Сазив 2012-2016
Число схадзки: 22
Датум отримованя: 08. 11. 2013.
Записнїк

са 22. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 08. новембра 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланикa.
Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:др Жељко Видовић, др Живко Врцељ, Слободан Злоколица, Урош Кандић, Наташа Лалић, Ивана Милић, Љубиша Милосављевић, Борислав Новаковић, Золтан Такач, Саша Тодоровић.

Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине чије се разматрање предлаже на 22. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 20. седнице Скупштине, која је одржана 26. септембра 2013. године и Записник са 21. (Отворене) седнице Скупштине, која је одржана 01. октобра 2013. године., достављењи су посланицима уз сазив за 22. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 20. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласoва „за“ и једним гласом „против“ усвојила Записник са 20. седнице Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање Записник са 21. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ усвојила Записник са 21. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.
Председавајуићи је ставио Извештај о потврђивању мандата посланика на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланици Драгани Милошевић, са Изборне листе „Покренимо Војводину-Томислав Николић“.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 22. седницу Скуштине АП Војводине.
Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.
Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Предлог одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Посланик Саша Сантовац је образложио предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог одлуке је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога одлуке, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог одлуке размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог одлуке без мишљења Покрајинске владе.

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа „за“ и 62 гласа „против“ предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Информација о увођењу стечајног поступка над Развојном банком Војводине са Предлогом закључака.

Посланица Маријана Четојевић је образложила предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.
Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе.

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова „за“ и 59 гласова „против“ предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Информација о предлогу социјалних мера за пружање материјалне помоћи најугроженијим грађанима и предлогу мера демографског развоја са Предлогом закључака.

Посланица Маријана Четојевић је образложила предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.
Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију са Предлогом закључака без мишљења Покрајинске владе.

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова „за“, 23 гласа „против“ и 34 „уздржана“ гласа предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Информација о почетку примене ССП-а и привредне и пољопривредне мере које АП Војводина треба предузети у борби са већом либерализацијом тржишта са Предлогом закључака.

Посланица Маријана Четојевић је образложила предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.
Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова „за“ , 18 гласова „против“ и 39 „уздржаних“ гласова предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 22. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПЛАТФОРМЕ О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета, 
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за прописе утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог одлуке амандмане су поднели посланици Посланичке групе „Покренимо Војводину - Томислав Николић“ Стојанка Лекић (1), Боре Кутић (3), Нада Бодрожић (1) и Милан Влаисављевић (1).
Амандмани су достављени Одбору за прописе као предлагачу Одлуке. Након разматрања поднетих амандмана, Одбор за прописе је прихватио амандмане III и VI на Предлог одлуке, који су, у складу са чланом 143. Пословника Скупштине АП Војводине, постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено није гласало.
Одбор за прописе је предложио Скупштини да не прихвати Амандмане I,II, IV и V.
Члан Одбора за прописе, Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Владимир Галић, Саша Сантовац, Илона Пелт, Марко Марић, др Предраг Матејин, Стевица Назарчић, Миленко Јованов, Дамир Зобеница, Боре Кутић, Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.
Посланици Посланичке групе „Покренимо Војводину - Томислав Николић“ који су поднели амандмане на Предлог одлуке образложили су своје амандмане.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Стојанке Лекић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 31 гласом „за“, 65 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа није прихватила Амандман I посланице Стојанке Лекић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Боре Кутића.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 29 гласова „за“, 67 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман II посланика Боре Кутића.
Председавајући је ставио, на гласање Амандман IV посланика Боре Кутића.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова „за“ и 69 гласова „против“ није прихватила Амандман IV посланика Боре Кутића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланице Наде Бодрожић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 31 гласом „за“ и 69 гласова „против“ није прихватила Амандман V посланице Наде Бодрожић.

На основу члана 41. став 3. алинеја 5. Статута АП Војводине Скупштина о доношењу пословника одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“, 21 гласом „против“ и осам „уздржаних“ гласова донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПЛАТФОРМЕ О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Група послaника у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине поднела је Скупштини Предлог платформе о полазним основама за израду закона о финансирању Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Предлог платформе достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Предлог платформе претходно је размотрио Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Платформу.
Уводно образложење Предлога платформе поднео је Стевица Назарчић, као представник предлагача.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Иштван Пастор, председник Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Саша Сантовац, Шандор Егереши, Бранислав Богарошки.

Председавајући је одредио паузу у трајању 14,27 до 15,42.

У наставку претреса учествовали су: проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Тамаш Тот, Миленко Јованов, Драган Вулин, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, мр Маја Седларевић, проф. др Бранислава Белић, Ђорђе Милићевић, Ненад Боровић, Александар Мартон, Мартин Злох, др Горан Латковић, Мата Матарић, Боре Кутић, Живко Марковић, Јован Лазаров, проф. др Илија Ћосић, Дарко Бађок, Селеши Ђенђи, др Живко Настић, Нада Бодрожић, Миливој Вребалов.

Председавајући је ставио Предлог платформе, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 20 гласова „против“ донела Платформу о полазним основама за израду закона о финансирању Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су следећи посланици: Егереши Шандор (четири посланичка питања), Милан Влаисављевић (два посланичка питања), Павле Почуч (два посланичка питања), Дамир Зобеница (једно посланичко питање), Миленко Бабић (једно посланичко питање), Атила Јухас (једно посланичко питање).

Председавајући је закључио 22. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 18,50 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.