Сазив 2016-2020
Число схадзки: 8
Датум отримованя: 20. 12. 2016.
Записнїк

са Осме седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 20. децембра 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,12 часова.

Седници Скупштине председавали су Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Амир Бислими, Милица Кирћански, др Тамаш Корхец, Бојан Костреш, др Предраг Матејин, Горан Пауновић, Радослав Стриковић, Милан Тодоровић, Ана Томанова Маканова и Дејан Чапо.

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици:Радослав Стриковић, Горан Пауновић и Ана Томанова Маканова.

Председавајући је подсетио посланике да им је уз сазив за Осму седницу достављен и Записник са Седме седнице Скупштине, одржане 24. новембра 2016. године. Председавајући је ставио на гласање Записник са Седме седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“ и два гласа „против“, усвојила Записник са Седме седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да je посланик Зоран Славујевић, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Зорану Славујевићу.

Председавајући је, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, констатовао да је посланику Зорану Славујевићу престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Смиљана Гламочанин Варга, Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину (једно питање).

2. Посланик Немања Шарчевић, Ненаду Грбићу, покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање) и Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину (једно питање).

3. Посланик Ненад Боровић, мр Вуку Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање) и доц. др Зорану Гојковићу, покрајинском секретару за здравство (једно питање).

4. Посланик Ивица Миланков, Ненаду Грбићу, покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање).

5. Посланик Небојша Новаковић, Ненаду Грбићу, покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање).

Посланик Смиљана Гламочанин Варга, поставила је питање, Владимиру Батезу, који је усмено одговорио на питање посланика.

Посланик Немања Шарчевић, поставио је питање, Ненаду Грбићу, који је усмено одговорио на питање посланика.
Посланик Немања Шарчевић, поставио је питање, Владимиру Батезу, који је усмено одговорио на питање посланика. Посланик Немања Шарчевић поставио је потпитање Владимиру Батезу, на које није добио одговор.
Посланик Ненад Боровић, поставио је питање, мр Вуку Радојевићу, који је усмено одговорио на питање посланика. Посланик Ненад Боровић поставио је потпитање на које је добио усмени одговор од стране мр Вука Радојевића.
Посланик Ненад Боровић, поставио је питање, доц. др Зорану Гојковићу, који је усмено одговорио на питање посланика. Посланик Ненад Боровић поставио је потпитање на које ће, према речима покрајинског секретара, одговор добити у писаној форми.
Посланик Ивица Миланков, поставио је питање, Ненаду Грбићу, који је усмено одговорио на питање посланика.
Посланик Небојша Новаковић, поставио је питање, Ненаду Грбићу, који је усмено одговорио на питање посланика. Посланик Небојша Новаковић поставио је потпитање на које ће, према речима покрајинског секретара, одговор добити у писаној форми.

Пошто су исцрпљена питања посланика, прешло се на утврђивање дневног реда.

Председавајући је констатовао да седници присуствује 99 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Марку Каранфиловићу, са Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 100 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Марку Каранфиловићу, са Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.

Председник Посланичке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Марко Каранфиловић, приступио Посланичкој групи „Александар Вучић – Србија побеђује“.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ и шест гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласа „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласова „за“ и десет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа „за“ и десет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ и десет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ и десет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“ и десет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА EMИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА „КАМЕНИЦА 2”.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ и десет гласова „против“ предлог усвојила.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ и предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије је разматрање предлажено на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио предлог дневног реда Осме седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ и десет гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА EMИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА „КАМЕНИЦА 2”.
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1. и 8. утврђеног Дневног реда.

Посланик Бранислав Богарошки затражио је да се Скупштина изјасни да ли је председник Скупштине повредио члан 88. став 4. Пословника о раду, предлагањем спајања претреса 1-8 тачака Дневног реда.

Председавајући је ставио повреду члан 88. став 4. Пословника на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да није повредио одредбе Пословника о раду јер је „за“ гласало 3 посланика, „против“ 75.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“ и 31 гласом против, предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

-известилац надлежног одбора,

-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,

-председник, односно представник посланичке групе,

-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Посланик Ненад Боровић предложио је да се, због спајања претреса, продужи време излагања на српском језику са пет на десет минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе са десет на 15 минута.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина предлог није прихватила, јер је „за“ гласало 28 и „против“ 71 посланик.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1-8 прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ;

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске о Буџету амандмане је поднела Покрајинска влада (VIII) који, у складу са чланом 151. Пословника о раду Скупштине, постају саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
На Предлог покрајинске скупштинске о Буџету амандмане су поднели група посланика (VI); посланик Арсен Курјачки (I), Ненад Боровић (IV), Мирослав Васин (I) ,Милан Ћук (I), Милан Ћук и Даниел Радић (I), Смиљана Гламочанин Варга и Даниел Радић (I), Ђурађ Јакшић и Ивана Зечевић (I), Ђурађ Јакшић и Војислав Кулачанин (I), Ивана Зечевић и Ивица Миланков (I), Немања Шарчевић и Драган Стјепановић (I), Ивана Зечевић и Немања Шарчевић (I).
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану, амандмане су поднели посланик Арон Чонка (I) и посланик Ђурађ Јакшић(I).
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету као ни поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану са техничким исправкама и поднете амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету и Покрајинску скупштинску одлуку о кадровском плану са техничким исправкама и одбије поднете амандмане.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом, да поднети амандмани посланика Ненада Боровића (I-III) и Милана Ћука (I) на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету и Амандман Ђурађа Јакшића на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадравском плану нису правно могући, а да су амандмани групе посланика (VI), Ненада Боровића (IV), Арсена Курјачког (I), Мирослава Васина (I), Милана Ћука и Даниела Радића (I), Смиљане Гламочанин Варге и Даниела Радића (I), Ђурађа Јакшића и Иване Зечевић (I), Ђурађа Јакшића и Војислава Кулачанина (I), Иване Зечевић и Ивице Миланкова (I), Немања Шарчевића и Драгана Стјепановића (I), Иване Зечевић и Немање Шарчевића (I) на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету и Арона Чонке (I) на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадравском плану, правно могући.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе Игор Мировић.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде, водопривреде и шумарства поднео је мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете поднеће Светлана Селаковић, помоћник покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Председавајући је подсетио посланике да се, на основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу буџета претрес води у начелу и у појединостима.
Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и претрес по тачкама 2-8 Дневног реда.
У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Јелена Балашевић, Илона Пелт, др Иван Стијеповић, Бранислав Богарошки, проф. др Павле Будаков, Ђурађ Јакшић и Јован Лазаров.

Председавајући је одредио паузу од 14,56 до 15,53 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 70 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Након паузе, наставило се са радом по тачкама Дневног реда.

У наставку претреса су учествовали: Горан Гонђа, Дејан Максимовић, Владимир Галић, члан Покрајинске владе, Борислав Новаковић, Душан Јаковљев, Александра Ђанковић, Смиљана Гламочанин Варга.
Посланик Ђурађ Јакшић предложио је да се Скупштина изјасни да ли је председник Скупштине повредио члан 100. Пословника о раду.
Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина предлог није прихватила, јер је „за“ гласало 15 и „против“ 65 посланика.
У наставку претреса су учествовали: Александар Ђедовац, Рајка Лучар, Арсен Курјачки, Катица Бенгин, Гордана Козловачки, Роберт Колар, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Мирослав Штаткић, члан Покрајинске владе, мр Светлана Бабић, Немања Шарчевић, мр Мирослав Шпановић, Александар Зеленски, проф. др Бранислава Белић, Ивана Зечевић.
Председавајући је, у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду обавестио Скупштину да ће Скупштина наставити са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по Дневном реду.
У претресу су даље учествовали: Матија Ковач, Светлана Козић, Вранешевић Зоран, Драган Стјепановић, Мирослав Родић, Зорица Дамјановић, Данијел Радић и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе, Миленко Јованов, Илија Маравић, Јелена Делић, Зоран Суботић, Војислав Кулачанин, Милан Влаисављевић, Ивица Миланков, Павел Сурови, Милан Ћук, мр Мирослав Шпановић , Милорад Лемић, Гордана Козловачки.
Председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и претрес по тачкама 2-8 Дневног реда и отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је констатовао да је:

На члан 3. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднето је IV амандмана.

На члан 11. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднето је XVI амандмана.

На члан 1. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану поднет је I Амандман.

На прилог Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану поднет је I Амандман.
У претресу су учествовали: Небојша Новаковић, Ненад Боровић, Гордана Козловачки, Милан Ћук, Арсен Курјачки, Мирослав Васин, Ивана Зечевић, Ђурађ Јакшић, Смиљана Гламочанин Варга и Немања Шарчевић.
Председавајући је закључио претрес у појединостима.
Посланици Небојша Новаковић, Ненад Боровић, Гордана Козловачки, Милан Ћук, Арсен Курјачки, Мирослав Васин, Ивана Зечевић, Ђурађ Јакшић, Смиљана Гламочанин Варга и Немања Шарчевић остали су при поднетим амандманима.
Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 74 гласa „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 74 гласа „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 74 гласа „против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 74 гласа „против“ одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I групе посланика.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман I групе посланика.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II групе посланика.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II групе посланика.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV групе посланика.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 24 гласа „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман IV групе посланика.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Мирослава Васина.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман I посланика Мирослава Васина.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Арсена Курјачког.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 74 гласа „против“ одбила Амандман I посланика Арсена Курјачког.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III групе посланика.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 24 гласа „за“ и 74 гласа „против“ одбила Амандман III групе посланика.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Милана Ћука.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 72 гласа „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман I посланика Милана Ћука.
Председавајући је ставио на гласање Амандман V групе посланика.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 74 гласа „против“ одбила Амандман V групе посланика.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VI групе посланика.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 24 гласа „за“, 74 гласа „против“ одбила Амандман VI групе посланика.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Војислава Кулачанина.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 73 гласа „против“ одбила Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Војислава Кулачанина.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Иване Зечевић.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 72 гласа „против“ одбила Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Иване Зечевић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 72 гласа „против“ одбила Амандман посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 72 гласа „против“ одбила Амандман посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Милана Ћука и Даниела Радића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 74 гласа „против“ одбила Амандман посланика Милана Ћука и Даниела Радића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Смиљане Гламочанин Варге и Даниела Радића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 17 гласова „за“, 73 гласа „против“ одбила Амандман посланика Смиљане Гламочанин Варге и Даниела Радића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Немање Шарчевића и Драгана Стјепановића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 74 гласа „против“ одбила Амандман посланика Немање Шарчевића и Драгана Стјепановића.
Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 38. став 3. алинеја 3. Статута АП Војводине о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ и 24 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Прешло се на изјашњавање о амандманима поднетим на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Арона Чонке.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“, 70 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Арона Чонке.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 24 гласа „за“, 74 гласа „против“ одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину са техничким исправкама на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласа „за“ и 20 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ и 16 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ и 15 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ и 18 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА EMИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА „КАМЕНИЦА 2”;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања eмитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2” и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: проф. др Бранислава Белић и Милан Влаисављевић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и осам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања eмитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2”.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Председавајући је отворио претрес. Како није било пријављених за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласа „за“ и осам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.
Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом и предложио је Скупштини да донесе Одлуку са техничком исправком наведеном у извештају Одбора.
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Ненад Боровић и Смиљка Јовановић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и 11 гласова „против“ донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине са допуном на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је обавестио посланике да су, у складу са чланом 205. став 5. Пословника о раду Скупштине, посланичко питање, у писаном облику, поставили су посланици: Злата Ђерић, Светлана Козић и Катица Бенгин.
На Седмој седници допунско посланичко питање у усменом облику поставио је Арон Чонка.
Покрајинска влада доставила је Скупштини Одговор на посланичко питање посланика Злате Ђерић, Светлане Козић, Катице Бенгин и Арона Чонке.
Посланице Светлана Козић и Катица Бенгин коментарисале су одговоре на питања.
Посланик Ненад Боровић поставио је питање Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије. Одговор на посланичко питање Ненаду Боровићу биће достављен у писаном облику.
Посланик Мирослав Васин поставио је питање Ненаду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Одговор на посланичко питање Мирославу Васину биће достављен у писаном облику.

Пошто се нико више није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио Осму седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 21,05 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.