Saziv 2012-2016
Session number: 41
Date of event: 28. 04. 2015.
Minutes

sa 41. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 28. aprila 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 21 minut.

Predsednik je odredio pauzu od 10,23-10,37 časova, zbog nepostojanja kvoruma.
Nakon pauze, na predlog predsednika utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 61 poslanik.
Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 109 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: dr Milenko Babić, dr Željko Vidović, Saša Homanov, Uroš Kandić, Daniel Kovačić, Bore Kutić, Bogdan Laban, Nataša Lalić, Branislav Ristivojević i Igor Salak Savka
Sednici su prisustvovali potpredsednici i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Zapisnik sa 40. sednice Skupštine, koja je održana 8. aprila 2015. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za sednicu.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 40. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 40. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Zoran Tanasković, u skladu sa članom 53. stav 1 tačka 1 Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, 22. aprila 2015. godine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.
Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmatrao je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Zoranu Tanaskoviću, izabranog po većinskom izbornom sistemu u Izbornoj jedinici 43 Plandište, zbog podnete ostavke.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4 Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku Zoranu Tanaskoviću, izabranom po većinskom izbornom sistemu u Izbornoj jedinici 43 Plandište, prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Odbor za informisanje je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE „DNEVNIK“ HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DLETNOST U RESTRUKTUIRANjU, NOVI SAD;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju predložio je, u skladu sa članom 87. Poslovnika o radu, da se tačka:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAKLjUČIVANjU SPORAZUMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ODGOVARAJUĆIM TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA, razmatra kao prva tačka Dnevnog reda.

Na sednici Kolegijuma Skupštine, predstavnica predlagača, mr Maja Sedlarević, prihvatila je predlog da se ova tačka razmatra kao 2. tačka Dnevnog reda.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

    1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANjA NABAVKE OPREME ZA OPREMANjE OBJEKTA „KAMENICA 2“;
    2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAKLjUČIVANjU SPORAZUMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ODGOVARAJUĆIM TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA;
    3. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
    4. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2014. GODINU;
    5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
    6. PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU ODBORA ZA NACIONALNU RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
    7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE „DNEVNIK“ HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU, NOVI SAD.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ utvrdila dnevni red 41. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 5 i 6 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANjA NABAVKE OPREME ZA OPREMANjE OBJEKTA „KAMENICA 2“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta „Kamenica 2“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili: Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Član Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finasije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Zoran Radoman član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finasije, prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dr Predrag Matejin, Vladimir Galić, Borislav Novaković, Akoš Ujhelji, dr Goran Latković, Nenad Borović, Đorđe Milićević, Milan Vlaisavljević, dr Živko Nastić, Darko Bađok i Damir Zobenica.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasa „za“, jednim glasom „protiv“ i 19 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta „Kamenica 2“.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAKLjUČIVANjU SPORAZUMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ODGOVARAJUĆIM TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA;

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaključivanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podnela je mr Maja Sedlarević, predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Šandor Egereši, Vladimir Galić, mr Maja Sedlarević, Branislav Bugarski, Milenko Jovanov, Stevica Nazarčić i Borislav Novaković.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ i 19 glasova „protiv“ donela donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaključivanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka na razmatranje.
Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Izveštaj i donese Zaključke.
Uvodno izlaganje povodom Izveštaja sa Predlogom zaključaka podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu su učestvovali: Paći Lajoš, Pavle Počuč, Miloš Gagić, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije i Svetlana Selaković.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 12 glasova „protiv“ donela donela Zaključke povodom Izveštaja o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2014. GODINU;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2014. godinu i na osnovu člana 21. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu zatražio raspravu o Izveštaju.
Izveštaj Ombudsmana prethodno su razmotrili: Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za informisanje, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za ravnopravnost polova.
Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podnela je Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, mr Maja Sedlarević, prof. dr Pavle Budakov, Stojanka Lekić, Milenko Jovanov, Mata Matarić, Jovan Lazarov, Aleksandar Marton, Darko Bađok, Pavle Počuč, dr Predrag Matejin, Ivana Milić i Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka.
Predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2014. godinu upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2014. godinu.
Pošto je spojen pretres po tačkama 5 i 6 Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU ODBORA ZA NACIONALNU RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o obrazovanju Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu je učestvovala Tinde Kovač.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o obrazovanju Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ donela Odluku o obrazovanju Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE „DNEVNIK“ HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU, NOVI SAD.

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost u restruktuiranju, Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres
Predsedavajući je konstatovao da se za pretres niko nije prijavio i zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost u restruktuiranju, Novi Sad.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja, u pisanom obliku, između dve sednice, postavili su: poslanica Stojanka Lekić (pitanje predsedniku Pokrajinske vlade), poslanik Milan Vlaisavljević (pitanje predsedniku Pokrajinske vlade), poslanik Jovan Lazarov (dva pitanja, Pokrajinskoj vladi i Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine) i poslanik Milenko Jovanov (tri pitanja pokrajinskom sekretaru za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju).
Predsedavajući je konstatovao da u sali nema prisutnih predstavnika Pokrajinske vlade koji bi usmeno odgovorili na pitanja postavljena u pisanom obliku između dve sednice, kao i da nema usmenih poslaničkih pitanja.

Predsedavajući je zaključio 41. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 16, 03 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.