Saziv 2012-2016
Session number: 49
Date of event: 11. 12. 2015.
Minutes

sa 49. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 11. decembra 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 17 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Milivoj Vrebalov i Dušan Jakovljev, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 103 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: Ana Tomanova Makanova, Srboljub Bubnjević, dr Željko Vidović, dr Živko Vrcelj, Srđan Zavišin, Slobodan Zlokolica, prof. dr Zoran Jeličić, Zoran Jovanović, Uroš Kandić, Bogdan Laban, Ljubiša Milosavljević, Laura Rajnović Evetović, Slavko Rac, dr Lazar Račić, Stojan Tintor, Ladislav Tomić.
Sednici su prisustvovali Branislav Bogaroški i Miroslav Vasin, potpredsednici Pokrajinske vlade, kao opšti predstavnici Pokrajinske vlade, u skladu člana 192. Poslovnika o radu Skupštine, kao i ostali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 48. sednice na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 48. sednice Skupštine.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je, u skladu sa članom 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, konstatovao da zamenicima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Stevanu Arambašiću, Dragomiru Sekuliću i Evi Vukašinović, zbog isteka mandata, prestaju funkcije zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, o čemu je Odbor obavestio Skupštinu.
Predsedavajući je konstatovao, u skladu čanom 12. stav 3 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu prestanak funkcije zamenicima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Stevanu Arambašiću, Dragomiru Sekuliću i Evi Vukašinović sa 11. decembrom 2015. godine, zbog isteka mandata.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- Predlozi odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i
- Predlozi odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- Predlozi odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- Predlozi odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
 3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2015. GODINE;
 4. IZVEŠTAJ O OSTVARIVANjU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
 5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:
  -    UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  -    POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  -    FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
  -    FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  -    EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  -    GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  -    PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  -    TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU;
  8.    PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:
  -    UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  -    POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  -    AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  -    FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
  -    FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  -    EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  -    GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  -    PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  -    TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ utvrdila dnevni red 49. sednice Skupštine AP  Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 5 do 8 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“, predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je, na osnovu člana 8. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu podneo Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine predloge odluka o izboru zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, na razmatranje.
Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je, dana 09. decembra 2015. godine podneo  Skupštini novi tekst Predlaga odluke o izboru zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana kojim se precizira da se Eva Vukašinović izabere za zamenicu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina u skladu sa članom 29. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o zaštitniku građana-ombudsmanu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Pošto nije bilo prijavljenih, predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 8. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, zamenike bira Skupština većinom glasova ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina izabere Eva Vukašinović.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je „za“ glasalo 69 poslanika i da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina izabrala Evu Vukašinović.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana izabere Aniko Širkova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je „za“ glasalo 71 poslanik i da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana izabrala Aniko Širkovu.
Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, izabrane zamenice položile su pred Skupštinom zakletvu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke predhodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Član Odbora za privredu, Pavle Počuč, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
U raspravi su učestvovali: Pavle Počuč i Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova „za“, 17 glasova „protiv“ i 7 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2015. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u periodu januar – septembar 2015. godine na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke predhodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Martin Zloh, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Vladimir Galić, Akoš Ujhelji, Saša Homanov, Đorđe Milićević, Nenad Borović, Vesna Bjelić Francuski, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dr Goran Latković, Stojanka Lekić, Aniko Žiroš Jankelić, Pavle Počuč, Marinika Tepić, član Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, Milenko Jovanov, Seleši Đenđi, Predrag Berić, Darko Bađok, dr Predrag Matejin, Slavko Parać, Borislav Novaković, Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu i Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u periodu januar – septembar 2015. godine.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O OSTVARIVANjU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu na razmatranje.
Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Uvodno izlaganje podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Mata Matarić, mr Maja Sedlarević, Lajoš Paći, Ivana Milić, Nataša Lalić i dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova „za“, usvojila Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 5-8 Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:
-    UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
-    POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
-    FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
-    FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
-    EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
-    GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
-    PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
-    TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU,
8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:
-    UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
-    POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
-    AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
-    FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
-    FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
-    EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
-    GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
-    PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
-    TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU.

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je predloge odluka o razrešenju i predloge odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao poslanik prof. dr Pavle Budakov.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Nakon okončanja rada po Dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Poslanica Stojanka Lekić i poslanik dr Goran Latković postavili su  po jedno poslaničko pitanje.

Predsedavajući je zaključio 49. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 16,45 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.