Saziv 2012-2016
Session number: 16
Date of event: 25. 04. 2013.
Minutes

sa 16. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 25. aprila 2013.godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Milivoj Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 113 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici prof. dr Branislava Belić, Ana Tomanova Makanova, Uroš Kandić, Nataša Lalić, Ivana Milić, Savka Stratijev i Miloš Šibul.
Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluke, čije se razmatranje predlaže na 16. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.
Zapisnik sa 15. sednice Skupštine, koja je održana 07. marta 2013. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 16. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 15. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ usvojila zapisnik sa 15. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik dr Dragan Rastović, kome je potvrđen mandat na sednici Skupštine AP Vojvodine održanoj 07. marta 2013. godine, pristupio Poslaničkoj grupi „SPS- PUPS – JS – SDP Srbije“.

Takođe, predsedavajući je obavestio Skupštinu da su poslanici dr Živko Nastić i Darko Bađok, kojima su potvrđeni mandati na sednici Skupštine AP Vojvodine održanoj 07. marta 2013. godine, pristupili Poslaničkoj grupi „POKRENIMO VOJVODINU - TOMISLAV NIKOLIĆ“.
Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 16. sednicu Skuštine AP Vojvodine.


Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome

Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.


Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova “za“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom “za“ predlog usvojila.
U skladu sa članom 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama:

 •  Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova “za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 16. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova “za“ i 23 glasa “protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU NA JEZICIMA NACIONALNIH ZAJEDNICA;
 2. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2012. GODINU;
 3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2012. GODINU;
 4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU NA JEZICIMA NACIONALNIH ZAJEDNICA;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih zajednica i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Vlada AP Vojvodine je utvrdila Amandman na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, koji je postao sastavni deo Predloga.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmatrali Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.
Savet i odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Svetlana Lukić – Petrović, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Branislav Ristivojević i Zoltan Takač.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova “za“ i 30 glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih zajednica.


2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2012. GODINU;

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2012. godinu i, na osnovu člana 37. stav 5. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zatražio raspravu o Izveštaju.
Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za informisanje, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.
Dodatno obrazloženje Izveštaja za 2012.godinu dala je Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinska ombudsmanka.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Saša Santovac, Akoš Ujhelji, Aleksandar Marton, Aniko Žiroš Jankelić, Branislav Bogaroški, Milenko Jovanov, Marijana Četojević, Saša Homanov, Stojanka Lekić, Damir Zobenica, Vladimir Galić, Milan Ćuk, Pavle Počuč, Nada Bodrožić i Predrag Matejin.
Predsedavajući je konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2012. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2012. GODINU;


Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2012. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Zavoda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju Zavoda prethodno je razmotrio Odbor za ravnopravnost polova i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Milan Ćuk, mr Maja Sedlarević, Milenko Jovanov, Stojanka Lekić, Pavle Počuč i Đenđi Seleši.
Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova “za“ i 17 glasova “protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2012. godinu.

Zatim se prešlo na rad po tačkama 4 i 5 dnevnog reda 16. sednice Skupštine AP Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova “za“ i 4 glasova “protiv“ donela Odluku o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom “za“ i 17 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;


Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Pavle Budakov, i Milenko Jovanov.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa “za“ i tri glasa “protiv“ donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.
Poslanička pitanja usmeno su postavili poslanici: Milan Vlaisavljević, Dragan Vulin, Jovan Lazarov, Petar Andrejić, dr Živko Nastić, Predrag Ginculj i Ladislav Tomić.

Predsedavajući je zaključio 16. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 14,45 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.