенє направене, може вимагац, без права на обгрунтованє, же би ше Скупштина, без претресу, о тим вияшнєла.

Член 94.

Кед ше бешеднїк у своїм викладаню на схадзки Скупштини уквилююцо виражи о другому бешеднїкови, наводзаци його мено або функцию, односно погришно претолкує його викладанє, бешеднїк на хторого ше викладанє одноши, ма право на реплику.

Кед ше уквилююци вирази одноша на посланїцку ґрупу, односно политичну странку чийо посланїки припадаю тей посланїцкей ґрупи, право на реплику у мено посланїцкей ґрупи ма предсидатель, заменїк предсидателя посланїцкей ґрупи, односно овласцени представитель посланїцкей ґрупи.

Одлуку у случайох зоз пасуса 1. и 2. того члена приноши предсидатель Скупштини.

Реплика нє може тирвац длужей як три минути.

Право на реплику мож хасновац найвецей два раз о истим питаню и з истим учашнїком у розправи.

Член 95.

Посланїк може бешедовац за бешеднїцу або з места. Кед бешедує з места, посланїк длужен стануц.

Бешеднїк нє може приступиц ґу бешеднїци док му то нє дошлєбодзи предсидатель Скупштини.

На схадзки Скупштини мож бешедовац аж по вимаганю и доставаню слова од предсидателя Скупштини.

Член 96.

Бешеднїк може бешедовац лєм о питаню хторе на дньовим шоре схадзки Скупштини.

Кед ше бешеднїк оддалї од питаня хторе на дньовим шоре, предсидатель Скупштини го повола най ше притримує дньового шора. Кед ше бешеднїк и после другей поволанки нє притримує дньового шора, предсидатель Скупштини му вежнє слово.

Нїхто нє може претарговац бешеднїка анї го опоминац, окрем предсидателя Скупштини, у случайох яки предвидзени з тим дїловнїком.

3. Отримованє порядку на схадзки Скупштини

Член 97.

Посланїки длужни почитовац угляд и достоїнство Скупштини.

Предсидатель Скупштини ше стара о отримованю порядку на схадзки Скупштини.

За потупенє порядку на схадзки Скупштини предсидатель Скупштини може посланїкови вирекнуц миру яка утвердзена з тим дїловнїком.

Член 98.

Посланїки ше длужни обрацац зоз пристойнима словами и уважованьом.

На схадзки Скупштини нє дошлєбодзене нєпоштредне обрацанє посланїка ґу другому посланїкови и хасновац уквилююци вирази або виношиц факти и оцени зоз приватного живота посланїкох и других особох.

Член 99.

Обовязка каждей особи цо уходзи до будинку Скупштини под час отримованя схадзки же би була прикладно облєчена.

На схадзки Скупштини нє можу присуствовац особи хтори под дїйством алкоголу або других опивацих средствох.

Шицки особи хтори ше находза у сали под час тирваня схадзки Скупштини длужни виключиц мобилни телефони.

Нїхто нє може уношиц до сали предмети хтори нє потребни за роботу на схадзки Скупштини.

Член 100.

Под час викладаня посланїка або других учашнїкох у претресу нє дошлєбодзене доруцовац, односно завадзац бешеднїком на други способ як и кажде друге поступанє з яким ше загрожує шлєбоду бешеди.

Член 101.

За потупенє порядку на схадзки Скупштини мож вирекнуц опомнуце, одберанє слова у претресу по одредзеней точки дньового шора и оддалєнє зоз схадзки.

Опомнуце и одберанє слова вирека предсидатель Скупштини.

Оддалєнє зоз схадзки вирека Скупштина, на предкладанє предсидателя Скупштини.

Вирекнуту миру ше уноши до записнїку.

Член 102.

Опомнуце ше вирека посланїкови:

- хтори приступел ґу бешеднїци без дошлєбодзеня предсидателя Скупштини и попри предходного спозореня,
- хтори бешедує скорей як цо питал и достал слово,
- хтори и попри спозореня предсидателя Скупштини бешедує о питаню хторе ше нє находзи на дньовим шоре,
- кед претаргує бешеднїка у викладаню або доруцує односно завадза бешеднїкови або на иншаки способ загрожує шлєбоду бешеди,
- кед виноши факти и оцени яки ше одноша на приватни живот других особох,
- кед хаснує уквилююци вирази,
- кед ше зоз другима подобнима поступками нєприкладно справує и потупює порядок на схадзки або поступа процивно одредбом того дїловнїка.

Член 103.

Одберанє слова ше вирека посланїкови хторому предходно вирекнуте опомнуце, а хтори и далєй предлужи бешедовац и попри спозореня предсидателя же бешедує о питаню хторе ше нє находзи на дньовим шоре, виноши факти и оцени яки ше одноша на приватни живот других особох або хаснує уквилююци вирази.

Посланїк хторому вирекнуте одберанє слова ше длужен без одкладаня оддалїц од бешеднїци. Кед то нє зроби, предсидатель Скупштини одредзи кратке претаргнуце схадзки.

Член 104.

Оддалєнє зоз схадзки мож вирекнуц у случаю чежкого нарушованя порядку посланїкови хтори и после одбераня слова завадза або зопера роботу на схадзки, нє почитує одлуку предсидателя Скупштини о одбераню слова або предлужує правиц други потупеня у смислу члена 101. того дїловнїка, як и у других случайох хтори одредзени з тим дїловнїком.

Оддалєнє зоз схадзки мож вирекнуц посланїкови и без предходно вирекнутих мирох у случаю физичного нападу, односно другого подобного поступку з яким ше загрожує физични интеґритет учашнїкох у роботи схадзки.

Оддалєнє зоз схадзки, на предкладанє предсидателя, Скупштина вирека без претресу.

Посланїк хторому вирекнуте оддалєнє зоз схадзки ше длужен такой оддалїц зоз сали у хторей ше отримує схадзку.

Кед посланїк одбиє оддалїц ше зоз сали у хторей ше отримує схадзку, предсидатель Скупштини одредзи паузу и наложи служби хтора овласцена за отримованє порядку у будинку Скупштини же би посланїка оддалєла зоз схадзки.

Трима ше же посланїк хторому вирекнуте оддалєнє зоз схадзки Скупштини нєоправдано одсутни.

Член 105.

Кед предсидатель Скупштини з виреканьом мирох нє може отримац порядок на схадзки Скупштини, вон одредзи кратке претаргнуце схадзки.

Член 106.

Одредби о отримованю порядку на схадзки Скупштини ше применює и на шицких других учашнїкох у роботи схадзки.

Член 107.

Предсидатель Скупштини може розказац же би ше и другу присутну особу хтора нарушує порядок на схадзки Скупштини оддалєло зоз сали у хторей ше отримує схадзку, як и зоз будинку Скупштини.

Член 108.

Одредби о отримованю порядку на схадзки Скупштини ше сходно применює и на схадзкох одборох, Совиту, комисийох и других роботних целох.

4. Одлучованє

Член 109.

Скупштина одлучує зоз векшину гласох присутних посланїкох, кед зоз Статутом и тим дїловнїком нє одредзена иншака векшина за одлучованє.

Член 110.

Гласанє на схадзки Скупштини явне, окрем кед Скупштина одлучи же ше гласа тайно.

Посланїк ше вияшнює з явним гласаньом за предкладанє, процив предкладаня або ше стримує од гласаня.

а) Явне гласанє

Член 111.

Явне гласанє ше запровадзує зоз хаснованьом електронскей системи за гласанє, дзвиганьом руки або преволованьом.

Член 112.

Явне гласанє зоз хаснованьом електронскей системи за гласанє ше окончує на способ яки одредзени з тим дїловнїком.

Зоз дзвиганьом руки ше гласа, на способ яки одредзени з тим дїловнїком и то лєм кед система за електронске гласанє нє функционує, кед ше схадзку отримує у просториї дзе нєт такей системи або кед Скупштина пред тим о тим одлучи.

На вимаганє посланїкох, Скупштина може, без претресу, одлучиц же би ше гласало з преволованьом, на способ яки одредзени з тим дїловнїком.

Член 113.

Гласанє зоз хаснованьом електронскей системи ше окончує з прицисканьом одредзених тастерох, зоз предходно уруцену идентификацийну карточку до посланїцкей єдинки.

Час за гласанє зоз хаснованьом електронскей системи виноши 15 секунди.

Кед прейдзе тот час, предсидатель Скупштини заключує гласанє и сообщує резултат гласаня.

Трима ше же одлука принєшена кед за ню гласала вецей як половка идентификованих посланїкох, односно, зоз Статутом, тим дїловнїком або другим предписаньом предвидзена векшина.

Резултати каждого гласаня ше приказує на мониторох у сали Скупштини.

Рахункарски вивод каждого гласаня ше доручує посланїцким ґрупом, на їх вимаганє, як и Служби Скупштини, же би ше го дало на увид представительом средствох явного информованя.

Член 114.

Посланїки длужни хасновац лєм свойо идентификацийни карточки и идентификовац ше на уходзе до сали з уруцованьом карточки до посланїцкей єдинки, односно од’явиц ше кед напущую салу.

За посланїка хтори хаснує идентификацийну карточку другого посланїка або на иншаки способ злохаснує електронску систему за гласанє, предсидатель Скупштини предклада миру оддальованя зоз схадзки.

Гласанє у хторим було злохаснованя будзе понїщене и такой ше приступи ґу идентификациї и повторно ше будзе гласац.

Член 115.

Посланїки длужни ношиц зоз собу идентификацийни карточки кед виходза зоз сали Скупштини.

Кед посланїк напущи салу Скупштини и свою идентификацийну карточку охаби у посланїцкей єдинки або при нєй, Служба Скупштини такой тоту карточку доручи ґенералному секретарови Скупштини.

Карточку ше враци посланїкови кед вон войдзе до сали.

Член 116.

Посланїк длужен нєставанє своєй идентификацийней карточки такой приявиц ґенералному секретарови Скупштини.

Посланїкови хтори нє принєше идентификацийну карточку або ю страци под час тирваня схадзки Скупштини, Служба Скупштини вида дочасну карточку, о чим обвисци Скупштину.

Дочасну карточку посланїк враца ґенералному секретарови Скупштини такой по законченю схадзки за хтору му дата дочасна карточка на хаснованє.

Член 117.

Кед ше гласа зоз дзвиганьом руки, посланїки ше перше вияшнюю за предкладанє, процив предкладаня и хто ше стримує од гласаня.

По оконченим гласаню, предсидатель Скупштини заключує гласанє и сообщує резултат гласаня.

Член 118.

Кед Скупштина одлучи же ше гласа зоз преволованьом, секретар Скупштини преволує посланїкох по азбучним шоре першей букви презвиска, а кажди преволани посланїк вигваря слово «за», «процив» або «стримани».

Кед Скупштина одлучи же ше гласа зоз преволованьом у поступку вибору кед предложени двоме або вецей кандидати, посланїк хтори приступа ґу гласаню вигваря полне мено и презвиско кандидата за хторого гласа.

Ґенерални секретар Скупштини повторює мено и презвиско посланїка хтори гласал и його вияву, односно утвердзує же є одсутни або же нє жада гласац.

Ґенерални секретар Скупштини записує вияву посланїка або його одсуство ґу його мену и презвиску на списку.

После преволованя, констатує ше же предкладанє вигласане або нє вигласане.

б) Тайне гласанє

Член 119.

Гласанє на схадзки Скупштини явне, окрем кед Скупштина одлучи же ше гласа тайно.

Тайно ше гласа зоз гласацким лїстком.

За тайне гласанє зоз гласацким лїстком ше друкує тельо гласацки лїстки кельо Скупштина ма посланїкох.

Гласацки лїстки истей велькосци, форми и фарби, а оверени су зоз печацом Скупштини.

За кажде повторене гласанє гласацки лїстки ше друкує у иншакей фарби.

Член 120.

При виборе и менованю, на гласацких лїсткох кандидати наведзени по шоре яки утвердзени на лїстини кандидатох. Опрез мена каждого кандидата ше кладзе порядкове число.

Гласанє ше окончує зоз заокружованьом порядкового числа опрез мена кандидата за хторого посланїк гласа.

Кажди посланїк може гласац найвецей за тельо кандидатох кельо ше вибера и то спомедзи кандидатох чийо мена наведзени на гласацким лїстку.

Член 121.

Зоз тайним гласаньом руководзи предсидатель Скупштини, хторому у роботи помагаю подпредсидателє Скупштини и ґенерални секретар Скупштини.

Член 122.

Посланїкови ше уручує гласацки лїсток так же вон приступа ґу столу предсидателя кед є преволани. Предсидатель Скупштини уручує посланїкови гласацки лїсток, а ґенерални секретар Скупштини означує у списку посланїкох, при мену и презвиску посланїка, же му гласацки лїсток уручени. Предсидатель Скупштини пред початком гласаня одредзує час тирваня гласаня.

Кед посланїк пополнї гласацки лїсток, приступа ґу месту дзе ше находзи гласацка шкатула и уруцує гласацки лїсток.

Гласацка шкатула муши буц зоз превидного материялу.

Кед прейдзе час гласаня, предсидатель Скупштини заключує гласанє.

Член 123.

Кед гласанє закончене, утвердзує ше резултати гласаня у истей просториї у хторей гласанє и окончене, по шлїдуюцим шоре:

1. утвердзує ше число приятих гласацких лїсткох,
2. утвердзує ше число нєпохаснованих гласацких лїсткох хтори ше запечацує до окремней коверти,
3. утвердзує ше число посланїкох хтори прияли гласацки лїстки,
4. отвера ше гласацку шкатулу и зоз пречишльованьом утвердзує число гласацких лїсткох у шкатули. Кед ше утвердзи же число гласацких лїсткох у шкатули векше як число посланїкох хтори гласали, поступок ше застановює и запровадзує ше повторне гласанє, а похасновани гласацки лїстки ше запечацує до окремней коверти. Кед ше утвердзи же ше у гласацкей шкатули находзи исте або менше число гласацких лїсткох од числа посланїкох хтори гласали, предлужує ше поступок так же ше нєважаци гласацки лїстки видвоює и запечацує до окремней коверти,
5. зоз каждого важацого гласацкого лїстку ше чита одвит «за», «процив», односно кед ше гласало о виборе або менованю, чита ше мено кандидата хтори достал глас, цо ше евидентує на окремним формуларе и
6. утвердзує ше число гласох «за», «процив», односно число гласох яке достал кажди од предложених кандидатох.

Член 124.

Як нєважаци гласацки лїсток ше трима нєпополнєни гласацки лїсток и гласацки лїсток зоз хторого нє мож зоз сиґурносцу утвердзиц за хторе предкладанє посланїк гласал.

При гласаню о виборе або менованю, як нєважаци гласацки лїсток ше трима и гласацки лїсток на хторим заокружене векше число кандидатох од числа яке ше вибера.

Член 125.

После утвердзованя резултатох гласаня, предсидатель обявює резултати, хтори маю податки о чишлє:

- приятих гласацких лїсткох,
- нєпохаснованих гласацких лїсткох,
- посланїкох хтори прияли гласацки лїстки,
- похаснованих гласацких лїсткох,
- нєважацих гласацких лїсткох,
- важацих гласацких лїсткох,
- гласох «за» и гласох «процив», односно, кед ше при виборе або менованю гласа о вецей кандидатох за исту функцию, гласох хтори достали поєдини кандидати.

Обявйованє резултатох гласаня облапя и констатацию же предкладанє вигласане або же нє вигласане.

О утвердзованю резултатох гласаня ше составя записнїк.

5. Записнїк и стеноґрафски призначки

Член 126.

О роботи на схадзки Скупштини ше водзи записнїк.

Записнїк облапя основни податки о роботи на схадзки: мена одсутних посланїкох, предкладаня о хторих ше одлучовало, мена учашнїкох у розправи, заключеня яки принєшени на схадзки, резултат гласаня о поєдиних питаньох и о вирекнутих мирох.

Прилапени записнїк подписую предсидатель и ґенерални секретар Скупштини и кладзе ше печац Скупштини.

О записнїку ше стара ґенерални секретар Скупштини.

Член 127.

На схадзки Скупштини ше водзи стеноґрафски призначки и окончує тонске знїманє цеку схадзки. До стеноґрафских призначкох ше уноши текст у виповедзеней форми. Право каждого посланїка же би мал увид до стеноґрафских призначкох, як и же би на вимаганє достал вивод зоз стеноґрафских призначкох зоз змистом викладаня.

6. Шветочна и тематична схадзка Скупштини

Член 128.

Скупштина може отримац шветочну схадзку.

Шветочну схадзку Скупштини, предсидатель Скупштини може зволац з нагоди державних и мадзинародних шветох и означованя историйних рочнїцох.

На шветочну схадзку Скупштини предсидатель може поволац предсидателя Републики, предсидателя и членох Влади Републики Сербиї и Покраїнскей влади, представительох других орґанох и орґанизацийох зоз жеми и иножемства и других представительох явного, наукового и културного живота Сербиї.

Член 129.

Скупштина може отримац тематичну схадзку.

Тематичну схадзку Скупштини, предсидатель Скупштини може зволац пре розпатранє питаньох хтори ше одноша на водзенє политики у дзепоєдней обласци и питаньох од ширшого привредного, културного и политичного значеня.

На тематичну схадзку Скупштини предсидатель може поволац представительох других орґанох и орґанизацийох зоз жеми и иножемства кед оценї же їх участвованє на схадзки може допринєсц всеоблапному спатраню питаня хторе на дньовим шоре тематичней схадзки.

Член 130.

Дньови шор шветочней и тематичней схадзки утвердзує предсидатель Скупштини.

У поглядзе способу на яки ше посланїком доручує зволанє за шветочну и тематичну схадзку, сходно ше применює одредби того дїловнїка хтори ше одноша на зволованє схадзки Скупштини.

V ПОСТУПОК ПРИНОШЕНЯ АКТОХ

Член 131.

Скупштина приноши статут, покраїнски скупштински одлуки, одлуки, декларациї, резолуциї, стратеґиї, дїловнїк, препоруки, заключеня и други акти.

Скупштина заключує спорозуменя з одвитуюцима орґанами териториялних заєднїцох других державох у складзе зоз Статутом. Поступок за заключованє спорозуменьох ше ушори з окремним актом.

Скупштина розпатра и прилапює информациї о стану у одредзеней обласци и звити о роботи явних подприємствох, установох и других организацийох чий снователь Автономна Покраїна Войводина, кед то предвидзене з їх сновательним актом.

Член 132.

Зоз покраїнску скупштинску одлуку ше ушорює питаня хтори нєпоштредно на основи Устава и Статута компетенция АП Войводини, або хтори зоз законом одредзени як питаня од покраїнскей значносци.

З одлуку Скупштина одлучує о питаньох хтори нє маю характер питаньох од покраїнскей значносци, як и о виборе, менованю и розришеню.

З декларацию ше виражує обще становиско Скупштини о поєдиних питаньох од значносци и интереса за покраїну, або о питаньох од ширшей привредней, културней або политичней значносци.

З резолуцию Скупштина указує на стан и проблеми у одредзеней обласци од общого интереса и предклада мири яки треба подняц.

Зоз препоруку Скупштина виражує думанє о поєдиних питаньох од общого интереса и способ ришованя дзепоєдних проблемох и предклада мири яки треба подняц за ришованє дзепоєдних питаньох.

Зоз заключеньом ше забера становиско, виражує думанє о поєдиних питаньох и указує Покраїнскей влади и покраїнским орґаном управи на проблеми у одредзеней обласци, пре спатранє стану и поднїманє мирох. Зоз заключеньом ше ришує и други питаня зоз компетенциї Скупштини и роботних целох.

1. Овласцени предкладаче

Член 133.

Предлог за приношенє покраїнскей скупштинскей одлуки може поднєсц посланїк, компетентни одбор, посланїцка ґрупа, Покраїнска влада, скупштина єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войводини, найменєй 30.000 вибераче зоз местом биваня на териториї АП Войводини и Покраїнски защитнїк гражданох – омбудсман зоз своєй компетенциї.

Предлог за приношенє одлуки, препоруки, заключеня и другого акта може поднєсц посланїк, компетентни одбор, посланїцка ґрупа, Покраїнска влада, скупштина єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войводини, найменєй 15.000 вибераче зоз местом биваня на териториї АП Войводини.

Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету АП Войводини, о ребалансу буджету и закончуюцим рахунку буджету АП Войводини подноши Покраїнска влада.

Декларацию и резолуцию може поднєсц Покраїнска влада, компетентни одбор, найменєй 30 посланїки.

Предлог дїловнїка подноши Одбор за предписаня.

Предлог стратеґиї, планох и програмох розвою, просторних планох, мрежох установох и других планских и розвойних актох подноши Покраїнска влада.

2. Поступок за пременку Статута АП Войводини

Член 134.

Пременку Статута АП Войводини ше окончує: зоз подношеньом и прилапйованьом предлогу за пременку Статута, зоз розпатраньом и утвердзованьом предлогу акта о пременки Статута и приношеньом акта о пременки Статута АП Войводини.

а) Подношенє и прилапйованє предлога за пременку Статута

Член 135.

Предлог за пременку Статута подноши овласцени предкладач хтори утвердзени зоз Статутом.

Кед Скупштина прилапи предлог за пременку Статута, а предкладач источашнє доручел Нарис покраїнскей скупштинскей одлуки о пременки Статута, Скупштина може одлучиц же би ше Нарис винєсло на явну розправу.

Предлог за пременку Статута розпатра одбор цо компетентни за питаня уставно-правного положеня Покраїни и предклада Скупштини же би прилапела або нє прилапела предлог.

Кед Скупштина прилапи предлог за пременку Статута, приступа ше ґу виробку, односно розпатраню предлога акта о пременки Статута.

б) Розпатранє и утвердзованє предлогу акта о пременки Статута

Член 136.

Кед Скупштина прилапи предлог за пременку Статута, вона задлужи одбор цо компетентни за питаня уставно-правного положеня Покраїни або Покраїнску владу  виробиц нарис акта о пременки Статута.

Нарис акта о пременки Статута ше доручує Одбору за предписаня, одбору цо компетентни за питаня уставно-правного положеня Покраїни, кед вон нє предкладач и Покраїнскей влади, кед вона нє предкладач, пре даванє думаня.

Член 137.

Право поднєсц амандман на предлог акта о пременки Статута ма овласцени предкладач за предкладанє покраїнскей скупштинскей одлуки.

Член 138.

Скупштина утвердзує предлог акта о пременки Статута и доручує го Народней скупштини Републики Сербиї пре даванє согласносци.

в) Приношенє акта о пременки Статута АП Войводини

Член 139.

По доставаню согласносци Народней скупштини Републики Сербиї, Скупштина приноши акт о пременки Статута.

3. Поступок за приношенє покраїнских скупштинских одлукох

Член 140.

Овласцени предкладач подноши предлог покраїнскей скупштинскей одлуки у форми у якей ше одлуку приноши з обгрунтованьом, хторе муши мац правну основу, причини за приношенє одлуки, прецену потребних средствох за запровадзованє одлуки, способ и можлївосци їх обезпечованя и пояшнєнє предложених ришеньох, як и мено и презвиско представителя предкладача.

Кед ше предлог покраїнскей скупштинскей одлуки одноши на вименки и дополнєня важацей одлуки, ґу предлогу одлуки ше приклада и текст одредбох важацей одлуки хтори ше меня.

Член 141.

Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки ше посила Скупштини.

Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки ше доручує у ориґиналу, у писаней форми и у електронскей форми з потребним числом прикладнїкох за посланїкох.

Винїмково од пасуса 2. кед предкладаче посланїки, посланїцка ґрупа, компетентни одбор и 30.000 вибераче з местом биваня на териториї АП Войводини,  предлог покраїнскей скупштинскей одлуки ше доручує у єдним прикладнїку.

Предсидатель Скупштини предлог покраїнскей скупштинскей одлуки доручує посланїком, компетентному одбору и Покраїнскей влади, кед вона нє предкладач, пре даванє думаня.

Член 142.

Кед предлог покраїнскей скупштинскей одлуки нє пририхтани у складзе з тим дїловнїком, предсидатель Скупштини будзе вимагац од предкладача же би предлог покраїнскей скупштинскей одлуки ускладзел з одредбами того дїловнїка, указуюци источашнє у чим ше состої нєускладзеносц.

Предкладач покраїнскей скупштинскей одлуки може у чаше 15 дньох поднєсц предлог покраїнскей скупштинскей одлуки хтори ускладзени з тим дїловнїком, а кед нє поступи у согласносци з одредбами пасуса 1. того члена, трима ше же предлог покраїнскей скупштинскей одлуки поцагнути.

У случаю нєсогласносци зоз думаньом предсидателя Скупштини, предкладач може вимагац, у писаней форми, же би ше Скупштина вияшнєла чи предлог зробени у складзе з тим дїловнїком. Скупштина ше длужна вияшнїц о тим питаню на першей наступней схадзки, скорей як прейдзе на дньови шор, без претресу. Пред одлучованьом предкладач одлуки ма право обгрунтовац свойо становиско, найдлужей пейц минути.

Член 143.

Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки хтори пририхтани у складзе з тим дїловнїком, будзе положени на дньови шор схадзки Скупштини у чаше 90 дньох од дня подношеня.

У винїмкових случайох, кед обовязка приношеня покраїнскей скупштинскей одлуки шлїдзи зоз закона або кед нєприношенє одлуки може спричинїц значну чкоду, час нє може буц длугши як 30 днї.

Член 144.

Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки, пред розпатраньом на схадзки Скупштини, розпатраю компетентни одбор и Покраїнска влада, кед вона нє предкладач одлуки.

Компетентни одбор, односно Покраїнска влада доручую звит, односно думанє, по правилу, найпознєйше пейц днї пред отримованьом схадзки Скупштини на хторей ше будзе розпатрац предлог одлуки.

Компетентни одбор може предложиц Скупштини приношенє одлуки або нєприношенє одлуки.

Кед компетентни одбор, односно Покраїнска влада нє доручи звит, односно думанє, Скупштина може одлучиц же би ше предлог одлуки розпатрело и без звиту або думаня.

Член 145.

О предлогу покраїнскей скупштинскей одлуки ше водзи єдинствени претрес.

Винїмково, кед на предлог покраїнскей скупштинскей одлуки поднєшени вецей амандмани, Скупштина, на предкладанє предсидателя, може одлучиц же би ше о предлогу одлуки водзело претрес у началє и у поєдиносцох.

После претресу у поєдиносцох, Скупштина одлучує о предлогу у цалосци.

Член 146.

Предкладач покраїнскей скупштинскей одлуки ма право поцагнуц предлог покраїнскей скупштинскей одлуки по законченє претресу на схадзки Скупштини. Кед предкладач у писаней форми поцагнє предлог покраїнскей скупштинскей одлуки пред схадзку Скупштини, предсидатель Скупштини о тим поинформує Скупштину, а кед то зроби усно, под час схадзки, Скупштина констатує же предлог поцагнути.

4. Поступок за приношенє одлукох и других актох

Член 147.

На поступок приношеня одлукох, резолуцийох, декларацийох, препорукох, заключеньох и розпатранє и прилапйованє информацийох и звитох сходно ше применює одредби о поступку приношеня покраїнских скупштинских одлукох.

Покраїнски орґани и орґани явних подприємствох, установох и других орґанизацийох чий снователь Автономна Покраїна Войводина доручую Скупштини звити на розпатранє.

Звити о дїлованю ше доручує компетентним одбором и Покраїнскей влади, на думанє.

После розпатраня, Скупштина одлучує о звиту зоз пасуса 2. того члена.

5. Поступок по амандманох

Член 148.

Предлог за вименку и дополнєнє актох хтори приноши Скупштина ше подноши у форми амандманох. Амандман ше подноши Скупштини, у писаней форми, з обгрунтованьом.

Право поднєсц амандман ма овласцени предкладач и кажди посланїк.

Амандман ше подноши найпознєйше 72 годзини пред отримованьом схадзки на хторей ше будзе розпатрац предлог акта.

Кед схадзка зволана у кратшим чаше як дзешец днї, а нє кратшим як 72 годзини пред отримованьом схадзки Скупштини, амандман ше подноши найпознєйше 24 годзини пред початком схадзки на хторей ше будзе розпатрац предлог акта.

Кед схадзка зволана у кратшим чаше як 72 годзини пред отримованьом схадзки,  як и у случаю предкладаня приношеня акта по наглим поступку, амандман ше подноши найпознєйше по початок претресу по одредзеней точки дньового шора.

Кед предлог акта доручени Скупштини зоз предкладаньом за дополнєнє предложеного дньового шора схадзки Скупштини, амандман ше подноши найпознєйше 24 годзини пред початком схадзки на хторей ше будзе розпатрац предлог акта.

Предсидатель Скупштини одруци нєблагочасно поднєшени амандман, о чим обвисцує подношиталя амандмана и Скупштину на початку претресу о тей точки дньового шора и о нїм ше Скупштина нє вияшнює.

Член 149.

Поднєшени амандман предсидатель Скупштини посила предкладачови акта.

Поднєшени амандман ше доручує и компетентному одбору и Покраїнскей влади, кед вони нє предкладаче, пре даванє думаня.

Кед компетентни одбор, односно Покраїнска влада нє доручи звит, односно думанє, Скупштина може одлучиц же би ше амандман розпатрело и без звиту або думаня.

Подношитель амандмана може поцагнуц амандман по заключенє претресу.

Член 150.

Предкладач акта длужен розпатриц амандмани и обвисциц Скупштину хтори амандмани предклада Скупштини за прилапйованє, а хтори за одбиванє.

Член 151.

Амандман хтори поднєше предкладач акта, як и амандман хтори предкладач прилапел, постава состойна часц предлогу акта и о нїм ше окреме нє гласа.

Член 152.

Скупштина одлучує о амандманох по шоре членох предлогу акта.

Кед поднєшени вецей амандмани на исти член предлогу акта, перше ше одлучує о амандману чий змист найбаржей одступа од ришеня яке ше находзи у предлогу акта.

Кед поднєшени амандман на амандман, перше ше гласа о амандману хтори поднєшени на амандман.

Член 153.

Под час претресу на схадзки Скупштини амандмани у писаней форми може поднєсц предкладач акта, компетентни одбор, односно Покраїнска влада, кед вона нє предкладач, лєм кед до потреби за амандманом пришло пре предходне прилапйованє даякого амандмана.

Член 154.

Кед амандмани такей природи же сущно меняю або одступаю од предлогу акта, Скупштина може, на предкладанє предсидателя Скупштини або Одбору за предписаня, одлучиц же би ше претрес претаргло же би ше посланїки пририхтали за одлучованє.

Кед пре прилапйованє єдного або вецей амандманох треба окончиц правно-технїчну редукцию тексту предлогу акта або усоглашиц прилапени амандмани медзи собу и текстом предлогу акта, Скупштина може, на предкладанє предсидателя Скупштини, застановиц одлучованє и вимагац од Одбору за предписаня же би окончел правно-технїчну редакцию тексту предлогу акта и о тим Скупштини поднєсол звит.

6. Поступок за заключованє медзиреґионалних спорозуменьох

Член 155.

Скупштина заключує медзиреґионални спорозуменя з одвитуюцима териториялнима заєднїцами других державох.

Поступок за заключованє медзиреґионалних спорозуменьох ше ушори з окремним актом Скупштини.

7. Поступок за приношенє покраїнских скупштинских одлукох о буджету и закончуюцим рахунку Автономней Покраїни Войводини

Член 156.

Покраїнску скупштинску одлуку о буджету (у дальшим тексту: буджет) приноши Скупштина у чаше яки утвердзени зоз Законом.

Буджет подноши Покраїнска влада, з обгрунтованьом хторе ма: уставну, законску и статутарну основу за приношенє буджету, обгрунтованє предкладаня потребних средствох по хасновательох и структури приходох.

Член 157.

Предлог буджету предходно можу розпатрац одбори у часци хтора ше одноши на розходи з якима ше финансує дїялносци з дїлокругу одборох и свойо звити з обгрунтованима предкладанями доручую Одбору за буджет и финансиї.

Одбор за буджет и финансиї розпатра предлог буджету и звити дзепоєдних одборох и о тим доручує звит Скупштини.

Член 158.

О предлогу буджету на схадзки Скупштини ше водзи претрес у началє и у поєдиносцох.

Кед на предлог буджету нє поднєшени амандмани водзи ше єдинствени претрес.

Кед ше з амандманом на предлог буджету предклада звекшанє дзепоєдних розходох, амандман муши мац и жридла средствох за тоти розходи.

После претресу у поєдиносцох ше гласа о буджету у цалосци.

Член 159.

Покраїнску скупштинску одлуку о ребалансу буджету ше приноши по поступку за приношенє буджету.

Член 160.

Покраїнска влада подноши Скупштини Звит о вивершеню Покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету АП Войводини, у складзе зоз законом.

Звит о вивершеню Покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету АП Войводини розпатра Одбор за буджет и финансиї и доручує Скупштини звит зоз думаньом.

Член 161.

Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о закончуюцим рахунку буджету (у дальшим тексту: закончуюци рахунок буджету) Скупштина розпатра и приноши у чаше яки утвердзени зоз законом.

Предлог закончуюцого рахунку буджету подноши Покраїнска влада.

Предлог закончуюцого рахунку буджету розпатра Одбор за буджет и финансиї и звит зоз думаньом доручує Скупштини.

Член 162.

Кед з одредбами тей часци дїловнїка нє одредзене иншак, у поглядзе поступку за приношенє буджету и закончуюцого рахунку буджету сходно ше применює одредби того дїловнїка о поступку за приношенє покраїнских скупштинских одлукох.

8. Поступок приношеня стратеґийох, планох и програмох розвою, просторних планох, мрежох установох и других планских и розвойних актох

Член 163.

Предлог стратеґиї, плана и програми розвою, мрежи установох и других планских и розвойних актох подноши Покраїнска влада з обгрунтованьом и потребну документацию.

Предлог реґионалного просторного плана Покраїни, просторного плана окремней наменки и просторного плана мрежи подручох и обєктох з окремнима функциями подноши Покраїнска влада з обгрунтованьом и потребну документацию.

Пред претресом на схадзки Скупштини предлоги актох зоз пасуса 1. розпатраю компетентни одбори и звити зоз думаньом доручую Скупштини.

Член 164.

Реґионални просторни план Покраїни ше нє може принєсц по наглим поступку.

Член 165.

У поглядзе поступку за приношенє актох зоз члена 161. сходно ше применює одредби того дїловнїка о поступку за приношенє покраїнских скупштинских одлукох.

9. Поступок за приношенє Дїловнїка

Член 166.

Одбор за предписаня, пред утвердзованьом предлогу дїловнїка, нарис дїловнїка доручує на думанє Колеґиюму Скупштини.

У поступку приношеня дїловнїка о роботи, сходно ше применює одредби того дїловнїка о приношеню покраїнских скупштинских одлукох.

10. Нагли поступок

Член 167.

Покраїнска влада може предложиц же би ше покраїнску скупштинску одлуку або други акт принєсло по наглим поступку.

По наглим поступку мож принєсц лєм покраїнску скупштинску одлуку або други акт чийо би нєприношенє по наглим поступку могло спричинїц чкодлїви пошлїдки по живот и здравє людзох, безпечносц Покраїни и роботу орґанох и орґанизацийох.

Предкладанє же би ше покраїнску скупштинску одлуку або други акт принєсло по наглим поступку муши буц обгрунтоване. У обгрунтованю предкладаня у писаней форми предкладач длужен навесц чкодлїви пошлїдки яки би могли наступиц кед ше нє принєше одлуку по наглим поступку.

Предкладанє же би ше покраїнску скупштинску одлуку або други акт принєсло по наглим поступку ше доручує Скупштини найпознєйше 24 годзини пред початком схадзки Скупштини.

Член 168.

Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки або други акт хтори ше приноши по наглим поступку предходно розпатра Одбор за предписаня.

О предкладаню же би ше покраїнску скупштинску одлуку або други акт принєсло по наглим поступку Скупштина одлучує як о предходним питаню, при утвердзованю дньового шора.

Кед Скупштина прилапи предкладанє же би ше покраїнску скупштинску одлуку або други акт принєсло по наглим поступку, предлог покраїнскей скупштинскей одлуки або другого акту ше уноши на дньови шор схадзки.

Кед Скупштина нє прилапи предкладанє же би ше покраїнску скупштинску одлуку або други акт принєсло по наглим поступку, на предкладанє предкладача, предлог покраїнскей скупштинскей одлуки або другого акта ше будзе розпатрац по порядним поступку на даєдней наступней схадзки.

Амандман на предлог одлуки або другого акта хтори ше приноши по наглим поступку мож поднєсц по початок претресу.

11. Поступок за автентичне толкованє актох

Член 169.

Предкладанє за приношенє автентичного толкованя поєдиного акта Скупштини може поднєсц овласцени предкладач.

Предкладанє зоз пасуса 1. того члена облапя назву акта, одредби чийо ше автентичне толкованє вимага и причину пре хтору ше автентичне толкованє вимага.

Член 170.

Кед Одбор за предписаня оценї же предкладанє оправдане, составя предкладанє  автентичного толкованя и доручує го подношительови предкладаня и Скупштини.

Кед Одбор за предписаня оценї же предкладанє нє оправдане, о тим обвисцує подношителя предкладаня и Скупштину.

Скупштина одлучує о предкладаню Одбору за предписаня зоз пасуса 1. и 2. того члена.

Кед Скупштина нє прилапи становиско Одбору за предписаня же автентичне толкованє нє оправдане, задлужи Одбор за предписаня же би составел предкладанє автентичного толкованя.

Член 171.

Кед з одредбами того оддзельку иншак нє одредзене, у поглядзе поступку за приношенє автентичного толкованя одлукох и других актох хтори приноши Скупштина сходно ше применює одредби того дїловнїка о поступку за приношенє тих актох.

12. Поступок за утвердзованє предлога законох, других предписаньох и общих актох хтори приноши Народна скупштина

Член 172.

Предкладанє же би Скупштина була предкладач закона, другого предписаня и общого акту зоз текстом за предлог закона, другого предписаня и общого акту може поднєсц посланїк, компетентни одбор, посланїцка ґрупа и Покраїнска влада.

Текст за предлог закона, другого предписаня и общого акту ше подноши у форми у якей ше закон, друге предписанє и общи акт приноши, з обгрунтованьом, чий змист одредзени з Дїловнїком Народней скупштини.

Подношитель тексту за предлог закона, другого предписаня и общого акту длужен навесц причини пре хтори ше предклада Скупштини утвердзованє предлогу закона, другого предписаня и общого акту и подношенє Народней скупштини.

Член 173.

Предсидатель Скупштини, кед приме предкладанє же би Скупштина була предкладач закона, другого предписаня и общого акту, зоз текстом за предлог закона, другого предписаня и общого акту, доручує го посланїком и Покраїнскей влади, кед вона нє предкладач.

Одбор за предписаня, Одбор за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни и компетентни одбор розпатраю предкладанє и звит з думаньом доручую Скупштини.

Член 174.

На схадзки Скупштини подношитель предкладаня же би Скупштина була предкладач закона, другого предписаня и общого акту може додатно обгрунтовац причини пре хтори Скупштина треба же би була предкладач закона, другого предписаня и общого акту.

Представитель Покраїнскей влади, кед вона нє предкладач и представитель Одбору за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни можу додатно обгрунтовац предкладанє о прилапйованю, односно нєприлапйованю предкладаня.

О предкладаню же би Скупштина була предкладач закона, другого предписаня и общого акту ше отвера претрес.

Кед Скупштина нє прилапи буц предкладач закона, другого предписаня и общого акту, текст за предлог закона або другого общого акту Скупштина нє будзе розпатрац.

Член 175.

Кед Скупштина прилапи буц предкладач закона, другого предписаня и общого акту, отвера ше претрес о тексту за предлог закона. О тексту за предлог закона ше гласа у цалосци.

Кед Скупштина утвердзи предлог закона або другого предписаня и общого акту одредзує представителя Скупштини у Народней скупштини и овласцує го прилапиц амандмани зоз хторима ше нє меня сущносц предлогу.

Член 176.

Предлог закона, другого предписаня и общого акту предсидатель Скупштини доручує Народней скупштини и обвисцує Народну скупштину о овласценому представительови.

Член 177.

Одредби того дїловнїка хтори ше одноша на поступок подношеня амандманох и одлучованє о поднєшених амандманох сходно ше применює и на поступок подношеня амандманох на текст предлога закона, другого предписаня и общого акту.

13. Поступок за подношенє амандманох на предлоги законох, других предписаньох и общих актох хтори приноши Народна скупштина

Член 178.

Предкладанє же би Скупштина поднєсла амандман на предлог закона, другого предписаня и общого акту може поднєсц посланїк, компетентни одбор, посланїцка ґрупа и Покраїнска влада.

Предлог амандмана на предлог закона, другого предписаня и общого акту  ше доручує посланїком, компетентному одбору, кед вон нє предкладач, Одбору за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни, Покраїнскей влади, кед вона нє предкладач, хтори розпатраю предлог и доручую думанє Скупштини зоз предкладаньом же би ше амандман утвердзело або нє утвердзело.

Член 179.

Кед Скупштина утвердзи амандмани, одредзує представителя Скупштини хтори на схадзки Народней скупштини обгрунтує поднєшени амандман у складзе з Дїловнїком Народней скупштини.

Предсидатель Скупштини доручує амандман Народней скупштини и обвисцує Народну скупштину о овласценому представительови.

14. Поступок за оцену уставносци и законїтосци

Член 180.

Предкладанє за порушованє поступку пред Уставним судом за оцену уставносци и законїтосци закона, односно другого предписаня або общого акту републичних орґанох, кед з тима актами потупени з уставом и законом утвердзени права Автономней Покраїни Войводини, можу поднєсц овласцени предкладаче покраїнскей скупштинскей одлуки. Предсидатель Скупштини предкладанє доручує посланїком и Покраїнскей влади, кед вона нє предкладач.

Кед Скупштина прилапи предкладанє за порушованє поступку за оцену уставносци и законїтосци, одредзує представителя же би участвовал у поступку пред Уставним судом.

Предсидатель Скупштини доручує предкладанє за порушованє поступку Уставному суду Републики Сербиї.

Член 181.

Кед порушани поступок за оцену уставносци и законїтосци предписаня або общого акту Скупштини, одвит Уставному суду дава Одбор за предписаня у чаше яки одредзи Уставни суд у своїм вимаганю и овласцує особу хтору одредзує участвовац у поступку пред Уставним судом.

15. Поступок з нагоди предкладаня за розписованє референдуму

Член 182.

Скупштина може розписац референдум о питаню з єй компетенциї, на предкладанє 30 посланїкох або Покраїнскей влади.

Скупштина розпише покраїнски референдум, кед вимаганє за його розписованє поднєшу найменєй 30.000 вибераче зоз местом биваня на териториї АП Войводини.

Член 183.

Предкладанє же би Скупштина розписала референдум о питаньох зоз своєй компетенциї розпатра одбор у чиїм дїлокругу тото питанє и одбор цо компетентни за питаня уставно-правного положеня Покраїни, хтори утвердзує чи змист предкладаня у складзе зоз законом, чи предкладанє поднєсли овласцени подношителє и чи питанє у компетенциї Скупштини.

Кед одбор цо компетентни за питаня уставно-правного положеня Покраїни утвердзи же змист предкладаня нє у согласносци зоз законом або же предкладанє нє поднєсли овласцени подношителє, як и же питанє нє у компетенциї Скупштини, предсидатель Скупштини о тим обвисци подношителя предкладаня.

Член 184.

Референдум ше запровадзує на способ яки предвидзени з Уставом, законом, Статутом и тим дїловнїком.

16. Поступок за вибор и преставанє функциї

Член 185.

Обгрунтоване предкладанє за вибор, менованє и розришенє директорох, предсидательох и членох надпатраюцих одборох явних подприємствох, предсидательох и членох управних и надпатраюцих одборох установох, аґенцийох и других орґанизацийох чий снователь Автономна Покраїна Войводина и других особох хтори вибера, менує и розришує Скупштина, подноши одбор яки у своїм дїлокругу розпатра питаня з тей обласци.

Обгрунтоване предкладанє за вибор и розришенє заменїкох покраїнского секретара подноши предсидатель Покраїнскей влади.

VI ОДНОШЕНЄ СКУПШТИНИ И ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ

1. Вибор Покраїнскей влади

Член 186.

Кандидата за предсидателя Покраїнскей влади предклада предсидатель Скупштини, кед вислуха думаня представительох посланїцких ґрупох.

Предкладанє ма мено и презвиско кандидата, кратку биоґрафию, странкову припадносц, мено и презвиско звитодавца, обгрунтованє и согласносц кандидата, у писаней форми.

Член 187.

Кандидат за предсидателя Покраїнскей влади предклада кандидатох за єдного або вецей подпредсидательох и за членох Покраїнскей влади.

Член 188.

О предкладаню кандидата за предсидателя Покраїнскей влади и предкладаню за кандидатох за подпредсидательох и членох Покраїнскей влади ше отвера претрес.

По законченю претресу, о предкладаню кандидата за предсидателя, кандидатох за подпредсидательох и членох Покраїнскей влади ше одлучує источашнє з явним гласаньом.

Покраїнска влада вибрана кед за єй вибор гласала векшина вкупного числа посланїкох.

Кед Покраїнска влада нє вибрана, цали поступок ше повторює.

Член 189.

Предсидатель, подпредсидатель и члени Покраїнскей влади, после вибору, пришагаю пред Скупштину.

Мандат Покраїнскей влади почина з дньом покладаня пришаги пред Скупштину.

Мандат Покраїнскей влади тивра по виходзенє мандата Скупштини хтора ю вибрала.

Член 190.

Мандат Покраїнскей влади престава скорей як цо видзе час на хтори є вибрана: з розришеньом предсидателя Покраїнскей влади, зоз задзекованьом предсидателя Покраїнскей влади або скорейчасовим преставаньом мандата Скупштини.

Покраїнска влада хторей престал мандат може окончовац лєм чечуци и нєодкладаюци роботи по вибор новей Покраїнскей влади, яки одредзени з покраїнску скупштинску одлуку.

Члену Покраїнскей влади мандат престава скорей як цо видзе час на хтори є вибрани: з констатованьом задзекованя, кед го Скупштина розриши на предкладанє предсидателя Покраїнскей влади, з розришеньом предсидателя Покраїнскей влади або зоз задзекованьом предсидателя Покраїнскей влади.

Член 191.

Розришенє предсидателя Покраїнскей влади, задзекованє предсидателя Покраїнскей влади и розришенє и задзекованє члена Покраїнскей влади ше окончує по поступку як предвидзени зоз Статутом.

2. Представянє Покраїнскей влади у Скупштини

Член 192.

Обще право и длужносц представяня Покраїнскей влади у Скупштини ма предсидатель Покраїнскей влади або подпредсидатель хторого вон одредзи, о чим у писаней форми обвисцує предсидателя Скупштини.

Покраїнска влада, кед вона предкладач, одредзує члена Покраїнскей влади або заменїка покраїнского секретара хтори ю представя по поєдиним питаню хторе ше розпатра на схадзки Скупштини, односно одбору.

Член 193.

За даванє фахових и других пояшнєньох, обвисценьох и думаньох на схадзкох роботних целох, о питаньох у хторих вона предкладач, Покраїнска влада може одредзиц и своїх поверенїкох.

Член 194.

Зоз предлогом одлуки, другого предписаня або общого акту, або з другим материялом хтори подноши Скупштини, Покраїнска влада обвисцує Скупштину о своїх представительох и поверенїкох за схадзки Скупштини и одборох.

Член 195.

Скупштина и одбор обвисцую Покраїнску владу о своїх схадзкох и предложеним дньовим шоре.

3. Контрола роботи Покраїнскей влади

Член 196.

Скупштина окончує контролу роботи Покраїнскей влади прейґ поставяня питаньох посланїкох и вимаганя информацийох и прейґ посланїцих питаньох.

а) Питаня посланїкох, предкладаня и информациї

Член 197.

На початку схадзки Скупштини хтора зволана у чаше зоз члена 79. пасус 1. пред тим як цо ше прейдзе на утвердзованє дньового шора, посланїки можу Покраїнскей влади поставяц питаня и од нєй питац информациї о шицких обласцох з компетенциї Покраїнскей влади.

Член 198.

Посланїк длужен послац питаня у писаней форми предсидательови Скупштини, найпознєйше 72 годзини пред початком схадзки.

Питанє муши буц прецизне и з компетенциї Покраїнскей влади и муши буц наведзене мено и презвиско члена Покраїнскей влади хтори ма дац одвит на тото питанє.

Ушорене питанє посланїка предсидатель Скупштини доручує компетентному членови Покраїнскей влади.

Кед поставене питанє нє ушорене, у смислу пасуса 2. того члена, предсидатель Скупштини будзе вимагац од посланїка же би ушорел питанє при чим наведзе у чим його нєушореносц.

Кед посланїк нє ушори поставене питанє у чаше 24 годзинох до початку схадзки, нє ма право питанє поставиц усно на схадзки Скупштини.

Член 199.

Часц схадзки хтора пошвецена за поставянє питаньох и вимаганє информацийох тирва найдлужей 60 минути и окончує ше без огляду на число посланїкох у сали.

Член 200.

Кед доручени вецей, питаня рядошлїд за поставянє на схадзки Скупштини утвердзує предсидатель Скупштини, спрам часу сцигованя питаньох.

Кед ше у предвидзеним чаше нє одвитує на шицки питаня посланїкох, предсидатель Скупштини може предложиц же би ше час предлужело за найдлужей 15 минути.

Кед ше у предвидзеним чаше нє одвитує на шицки поставени питаня посланїкох їх мож пренєсц на шлїдуюцу схадзку Скупштини хтора будзе зволана у чаше зоз члена 79. пасус 1.

Член 201.

Час за поставянє питаня посланїка тирва найдлужей три минути. Єден посланїк може поставиц найвецей два питаня на єдней схадзки.

Член Покраїнскей влади ше обраца ґу Скупштини найдлужей пейц минути же би дал одвит на питанє.

Член Покраїнскей влади длужен усно одвитовац на кажде питанє хторе поставене у складзе зоз членом 198. того дїловнїка. Кед питанє таке же вимага одвит у писаней форми член Покраїнскей влади длужен усно обгрунтовац прецо одвит будзе у писаней форми и одвит у писаней форми доручиц у чаше 15 дньох од дня отримованя схадзки.

У случаю пасуса 3. того члена посланїк може, на першей наступней схадзки хтору ше звола у чаше зоз члена 79. пасус 1. вимагац кратке усне обгрунтованє одвиту у писаней форми.

После одвиту члена Покраїнскей влади, посланїк хтори поставел питанє може поставиц ище найвецей два подпитаня у тирваню до двох минутох.

Член Покраїнскей влади дава одвит на подпитаня у тирваню до трох минутох.

Член 202.

Посланїк ма право же би на схадзкох хтори зволани у чаше зоз члена 79. пасус 1. у чаше яки предвидзени за питаня посланїкох и информациї поставел и посланїцке питанє.

Кед ше поставя посланїцке питанє у складзе з одредбами пасуса 1. того члена применює ше члени дїловнїка з якима ше ушорює посланїцки питаня.

Член 203.

На початку часу яки предвидзени за питаня посланїкох и вимаганє информацийох ше утвердзує рядошлїд питаньох и одвитох на питаня и то:

- усни обгрунтованя одвитох у писаней форми членох Покраїнскей влади хтори доручени медзи двома схадзками,
- питаня хтори доручени за предходну схадзку, а нє пришол шор на нїх,
- питаня хтори поставени у складзе зоз членом 198. того дїловнїка и
- посланїцки питаня.

Член 204.

У рамикох часу за поставянє питаньох и даванє одвитох нє дошлєбодзени реплики у указованє на потупенє дїловнїка.

б) Посланїцки питаня

Член 205.

Посланїк ма право поставиц посланїцке питанє Покраїнскей влади або дзепоєдному старшинови орґана покраїнскей управи, зоз їх компетенциї.

Час за поставянє посланїцких питаньох тирва найдлужей три минути.

Посланїцке питанє муши буц ясно формуловане.

Посланїцке питанє мож поставиц у писаней форми медзи двома схадзками Скупштини, прейґ предсидателя Скупштини хтори го доручує Покраїнскей влади або компетентному старшинови орґана покраїнскей управи.

Посланїцке питанє мож поставиц и усно на схадзки Скупштини хтора нє зволана у складзе зоз членом 79. пасус 2. и 3. Дїловнїка, по законченю роботи по утвердзеним дньовим шоре.

Предсидатель Скупштини опомнє посланїка хтори поставя посланїцке питанє, кед питанє нє поставене у складзе з одредбами того дїловнїка, односно кед є нє поставене компетентному орґану.

Член 206.

На усно поставене посланїцке питанє, представитель Покраїнскей влади, односно старшина орґана покраїнскей управи муша такой усно одвитовац. Кед за даванє одвиту потребне одредзене пририхтованє, вони то муша такой обгрунтовац, а одвит посланїкови дац у писаней форми, у чаше осем дньох од дня кед питанє поставене.

Одвит Покраїнскей влади або старшини орґана покраїнскей управи ше у писаней форми доручує посланїком.

Винїмково, кед за пририхтованє одвиту на посланїцке питанє треба утвердзиц одредзени факти чийо утвердзованє вимага длугши час або зложеншу анализу, термин за даванє одвиту на посланїцке питанє мож предлужиц, найдлужей до 30 дньох.

Член 207.

После датого одвиту на посланїцке питанє, посланїк хтори поставел питанє ма право, найдлужей пейц минути, коментаровац одвит на свойо питанє або поставиц дополнююце питанє.

По доставаню одвиту на дополнююце питанє, посланїк ма право вияшнїц ше о одвиту найдлужей пейц минути.

Член 208.

Кед одвит на посланїцке питанє облапя податки хтори представяю службену тайну, Покраїнска влада, односно старшина орґана покраїнскей управи може предложиц же би ше одвит вислухало без присуства явносци.

VII ЯВНОСЦ РОБОТИ СКУПШТИНИ

Член 209.

Схадзки Скупштини и єй одборох явни.

Схадзки Скупштини можу буц заварти за явносц у случайох хтори одредзени зоз законом, кед то предложи Покраїнска влада, одбор або найменєй 20 посланїки. Предкладанє муши буц обгрунтоване, а о предкладаню ше гласа у Скупштини, без претресу.

Схадзки одбору можу буц заварти за явносц у случайох хтори одредзени зоз законом, кед то предложи одбор.

На схадзки Скупштини або одборох мож одлучиц же би представителє преси и других средствох информованя могли присуствовац на схадзки и кед ше на нєй претреса даєдно питанє без присуства явносци. О таким питаню представителє преси и других средствох информованя можу давац за явносц лєм обвисценя за хтори ше тото на схадзки одлучи. На схадзки мож одлучиц же би ше обвисценя о таким питаню могло давац аж кед прейдзе одредзени час.

Член 210.

Предсидатель Скупштини обвисцує явносц о роботи Скупштини и о одлукох яки Скупштина принєсла.

Трима ше же явносц обвисцена кед поволанка за схадзку Скупштини, зоз припадаюцима материялами, у складзе з тим дїловнїком, доручена представительом явного информованя и кед вони були присутни на схадзки Скупштини.

Пре подполнєйше обвисцованє посланїкох и явносци, Скупштина може предлог акта обявиц и у явних глашнїкох або як окремну публикацию, о чим одлучує предсидатель Скупштини.

Член 211.

Представителє преси и других средствох информованя, у складзе з предписаньом о нукашнїм порядку у Скупштини, можу присуствовац на схадзкох Скупштини и одборох и дава ше им на розполаганє материяли хтори доручени посланїком.

Телевизия ма право директно преношиц схадзку Скупштини, односно одложено емитовац знїмок схадзки.

Представительом явного информованя ше обезпечує потребни условия за провадзенє роботи на схадзкох Скупштини и одборох.

Член 212.

Представителє явного информованя длужни о роботи Скупштини и одборох обвисцовац явносц подполно, обєктивно и правдиво.

Член 213.

Службене сообщенє за пресу и други средства явного информованя составя одвитуюца служба Скупштини, а одобрує предсидатель Скупштини або особа хтору вон овласци.

Член 214.

Конференцию за новинарох у Скупштини може отримац кажди посланїк.

Член 215.

Явносц роботи ше витворює и прейґ ґрупних нащивох гражданох Скупштини.

Способ витворйованя тей форми явносци роботи ше ушорює з окремним актом.

Член 216.

Орґанизовани ґрупи гражданох можу нащивйовац Скупштину пре упознаванє зоз роботу Скупштини, упознаванє з историятом будинку и розпатранє будинку.

Член 217.

Скупштина ма интернет бок.

Змист интернет боку ше блїжей ушорює з упутством, хторе приноши ґенерални секретар Скупштини, по предходно достатим думаню одбору цо компетентни за информованє.

VIII ПРЕЧИСЦЕНИ ТЕКСТ

Член 218.

Пречисцени текст акту, кед утвердзена обовязка утвердзованя пречисценого тексту, утвердзує Одбор за предписаня.

Член 219.

Пречисцени текст акту ше обявює у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».

IX ЖРИДЛОВНЇКИ И ОБЯВЙОВАНЄ АКТОХ СКУПШТИНИ

Член 220.

Жридловнїк акта хтори приноши Скупштина подписує предсидатель Скупштини и кладзе печац Скупштини.

Як жридловнїк ше трима текст акта хтори прилапени на схадзки Скупштини.

Жридловнїк акта Скупштини ше чува у Скупштини.

О виробку жридловнїка, кладзеню печаца, чуваню и евиденциї жридловнїка ше стара ґенерални секретар Скупштини.

Член 221.

Акт хтори приноши Скупштина ше обявює у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».

Заключеня Скупштини и роботних целох, як и други акти роботних целох ше обявює кед тото з тима актами предвидзене.

Автентичне толкованє ше обявює у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».

О обявйованю актох зоз пасуса 1, 2. и 3. ше стара ґенерални секретар Скупштини.

Ґенерални секретар Скупштини, на основи жридлового тексту акта зоз пасуса 1, 2. и 3. дава виправки гришкох у обявеним тексту акта.

Х СОТРУДНЇЦТВО СКУПШТИНИ

Член 222.

Скупштина сотрудзує зоз Народну скупштину Републики Сербиї и скупштинами єдинкох локалней самоуправи.

Сотруднїцтво ше витворює з черанку искуствох, снованьом заєднїцких целох, поднїманьом заєднїцких активносцох, усоглашованьом становискох, черанку програмох, документацийного и информативного материялу, зоз заєднїцкима схадзками и черанку делеґацийох.

Член 223.

Скупштина з одвитуюцима териториялнима заєднїцам других державох витворює медзиреґионалне сотруднїцство пре запровадзованє, очуванє и розвой добросушедних одношеньох, у складзе зоз Статутом.

Скупштина сотрудзує зоз представительнима целами других державох и реґионох:

- з участвованьом делеґацийох Скупштини у роботи асоцияцийох европских реґийох,
- з посиланьом делеґациї Скупштини, предсидателя и подпредсидательох Скупштини або дзепоєдних посланїкох до нащивох представительних целох других державох и реґионох и з приманьом делеґацийох представительних целох других державох и реґионох,
- зоз починаньом и участвованьом на заєднїцких проєктох зоз представительнима целами других реґионох, парламентарнима скупштинами и медзинароднима орґанизациями,
- з черанку информацийох, других материялох и публикацийох, як и прейґ других формох сотруднїцтва з представительнима целами других державох и реґионох.

Одлуку о потреби посиланя делеґациї Скупштини, предсидателя, подпредсидательох або дзепоєдних посланїкох до нащиви другим державом або реґионом, составе делеґациї, цильох и задаткох нащиви делеґациї Скупштини, утвердзує компетентни одбор Скупштини.

Форми сотруднїцтва и поступок при заключованю спорозуменьох ше блїжей ушорює з окремним актом.

Член 224.

У Скупштини мож формовац посланїцки ґрупи приятельства за унапредзенє одношеньох и сотруднїцтва з представительнима целами поєдиних реґионох, на принципе добродзечносци.

При снованю посланїцкей ґрупи приятельства ше руша од взаємних виражених интересох за витворйованє и розвой сотруднїцтва медзи парламентами.

Предсидателя и членох ґрупи приятельства одредзує Одбор цо компетентни за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво.

Одлуки о черанки нащивох з ґрупами приятельствох представительних целох других реґионох, ґрупи приятельства приноша у координациї и зоз согласносцу Одбору цо компетентни за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво.

Кед Одбор цо компетентни за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво нє може одредзиц предсидателя и членох ґрупи приятельства або дац согласносц на одлуку о черанки нащивох з ґрупами приятельствох представительних целох других реґионох, о тих питаньох одлуку приноши предсидатель Скупштини.

Член 225.

Посланїки у Скупштини ше можу орґанизовац до одредзених нєформалних ґрупох пре промоцию правох одредзених ґрупацийох и дзвиганє свидомосци о їх улоги у дружтве, як и промоцию одредзених дружтвених вредносцох.

XI РОБОТА СКУПШТИНИ У СЛУЧАЮ ВОЙНОВОГО СТАНУ АБО ПОЗАРЯДОВОГО СТАНУ

Член 226.

Одредби того дїловнїка ше применює у роботи Скупштини у случаю войнового або позарядового стану, кед з тим дїловнїком, другима предписанями и общима актами Скупштини иншак нє одредзене.

Член 227.

У случаю войнового або позарядового стану, предсидатель Скупштини:

- одредзує час и место отримованя схадзкох Скупштини;
- утвердзує способ поволованя посланїкох на схадзки, як и способ и час доручованя материялох за схадзку,
- може розказац же би ше редакцийом явних глашнїкох, чийо новинаре акредитовани у Скупштини, застановело доручованє предлогох одлукох и общих актох и других материялох, док Скупштина о тим иншак нє одлучи,
- може одредзиц окремни способ водзеня и чуваня записнїкох и стеноґрафских призначкох зоз схадзкох Скупштини и одборох,
- одлучує о способе роботи и вивершованю задаткох Служби Скупштини.

Член 228.

У условийох войнового або позарядового стану ше нє применює одредби того дїловнїка о кворуме за отримованє схадзкох Скупштини и одборох. Схадзки Скупштини и одборох ше отримує зоз тима посланїками хтори присутни на схадзки, а одлуки ше приноши зоз векшину гласох присутних посланїкох на схадзки Скупштини, односно одборох.

Член 229.

У случаю войнового або позарядового стану, предлоги одлукох и общих актох хтори ма розпатрац Скупштина мож предложиц за розпатранє и одлучованє без предходного розпатраня у компетентних одборох, кед Скупштина так одлучи.

Покраїнска влада дава свойо думанє о тих актох нєпоштредно на самей схадзки Скупштини.

Член 230.

У случаю войнового або позарядового стану, посланїки длужни такой и на найвигоднєйши способ обвисциц ґенералного секретара Скупштини о каждей пременки адреси места биваня або пребуваня.

XII СЛУЖБА СКУПШТИНИ

Член 231.

Фахови и други роботи за потреби Скупштини, одборох, посланїкох и посланїцких ґрупох окончує Служба Скупштини.

Орґанизацию, задатки и роботу Служби Скупштини ше ушорює з одлуку.

Член 232.

Роботи на нукашнїм обезпечованю и отримованю шора у будинку и просторийох Скупштини окончує управа цо компетентна за общи и заєднїцки роботи покраїнских орґанох, зоз согласносцу ґенералного секретара.

XIII ПРЕХОДНА И ЗАКОНЧУЮЦА ОДРЕДБА

Член 233.

Зоз ступаньом на моц того дїловнїка престава важиц Дїловнїк Скупштини Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 11/10, 43/13 и 46/13 – пречисцени текст).

Одбори яки утвердзени з Дїловнїком Скупштини АП Войводини («Службени новини АПВ», число 11/10), хтори ступел на моц 26. юния 2010. року, предлужую з роботу у складзе зоз потерашнїм дїлокругом по конституованє Скупштини у новим зволаню.

Одбор за националну ровноправносц ше формує по ступаню на моц того дїловнїка.

Зоз формованьом Одбору за националну ровноправносц престава з роботу Одбор за медзинационални одношеня.

Член 234.

Тот дїловнїк ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».

СКУПШТИНА АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

Нови Сад, 23. септембра 2014. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
СКУШТИНИ АП ВОЙВОДИНИ,

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)