Saziv 2012-2016
Session number: 18
Date of event: 13. 06. 2013.
Minutes

sa 18. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 13. juna 2013.godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, prof. dr Branislava Belić, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine i Dušan Jakovljev, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.
Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovao je 101 poslanik.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Ana Tomanova-Makanova, Milan Ćuk, dr Milenko Babić, Predrag Amižić, Srboljub Bubnjević, Miloš Gagić, Damir Zobenica, Uroš Kandić, Bogdan Laban, Jovan Lazarov, Ljubiša Milosavljević, Daniel Petrović, Laura Rajnović Evetović, Branislav Ristivojević, Savka Stratijev, Saša Todorović, Ladislav Tomić, Tamaš Tot, Miloš Šibul.

Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Predsedavajući je obavestio poslanike da je Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine podnela žalbu Ustavnom sudu zbog onemogućavanja vršenja nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrđene odredbom člana 51. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine(„Službeni glasnik RS“; broj 99/2009 i 67/2012- Odluka Ustavnog suda), o čemu je obavestila Skupštinu, u skladu sa članom 18. stav 3. Statuta AP Vojvodine.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 18. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 17. sednice Skupštine, koja je održana 20. maja 2013. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 18. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 17. sednice Skupštine.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 17. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 18. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.
Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 18. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova “za“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

  • Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2012. godinu i
  • Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2012. godinu (davanje saglasnosti).

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 76 glasova “za“ i četiri glasa “protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 18.sednicu Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova “za“ i 13 glasova “protiv“, utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU I IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOGPROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2013 – 2017. GODINE;
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2012. GODINU;
  5. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆIIZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2012. GODINU;
  6. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM IRASELjENIM LICIMA ZA 2012. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);
  7. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIMREZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2012. GODINU.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU I IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu i Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Vesna Bjelić-Francuski, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Saša Santovac, Stojanka Lekić, Nada Bodrožić, Pavle Počuč i Živko Nastić.
Na osnovu člana 41. stav 3. alineja 1. Statuta AP Vojvodine Skupština o usvajanju završnog računa odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“ donela donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor je utvrdio pravno-tehničku ispravku u naslovu teksta Predloga, sa kojom se saglasio predstavnik predlagača i koja je na taj način postala sastavni deo Predloga i o njoj se posebno ne glasa. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Milenko Jovanov, Predrag Matejin i prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 58 glasova “za“, 13 glasova “protiv“ i sa tri “uzdržana“ glasa donela Odluku o izmenama Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2013 – 2017. GODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o donošenju programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2013 – 2017. godine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.
Uvodno izlaganje podneo je dr Slobodan Puzović, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Atila Juhas, mr Maja Sedlarević, Aleksandar Marton, Mata Matarić.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa “za“, tri glasa “protiv“ i sa 14 „uzdržanih“ glasova donela Odluku o donošenju programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2013 – 2017. godine.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2012. GODINE;

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2012. godine, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Fonda za 2012. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju Fonda za 2012. godinu prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Fonda za 2012.godinu.
Predsednik Odbora za privredu Dragan Vulin, član Odbora za privredu Pavle Počuč i član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Dragan Vulin, Pavle Počuč, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Gavra Avramov, Seleši Đenđi, Nada Bodrožić, Vladimir Galić i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda, na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova “za“ 14 glasova “protiv“ i sa pet „uzdržanih“ glasova prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2012. godine.

Zatim se prešlo na rad po tačkama 5 i 6 dnevnog reda:


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2012. GODINU;

6. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2012. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na razmatranje i Završni račun Fonda za 2012. godinu, radi davanja saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2012. godinu i Završni račun Fonda za 2012. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.
Pokrajinska vlada razmotrila je i Završni račun Fonda za 2012.godinu, nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2012. godinu i Završni račun Fonda za 2012. godinu prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad.
Predsedavajući je podsetio poslanike da su izglasali predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 5 i 6, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, dr Goran Latković, dr Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2012. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa “za“ i osam glasova “protiv“ prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2012. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za 2012. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa “za“ i osam glasova “protiv“ donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2012. godinu.


7. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2012. GODINU;

Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom za 2012. godinu, na razmatranje.
Godišnji izveštaj dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa “za“ i osam „uzdržanih“ glasova prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2012. godinu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Milan Vlaisavljević, Pavle Počuč (dva poslanička pitanja), Branislav Bogaroški (dva poslanička pitanja), Stojanka Lekić (dva poslanička pitanja), prof. dr Pavle Budakov i Atila Juhas.

Dr Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju odgovorila je usmeno na jedno poslaničko pitanje Pavla Počuča i poslaničko pitanje Atile Juhasa.

Prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj odgovorio je na poslaničko pitanje prof. dr Pavla Budakova.

Predsedavajući je zaključio 18. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 16,14 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.