Saziv 2012-2016
Session number: 33
Date of event: 02. 07. 2014.
Minutes

sa 33. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 02. jula 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,25 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova , potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Života Lazarević, Zoran Jovanović, mr sci dr Sofija Bolinovska, Slavko Parać, Vladimir Galić, Uroš Kandić, Robert Kolar, Predrag Amižić, Darko Vukoje, dr Goran Latković, Stojanka Lekić, Dragana Milošević.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Zapisnik sa 32. sednice Skupštine, koja je održana 19. juna 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 33. sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 33. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa 32. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je, u skladu sa članom 211. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, mr Andor Deli podneo ostavku na funkciju potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i konstatovao, na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je mr Andoru Deliju prestala funkcija potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, zbog podnete ostavke.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je, u skladu sa članom 3. stav 1. alineja 1 Pokrajinske skupštinske odluke o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne pokrajine Vojvodine, Sofija Živković, podnela zahtev za razrešenje sa funkcije zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu razmotrio je podneti zahtev i predložio Skupštini da konstatuje prestanak funkcije.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 3. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke, da Sofiji Živković prestaje funkcija zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine sa danom 16. 07.2014. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 33. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Predsednik Pokrajinske vlade predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda

- PREDLOG ZA IZBOR POTPREDSEDNIKA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE,
- PREDLOG ZA RAZREŠENjE POTPREDSEDNIKA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO.

Predsedavajući je stavio predlog da se dnevni red sednice Skupštine proširi tačkom Dnevnog reda Predlog za izbor potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“, predlog usvojila.
Predsedavajući je stavio predlog da se dnevni red sednice Skupštine proširi tačkom Dnevnog reda: - Predlog za razrešenje potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 62 glasa „za“, predlog usvojila.

Odbor za propise predložio je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“, predlog usvojila.
Pokrajinska vlada predložila je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

- GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2013. GODINU.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“, predlog usvojila.
Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 33. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ZA IZBOR POTPREDSEDNIKA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE;
  2. PREDLOG ZA RAZREŠENjE POTPREDSEDNIKA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  5. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JVP „VODE VOJVODINE“ ZA 2013. GODINU;
  6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2013. GODINU;
  7. PREDLOG ODLUGE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA IZBOR POTPREDSEDNIKA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE;

Predsednik Pokrajinske vlade, na osnovu člana 52. stav 8. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Predlog za izbor potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Predlog je dodatno obrazložio  dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao: Milenko Jovanov.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 5 Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o izboru potpredsednika Pokrajinske vlade, Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ izabrala Mihalja Njilaša za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Na osnovu člana 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine, član Pokrajinske vlade položio je pred Skupštinom zakletvu.
Predsedavajući je potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u ime Skupštine i svoje lično ime čestitao na izboru i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA RAZREŠENjE POTPREDSEDNIKA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO;

Predsednik Pokrajinske vlade, na osnovu člana 211. stav 3. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Predlog za razrešenje potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predlog je dodatno obrazložio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Miloš Gagić, prof. dr Pavle Budakov, Bore Kutić, Miroslav Španović, Đorđe Milićević, Jovan Lazarov, Damir Zobenica, dr Predrag Matejin i dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 5 Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o razrešenju potpredsednika Pokrajinske vlade, Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i jednim glasom „protiv“ razrešila Gorana Ješića sa funkcije potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2013. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2013. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, Ivana Zečević, Saša Homanov, Vesna Bjelić-Francuski i dr Predrag Matejin.
Na predlog poslanika Damira Zobenice utvrđen je kvorum.Predsedavajući je utvrdio da u sali nema dovoljan broj poslanika i odredio je pauzu od 13,20 do 15,00 časaova.
Nakon pauze, utvrđen je kvorum i predsedavajući je konstatovao da je prisutno u sali 62 poslanika.
U nastavku u pretresu su učestvovali sledeći poslanici: Nenad Borović, Milenko Jovanov, Ivana Milić, Pavle Počuč, Milan Vlaisavljević, Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije,prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdrastvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 24 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za propise utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Uvodno obrazloženje podneo je Stevica Nazarčić, predsednik Odbora za propise.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: dr Predrag Matejin, Milenko Jovanov, Milan Vlaisavljević i Đorđe Milićević.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JVP „VODE VOJVODINE“ ZA 2013. GODINU;

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad dostavilo je Skupštini Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj su prethodno razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Član Odbora za poljoprivredu Ladislav Tomić i član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.
Predsedavajuća je otvorila pretres.
U pretresu su učestvovali: Ladislav Tomić, Jovan Lazarov, Miroslav Španović, Damir Zobenica, Vladimir Soro, Pavle Počuč i Branislav Knežević,  zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajuća je stavila Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 59 glasova „za“ i 18 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ za 2013. godinu.


6. tačka dnevnog reda GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2013. GODINU;

Javno preduzeće „Vojvodinašume“, Petrovaradin dostavilo je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu na razmatranje.
Godišnji izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj o poslovanju.
Član Odbora za poljoprivredu Ladislav Tomić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predsedavajuća je otvorila pretres.
U pretresu su učestvovali: Ladislav Tomić, dr Živko Nastić, Predrag Ginculj i Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajuća je stavila Godišnji izveštaj o poslovanju na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajuća je konstatovala da je Skupština, sa 59 glasova „za“ i dva glasa „protiv“, prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, Petrovaradin za 2013. godinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 57 glasova „za“  donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Miroslav Španović i dr Milenko Babić.

Predsedavajuća je zaključila 33. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 18,35 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.