Zaključna zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

"Državna delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (2013-2018), u Ženevi, 28. februara 2019. godine, na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena. Nakon prethodnog  razmatranja državnog i alernativnih izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je  8. marta 2019. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/SO/4).

Republika Srbija je, kao država članica, u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na realizaciju konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja sa posebnom pažnjom na stavove u prioritetnim preporukama o čijem sprovođenju je potrebno izvestiti Komitet do marta 2021. godine." *

Zaključna zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnom izveštajem Republike Srbije

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia

*Preuzeto sa https://www.minljmpdd.gov.rs/