Сазив 2016-2020
Число схадзки: 5
Датум отримованя: 15. 09. 2016.
Записнїк

са Пете седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 15. септембра 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,21 часова.

Седници Скупштине председавали су Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Снежана Седлар, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 115 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Амир Бислими, Дејан Максимовић, Небојша Новаковић, Ђорђе Стојшић и Дејан Чапо.

Преседавајући је подсетио посланике да им је уз сазив за данашњу седницу достављен записник са Четврте седнице Скупштине, одржане 18. јула 2016. године. Председавајући је ставио на гласање Записник са Четврте седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ и једним гласом „против“ усвојила Записник са Четврте седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Горан Савић, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Горану Савићу.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику, Горану Савићу, престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке, као и да ће се одлука Скупштине доставити Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новом посланику.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ обавестио председника Скупштине да је за заменика председника те посланичке групе одређен Милан Влаисављевић.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника о раду, обавестио председника да је дошло до промене састава посланичке групе тако што је посланик Сретен Јовановић, приступио тој посланичкој групи.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Питање је поставио посланик Арон Чонка, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Мирослав Штаткић је одговорио на постављено питање посланика.

Председавајући је утврдио кворум за рад на седници и констатовао да је присутно 107 посланика.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председник Покрајинске владе поднео je Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за финансије.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ;

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и два гласа „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ „ЈАКА ОБНОВЉЕНА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА СВЕ РЕГИЈЕ НАКОН 2020. ГОДИНЕ“;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ВЕЋЕ РЕГИОНА У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ и једним гласом „против“ предлог усвојила.

Председавајући је констатовао да је Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине утврдио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Покрајинској влади достављен је на Мишљење Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине, амандмани на Предлог и Извештај предлагача по амандманимa.

С обзиром да Покрајинска влада није доставила Мишљење председавајући је подсетио посланике да, по члану 144. став 4. Пословника о раду, Скупштина може да одлучи да се Предлог покрајинске скупштинске одлуке размотри без Мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине размоти без Мишљења Покрајинске владе.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“, 3 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом одлучила да се Предлог покрајинске скупштинске одлуке размотри без Мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је обавестио посланике да је Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио предлог дневног реда на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ и 4 гласа „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СИМБОЛА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ СИМБОЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 3. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЖАЛБЕНОЈ КОМИСИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;
 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ ;
 7. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И УПРАВЕ АЛМАТИНСКОГ РЕГИОНА (РЕПУБЛИКА КАЗAХСТАН) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 8. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ „ЈАКА ОБНОВЉЕНА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА СВЕ РЕГИЈЕ НАКОН 2020. ГОДИНЕ“;
 9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ВЕЋЕ РЕГИОНА У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 10. и 11. утврђеног дневног реда.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио Посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

- предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

- известилац надлежног одбора,

- посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,

- председник, односно представник посланичке групе,

- посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


ПРВА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. Године.

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке предходно је размотрио Одбор за буџет и финансије, и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

У претресу су учествовали: Јован Лазаров, председник Одбора за буџет и финансије, Илона Пелт, Миленко Јованов, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Арон Чонка, Бранислав Богарошки, Гордана Козловачки, Ивана Зечевић, Радослав Стриковић, Стојанка Лекић, Милорад Лемић, Милан Влаисављевић, Дарко Бађок, Илија Маравић, др Предраг Матејин, Павел Сурови, Александар Ђедовац, Предраг Гинцуљ, Зоран Суботић, Борислав Новаковић, Александра Ђанковић и Мирослав Васин,потпредседници Скупштине

Председавајући је ставио Извештај о извршењу на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“, 10 гласова „против“ и три „уздржана“ гласа усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. године.

Председавајући је констатовао да је Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај о потврђивању мандата на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 105 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланици Татиани Вујачић, са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.

Председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника о раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ тако што је посланица Татиана Вујачић, приступила тој Посланичкој групи.


ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СИМБОЛА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ СИМБОЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

На Предлог Покрајинске скупштинске одлуке поднето је шест амандмана. Амандмане су поднели посланици: др Тaмаш Корхец (I-II) и Горан Пауновић (I-IV).

Посланик Горан Пауновић је на седници Одбора за прописе и Одбора за питања уставно – правног положаја Покрајине усмено извршио техничке исправке амандмана II и III.

Амандмани на Предлог достављени су Одбору за питања уставно - правног положаја Покрајине. Одбор je прихватио Aмандман IV Горана Пауновића, који је постао саставни део Предлога и о њему се одвојено не гласа, а није прихватио амандмане I-II посланика Тамаша Корхеца и амандмане I, II и III посланика Горанa Пауновићa.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмани и Извештај предлагача по амандманима достављени су Одбору за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмани и Извештај предлагача по амандманима достављени су Одбору за прописе. Одбор за прописе сматра да су амандмани правно могући, а да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом и предложио је Скупштини да донесе Покрајинску скупштинску одлуку са правно – техничким исправкама наведеним у Извештају Одбора.

Члан Одбора за питања уставно – правног положаја Покрајине, Бранислав Богарошки, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које је образложио на седници Скупштине.

Уводно образложење поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је проф. др Слободан Орловић, члан Одбора за питања уставно - правног положаја Покрајине.

У претресу су учествовали: Светлана Козић, Миленко Јованов, Бојан Костреш, Иштван Пастор, Борислав Новаковић, Ђурађ Јакшић, проф.др Павле Будаков, проф. др Тамаш Корхец, Александар Зеленски, мр Маја Седларевић, Горан Пауновић, Драган Стјепановић, Дамир Зобеница, Гизела Црквењаков, Јелена Јовановић, Арон Чонка, др Бојан Баги, Александар Јовановић, Јелена Балашевић, Ивана Зечевић, Павел Сурови, Матија Ковач, Сандра Ристић, Мирослав Васин, Смиљана Гламочанин Варга, Љубодраг Мишчевић, Бранислав Богарошки, др Предраг Матејин, Милица Кирћански, Душан Јаковљев, Вучета Тошковић, Зоран Суботић и Горан Гонђа,, проф. др Слободан Орловић и Игор Мировић, председник Покрајинске владе.

Посланици проф. др Тамаш Корхец и Горан Пауновић су остали при поднетим амандманима и исте су додатно образложили.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Горана Пауновића.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова „за“ , 77 гласова „против“ и 6 гласова „уздржан“ није прихватила Амандман I посланика Горана Пауновића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Горана Пауновића.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова „за“, 77 гласова „против“ и 6 гласова „уздржан“ није прихватила Амандман II посланика Горана Пауновића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Горана Пауновића.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова „за“, 79 гласова „против“ и 6 гласова „уздржан“ није прихватила Амандман III посланика Горана Пауновића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика проф. др Тамаша Корхеца.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 9 гласова „за“, 89 гласова „против“ и 5 гласова „уздржан“ није прихватила Амандман I посланика проф. др Тамаша Корхеца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика проф. др Тамаша Корхеца.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 9 гласова „за“, 89 гласова „против“ и 5 гласова „уздржан“ није прихватила Амандман II посланика проф. др Тамаша Корхеца.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 38. став 2. Статута АП Војводине, о доношењу Покрајинске скупштинске одлуке о симболима АП Војводине Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке са правно - техничким исправкама на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“, 6 гласова „против“ и 13 гласова „уздржан“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине.


ТРЕЋА тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ;

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за финансије на разматрање.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић је додатно образложио предлог.

У претресу су учествовали: Козић Светлана и Радослав Стриковић.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“, 15 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом за заменика покрајинског секретара за финансије изабрала Зорана Касаловића.


ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЖАЛБЕНОЈ КОМИСИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом и предложио је Скупштини да донесе Покрајинску скупштинску одлуку са правно – техничким исправкама наведеним у Извештају Одбора.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

У претресу су учествовали следећи посланици: Милан Ћук, Радослав Стриковић и Ђурађ Јакшић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке са правно- техничким исправкама на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова „за“ и 8 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине.


ПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Jавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао Одбор за прописе и сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

У претресу су учествовали следећи посланици: Ивана Зечевић, Радослав Стриковић, Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“, 9 гласова „против“ и једним гласом „уздржан“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Jавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.


ШЕСТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ;

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању на разматрање и Завршни рачун Фонда за 2015. годину, ради давања сагласности.

Дана 26. августа 2016. године Фонд је доставио Скупштини исправку документације уз Извештај о раду за 2015. годину.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2015. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.

Покрајинска влада размотрила је и Завршни рачун Фонда за 2015. годину и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда и да да сагласност на Завршни рачун.

Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда и да донесе Одлуку о давању сагласност на Завршни рачун Фонда.

Предраг Вулетић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова је образложио Мишљење Покрајинске владе и Предлог одлуке о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Милан Ћук, др Предраг Матејин, Ђурађ Јакшић, Немања Шарчевић, Катица Бенгин, Јованка Чолак-Киралу, Војислав Кулачанин, Драгомир Лалић.

Председник је одузео реч посланику Милану Ћуку.

Председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2015. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ и 15 гласова „против“ прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2015. годину.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 2015. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ и 15 гласова „против“ донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2015. годину.


СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И УПРАВЕ АЛМАТИНСКОГ РЕГИОНА (РЕПУБЛИКА КАЗAХСТАН) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Управе Алматинског региона (Република Казaхстан) са Предлогом закључака и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање.

Предлог споразума са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је предложио Скупштини да прихвати Споразум и донесе Закључке.

Уводно излагање поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Арон Чонка, мр Маја Седларевић, Дмитар Станишић, проф. др Бранислава Белић, Смиљана Гламочанин Варга.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог споразума са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова „за“ једним „уздржаним“ гласом прихватила Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Управе Алматинског региона (Република Казахстан) и донела Закључке.


ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ „ЈАКА ОБНОВЉЕНА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА СВЕ РЕГИЈЕ НАКОН 2020. ГОДИНЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог декларације „Јака обновљена регионална политика за све регије након 2020. године“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог декларације претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Декларацију у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовали: др Бојан Баги, Светлана Козић, мр Маја Седларевић, Дмитар Станишић, Арон Чонка и Александар Јовановић.

Преседавајући је ставио Предлог декларације на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина је са 90 гласова „за“ и 9 гласова „против“ донела Декларацију „Јака обновљена регионална политика за све регије након 2020. године“.


ДЕВЕТА тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ВЕЋЕ РЕГИОНА У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу предложио је Скупштини кандидате за члана и заменика члана делегације Републике Србије за Веће региона у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе на разматрање и утврђивање.

Председавајући је отварио претрес. У претресу је учествовао посланик Ђурађ Јакшић и Иштван Пастор, председник Скупштине.

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ и 10 гласова „против“ утврдила Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације Републике Србије за Веће региона у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе.

Пошто је спојен претрес по тачкама 10 и 11, прешло се на рад по тим тачкама.


ДЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;


ЈЕДАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Представник предлагача и члан Покрајинске владе Иван Ђоковић је додатно образложио предлоге.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: др Иван Стијеповић, потпредседник Скупштине и Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и туризам и Мирослав Васин.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“, 11 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом донела Одлуку о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“, 13 гласова „против“ и 7 „уздржаних“ гласова донела Одлуку о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

У складу са чланом 205. став 5 Пословника о раду Скупштине, посланичко питање, у писаном облику, поставио је посланик Арон Чонка председнику Покрајинске владе.

Покрајинска влада утврдила је Одговор на посланичко питање посланика Арона Чонке и доставила га Скупштини. Одговор је достављен посланицима.

У складу са чланом207. Пословника о раду Скупштине, посланик Арон Чонка је прокоментарисао Одговор који је утврдила Покрајинске владе на посланичко питање које је он поставио.

Посланик Душан Стипановић поставио је на данашњој седници посланичко питање у писаном облику, у смислу члана 205. Пословника о раду Скупштине. Председавајући је констатовао да ће питање бити упућено Покрајинској влади ради давања одговора.

Пошто више није било посланичких питања председавајући је закључио Пету седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 21,25 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.