Saziv 2012-2016
Session number: 31
Date of event: 06. 06. 2014.
Minutes

sa 31. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 06. juna 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,26 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Darko Bađok, Ilona Pelt, Jovan Tišma i Saša Todorović.
Sednici su prisustvovali i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsednik je obavestio poslanike da je sednicu sazvao na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine jer su 63 poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine podneli predlog za sazivanje sednice Skupštine koja prema istom članu mora biti održana u roku od 10 dana od dana podnošenja predloga.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke, čije se razmatranje predlaže na 31. sednici Skupštine, na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.
Zapisnik sa 30. sednice Skupštine, koja je održana 22. maja 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 31. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 30. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 30. sednice Skupštine.

Predsednik Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić“, u skladu sa članom 38. stav 2 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Dušan Inđić, pristupio Poslaničkoj grupi „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 31. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 89 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

    1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Grupa poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine podnela je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke amandmane su podneli poslanici Milenko Jovanov (2), Ivana Zečević (4) i Borislav Novaković (1).
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmani dostavljeni su Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinske vlada nije dostavila mišljenje.
Pošto Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje, Skupština, na osnovu člana 140. stav 6 Poslovnika Skupština AP Vojvodine, odlučuje da se Predlog pokrajinske skupštinske odluke razmatra bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je stavio na glasanje da se Predlog pokrajinske skupštinske odluke razmatra bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 17 glasova „protiv“ prihvatila predlog.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.
Na sednici Odbora za propise predstavnik predlagača prihvatio je amandmane II-IV Ivane Zečević koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Odbor za propise predložio je Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku i prihvati Amandman poslanika Borislava Novakovića, a da ne prihvati amandmane I i II Milenka Jovanova i Amandman I Ivane Zečević.
Na sednici Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu poslanica Ivana Zečević povukla je podneti Amandman I.
Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je Skupštini da ne donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, da prihvati Amandman poslanika Borislava Novakovića, a da ne prihvati amandmane I i II Milenka Jovanova
Uvodno obrazloženje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Branislav Bogaroški, predstavnik predlagača.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Miloš Gagić, Ivana Zečević, Ištvan Pastor, Pavle Budakov, Predrag Matejin, Borislav Novaković, Branislav Bogaroški, Milenko Jovanov, Milan Ćuk, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Predrag Berić, Stevica Nazarčić, Nenad Borović, Milivoj Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Predrag Cvetanović, Predrag Mijić, Aleksandar Grmuša, Branislav Damjanov, Lazar Čavić i Jožef Tobiaš.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Poslanici Borislav Novaković i Milenko Jovanov obrazložili su podnete amandmane.
Milenko Jovanov je obavestio predsedavajućeg da, ukoliko poslanici ne prihvate Amandman I, povlači podneti Amandman II na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Amandman poslanika Borislava Novakovića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 46 glasova „za“ i „66“ glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman poslanika Borislava Novakovića.
Predsedavajući je stavio Amandman I poslanika Milenka Jovanova, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa „za“ i „97“ glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Milenka Jovanova.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ i 50 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 31. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 14,00 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.