Saziv 2012-2016
Numărul şedinţelor: 38
Data desfăşurării: 17. 03. 2015.
Procesul-verbal

sa 38. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 17. marta 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u  10 časova i 20 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je  Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 113 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: dr Željko Vidović, Nikola Jaramazović, Goran Gonđa, Uroš Kandić, Bogdan Laban(opravdao izostanak), Goran Paunović i Igor Salak.
Sednici su prisustvovali Branislav Bogaroški i Miroslav Vasin, potpredsednici Pokrajinske vlade, sa pravom predstavljanja Pokrajinske vlade i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Sednici su takođe prisustvovali na poziv predsednika Skupštine Vladimir Labat Rovnjev, član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine - autor i mr Nenad Džida - kordinator za izradu tradicionalnog grba i zastave Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zapisnik sa 37. sednice Skupštine, koja je održana 23. decembra 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za današnju sednicu.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 37. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa 37. sednice Skupštine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke čije se razmatranje predložilo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećom tačkom:

        1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZGLEDU I KORIŠĆENjU SIMBOLA I TRADICIONALNIH SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 103 glasa „za“ usvojila dnevni red 38. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZGLEDU I KORIŠĆENjU SIMBOLA I TRADICIONALNIH SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbora za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor za propise smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno obrazloženje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je prof. dr Slobodan Orlović, član Odbora.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević, Egereši Šandor, Dušan Jakovljev, profesor dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Borislav Novaković, Milenko Jovanov, Robert Santo i Ištvan Pastor.
Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju 11,21 do 12,06 časova.
Posle pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđeno je da je u sali prisutno 106 poslanika i da u Skupštini postoji kvorum za rad.
Predsedavajući je konstatovao da nije više bilo prijavljenih poslanika prijavljenih za reč i zaključio pretres.
Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 38. stav 2. Statuta AP Vojvodine, o donošenju Pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 50 glasova „za“, 10 glasova „protiv“ i 42 „uzdržana“ nije donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je zaključio 38. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12 časova i 10 minuta.