Saziv 2012-2016
Session number: 1
Date of event: 22. 06. 2012.
Minutes

sa Prve sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 22. juna 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,30 časova.

Sednici Skupštine, u skladu sa članom 4. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, do izbora predsednika Skupštine, predsedavao je najstariji poslanik, dr Živorad Smiljanić.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine prisustvovalo je 116 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Dušan Bajatović, Nenad Borović, Zoran Mladenović i Daniel Kovačić.

Sednici Skupštine prisustvovali su: Darko Rudić, predsednik Pokrajinske izborne komisije, Miodrag Parlać, zamenik predsednika Pokrajinske izborne komisije, kao i predstavnici sredstava javnog informisanja.

U skladu sa članom 14. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini AP Vojvodine i članom 5. Poslovnika Skupštine, na prvoj sednici Skupštine potvrđuju se mandati izabranih poslanika, obrazuju poslaničke grupe, bira se predsednik Skupštine, biraju se potpredsednici Skupštine, predsednik i članovi odbora Skupštine i imenuje sekretar Skupštine.

Saglasno Poslovniku, Skupština za potvrđivanje mandata poslanika obrazuje Komisiju, koja ima sedam članova, u čijem sastavu se obezbeđuje srazmerna zastupljenost poslanika izabranih na predlog političkih stranaka i grupa građana.

U skladu sa članom 7. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio da u Komisiju za potvrđivanje mandata budu izabrani sledeći poslanici:

 1. Miloš Gagić, za predsednika, "Izbor za bolju Vojvodinu-Bojan Pajtić";
 2. Veljko Krstonošić, član, "Izbor za bolju Vojvodinu-Bojan Pajtić";
 3. Živko Marković, član, "Izbor za bolju Vojvodinu-Bojan Pajtić";
 4. Miloš Šibul, član, Liga socijaldemokrata Vojvodine-Nenad Čanak;
 5. Miroslav Španović, član, Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS) i Socijaldemokratska partija Srbije (SDP Srbije)
 6. Pelt Ilona, član, Savez vojvođanskih Mađara- Vajdasági Magyar Szövetség
 7. Saša Todorović, član, Pokrenimo Vojvodinu-Tomislav Nikolić:Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Pokret socijalista, Pokret snaga Srbije-BK

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je kontatovao da je, sa 103 glasa "za", dva glasa "protiv" i dva "uzdržana" glasa izabrana Komisija za potvrđivanje mandata poslanika.

Predsedavajući je odredio pauzu od 30 minuta radi održavanja sednice Komisije za potvrđivanje mandata poslanika, na kojoj je Komisija utvrdila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i podnela ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Nakon pauze, sednica Skupštine nastavila je sa radom u 12,15 časova.

Predsednik Komisije za potvrđivanje mandata poslanika, Miloš Gagić, podneo je Izveštaj Komisije na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije o sprovedenim izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, raspisanim za 6. maj 2012. godine. Komisija je utvrdila da su uverenja o izboru poslanika izdata od organa za sprovođenje izbora, kao i da su podaci iz uverenja o izboru svih 120 poslanika istovetni sa podacima iz Izveštaja Pokrajinske izborne komisije.Komisija za potvrđivanje mandata poslanika predložila je Skupštini da usvoji Izveštaj i potvrdi mandate poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres o podnetom Izveštaju Komisije u celini.

U pretresu je učestvovao poslanik Igor Mirović.

Pošto je Komisija predložila potvrđivanje mandata svih izabranih poslanika, predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj Komisije u celini. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 105 glasova "za" usvojen Izveštaj Komisije za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine i da je na taj način Skupština potvrdila mandate svih 120 poslanika izabranih u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, na izborima raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Predsedavajući je konstatovao, shodno članu 7. Poslovnika, da potvrđivanjem mandata poslanika, Komisija prestaje sa radom, a da Skupština može da radi i punovažno odlučuje.

U skladu sa članom 14. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i članu 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio dnevni red za Prvu sednicu Skupštine:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 2. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 3. IMENOVANjE SEKRETARA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 4. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" utvrdila dnevni red Prve sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je za rad po prvoj tački dnevnog reda, potrebno da poslanici predlože kandidata za predsednika Skupštine, shodno članu 14. Poslovnika, prema kojem kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 20 poslanika. Predsedavajući je takođe upozorio poslanike da mogu učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata, a da se predlog podnosi predsedavajućem.

Predsedavajući je predložio pauzu od 15 minuta za predlaganje kandidata za predsednika i potpredsednike Skupštine AP Vojvodine i obrazovanje poslaničkih grupa, u skladu sa članom 37. i 38. stav 1. Poslovnika Skupštine.

Nakon pauze, predsedavajući je obavestio poslanike da su obrazovane poslaničke grupe i to:

  1. "Izbor za bolju Vojvodinu", predsednik Borislav Novaković, zamenik predsednika Tamaš Tot.
  2. Liga socijaldemokrata Vojvodine, predsednik mr Maja Sedlarević, zamenik predsednika Robert Kolar.
  3. "SPS – PUPS – JS - SDP Srbije", predsednik Pavle Budakov, zamenik predsednika Miroslav Španović.
  4. Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić, predsednik Igor Mirović, zamenik predsednika dr Predrag Matejin.
  5. "Savez vojvođanskih Mađara", predsednik Šandor Egereši, zamenik predsednika Ilona Pelt.
  6. Srpska radikalna stranka, predsednik Saša Santovac, zamenik predsednika Deđanski Stevica.

1. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Na osnovu člana 14. Poslovnika, predsedavajući je obavestio poslanike da je dostavljen jedan predlog kandidata za izbor predsednika Skupštine.

Predlog je obrazložio predstavnik predlagača, poslanik Borislav Novaković.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu kandidata za izbor predsednika Skupštine.

U pretresu su učestvovali poslanici: Igor Mirović, mr Maja Sedlarević, dr Predrag Matejin, Borislav Novaković, Saša Santovac, Pavle Budakov, Bore Kutić, Milenko Jovanov, Saša Todorović i Ladislav Tomić.

Na osnovu člana 17. Poslovnika, predsednik Skupštine bira se javnim glasanjem. Glasanje se vrši po odredbama Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o odlučivanju javnim glasanjem (član 110. Poslovnika). Za izbor predsednika Skupštine glasalo se upotrebom elektronskog sistema za glasanje. Shodno članu 19. stav 1. Poslovnika, za predsednika Skupštine izabran je poslanik koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajućem su, u glasanju za izbor predsednika Skupštine, pomagali sekretar Skupštine i dva najmlađa poslanika, a to su: Nikola Jaramazović i Predrag Ginculj.

Na osnovu rezultata glasanja, predsedavajući je obavestio poslanike da je ukupno glasalo 115 poslanika, "za" su glasala 83 poslanika, "protiv" su glasala 22 poslanika, "uzdržanih" je bilo pet poslanika. Predsedavajući je konstatovao da je većinom glasova od ukupnog broja poslanika, za predsednika Skupštine AP Vojvodine, izabran Pastor Ištvan.

Na osnovu člana 20. Poslovnika, Predsednik Skupštine AP Vojvodine je pre stupanja na dužnost, položio pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je predsedniku Skupštine uputio srdačne čestitke, poželeo uspešan rad i pozvao ga da preuzme predsedavanje na sednici.

U daljem radu, sednicom je predsedavao Pastor Ištvan predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Preuzimajući predsedavanje sednicom, predsednik Skupštine Pastor Ištvan se prigodnim rečima zahvalio poslanicima na izboru i ukazanom poverenju.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Članom 22. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predviđeno je da, prilikom svakog konstituisanja, Skupština utvrđuje broj potpredsednika, na predlog predsednika Skupštine.

Nakon obavljenih konsultacija, predsedavajući je predložio da Skupština ima šest potpredsednika. Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 113 glasova "za" odlučila da ima šest potpredsednika.

Na osnovu člana 26. stav 1. Poslovnika Skupštine, za potpredsednika Skupštine, izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsednik je obavestio poslanike da je dostavljeno šest predloga kandidata za izbor potpredsednika Skupštine.

Predsednik je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik:Igor Mirović.

Predsedavajući je, na osnovu člana 24. stav 5. Poslovnika, utvrdio listu kandidata za potpredsednike Skupštine po azbučnom redu početnog slova prezimena kandidata, koja je glasila:

 1. Belić prof. dr sci. med. Branislava
 2. Vrebalov Milivoj
 3. Jakovljev Dušan
 4. Milićević Đorđe
 5. Tomanova-Makanova Ana
 6. Ćuk Milan

Na osnovu člana 25., a u vezi sa članom 17. Poslovnika, potpredsednici Skupštine biraju se javnim glasanjem. Glasanje se vrši po odredbama Poslovnika o odlučivanju javnim glasanjem (član 110. Poslovnika). Za izbor potpredsednika Skupštine glasalo se upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Predsedavajućem su, u glasanju za izbor potpredsednika Skupštine, pomagali sekretar Skupštine i dva najmlađa poslanika, a to su: Nikola Jaramazović i Predrag Ginculj.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Belić prof. dr sci. med. Branislava. Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 113 glasova "za" izabrala Belić prof. dr sci. med. Branislavu, za potpredsednicu Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Vrebalov Milivoj. Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 109 glasova "za" izabrala Vrebalov Milivoja, za potpredsednika Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Jakovljev Dušan. Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 109 glasova "za" izabrala Jakovljev Dušana, za potpredsednika Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Milićević Đorđe. Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 112 glasova "za" izabrala Milićević Đorđa, za potpredsednika Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Tomanova-Makanova Ana. Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 113 glasova "za" izabrala Tomanovu-Makanovu Anu, za potpredsednicu Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Ćuk Milan. Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 113 glasova "za" izabrala Ćuk Milana, za potpredsednika Skupštine.

Na osnovu člana 27. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, potpredsednici Skupštine položili su zakletvu.

Predsednik Skupštine je potpredsednicima Skupštine čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju i pozvao ih da zauzmu svoja mesta.


3. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Na osnovu člana 28. Poslovnika kandidata za sekretara Skupštine predlaže predsednik Skupštine. Za kandidata za sekretara je predložen Milorad Gašić, diplomirani pravnik iz Futoga.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog kandidata za sekretara Skupštine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasova "za" i pet glasova "protiv" za sekretara Skupštine izabrala Milorada Gašića.


4. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Po članu 41. Poslovnika predsednik Skupštine je, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa, predložio kandidate za predsednike i članove odbora Skupštine AP Vojvodine, srazmerno broju poslanika koje te političke stranke imaju u Skupštini.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Po članu 42. Poslovnika o Predlogu odluke o izboru predsednika i članova odbora odlučuje se u celini, javnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina prisutnih poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 110 glasova "za" donela Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine.

Predsednik je zaključio sednicu u 14,35 časova.

Na sednici su vođene stenografske beleške.