Saziv 2012-2016
Session number: 34
Date of event: 23. 09. 2014.
Minutes

sa 34. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 23. septembra 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,12 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Uroš Kandić, Dragana Milošević, dr Savka Stratijev, Dragan Vulin i Bogdan Laban.
Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 33. sednice Skupštine, koja je održana 02. jula 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 34. sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 33. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 33. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Saša Todorović, u skladu sa članom 53. stav 1 tačka 1 Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, 05. avgusta 2014. godine podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Saši Todoroviću.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4 Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, da je poslaniku Saši Todoroviću prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.
Odluka Skupštine dostaviće se Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novom poslaniku.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 34. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Pokrajinska vlada predložila je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DODELI PRIZNANjA „DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ“;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA OBNOVE I POMOĆI OPŠTINAMA I GRAĐANIMA POGOĐENIM POPLAVAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio predlog da se dnevni red 34. sednice Skupštine proširi tačkom dnevnog reda : Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o dodeli priznanja „Dr Đorđe Natošević“, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“, predlog usvojila.
Predsedavajući je stavio predlog da se dnevni red 34. sednice Skupštine proširi tačkom dnevnog reda: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o utvrđivanju Programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 81 glasom „za“, predlog usvojila.

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG DEKLARACIJE O POTREBI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ILI DONOŠENjE NOVOG USTAVA REPUBLIKE SRBIJE.

Branislav Bogaroški, predstavnik predlagača, obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 87. stav 7. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 62 glasa „za“ i 19 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Branislav Bogaroški predložio je, u skladu sa članom 87. stav 4. Poslovnika, da se prilikom utvrđivanja Dnevnog reda - Predlog deklaracije o potrebi za pokretanje postupka izmene Ustava Republike Srbije ili donošenje novog Ustava Republike Srbije razmatra kao prva tačka.
Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 62 glasa „za“ i 20 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 34. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

   1. PREDLOG DEKLARACIJE O POTREBI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ILI DONOŠENjE NOVOG USTAVA REPUBLIKE SRBIJE;
   2. PREDLOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
   3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ VLADI;
   4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
   5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA – OMBUDSMANU;
   6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
   7. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2014. GODINE;
   8. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I PREŠOVSKOG SAMOUPRAVNOG KRAJA REPUBLIKE SLOVAČKE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
   9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA OBNOVE I POMOĆI OPŠTINAMA I GRAĐANIMA POGOĐENIM POPLAVAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
   10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DODELI PRIZNANjA „DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ“.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG DEKLARACIJE O POTREBI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ILI DONOŠENjE NOVOG USTAVA REPUBLIKE SRBIJE;

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine podnela je Predlog deklaracije o potrebi za pokretanje postupka izmene Ustava Republike Srbije ili donošenje novog Ustava Republike Srbije Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predlog deklaracije dodatno je obrazložio Branislav Bogaroški, predstavnik predlagača.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić, Miloš Gagić, Ivana Zečević, Ištvan Pastor, Branislav Bogaroški, mr Maja Sedlarević, prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Borislav Novaković, Milenko Jovanov, Lazar Čavić, Robert Kolar, Miroslav Španović, Đorđe Milićević, Stevica Nazarčić, Nenad Borović, Aleksandar Marton, Damir Zobenica, Tamaš Tot, Dušan Jakovljev, Jovan Lazarov i Martin Zloh.
Predsedavajući je stavio Predlog deklaracije na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ i 33 glasa „protiv“ donela Deklaraciju o potrebi za pokretanje postupka izmene Ustava Republike Srbije ili donošenje novog Ustava Republike Srbije.
Predsedavajući je odredio pauzu od 14,35 do 16,10 časova.
Na predlog predsedavajuća utvrđen je kvorum i konstantovano da je u sali prisutno 68 poslanika.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za propise utvrdio je Predlog poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Odbor za propise je na sednici Odbora održanoj 23. septembra 2014. godine utvrdio pravno - tehničku ispravku koja je postala sastavni deo Predloga poslovnika o radu.
Član Odbora za propise, Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predlog je, u ime predlagača, obrazložio Stevica Nazarčić, predsednik Odbora za propise.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić, prof. dr Branislava Belić, Jovan Lazarov, Vladimir Soro i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 6 Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o donošenju Poslovnika o radu, Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ donela Poslovnik o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ VLADI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke amandmane I-IV je podneo poslanik Vladimir Galić.
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane I-IV poslanika Vladimira Galića.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane I-IV poslanika Vladimira Galića.
Član Odbora za propise, Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić i Milenko Jovanov.
Poslanik Vladimir Galić obrazložio je podnete amandmane.
Predsedavajući je stavio Amandman I poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ , 62 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman I poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“, 62 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman II poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajući je stavio Amandman III poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 23 glasa „za“ i 64 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman III poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajući je stavio Amandman IV poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 64 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman IV poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 24 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pokrajinskoj vladi.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke amandmane I-IV je podneo poslanik Vladimir Galić.
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane I-IV poslanika Vladimira Galića.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane I-IV poslanika Vladimira Galića.
Član Odbora za propise, Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić, prof. dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i prof. dr Dragoslav petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Poslanik Vladimir Galić obrazložio je podnete amandmane.
Predsedavajuća je stavila Amandman I poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 16 glasova „za“ i 58 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajuća je stavila Amandman II poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 16 glasova „za“, 58 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajuća je stavila Amandman III poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 16 glasova „za“ i 58 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman III poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajuća je stavila Amandman IV poslanika Vladimira Galića, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 15 glasova „za“ i 58 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman IV poslanika Vladimira Galića.
Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pokrajinskoj upravu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA – OMBUDSMANU;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu i dostavio ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za predstavke i predloge. Odbori su predlažili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Član Odbora za propise Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno obrazloženje podnela je Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, koja je poslanicima ukazala na pravno-tehničke ispravke koje su postale sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njima se odvojeno ne glasa.
Predsedavajuća je otvorila pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Ivana Zečević i Vladimir Galić.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke sa predloženim pravno – tehničkim ispravkama, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ i 6 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.
Predsedavajući je, na osnovu člana 82. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio, da Skupština nastavi sa radom do završetka rada po utvrđenom dnevnom redu.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom predlog usvojila.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke Pokrajinska vlada, kao predlagač, utvrdila je amandmane I-IX, koji su, u skladu sa članom 147. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, postali sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njima se odvojeno ne glasa.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2014. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu u periodu januar-jun 2014. godine Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali : Saša Homanov, Vesna Bjelić Francuski, dr Predrag Matejin, Nenad Borović, Jovan Lazarov, Milan Vlaisavljević, Aniko Žiroš - Jankelić, Pavle Počuč, Nada Bodrožić, Vladimir Galić, mr Đenđi Seleši, Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „ za“ i 18 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu u periodu januar - jun 2014. godine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I PREŠOVSKOG SAMOUPRAVNOG KRAJA REPUBLIKE SLOVAČKE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju utvrdio je Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Prešovskog samoupravnog kraja Republike Slovačke sa Predlogom zaključaka i dostavio ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao poslanik Slavko Rac.
Predsedavajući je stavio Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ prihvatila Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Prešovskog samoupravnog kraja Republike Slovačke i donela Zaključke.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA OBNOVE I POMOĆI OPŠTINAMA I GRAĐANIMA POGOĐENIM POPLAVAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o utvrđivanju Programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada je naknadno dostavila Izveštaj o proceni štete komisija lokalnih samouprava.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Član Odbora za poljoprivredu Vladimir Soro, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i vršilac funkcije pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici: Vladimir Soro i Nada Bodrožić.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o utvrđivanju Programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DODELI PRIZNANjA „DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ“.

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o dodeli priznanja „Dr Đorđe Natošević“ i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o dodeli priznanja „Dr Đorđe Natošević“.

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: dr Danilo Višnjevac, Jovan Lazarov i Vesna Bjelić - Francuski.

Predsedavajuća je zaključila 34. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 21,28 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.