Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 12
A megtartás időpontja: 23. 05. 2017.
Jegyzőkönyv

sa 12. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 23. maja 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 109 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Gavra Avramov, Amir Bislimi, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Dejan Maksimović, Ivica Milankov, Borislav Novaković, Vesna Prćić, Zoran Subotić, Milan Todorović, Ana Tomanova Makanova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 11. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 85 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, usvojila Zapisnik sa 11. sednice Skupštine.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1.    Poslanik Aleksandar Zelenski, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (dva pitanja),
2.    Poslanica Katica Bengin, Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (jedno pitanje),
3.    Poslanica Svetlana Kozić, mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje),
4.    Poslanik Aron Čonka, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (jedno pitanje),
5.    Poslanik dr Ivan Stijepović, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (jedno pitanje),
6.    Poslanik Nenad Borović, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (jedno pitanje),
7.    Poslanik Nemanja Šarčević, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (jedno pitanje),
8.    Poslanik Nemanja Šarčević, Nenadu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje),
9.    Poslanik Đurađ Jakšić, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (jedno pitanje),
10.    Poslanica Ivana Zečević, Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu (jedno pitanje),
11.    Poslanik Danijel Radić, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinsko sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje).

Poslanik Aleksandar Zelenski je postavio dva pitanja doc. dr Zoranu Gojkoviću. Pokrajinski sekretar je odgovorio da će odgovore na pitanja, poslanik dobiti pismenim putem.
Poslanica Katica Bengin je postavila pitanje Predragu Vuletiću, a usmeni Odgovor je dobila od zamenika pokrajinskog sekretara dr Milke Budakov.
Poslanica Svetlana Kozić, je postavila pitanje mr Vuku Radojeviću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanice.
Poslanik Aron Čonka, je postavio pitanje Miroslavu Štatkiću, koji je usmeno dogovorio na pitanje poslanika.
Poslanik dr Ivan Stijepović je postavio pitanje Mihalju Njilašu koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.
Poslanik Nenad Borović je postavio pitanje Vladimiru Galiću, ali usmeni odgovor na pitanje poslanika dao je Nenad Grbić jer je pitanje u nadležnosti pokrajinskog sekretaraijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.
Poslanik Nemanja Šarčević je postavio pitanje Vladimiru Galiću i pitanje Nenadu Grbiću i oni su usmeno odgovorili na pitanja poslanika.

U skladu sa članom 200. stav 3 Poslovnika o radu Skupštine, ukoliko se ne odgovori na sva postavljena pitanja poslanika u predviđenom roku ona se mogu preneti na sledeću sednicu. Poslanik Đurađ Jakšić je u skladu sa članom 200. stav 2 Poslovnika Skupštine predložio predsedniku da produži rok za 15 minuta za pitanja poslanika i u skladu sa istim članom predsednik Skupštine predlog nije prihvatio već je prešao na utvrđivanje Dnevnog reda 12. sednice Skupštine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum.

Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 98 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 81 glasom „za“ i osam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LOVACA, LOVOČUVARA I ŠUMARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 83 glasa „za“ i devet glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 82 glasa „za“ i šest glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 85 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 82 glasa „za“ i osam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 86 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2016. GODINE. Razmatrajući Izveštaj, Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2016. GODINE.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 81 glasom „za“ i sedam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije je razmatranje predlaženo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 12. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 83 glasa „za“ i devet glasova „protiv“, utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LOVACA, LOVOČUVARA I ŠUMARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ ZA 2016. GODINU;
  9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
  10. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2016. GODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1-7 utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 76 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

-izvestilac nadležnog odbora,

-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,

-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1-7 prešlo se na rad po tim tačkama.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LOVACA, LOVOČUVARA I ŠUMARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada je, na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, utvrdila Amandman i dostavila ga Skupštini.
Amandman Pokrajinske vlade, u smislu člana 151. Poslovnika o radu Skupštine APV, postaje sastavni deo predloga akta i o njimu se odvojeno ne glasa.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je doc. dr Zoran Gojković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo.
Predsedavajući je otvario pretres po tačkama 1-7 Dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali: dr Bojan Bagi, Svetlana Kozić, Aron Čonka, Gordana Kozlovački, Robert Kolar, Ivana Zečević, prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Milan Ćuk, dr Nemanja Šarčević, Tatiana Vujačić, Vojislav Kulačin, Dragan Stjepanović, Gizela Crkvenjakov, Danijel Radić, Milan Vlaisavljević i doc. dr Zoran Gojković.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 86 glasova „za“ i četiri „uzdržana“ glasa, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 96 glasova „za“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 93 glasa „za“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 96 glasova „za“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 97 glasova „za“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 99 glasova „za“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ ZA 2016. GODINU;

Fond za podršku investicija u Vojvodini - „Vojvodina Investment Promotion - VIP“ dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj Fonda.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Aleksandra Zelenski, Miroslav Vasin, Đurađ Jakšić, Radoslav Striković, Milan Ćuk, Nemanja Šarčević, Jelena Delić, Goran Gonđa.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 68 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ za 2016. godinu.


9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu, na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj Fonda.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Goran Ivančević, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Lajoš Paći, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, dr Branislava Belić i Goran Gonđa.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 76 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.


10.tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2016. GODINE;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2016. godine, sa ispravkom na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o radu za 2016. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o radu za 2016. godinu prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Svetlana Kozić, Goran Paunović i mr Svetlana Babić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu za 2016. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“, osam glasova „protiv“ i pet „uzdržanih“ glasova, usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2016. godine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Aron Čonka postavio je usmeno poslaničko pitanje Mihalju Njilašu, pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, na koje će odgovor dobiti u pisanom obliku.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 12. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 16,37 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.