Saziv 2016-2020
Session number: 5
Date of event: 15. 09. 2016.
Minutes

sa Pete sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 15. septembra 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,21 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Snežana Sedlar, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 115 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Amir Bislimi, Dejan Maksimović, Nebojša Novaković, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Presedavajući je podsetio poslanike da im je uz saziv za današnju sednicu dostavljen zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine, održane 18. jula 2016. godine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ usvojila Zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Goran Savić, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Goranu Saviću.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku, Goranu Saviću, prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke, kao i da će se odluka Skupštine dostaviti Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novom poslaniku.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ obavestio predsednika Skupštine da je za zamenika predsednika te poslaničke grupe određen Milan Vlaisavljević.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio predsednika da je došlo do promene sastava poslaničke grupe tako što je poslanik Sreten Jovanović, pristupio toj poslaničkoj grupi.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Pitanje je postavio poslanik Aron Čonka, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Miroslav Štatkić je odgovorio na postavljeno pitanje poslanika.

Predsedavajući je utvrdio kvorum za rad na sednici i konstatovao da je prisutno 107 poslanika.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsednik Pokrajinske vlade podneo je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za finansije.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA FINANSIJE;

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG DEKLARACIJE „JAKA OBNOVLjENA REGIONALNA POLITIKA ZA SVE REGIJE NAKON 2020. GODINE“;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je konstatovao da je Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine utvrdio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinskoj vladi dostavljen je na Mišljenje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine, amandmani na Predlog i Izveštaj predlagača po amandmanima.

S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila Mišljenje predsedavajući je podsetio poslanike da, po članu 144. stav 4. Poslovnika o radu, Skupština može da odluči da se Predlog pokrajinske skupštinske odluke razmotri bez Mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine razmoti bez Mišljenja Pokrajinske vlade.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom odlučila da se Predlog pokrajinske skupštinske odluke razmotri bez Mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2016. GODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZGLEDU I KORIŠĆENjU SIMBOLA I TRADICIONALNIH SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 3. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA FINANSIJE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ŽALBENOJ KOMISIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;
 6. IZVEŠTAJ O RADU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2015. GODINU ;
 7. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I UPRAVE ALMATINSKOG REGIONA (REPUBLIKA KAZAHSTAN) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 8. PREDLOG DEKLARACIJE „JAKA OBNOVLjENA REGIONALNA POLITIKA ZA SVE REGIJE NAKON 2020. GODINE“;
 9. UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;
 10. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 11. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 10. i 11. utvrđenog dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio Poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

- predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

- izvestilac nadležnog odbora,

- poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,

- predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

- poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


PRVA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2016. GODINE;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – jun 2016. Godine.

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke predhodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije, i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, predsednik Odbora za budžet i finansije, Ilona Pelt, Milenko Jovanov, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Aron Čonka, Branislav Bogaroški, Gordana Kozlovački, Ivana Zečević, Radoslav Striković, Stojanka Lekić, Milorad Lemić, Milan Vlaisavljević, Darko Bađok, Ilija Maravić, dr Predrag Matejin, Pavel Surovi, Aleksandar Đedovac, Predrag Ginculj, Zoran Subotić, Borislav Novaković, Aleksandra Đanković i Miroslav Vasin,potpredsednici Skupštine

Predsedavajući je stavio Izveštaj o izvršenju na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“, 10 glasova „protiv“ i tri „uzdržana“ glasa usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – jun 2016. godine.

Predsedavajući je konstatovao da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 105 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslanici Tatiani Vujačić, sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ tako što je poslanica Tatiana Vujačić, pristupila toj Poslaničkoj grupi.


DRUGA tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZGLEDU I KORIŠĆENjU SIMBOLA I TRADICIONALNIH SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog Pokrajinske skupštinske odluke podneto je šest amandmana. Amandmane su podneli poslanici: dr Tamaš Korhec (I-II) i Goran Paunović (I-IV).

Poslanik Goran Paunović je na sednici Odbora za propise i Odbora za pitanja ustavno – pravnog položaja Pokrajine usmeno izvršio tehničke ispravke amandmana II i III.

Amandmani na Predlog dostavljeni su Odboru za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine. Odbor je prihvatio Amandman IV Gorana Paunovića, koji je postao sastavni deo Predloga i o njemu se odvojeno ne glasa, a nije prihvatio amandmane I-II poslanika Tamaša Korheca i amandmane I, II i III poslanika Gorana Paunovića.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmani i Izveštaj predlagača po amandmanima dostavljeni su Odboru za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmani i Izveštaj predlagača po amandmanima dostavljeni su Odboru za propise. Odbor za propise smatra da su amandmani pravno mogući, a da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio je Skupštini da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku sa pravno – tehničkim ispravkama navedenim u Izveštaju Odbora.

Član Odbora za pitanja ustavno – pravnog položaja Pokrajine, Branislav Bogaroški, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje je obrazložio na sednici Skupštine.

Uvodno obrazloženje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je prof. dr Slobodan Orlović, član Odbora za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine.

U pretresu su učestvovali: Svetlana Kozić, Milenko Jovanov, Bojan Kostreš, Ištvan Pastor, Borislav Novaković, Đurađ Jakšić, prof.dr Pavle Budakov, prof. dr Tamaš Korhec, Aleksandar Zelenski, mr Maja Sedlarević, Goran Paunović, Dragan Stjepanović, Damir Zobenica, Gizela Crkvenjakov, Jelena Jovanović, Aron Čonka, dr Bojan Bagi, Aleksandar Jovanović, Jelena Balašević, Ivana Zečević, Pavel Surovi, Matija Kovač, Sandra Ristić, Miroslav Vasin, Smiljana Glamočanin Varga, Ljubodrag Miščević, Branislav Bogaroški, dr Predrag Matejin, Milica Kirćanski, Dušan Jakovljev, Vučeta Tošković, Zoran Subotić i Goran Gonđa,, prof. dr Slobodan Orlović i Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Poslanici prof. dr Tamaš Korhec i Goran Paunović su ostali pri podnetim amandmanima i iste su dodatno obrazložili.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Gorana Paunovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova „za“ , 77 glasova „protiv“ i 6 glasova „uzdržan“ nije prihvatila Amandman I poslanika Gorana Paunovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Gorana Paunovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova „za“, 77 glasova „protiv“ i 6 glasova „uzdržan“ nije prihvatila Amandman II poslanika Gorana Paunovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Gorana Paunovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova „za“, 79 glasova „protiv“ i 6 glasova „uzdržan“ nije prihvatila Amandman III poslanika Gorana Paunovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika prof. dr Tamaša Korheca.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 9 glasova „za“, 89 glasova „protiv“ i 5 glasova „uzdržan“ nije prihvatila Amandman I poslanika prof. dr Tamaša Korheca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika prof. dr Tamaša Korheca.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 9 glasova „za“, 89 glasova „protiv“ i 5 glasova „uzdržan“ nije prihvatila Amandman II poslanika prof. dr Tamaša Korheca.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 38. stav 2. Statuta AP Vojvodine, o donošenju Pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke sa pravno - tehničkim ispravkama na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 13 glasova „uzdržan“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine.


TREĆA tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA FINANSIJE;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za finansije na razmatranje.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je dodatno obrazložio predlog.

U pretresu su učestvovali: Kozić Svetlana i Radoslav Striković.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“, 15 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije izabrala Zorana Kasalovića.


ČETVRTA tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ŽALBENOJ KOMISIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za propise. Odbor za propise smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio je Skupštini da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku sa pravno – tehničkim ispravkama navedenim u Izveštaju Odbora.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

U pretresu su učestvovali sledeći poslanici: Milan Ćuk, Radoslav Striković i Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke sa pravno- tehničkim ispravkama na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova „za“ i 8 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine.


PETA tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za propise i smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

U pretresu su učestvovali sledeći poslanici: Ivana Zečević, Radoslav Striković, Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“, 9 glasova „protiv“ i jednim glasom „uzdržan“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.


ŠESTA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2015. GODINU;

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na razmatranje i Završni račun Fonda za 2015. godinu, radi davanja saglasnosti.

Dana 26. avgusta 2016. godine Fond je dostavio Skupštini ispravku dokumentacije uz Izveštaj o radu za 2015. godinu.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2015. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.

Pokrajinska vlada razmotrila je i Završni račun Fonda za 2015. godinu i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda i da da saglasnost na Završni račun.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda i da donese Odluku o davanju saglasnost na Završni račun Fonda.

Predrag Vuletić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je obrazložio Mišljenje Pokrajinske vlade i Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Milan Ćuk, dr Predrag Matejin, Đurađ Jakšić, Nemanja Šarčević, Katica Bengin, Jovanka Čolak-Kiralu, Vojislav Kulačanin, Dragomir Lalić.

Predsednik je oduzeo reč poslaniku Milanu Ćuku.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2015. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2015. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za 2015. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2015. godinu.


SEDMA tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I UPRAVE ALMATINSKOG REGIONA (REPUBLIKA KAZAHSTAN) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Uprave Almatinskog regiona (Republika Kazahstan) sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje.

Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je predložio Skupštini da prihvati Sporazum i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Aron Čonka, mr Maja Sedlarević, Dmitar Stanišić, prof. dr Branislava Belić, Smiljana Glamočanin Varga.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova „za“ jednim „uzdržanim“ glasom prihvatila Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Uprave Almatinskog regiona (Republika Kazahstan) i donela Zaključke.


OSMA tačka dnevnog reda: PREDLOG DEKLARACIJE „JAKA OBNOVLjENA REGIONALNA POLITIKA ZA SVE REGIJE NAKON 2020. GODINE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog deklaracije „Jaka obnovljena regionalna politika za sve regije nakon 2020. godine“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog deklaracije prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Deklaraciju u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovali: dr Bojan Bagi, Svetlana Kozić, mr Maja Sedlarević, Dmitar Stanišić, Aron Čonka i Aleksandar Jovanović.

Presedavajući je stavio Predlog deklaracije na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 90 glasova „za“ i 9 glasova „protiv“ donela Deklaraciju „Jaka obnovljena regionalna politika za sve regije nakon 2020. godine“.


DEVETA tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju predložio je Skupštini kandidate za člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope na razmatranje i utvrđivanje.

Predsedavajući je otvario pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Đurađ Jakšić i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“ utvrdila Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Pošto je spojen pretres po tačkama 10 i 11, prešlo se na rad po tim tačkama.


DESETA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;


JEDANAESTA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predstavnik predlagača i član Pokrajinske vlade Ivan Đoković je dodatno obrazložio predloge.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: dr Ivan Stijepović, potpredsednik Skupštine i Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam i Miroslav Vasin.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“, 11 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom donela Odluku o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“, 13 glasova „protiv“ i 7 „uzdržanih“ glasova donela Odluku o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

U skladu sa članom 205. stav 5 Poslovnika o radu Skupštine, poslaničko pitanje, u pisanom obliku, postavio je poslanik Aron Čonka predsedniku Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada utvrdila je Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Arona Čonke i dostavila ga Skupštini. Odgovor je dostavljen poslanicima.

U skladu sa članom207. Poslovnika o radu Skupštine, poslanik Aron Čonka je prokomentarisao Odgovor koji je utvrdila Pokrajinske vlade na poslaničko pitanje koje je on postavio.

Poslanik Dušan Stipanović postavio je na današnjoj sednici poslaničko pitanje u pisanom obliku, u smislu člana 205. Poslovnika o radu Skupštine. Predsedavajući je konstatovao da će pitanje biti upućeno Pokrajinskoj vladi radi davanja odgovora.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja predsedavajući je zaključio Petu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 21,25 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.