Saziv 2012-2016
Numărul şedinţelor: 44
Data desfăşurării: 26. 05. 2015.
Procesul-verbal

sa 44. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 26. maja 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 15 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: Predrag Amižić, dr Željko Vidović, dr Živko Vrcelj, Dragan Vulin, Miloš Gagić, Nikola Jaramazović, Uroš Kandić, Bogdan Laban, Laura Rajnović Evetović, dr Lazar Račić i Tamaš Tot.
Sednici su prisustvovali potpredsednici i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Zapisnici sa 41., 42. i 43. sednice Skupštine, dostavljeni su poslanicima uz saziv za sednicu.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 41. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 41. sednice Skupštine.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 42. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 42. sednice Skupštine.
Dr Predrag Matejin, predsednik Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić“ stavio je primedbu na Zapisnik sa 43. sednice Skupštine APV i zatražio da se iz Zapisnika, u šestom pasusu brišu reči „prigodnim govorima“.
Predsedavajući je osnovanost primedbe stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da primedba na Zapisnik sa 43. sednice Skupštine nije osnovana jer je „za“ glasalo 38 poslanika, a 50 poslanika glasalo je „protiv“.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 43. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ usvojila Zapisnik sa 43. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

    1. INFORMACIJA O RESTRUKTUIRANjU JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
    2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE;
    3. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
    4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2014. GODINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ utvrdila dnevni red 44. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O RESTRUKTUIRANjU JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Informaciju o restruktuiranju JP „Elektroprivreda Srbije“, sa Predlogom zaključaka na razmatranje.
Informaciju sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da usvoji Informaciju i donese Zaključke.
Uvodno izlaganje povodom Informacije sa Predlogom zaključaka podneo je Nenad Stanković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević, Paći Lajoš, Robert Kolar, prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Borislav Novaković, Nenad Borović, Kristina Meneši, Vladimir Galić, Darko Bađok, Damir Zobenica, Pavle Počuč, Jovan Lazarov, Ilija Ćosić, Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Informaciju sa Predlogom zaključaka, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ usvojila Informaciju o restruktuiranju JP „Elektroprivreda Srbije“ i donela Zaključke.


2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2014. godine, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Fonda za 2014. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju Fonda za 2014. godinu prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obrazložio je Mišljenje Pokrajinske vlade povodom Izveštaja Garancijskog fonda
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Lazar Čavić, Akoš Ujhelji, Vesna Bjelić - Francuski, Pavle Počuč, Nenad Borović, Nikola Lalić, Jovan Lazarov i Seleši Đenđi.
Predsedavajuća je zaključila pretres.
Predsedavajuća je stavila Izveštaj o poslovanju Fonda, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 61 glasom „za“ i 21 glasom „protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2014. godine.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2014. GODINU;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2014. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu je učestvovao Aleksandar Marton.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Izveštaj Pedagoškog zavoda, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2014. godinu.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2014. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Izveštaj o poslovanju i Završni račun Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju i Završni račun Pokrajinskog zavoda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju i Završni račun Pokrajinskog zavoda razmotrili su Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obrazložio je Mišljenje Pokrajinske vlade povodom Izveštaja o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu su učestvovali: mr Maja Sedlarević, Milan Ćuk, Stojanka Lekić, Seleši Đenđi.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Jovan Lazarov je između dve sednice Skupštine postavio dva pitanja, Pokrajinskoj vladi i Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Pošto nije bio zadovoljan odgovorima postavio je istima dopunska pitanja usmenim putem.
Predsedavajući je konstatovao da u sali nema prisutnih predstavnika Pokrajinske vlade koji bi usmeno komentarisali odgovore na poslanička pitanja poslanice Stojanke Lekić, pa joj je omogućeno da na sledećoj sednici ostvari to poslaničko pravo.

Predsedavajući je zaključio 44. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14, 40 časova.