Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 6
Dátum konania: 14. 10. 2008.
Zápisnica

sa Šeste sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 14. oktobra 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,45 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 118 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Goran Kaurić Goran i Bratislav Tomić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Šestu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Šestu sednicu Skupštine:

Dnevnom redu:

  1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Nakon glasanja, predsedvajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" i 24 glasa "protiv" utvrdila dnevni red Šeste sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Skupština AP Vojvodine dužna, po članu 10. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije da, Predlog novog Statuta AP Vojvodine, pre njegovog usvajanja dostavi u roku od 90 dana od dana svog konstituisanja, na saglasnost Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Postupak za donošenje Statuta nije uređen posebnim aktom, tako da se primenjuju opšta pravila donošenja akata utvrđena Poslovnikom Skupštine. Iako je tekst Predloga statuta bio na javnoj raspravi koja je bila široka i sveobuhvatna, na tekst Predloga statuta podnet je veliki broj amandmana.

Predsedavajući je predložio, u skladu sa članom 84. stav 4. i članom 87. stav 2. Poslovnika Skupštine da se pretres o tekstu za Predlog statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine vodi u načelu i u pojedinostima i da se ograniči vreme izlaganja na sledeći način:

  • u pretresu u načelu predsedavajući je predložio da učestvuju predstavnici poslaničkih grupa, sa vremenom izlaganja do 10 minuta, a svaki poslanik sa vremenom izlaganja do 2 minuta, s tim da se vreme poslaničkim grupama određuje srazmerno broju poslanika, tako da poslanička grupa "Zajedno za Vojvodinu" ima vreme od 120 minuta, Poslanička grupa Srpska radikalna stranka 50 minuta, Poslanička grupa Mađarska koalicija 25 minuta, Poslanička grupa SPS-PUPS- Pokret vršačka regija evropska regija 25 minuta, Poslanička grupa "Napred Srbijo" 20 minuta, Poslanička grupa DSS-NS 20 minuta i Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" 20 minuta.
  • u pretresu u pojedinostima podnosilac amandmana ili predstavnik poslaničke grupe čiji je član podnosilac amandmana mogu da izlažu najduže 3 minuta; u pretresu po amandmanima mogu da učestvuju samo podnosilac amandmana, predstavnik predlagača Predloga statuta, predstavnik poslaničke grupe i predstavnik Izvršnog veća AP Vojvodine, a trajanje izlaganja može biti do 3 minuta.
  • predsedavajući je predložio da učesnici u pretresu u pojedinostima imaju na raspolaganju tri minuta ukoliko izlažu na srpskom jeziku, odnosno pet minuta na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom AP Vojvodine, s tim da poslanik u pretresu ne može da učestvuje dva puta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa "za" i jednim glasom "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je zamolio poslanike da poštuju dogovoreno vreme izlaganja i da govore samo o pitanju koje je na dnevnom redu Šeste sednice i da se ne udaljavaju od teme, jer će time poštovati ne samo jedni druge već i značaj akta koji se donosi, kao i ugled i dostojanstvo Skupštine i građane koji su ih birali.

Predsedavajući je zamolio predstavnike poslaničkih grupa da mu dostave spisak učesnika u pretresu u pisanom obliku kao predsedniku Skupštine.

Iako je članom 80. Poslovnika Skupštine predviđeno da se sednica Skupštine održava u vremenu od 11,00 do 19,00 časova, predsedavajući je predložio da Skupština nastavi sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom "za" i 18 glasova "protiv" Predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


Grupa poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu člana 185. Ustava Republike Srbije i člana 47. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, a u vezi sa članom 10. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije podnela je Skupštini tekst za Predlog statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, radi razmatranja i utvrđivanja.

Amandmane na tekst Predloga statuta AP Vojvodine su podnele poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine Demokratska stranka Srbije – Nova Srbija (1-68), Srpska radikalna stranka (1-32) "Napred Srbijo" (1-54), Izvršno veće AP Vojvodine (1-5) i poslanici: Branislav Bogaroški (2), Marija Radojčić ( 2), Maja Sedlarević (3), doc dr Branislava Belić (1), prof. dr Nenad Vunjak (7) i Leona Vislavski (1).

Poslanici Branislav Bogaroški, Marija Radojčić i Maja Sedlarević, na osnovu člana 134. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povukli su amandmane na tekst za Predlog statuta AP Vojvodine iz procedure u Skupštini.

Poslanik prof. dr Nenad Vunjak, na osnovu člana 134. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povukao je podnete amandmane od 2-7 na tekst za Predlog statuta AP Vojvodine iz procedure u Skupštini.

Tekst za Predlog statuta i amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće podnelo je amandmane 1-5 i predložilo Skupštini da amandmane poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine ne prihvati, jer odstupaju od osnovnog koncepta teksta za Predlog statuta.

Tekst za Predlog statuta i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine. Odbor je predložio Skupštini da utvrdi Predlog statuta AP Vojvodine koji je podnela grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine i dostavi ga Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja saglasnosti.

Amandmani su dostavljeni predstavnicima predlagača na mišljenje.

Predlagači teksta za Predlog statuta razmotrili su podnete amandmane i prihvatili amandmane Izvršnog veća AP Vojvodine od 1-5, Amandman 32 na član 37. stav 5. Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke i Amandman poslanice Leone Vislavski koji su na taj način postali sastavni deo teksta za Predlog statuta AP Vojvodine i o njima se odvojeno nije glasalo.

Tekst za Predlog statuta AP Vojvodine obrazložili su predstavnici predlagača prof. dr Drgagoslav Petrović i dr Tamaš Korhec.

Poslanicima se, povodom teksta za Predlog statuta AP Vojvodine, obratio i predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Bojan Pajtić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali:Branimir Mitrović, predstavnik Poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu", Pastor Ištvan, predstavnik Poslaničke grupe Mađarska koalicija,prof. dr Milijan Popović, predstavnik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, prof. dr Nenad Vunjak, predstavnik Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije-Partija ujedinjenih penzionera Srbije-Pokret vršačka regija evropska regija,Igor Mirović, predstavnik Poslaničke grupe "Napred Srbijo", Branislav Bogaroški, predstavnik Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" i Borko Ilić, predstavnik Poslaničke grupe Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija.

Na predlog poslanika Borka Ilića utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici Skupštine prisustvuje 62 poslanika.

Zbog izlaska iz skupštinske sale jedne grupe poslanika, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum i konstatovano da je prisutno 65 poslanika.

Predsedavajući je u 14,45 časova odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Nakon pauze, na predlog predledagajućeg utvrđen je kvorum i konstatovano da je prisutno 63 poslanika.

Pre prelaska na rad, predsedavajući je još jednom zamolio poslanike da poštuju dogovoreno vreme izlaganja i da govore samo o pitanju koje je na dnevnom redu Šeste sednice i da se ne udaljavaju od teme.Time će poštovati ne samo jedni druge već i značaj akta koji se donosi, kao i ugled i dostojanstvo Skupštine i građane koji su ih birali.

Predsedavajući je takođe, obavestio poslanike da su, u skladu sa dogovorom na početku sednice, poslaničke grupe dostavile spisak učesnika u pretresu.

U pretresu su učestvovali poslnici:Milan Đukić, Duško Jovanović, Goran Paunović, Egereši Šandor, dr Tot Tivador, Laslo Đula, Buš Oto, Sombati Zoltan, Feher Laslo,Saša Santovac, Dragana Latovljev, Lazar Čavić, Suzana Brkić, Milorad Bojin, Marijana Četojević, Zoran Đaković, Goran Tajdić, Milorad Mirčić, Borko Ilić, Lazar Marjanski, Tanja Jovanović, dr Živorad Smiljanić, Ištvan Pastor, prof. dr Nenad Vunjak, Igor Mirović, prof. dr Dragoslav Petrović, Bore Kutić, Ladislav Tomić, Maja Sedlarević, Marija Radojčić,Gages Jan, dr Nenad Lemajić i Branko Jocić.

Predsedavajući je zaključio pretres u načelu.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 1 na Preambulu teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 1 na Preambulu teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 1 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 2 na član 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 2 na član 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 2 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 3 na član 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 3 na član 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 3 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 4 na član 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 4 na član 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 4 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 5 na član 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 5 na član 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 5 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 6 na član 5. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 6 na član 5. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 6 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 7 na član 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 7 na član 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 7 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 8 na član 7. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 8 na član 7. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 8 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 9 na član 9. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 9 na član 9. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 9 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 10 na član 10. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 10 na član 10. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 10 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 11 na član 11. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 11 na član 11. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 11 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 12 na član 12. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 12 na član 12. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 12 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 13 na član 15. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 13 na član 15. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 13 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 14 na član 16. stav 2. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 14 na član 16. stav 2. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 14 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 15 na član 17. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 15 na član 17. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 15 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 16 na član 18. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 16 na član 18. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 62 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 16 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 17 na član 19. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 17 na član 19. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 62 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 17 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 18 na član 20. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 18 na član 20. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 64 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 18 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 19 na član 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 19 na član 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman 19 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 20 na član 23. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 20 na član 23. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman 20 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 21 na član 24. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 21 na član 24. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 64 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 21 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 22 na član 25. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 22 na član 25. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 61 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 22 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 23 na član 26. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 23 na član 26. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 23 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 24 na član 27. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 24 na član 27. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 61 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 24 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 25 na član 28. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 25 na član 28. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 25 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 26 na član 29. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 26 na član 29. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 26 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 27 na član 30. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 27 na član 30. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za" i 62 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 27 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 28 na član 31. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 28 na član 31. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za" i 72 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 28 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 29 na član 32. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 29 na član 32. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 29 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 30 na član 33. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 30 na član 33. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 30 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 31 na član 34. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 31 na član 34. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke gπ€upe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 31 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 32 na član 35. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 32 na član 35. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 32 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 33 na član 36. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 33 na član 36. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 33 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 34 na član 37. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 34 na član 37. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 34 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 35 na član 38. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 35 na član 38. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 35 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 36 na član 39. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 36 na član 39. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 36 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 37 na član 40. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 37 na član 40. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 37 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 38 na član 41. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 38 na član 41. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 38 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 39 na član 42. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 39 na član 42. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 61 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 39 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 40 na član 43. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 40 na član 43. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 62 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 40 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je u 19,58 časova odredio pauzu u trajanju od pola sata.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici Skupštine prisustvuje 82 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 41 na član 44. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 41 na član 44. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 41 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 42 na član 45. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 42 na član 45. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 61 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 42 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 43 na član 46. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 43 na član 46. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 64 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 43 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 44 na naziv poglavlja 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 44 na naziv poglavlja 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 44 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 45 na član 47. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 45 na član 47. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 45 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 46 na član 48. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 46 na član 48. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 46 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 47 na član 49. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 47 na član 49. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 47 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 48 na član 50. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 48 na član 50. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 48 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 49 na član 51. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 49 na član 51. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 49 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 50 na član 52. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 50 na član 52. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 50 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 51 na član 53. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 51 na član 53. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 51 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 52 na član 54. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 52 na član 54. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 52 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 53 na član 55. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 53 na član 55. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 53 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 54 na član 56. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 54 na član 56. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa sedam glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 54 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 55 na član 57. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 55 na član 57. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 55 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 56 na član 58. teksta za Predlog statuta AP ΀’ojvo΀´ine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 56 na član 58. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa sedam glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 56 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 57 na član 59. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 57 na član 59. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 57 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 58 na član 60. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 58 na član 60. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 58 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 59 na naziv odeljka 4. u poglavlju 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 59 na naziv odeljka 4. u poglavlju 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za" i 62 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 59 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 60 na član 61. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 60 na član 61. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 60 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 61 na član 63. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 61 na član 63. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 61 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 62 na član 64. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 62 na član 64. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 62 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 63 na član 65. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 63 na član 65. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 63 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 64 na član 66. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 64 na član 66. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 64 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 65 na član 67. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 65 na član 67. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 65 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 66 na član 68. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 66 na član 68. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 66 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 67 na član 69. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 67 na član 69. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 67 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 68 na član 70. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 68 na član 70. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 68 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 1 na Preambulu teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Stojan Tintor.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 1 na Preambulu teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 62 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 1 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 2 na član 1. stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Dragana Latovljev.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 2 na član 1. stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 62 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 2 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 3 na član 1. stav 1 i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Suzana Brkić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 3 na član 1. stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 3 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 4 na član 2. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Stojan Tintor.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 4 na član 2. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 4 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 5 na član 3. stav 1-5 teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Goran Tajdić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 5 na član 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 5 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 6 na član 4. stav 2. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik prof. dr Milijan Popović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 6 na član 4.stav 2. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 61 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 6 Poslaničke grupe Srpske radiklane stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 7 na član 5. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Milan Ćuk.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 7 na član 5. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 57 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 7 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 8 na član 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Bojin.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 8 na član 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 53 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 8 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 9 na član 7. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik prof. dr Milijan Popović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 9 na član 7. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 53 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 9 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 10 na član 8. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Tanja Jovanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 10 na član 8. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 50 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 10 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 11 na član 9. stav 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Nikola Lalić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 11 na član 9. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 53 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 11 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 12 na član 10. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 12 na član 10. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 53 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 12 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 13 na član 11.stav 1. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Milijan Popović i Milorad Mirčić.

Predstavnik predlagača dr Tamaš Korhec prihvatio je Amandman 13 na član 11. stav 1., koji je postao sastavni deo teksta za Predlog statuta, te se o njemu nije glasalo.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 14 na član 16. stav 2,3. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Zoran Đaković.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 14 na član 16. stav 2, 3. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 54 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 14 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 15 na član 17. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Bojin.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 15 na član 17. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 49 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 15 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 16 na član 19. na alineju 2. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Radisav Jekić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 16 na član 19. na alineju 2. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 51 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 16 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 17 na član 20. stav 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 17 na član 20.stav 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 55 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 17 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 18 na član 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Lazar Čavić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 18 na član 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 59 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 18 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 19 na član 23. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Tanja Jovanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 19 na član 23. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 19 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 20 na član 24.stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Dragana Latovljev.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 20 na član 24.stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 20 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 21 na član 25. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Tibor Aroksalaši.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 21 na član 25. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 60 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 21 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 22 na član 26. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 22 na član 26. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 55 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 22 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 23 na član 27. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Tanja Jovanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 23 na član 27. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 23 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 24 na član 28. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Lazar Marjanski.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 24 na član 28. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 55 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 24 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 25 na član 29.na tačku 2. alineja 3. i 5. i tačku 10. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 25 na član 29. tačku 2. alineja 3. i 5. i tačku 10. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 25 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 26 na član 30. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Goran Tajdić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 26 na član 30. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 59 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 26 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 27 na član 31. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Lazar Čavić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 27 na član 31. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 52 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 27 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 28 na član 32. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Nikola Lalić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 28 na član 32. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 53 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 28 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 30 na član 34. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Marijana Četojević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 30 na član 34. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 30 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 31 na član 35.stav 1. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Lazar Marjanski.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 31 na član 35. stav 1. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 31 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 32 na član 37.stav 3. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovala poslanica Suzana Brkić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 32 na član 37. stav 3. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 32 na član 37. stav 3. i 4. Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 33 na član 40. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

U pretresu je učestvovao poslanik Goran Tajdić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 33 na član 40. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 33 Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 1 na član 1. stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandmanu 1 na član 1. stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 1 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 2 na član 3.stav 3,4 i 5. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 2 na član 3. stav 3,4 i 5. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 2 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 3 na član 5. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 3 na član 5. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 3 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 4 na član 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 4 na član 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 4 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 5 na član 9. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 5 na član 9. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 5 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 6 na član 10.stav 1. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 6 na član 10., stav 1. i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 6 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 7 na član 15. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 7 na član 15. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 7 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 8 na član 16.stav 2,3 i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 8 na član 16. stav 2,3 i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 78 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 8 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 9 na član 17. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 9 na član 17. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 9 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 10 na član 18. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 10 na član 18. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 10 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 11 na član 19.stav 1. tačka 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 11 na član 19. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 11 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 12 na član 20. stav 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 12 na član 20.stav 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 12 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 13 na naslov člana 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 13 na naslov člana 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 13 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 14 na član 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 14 na član 22. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 14 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 15 na član 23. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 15 na član 23. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 15 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 16 na član 24.stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 16 na član 24.stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 16 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 17 na član 25. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 17 na član 19. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 17 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 18 na član 26. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 18 na član 26. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 18 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 19 na član 27. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 19 na član 27. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, preds΀µdavajπƒći je konstatovao da Skupština sa 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 19 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 20 na član 30. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 20 na član 30. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 20 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 21 na član 32. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 21 na član 32. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 21 Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 22 na član 34. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 22 na član 34. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 22 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 23 na član 40. stav 3,4,5 i 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 23 na član 40. stav 3,4,5 i 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 23 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 24 na član 41.stav 2 i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 24 na član 41.stav 2. i 3. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 24 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 25 na član 43.stavove 1,2,3 i 4 teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 25 na član 43. stavove 1,2,3 i 4 teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 25 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 26 na član 44. stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 26 na član 44. stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 26 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 27 na član 45. stav 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 27 na član 45. stav 2.teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 27 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 28 na naslov poglavlja 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 28 na naslov poglavlja 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 28 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 29 na član 47. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 29 na član 47. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 29 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 30 na član 48.stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 30 na član 48. stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 30 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 31 na naslov člana 49. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 31 na naslov člana 49. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 31 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 32 na član 49. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 32 na član 49. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 32 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 33 na član 50. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 33 na član 50. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 33 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 34 na naslov člana 51. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 34 na član 51. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 34 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 35 na član 51. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 35 na član 51. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 85 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 35 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 36 na naslov člana 52. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 36 na naslov člana 52. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 36 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 37 na član 52. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 37 na član 52. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 37 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 38 na član 53.stavove 1,2,3 i 5. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 38 na član 53. stavove 1,2,3 i 5. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 38 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 39 na naslov člana 54. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 39 na naslov člana 54. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 39 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 40 na član 54. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 40 na član 54. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 40 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 41 na naslov člana 55. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 41 na naslov člana 55. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 41 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 42 na član 55. stavove 1,2,4,5 i 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 42 na član 55. stavove 1,2,4,5 i 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman 42 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 43 na naslov člana 56. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 43 na naslov člana 56. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 43 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 44 na član 56.stavove 1,2,4,5,6 i 7. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 44 na član 56.stavove 1,2,4,5,6 i 7. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 44 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 45 na naslov člana 57. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 45 na naslov člana 57. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 45 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 46 na član 57. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 46 na član 57. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 46 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 47 na naslov člana 58. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 47 na naslov člana 58. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 82 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 47 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 48 na član 58. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 48 na član 58. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 48 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 49 na naslov člana 59. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 49 na naslov člana 59. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 83 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 49 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 50 na član 59. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 50 na član 59. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 85 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 50 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 51 na član 60.stavove 1,4 i 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 51 na član 60. stavove 1,4 i 6. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 51 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 52 na član 64.stavove 3 i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 52 na član 64. stavove 3 i 4. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 52 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 53 na član 65.stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 53 na član 65.stav 1. i 2. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 53 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima na Amandman 54 na član 67.stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo".

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman 54 na član 67. stav 1. teksta za Predlog statuta AP Vojvodine Poslaničke grupe "Napred Srbijo" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman 54 Poslaničke grupe "Napred Srbijo".


Pošto je okončano glasanje o amandmanima Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije-Nova Srbija, Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke i Poslaničke grupe "Napred Srbijo", predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila navedene amandmane.

Predsedavajući je podsetio da su poslanici Branislav Bogaroški, Marija Radojčić, Maja Sedlarević, prof. dr Nenad Vunjak i doc. dr Branislava Belić odustali od podnetih amandmana.

Predsedavajući je, takođe podsetio da je Izvršno veće AP Vojvodine podnelo amandmane od 1-5, koje je predlagač prihvatio i koji su postali sastavni deo teksta Predloga statuta, pa se o njima nije glasalo. Predlagač je prihvatio i Amandman poslanice Leone Vislavski, Amandman XIII (13) na član 11. stav 1. i deo Amandmana XXXII (32) na član 37. stav 5. PŸoslaničke grupe Srpske radikalne stranke tako da su i oni postali sastavni deo teksta za Predlog statuta, pa se o njima odvojeno nije glasalo.

Predsedavajući je stavio tekst Predloga statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" i 21 glasom "protiv" utvrdila Predlog statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, radi davanja saglasnosti.

Predsedavajući je predložio da Skupština donese Zaključak kojim će odrediti predstavnike Skupštine AP Vojvodine u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom razmatranja teksta Predloga statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zaključak. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" donela

Z A K Lj U Č A K

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, povodom razmatranja Predloga statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, o d r e đ u j e za svog predstavnika,

  1. DR TAMAŠ KORHECA, a za njegovog zamenika PROF. DR DRAGOSLAVA PETROVIĆA, poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 23,46 časova.