Saziv 2012-2016
Broj sjednice: 22
Datum održavanja: 08. 11. 2013.
Zapisnik

sa 22. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 08. novembra 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.
Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:dr Željko Vidović, dr Živko Vrcelj, Slobodan Zlokolica, Uroš Kandić, Nataša Lalić, Ivana Milić, Ljubiša Milosavljević, Borislav Novaković, Zoltan Takač, Saša Todorović.

Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine čije se razmatranje predlaže na 22. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 20. sednice Skupštine, koja je održana 26. septembra 2013. godine i Zapisnik sa 21. (Otvorene) sednice Skupštine, koja je održana 01. oktobra 2013. godine., dostavljenji su poslanicima uz saziv za 22. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 20. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ usvojila Zapisnik sa 20. sednice Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 21. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 21. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.
Predsedavajuići je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslanici Dragani Milošević, sa Izborne liste „Pokrenimo Vojvodinu-Tomislav Nikolić“.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 22. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Predlog odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanik Saša Santovac je obrazložio predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog odluke je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga odluke, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog odluke razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog odluke bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa „za“ i 62 glasa „protiv“ predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Informacija o uvođenju stečajnog postupka nad Razvojnom bankom Vojvodine sa Predlogom zaključaka.

Poslanica Marijana Četojević je obrazložila predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova „za“ i 59 glasova „protiv“ predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Informacija o predlogu socijalnih mera za pružanje materijalne pomoći najugroženijim građanima i predlogu mera demografskog razvoja sa Predlogom zaključaka.

Poslanica Marijana Četojević je obrazložila predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju sa Predlogom zaključaka bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova „za“, 23 glasa „protiv“ i 34 „uzdržana“ glasa predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

  • Informacija o početku primene SSP-a i privredne i poljoprivredne mere koje AP Vojvodina treba preduzeti u borbi sa većom liberalizacijom tržišta sa Predlogom zaključaka.

Poslanica Marijana Četojević je obrazložila predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova „za“ , 18 glasova „protiv“ i 39 „uzdržanih“ glasova predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 22. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  2. PREDLOG PLATFORME O POLAZNIM OSNOVAMA ZA IZRADU ZAKONA O FINANSIRANjU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta, 
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za propise utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog odluke amandmane su podneli poslanici Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“ Stojanka Lekić (1), Bore Kutić (3), Nada Bodrožić (1) i Milan Vlaisavljević (1).
Amandmani su dostavljeni Odboru za propise kao predlagaču Odluke. Nakon razmatranja podnetih amandmana, Odbor za propise je prihvatio amandmane III i VI na Predlog odluke, koji su, u skladu sa članom 143. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno nije glasalo.
Odbor za propise je predložio Skupštini da ne prihvati Amandmane I,II, IV i V.
Član Odbora za propise, Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Vladimir Galić, Saša Santovac, Ilona Pelt, Marko Marić, dr Predrag Matejin, Stevica Nazarčić, Milenko Jovanov, Damir Zobenica, Bore Kutić, Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.
Poslanici Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“ koji su podneli amandmane na Predlog odluke obrazložili su svoje amandmane.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Stojanke Lekić.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 31 glasom „za“, 65 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa nije prihvatila Amandman I poslanice Stojanke Lekić.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Bore Kutića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 29 glasova „za“, 67 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman II poslanika Bore Kutića.
Predsedavajući je stavio, na glasanje Amandman IV poslanika Bore Kutića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman IV poslanika Bore Kutića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanice Nade Bodrožić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 31 glasom „za“ i 69 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman V poslanice Nade Bodrožić.

Na osnovu člana 41. stav 3. alineja 5. Statuta AP Vojvodine Skupština o donošenju poslovnika odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“, 21 glasom „protiv“ i osam „uzdržanih“ glasova donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG PLATFORME O POLAZNIM OSNOVAMA ZA IZRADU ZAKONA O FINANSIRANjU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Grupa poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine podnela je Skupštini Predlog platforme o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog platforme dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Predlog platforme prethodno je razmotrio Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Platformu.
Uvodno obrazloženje Predloga platforme podneo je Stevica Nazarčić, kao predstavnik predlagača.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Ištvan Pastor, predsednik Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Saša Santovac, Šandor Egereši, Branislav Bogaroški.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju 14,27 do 15,42.

U nastavku pretresa učestvovali su: prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Tamaš Tot, Milenko Jovanov, Dragan Vulin, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, mr Maja Sedlarević, prof. dr Branislava Belić, Đorđe Milićević, Nenad Borović, Aleksandar Marton, Martin Zloh, dr Goran Latković, Mata Matarić, Bore Kutić, Živko Marković, Jovan Lazarov, prof. dr Ilija Ćosić, Darko Bađok, Seleši Đenđi, dr Živko Nastić, Nada Bodrožić, Milivoj Vrebalov.

Predsedavajući je stavio Predlog platforme, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Platformu o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su sledeći poslanici: Egereši Šandor (četiri poslanička pitanja), Milan Vlaisavljević (dva poslanička pitanja), Pavle Počuč (dva poslanička pitanja), Damir Zobenica (jedno poslaničko pitanje), Milenko Babić (jedno poslaničko pitanje), Atila Juhas (jedno poslaničko pitanje).

Predsedavajući je zaključio 22. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 18,50 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.