Podpredseda Boris Novakovic

Boris Novaković  je zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na prvom zasadnutí Zhromaždenia, ktoré sa konalo 25. apríla 2024. 

Členom je Socialistickej strany Srbska a poslaneckej skupiny Socialistická strana Srbska (SSS) – Jednotné Srbsko (JS) v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení

•Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

 

Biografia

Narodil sa 15. 10. 1989 v Tuzle.

Základnú školu, prvé dva ročníky, navštevoval na Základnej škole Jovana Jovanovića Zmaja v Subotici a zvyšok školskej dochádzky na Základnej škole Svätého Sávu v Modriči. Gymnázium ukončil v Stredoškolskom stredisku Jovana Cvijića v Modriči. Základné a master štúdium ukončil na Ekonomickej fakulte v Subotici Univerzity v Novom Sade v študijnom programe Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo a v roku 2015 získal titul master ekonóm. 

Počas štúdia sa aktívne podieľal na práci študentských organizácií ako zakladateľ a predseda. Niekoľko volebných období bol aj členom Študentského parlamentu Ekonomickej fakulty v Subotici, predsedom Študentského parlamentu, členom Pedagogicko-vedeckej rady, členom Rady a študentom prodekanom Ekonomickej fakulty v Subotici.  Jedno volebné obdobie bol predsedom Študentského parlamentu a členom Senátu Univerzity v Novom Sade, ako aj členom Snemu SKONUS. 

Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 2015 v Dome zdravia Novi Sad v Novom Sade ako finančný operatívec a od roku 2018 pôsobil ako vedúci finančného a účtovného oddelenia. Spomedzi zamestnancov bol členom Dozornej rady Domu zdravia Novi Sad v Novom Sade. Od roku 2024 pôsobí vo VP Srbijagas.

V mandáte Zhromaždenia APV v rokoch 2020 až 2023 pôsobil ako predseda Poslaneckej skupiny Socialistickej strany Srbska – Zjednotené Srbsko a bol členom správneho výboru a výboru pre mládež a šport Zhromaždenia APV. Počas svojho mandátu bol tiež zástupcom predsedu Poslaneckej skupiny priateľstva so Zhromaždením Republiky srbskej.

Politike sa aktívne venuje od roku 2013, najskôr ako mládežnícky aktivista, potom ako predseda Socialistickej mládeže Srbska vo Vojvodine a tajomník Socialistickej mládeže Srbska. Je členom Hlavného výboru SSS (SPS) a podpredsedom Pokrajinského výboru Socialistickej strany Srbska vo Vojvodine.

Absolvoval štátnu odbornú skúšku pre prácu v orgánoch štátnej správy, získal osvedčenie na implementáciu systému finančného riadenia a kontroly, osvedčenie o základných znalostiach burzovej prevádzky, ako aj osvedčenie o nadobudnutých vedomostiach v oblasti vodcovstva, komunikácie, vyjednávania a lobingu.

Okrem svojho materinského jazyka, srbčiny, hovorí po anglicky.

Je ženatý a otcom jedného dieťaťa.

 

Kontakt

e-mail: novakovicb@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-

 

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21101 Nový Sad

Srbská republika