Saziv 2012-2016
Session number: 35
Date of event: 28. 10. 2014.
Minutes

sa 35. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 28. oktobra 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 116 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Željko Vidović, Darko Vukoje, Neđeljko Konjokrad i Zoltan Takač.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Zapisnik sa 34. sednice Skupštine, koja je održana 23. septembra 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 35. sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 34. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 62 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 34. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslaniku u Skupštinu AP Vojvodine.
Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 90 glasova „za“, usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku i na taj način potvrdila mandat poslaniku Radomiru Kuzmanoviću iz Sombora sa Koalicione izborne liste Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić: Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Pokret socijalista, Pokret snaga Srbije - BK.

Predsednik Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“, u skladu sa članom 38. stav 2 i 4 Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanica Nada Bodrožić, pristupila Poslaničkoj grupi „Izbor za bolju Vojvodinu“.
Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu, prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade i, u skladu sa članom 202. Poslovnika o radu, postavljati poslanička pitanja.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su, prema redosledu pristizanja, pitanja postavili poslanici Pavle Počuč, predsedniku Pokrajinske vlade dr Bojanu Pajtiću ili članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, dr Slobodanu Puzoviću; (1) i Ladislav Tomić, predsedniku Pokrajinske vlade dr Bojanu Pajtiću ili članu Pokrajinske vlade i vršiocu funkcije pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Branislavu Bugarskom. (2)
Pavle Počuč obrazložio je postavljeno pitanje. Na pitanje Pavla Počuča odgovorio je član Pokrajinske vlade dr Slobodan Puzović.

Poslanik Ladislav Tomić obrazložio je postavljena pitanja i postavio potpitanje. Na pitanja i potpitanje Ladislava Tomića odgovorio je član Pokrajinske vlade Branislav Bugarski.
Predsednik je obavestio poslanike da će se po završetku rada po utvrđenom dnevnom redu preći na poslanička pitanja.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum i konstantovano da je u sali prisutan 71 poslanik.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 35. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akta čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ predlog usvojila.

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

- INFORMACIJA O POTREBI OBEŠTEĆENjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO OSNOVU ULAGANjA GRAĐANA VOJVODINE U IZGRADNjU NAFTAGASA I DRUGIH DELOVA NIS-a NA TERITORIJI AP VOJVODINE, SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Mr Maja Sedlarević, predstavnica predlagača, obrazložila je predlog za dopunu predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 87. stav 9. Poslovnika o radu.
Informacija sa Predlogom zaključaka dostavljena je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.
S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje, prema članu 144. stav 4. Poslovnika o radu, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 53 glasa „za“ i 38 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red 35. sednice Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ i 31 glasom „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

    1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
    2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE;
    3. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD 01. JANUAR - 31. DECEMBAR 2013. GODINE;
    4. INFORMACIJA O POTREBI OBEŠTEĆENjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO OSNOVU ULAGANjA GRAĐANA VOJVODINE U IZGRADNjU NAFTAGASA I DRUGIH DELOVA NIS-a NA TERITORIJI AP VOJVODINE, SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
    5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada utvrdila je amandmane I-V na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, koji su, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu, postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke amandmane su podneli poslanici: Pavle Počuč (3), Milan Ćuk (2), Jovan Lazarov (7) i Poslanička grupa „Izbor za bolju Vojvodinu“(5).
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje.
Pokrajinska vlada je prihvatila amandmane Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“ koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa. Prihvatanjem amandmana Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“ nastala je potreba za podnošenjem novih amandmana. Pokrajinska vlada je, kao predlagač, u skladu sa članom 153. Poslovnika o radu utvrdila amandmane VI-VIII, koji su, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu, postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane poslanika Pavla Počuča, Milana Ćuka i Jovana Lazarova.
Na osnovu člana 157. stav 1, a u vezi člana 159. Poslovnika o radu, u delu koji se odnosi na rashode kojima se finansiraju delatnosti iz delokruga odbora, Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili: Odbor za privredu, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmane Pokrajinske vlade, amandmane poslanika i izveštaje odbora prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor za budžet i finansije je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika Pavla Počuča, Milana Ćuka i Jovana Lazarova.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov i članovi Odbora za privredu Vladimir Galić i Pavle Počuč, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojili su mišljenja, koja imaju pravo da obrazlože na sednici.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke, Skupštini se obratio i dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je podsetio poslanike da se, na osnovu člana 159., a u vezi sa članom 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu rebalansa budžeta na sednici Skupštine pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.
Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.
U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, Pavle Počuč, Jovan Lazarov, Vladimir Galić, Milan Ćuk, Akoš Ujhelji, Vesna Belić Francuski, Predrag Matejin, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Ivana Zečević, Đorđe Milićević, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Na zahtev poslanika Jovana Lazarova utvrđen je kvorum i konstantovano da je u sali prisutno 63 poslanika.
U pretresu su učestvovali i: Lazar Čavić, dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, Vladimir Galić, Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i vf pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Ladislav Tomić, Nikola Lalić, Milan Vlaisavljević i Željko Crnogorac.
Predsedavajući je zaključio pretres u načelu i otvorio pretres u pojedinostima.
U pretresu u pojedinostima su učestvovali: Pavle Počuč, Milan Ćuk, Jovan Lazarov, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije i Marinika Tepić, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za sport i omladinu.
Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.
Poslanici Pavle Počuč, Jovan Lazarov i Milan Ćuk ostali su pri podnetim amandmanima.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Milana Ćuka.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova „za“, 64 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman I poslanika Milana Ćuka.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Milana Ćuka.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova „za“ i 65 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Milana Ćuka.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 27 glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Poslanik Jovan Lazarov je povukao podnete amandmane III-VII pošto Skupština nije prihvatila njegove amndmane I-II.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 31 glasom „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman III poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 32 glasa „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 33 glasa „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i 36 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.
Predsedavajući je odredio pauzu od 14,53 do 16,13 časova.
Na predlog predsedavajuća utvrđen je kvorum i konstantovano da je u sali prisutno 67 poslanika.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno obrazloženje podnela je prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predsedavajuća je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: dr Goran Latković, dr Predrag Matejin, Robert Kolar, dr Lazar Račić, mr Đenđi Seleši, dr Živko Nastić, dr Cavka Stratijev, Jovan Lazarov, dr Danilo Višnjevac i prof. dr Vesna Kopitović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD 01. JANUAR - 31. DECEMBAR 2013. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar - 31. decembar 2013. godine na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori predlažu Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda.
Član Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i vf pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Lajoš Paći, Milenko Jovanov, Mata Matarić, Miloš Šibul, Vladimir Soro, Tobiaš Jožef i Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i vf pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova „za“ i 23 glasa „protiv“ usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar - 31. decembar 2013. godine.
Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 4 Poslovnika o radu, obavestio poslanike da će Skupština nastaviti sa radom na sednici i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po Dnevnom redu.


4. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O POTREBI OBEŠTEĆENjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO OSNOVU ULAGANjA GRAĐANA VOJVODINE U IZGRADNjU NAFTAGASA I DRUGIH DELOVA NIS-a NA TERITORIJI AP VOJVODINE, SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine podnela je Informaciju o potrebi obeštećenja Autonomne pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa i drugih delova NIS-a na teritoriji AP Vojvodine, sa Predlogom zaključaka, na razmatranje.
Informaciju dodatno je obrazložila mr Maja Sedlarević, predstavnica predlagača.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Ištvan Pastor, Branislav Bogaroški, prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin.
Na zahtev poslanika Jovana Lazarova, predsedavajući je konstatovao da u sali nije bilo kvoruma.
Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 15 minuta.
Na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum i konstantovano da je u sali prisutan 61 poslanik.
U pretresu su učestvovali i: Nenad Borović, Milenko Jovanov, Lazar Račić, Vladimir Galić, Aleksandar Marton, Vladimir Soro, Saša Homanov, Bore Kutić, Nataša Lalić i mr Maja Sedlarević.
Predsedavajući je stavio Informaciju sa Predlogom zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasa „za“, 32 glasa „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa usvojila Informaciju o potrebi obeštećenja Autonomne pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa i drugih delova NIS-a na teritoriji AP Vojvodine, i donela Zaključke.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, na predlog poslaničkih grupa „Izbor za bolju Vojvodinu“ i Nova Demokratska Stranka, dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 35. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 20,10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.