Saziv 2012-2016
Session number: 28
Date of event: 04. 04. 2014.
Minutes

sa 28. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 04. aprila 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,18 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 109 poslanika.Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jan Bohuš, Vladimir Galić, Nikola Jarazamović, Uroš Kandić, Neđeljko Konjokrad, Ljubiša Milosavljević, dr Lazar Račić i dr Savka Stratijev.

Sednici su prisustvovali dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke, čije se razmatranje predlaže na 28. sednici Skupštine, na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 27. sednice Skupštine, koja je održana 27. decembra 2013. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 28. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 27. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 27. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su poslanici: Marijana Četojević, Saša Santovac i Stevica Deđanski, u skladu sa članom 81. stav 1 tačka 1 Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneli ostavke na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.
Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnete ostavke i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslanicima: Marijani Četojević, Saši Santovcu i Stevici Deđanskom.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 81. stav 4 Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslanicima Marijani Četojević, Saši Santovcu i Stevici Deđanskom prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnetih ostavki.

Odluke Skupštine dostaviće se Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novim poslanicima.
Predsednik Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“, u skladu sa članom 38. stav 2 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što su poslanici: Darko Vukoje, Dušan Inđić, Miloš Gagić, Robert Santo, Tanja Dokmanović, Ivana Milić i Mata Matarić istupili iz Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“.
Predsednik Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić“, u skladu sa članom 38. stav 2 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Darko Vukoje, pristupio Poslaničkoj grupi „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“.

U Skupštini AP Vojvodine je u skladu sa članom 37. i članom 38. stav 1 i 2 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazovana nova poslanička grupa „NOVA DEMOKRATSKA STRANKA“. Predsednik Poslaničke grupe je Miloš Gagić, a zamenik Robert Santo.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 28. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu;
 • Predlog odluke o izmeni odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu;

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine;

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ predlog usvojila.

Dr Predrag Matejin, predsednik Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“, predložio je da se iz predloženog dnevnog reda 28. sednice Skupštine povuče prva tačka predloženog dnevnog reda

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 32 glasa „za“, 65 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom predlog nije usvojila.

Stojanka Lekić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova je predložila da se iz predloženog dnevnog reda 28. sednice Skupštine povuče treća tačka predloženog dnevnog reda:

 • Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 66 glasova „protiv“ predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 28. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ i sa 22 glasa „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA AP VOJVODINE 2014-2020. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA REALIZACIJU PRIORITETA PROGRAMA RAZVOJA AP VOJVODINE 2014-2020. GODINE;
 2. ODLUKA O IZMENAMA STATUTA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE
  (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2013. GODINU;
 4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;
 6. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;
 9. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 4. do 10. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 66 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,   
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA AP VOJVODINE 2014-2020. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA REALIZACIJU PRIORITETA PROGRAMA RAZVOJA AP VOJVODINE 2014-2020. GODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za privredu, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Član Odbora za privredu i Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Pavle Počuč i član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke poslanicima se obratitio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Pavle Počuč, Jovan Lazarov, Atila Juhas, Miloš Gagić, Maja Sedlarević, dr Predrag Matejin, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Mata Matarić, Milan Vlaisavljević, Ivana Milić, Dragana Milošević, Damir Zobenica, Robert Santo, Vladimir Soro, dr Živko Nastić, Saša Todorović, Aniko Žiroš Jankelić, Milan Ćuk, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj i Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu .
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i dva glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,30 do 16,00 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum.
Predsedavajući je konstatovao da je u sali prisutno 78 poslanika.


2. tačka dnevnog reda: ODLUKA O IZMENAMA STATUTA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine, radi davanja saglasnosti.
Odluka o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine dostavljena je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.
Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o davanju saglasnosti predhodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da donese Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2013. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu, na razmatranje.
Izveštaj zavoda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda razmotrili su Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije.
Odbor za budžet i finansije predlažio je Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali : Stojanka Lekić, dr Zoltan Takač, Nataša Lalić, Seleši Đenđi, Nada Bodrožić i Miroslav Vasin, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“, 13 glasova „protiv“ i osam „uzdržana“ glasa prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu.

Zatim se prešlo na rad po tačkama 4. do 10. Dnevnog reda.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;

7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;

8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Odbor za informisanje Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je spojen pretres povodom tačaka 4 do 10, i u vezi sa tim otvario pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „ za“ donela Odluku o razrešenju člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Jovan Lazarov i Milan Vlaisavljević.

Predsedavajući je zaključio 28. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 17,00 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.