Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 3
A megtartás időpontja: 20. 06. 2016.
Jegyzőkönyv

sa Treće sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 20. juna 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 13,06 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 117 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Đorđe Stojšić, Ana Tomanova Makanova i Bojan Kostreš.

Predsedavajući je konstatovao da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanicima u Skupštini AP Vojvodine.
Izveštaj Pokrajinske izborne komisije i izveštaj Odbora su dostavljeni poslanicima.
Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima Sretenu Jovanoviću sa Izborne liste „IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma (JS), Patriotski pokret Srbije (PPS)“ i Zdravku Simiću sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 107 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima i na taj način potvrdila mandate Sretenu Jovanoviću sa Izborne liste „IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma(JS), Patriotski pokret Srbije (PPS)“ i Zdravku Simiću sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ -SRBIJA POBEĐUJE“.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Treću sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Treću sednicu Skupštine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova „za“ i 7 glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. IZBOR POKRAJINSKE VLADE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1,2 i 3. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:
-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.
Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 95. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


PRVA tačka dnevnog reda: IZBOR POKRAJINSKE VLADE;

Na osnovu člana 48. stav 1. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i člana 186. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, kandidata za predsednika Pokrajinske vlade predlaže predsednik Skupštine, pošto sasluša mišljenje predstavnika poslaničkih grupa.
Predsednik Skupštine Pastor Ištvan predložio je Igora Mirovića za kandidata za predsednika Pokrajinske vlade i taj predlog je dodatno obrazložio.
Na osnovu člana 187. Poslovnika o radu kandidat za predsednika Pokrajinske vlade predlaže kandidate za jednog ili više potpredsednika i za članove Pokrajinske vlade.
Kandidat za predsednika Pokrajinske vlade, Igor Mirović, je predložio kandidate za potpredsednike i za članove Pokrajinske vlade.
Na osnovu člana 188. stav 1. Poslovnika o radu, o predlogu kandidata za predsednika, potpredsednike i članove Pokrajinske vlade otvara se pretres.
U pretresu su učestvovali: Lenka Erdelj, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Borislav Novaković, prof.dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov, Srđan Kružević, dr Tamaš Korhec, dr Bojan Bagi, Aleksandar Zelenski, mr Maja Sedlarević, Smiljana Glamočanin Varga, Nenad Borović, Radoslav Striković, Damir Zobenica, Snežana Sedlar, Zlata Đerić, Miroslav Rodić, Đurađ Jakšić, Aron Čonka, Nemanja Šarčević, Goran Paunović, prof. dr Branislava Belić, mr Miroslav Španović, Pavel Surovi, Nenad Trbović, Lalić Dragomir, Milan Ćuk, Miroslav Vasin, dr Predrag Matejin, Milan Vlaisavljević, Jovan Lazarov, Nebojša Novaković, Uroš Kandić.
Poslanik Aleksandar Zelenski je istakao da je sazivanjem Treće sednice Skupštine AP Vojvodine u roku kraćem od 72 časa povređen član 79. Poslovnika o radu Skupštine.
Predsedavajući je pozvao poslanike da se izjasne da li je došlo do povrede Poslovnika o radu.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 8 glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ utvrdila da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede člana 79. Poslovnika o radu.
Na osnovu člana 188. stav 2. i 3. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, po završetku pretresa, o predlogu za predsednika, potpredsednika i članove Pokrajinske vlade odlučuje se istovremeno javnim glasanjem. Pokrajinska vlada je izabrana, ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio predlog za izbor Pokrajinske vlade na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za”, 29 glasova „protiv” i 2 „uzdržana” glasa, odnosno većinom od ukupnog broja poslanika, izabrala Pokrajinsku vladu i to:

za predsednika IGORA MIROVIĆA,
za potpredsednika Pokrajinske vlade ĐORĐA MILIĆEVIĆA,
za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice MIHALjA NjILAŠA,
za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za privredu i turizam IVANA ĐOKOVIĆA,
za pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr VUKA RADOJEVIĆA,
za pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama prof. MIROSLAVA ŠTATKIĆA,
za pokrajinskog sekretara za zdravstvo doc. dr ZORANA GOJKOVIĆA,
za pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova PREDRAGA VULETIĆA,
za pokrajinskog sekretara za finansije SMILjKU JOVANOVIĆ,
za pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu OGNjENA BJELIĆA,
za pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine VLADIMIRA GALIĆA,
za pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr ZORANA MILOŠEVIĆA,
za pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj NENADA GRBIĆA i
za pokrajinskog sekretara za sport i omladinu VLADIMIRA BATEZA.

Predsedavajući je konstatovao da je, na osnovu člana 47. stav 2 Statuta AP Vojvodine, poslaniku koji je izabran za predsednika, potpredsednika i člana Pokrajinske vlade prestaje poslanički mandat.
Na osnovu člana 13. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi i člana 189. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsednik, potpredsednici i članovi Pokrajinske vlade položili su pred Skupštinom zakletvu.
Predsedavajući je predsedniku i članovima Pokrajinske vlade čestitao na izboru i poželeo uspešan rad.

Predsedavajući je zaključio Treću sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 17,50 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.