Saziv 2012-2016
Číslo zasadnutia: 51
Dátum konania: 04. 03. 2016.
Zápisnica

sa 51. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 04.marta 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 17 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 102 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: dr Željko Vidović, Branislav Ristivojević, Tanja Dokmanović, Damir Zobenica, Uroš Kandić, Neđeljko Konjokrad, Bogdan Laban, Jovan Lazarov, Ljubiša Milosavljević, Stevica Nazarčić, Slavko Rac, Robert Santo, Svetlana Selaković, Vladimir Soro, Stojan Tintor, Danijel Ungur i Milan Ćuk.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine obavestio je poslanike da je sednicu sazvao u petak, zbog prethodno preuzetih obaveza.

Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 50. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 50. sednice Skupštine.

Predsednik je obavestio poslanike da je dr Predrag Matejin, predsednik Poslaničke grupe, u skladu sa članom 38. stav 2. i 3. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, obavestio predsednika Skupštine, da je poslanik Ladislav Tomić istupio iz Poslaničke grupe  Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 51. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;
- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61. glasom „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio predloženi dnevni red 51. sednice Skupštine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2016-2025.GODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „SUBOTIČKE PUSTARE I JEZERA“;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG“;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „FRUŠKA GORA“;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ – NERA“;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SREMSKA MITROVICA – ŠID SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SABIRNA GASNA STANICA TILVA – BELA CRKVA SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA SREMSKI KARLOVCI;
 9. SPORAZUM O SARADNjI O MEĐUREGIONALNOM ZDRUŽIVANjU TERITORIJALNIH SAMOUPRAVA NA PODRUČJU SLIVA TISE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 10. IZVEŠTAJ O STANjU PRIRODE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2010. - 2014. GODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
 11. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 12. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;
 14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 2 i 3. utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“, predlog usvojila.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 4-8. utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“, predlog usvojila.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 11-14. utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“, predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom Dnevnom redu za 51. sednicu Skupštine.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2016-2025.GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2016-2025. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, Milenko Jovanov, Nataša Lalić, dr Živko Nastić i dr Slobodan Puzović pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Pošto nije više bilo prijavljenih za reč, predsedavajuća je zaključila pretres i stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 66 glasova“za“ i deset glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2016-2025. godine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 2 i 3 utvrđenog Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je: 

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „SUBOTIČKE PUSTARE I JEZERA“;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG“

i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajuća je otvorila pretres po tačkama 2. i 3. Dnevnog reda. U pretresu je učestvovala poslanica Tinde Kovač.
Pošto nije više bilo prijavljenih za reč, predsedavajuća je zaključila pretres i stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 58 glasova“za“ i osam glasova“protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“.
Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 55 glasova“za i osam glasova“protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“.

Pošto je spojen pretres po tačkama 4-8 utvrđenog Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „FRUŠKA GORA“;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ – NERA“;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SREMSKA MITROVICA – ŠID SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SABIRNA GASNA STANICA TILVA – BELA CRKVA SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA SREMSKI KARLOVCI

i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 4. do 8. dnevnog reda. U pretresu je učestvovao poslanik  Nenad Borović.
Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova“za“ i pet glasova“protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana Područja posebne namene „Fruška gora“.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika „Karaš – Nera“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasova“za“ i šest glasova“protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika „Karaš – Nera“.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa“za“ i sedam glasova“protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva – Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština  sa 64 glasa“za“ i sedam glasova“protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva – Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa“za“ i sedam glasova“protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.


9. tačka dnevnog reda: SPORAZUM O SARADNjI O MEĐUREGIONALNOM ZDRUŽIVANjU TERITORIJALNIH SAMOUPRAVA NA PODRUČJU SLIVA TISE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju utvrdio je tekst Sporazuma o saradnji o međuregionalnom združivanju teritorijalnih samouprava na području sliva Tise sa Predlogom zaključaka i dostavio ga Skupštini na razmatranje i prihvatanje.
Maja Sedlarević, predstavnik predlagača, je obavestila poslanike da je Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju utvrdio tehničku ispravku  teksta Sporazuma koja je postala sastavni deo Sporazuma i o njoj se posebno ne glasa.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Sporazum sa tehničkom ispravkom i sa Predlogom zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 51 glasom“za“ i sedam glasova“protiv“ prihvatila Sporazum o saradnji o međuregionalnom združivanju teritorijalnih samouprava na području sliva Tise i donela Zaključke.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O STANjU PRIRODE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2010. - 2014. GODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o stanju prirode u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2010. - 2014. godine sa Predlogom zaključka na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj i Predlog zaključka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj i donese Zaključak.
Uvodno izlaganje povodom Izveštaja sa Predlogom zaključka podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Mata Matarić.
Pošto nije bilo više prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj sa Predlogom zaključka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova“za“ i devet glasova“protiv“usvojila Izveštaj o stanju prirode u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2010. - 2014. godine i donela Zaključak.

Pošto smo spojili pretres po tačkama 11. do 14. prelazimo na rad po tim tačkama.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;
13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;
14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na sednicama održanim 22.februara i 04.marta 2016.godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Pošto nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmeni odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa“za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa76 glasova“za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupštinasa 77 glasova“za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova“za“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Nakon okončanja rada po dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja predsednik  Skupštine je obavestio poslanike da je okončana 51. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u mandatnom sazivu  2012-2016 godina i da će Skupština raditi u punom kapacitetu i po potrebi može i da zaseda do konstituisanja novog saziva Skupštine. Takođe predsedavajući se zahvalio svim predsednicima poslaničkih grupa  na saradnji i toleranciji kao i svim poslanicima na kvalitetnom radu i konstruktivnim raspravama u kojima su sačuvane granice pristojnosti civilizovanog ponašanja.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 51. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12,45 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.