Saziv 2012-2016
Číslo zasadnutia: 17
Dátum konania: 20. 05. 2013.
Zápisnica

sa 17. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 20. maja 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Milivoj Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 116 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Živko Vrcelj, Uroš Kandić, Ljubiša Milosavljević i Miroslav Španović.

Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica sazvana za ponedeljak, zbog ranije preuzetih obaveza predsednika Skupštine AP Vojvodine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga deklaracije, čije se razmatranje predlaže na 17. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.
Zapisnik sa 16. sednice Skupštine, koja je održana 25. aprila 2013. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 17. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 16. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa75 glasova „za“, usvojila Zapisnik sa 16. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 17. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka je dana 3. aprila 2013. godine dostavila Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa predlogom da se razmatra na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine,Skupština može da odluči da se Predlog razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Poslanica Marijana Četojević je obrazložila predlog.
Predsedavajući je stavio predlog da Skupština razmotri Predlog bez mišljenja Pokrajinske vlade, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa pet glasova “za“ i 63 glasa “protiv“, predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 17. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Informacija o uvođenju stečajnog postupka nad Razvojnom bankom Vojvodine sa Predlogom zaključaka.

U skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predlog je obrazložila poslanica Marijana Četojević.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija sa Predlogom zaključaka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju sa Predlogom zaključaka bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 17 glasova “za“ i 61 glasom “protiv“, predlog nije usvojila.
Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 17. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 88 glasova “za“ i 18 glasova “protiv“, predlog usvojila.

Poslanik Vladimir Galić je predložio da se vreme izlaganja povodom prve tačke predloženog dnevnog reda ne ograniči ili ograniči na trajanje od 10 minuta zbog važnosti akta koji Skupština donosi.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 38 glasova “za“ i sa 71 glasom „protiv“, predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 17. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanje predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova “za“ i 29 glasova “protiv“, utvrdila sledeći:
 
DNEVNI RED:

  1. PREDLOG DEKLARACIJE O ZAŠTITI USTAVNIH I ZAKONSKIH PRAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ZA 2012. GODINU;
  3. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2012. GODINU;
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2012. GODINU;
  5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.
Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

- predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
- izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
- poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
- predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
- poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.
Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG DEKLARACIJE O ZAŠTITI USTAVNIH I ZAKONSKIH PRAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara podnela je Amandman na stav 2 i Amandmane I-XI na Predlog deklaracije. Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine podnela je Amandman na stav 2 Predloga deklaracije.
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara je, u skladu sa članom 141. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povukla Amandman na stav 2 Predloga deklaracije.
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je prihvatila amandmane III, IV, VI, VIII i IX Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara kao i Amandman na stav 2 Predloga deklaracije koji je podnela Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine i koji su postali sastavni deo Predloga deklaracije i o njima se odvojeno ne glasa. Istovremeno Pokrajinska vlada je utvrdila tehničku ispravku teksta Predloga deklaracije.
Pokrajinska vlada predložila je Skupštini da ne prihvati amandmane I, II, V, VII, X i XI na Predlog deklaracije koje je podnela Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara.
Predlog deklaracije i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za pitanja ustavno – pravnog položaja Pokrajine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Deklaraciju i da prihvati Amandman na stav 2 Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, amandmane III, IV, VI, VIII i IX na Predlog deklaracije, a da ne prihvati amandmane I, II, V, VII, X i XI na Predlog deklaracije koje je podnela Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara.
Uvodno izlaganje povodom Predloga deklaracije podneo je dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Egereši Šandor, predstavnik predlagača amandmana, dodatno je obrazložio podnete amandmane i obavestio poslanike u skladu sa članom 141. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara povukla amandmane I, II, V, VII, X i XI na Predlog deklaracije.
U pretresu su učestvovali: Ištvan Pastor, predsednik Odbora za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine, Stevica Deđanski, Saša Santovac, Igor Mirović, Egereši Šandor, Branislav Bogoroški, dr Pavle Budakov, Borislav Novaković, Milenko Jovanov, Marijana Četojević, Stevica Nazarčić, Bore Kuntić, Vladimir Galić, Maja Sedlarević, prof.dr Branislava Belić, Đorđe Milićević, Stojanka Lekić, Nada Bodrožić.
Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,35 do 15,44 časova.
Nakon pauze, nastavljen je rad po prvoj tački dnevnog reda. U nastavku u pretresu su učestvovali poslanici: Slobodan Zlokolica, Aleksandar Marton, Marko Marić, dr Savka Stratijev, Darko Bađok, dr Lazar Račić, Slavko Rac, Predrag Matejin, Milan Vlaisavljević, Mata Matarić, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Pavle Počuč, Vladimir Soro, Aleksandar Grmuša, dr Goran Latković, Saša Todorović, Živko Nastić, Tamaš Tot, Jovan Lazarov, dr Milenko Babić, Predrag Ginculj, Martin Zloh, Nenad Borović, Robert Santo, Damir Zobenica, Ladislav Tomić, Slavko Parać, Aniko Žiroš-Jankelići i Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. Poslovnika, stavio na glasanje predlog da Skupština nastavi sa radom i posle 19 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, predlog usvojila.
Predsedavajući je stavio Predlog deklaracije na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“, donela Deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne Pokrajine Vojvodine.


 2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ZA 2012. GODINU;

Fond za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ za 2012. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu prethodno je razmotrio Odbor za privredu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda za 2012. godinu, na glasanje. 
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova “za“, prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ za 2012. godinu.


 3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2012. GODINU;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2012. godinu na razmatranje.
Izveštaj o radu za 2012. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o radu za 2012. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2012. godinu, na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova “za“ prihvatila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2012. godinu.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2012. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2012. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Zavoda za 2012. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju Zavoda za 2012. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Zavoda za 2012. godinu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2012. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom “za“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2012. godinu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;


Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa “za“, donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavio je poslanik Nenad Borović.

Predsedavajući je zaključio 17. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,32 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.