Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 14
A megtartás időpontja: 31. 08. 2017.
Jegyzőkönyv

sa 14. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 31. avgusta 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,08 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Amir Bislimi, Uroš Kandić, Akoš Elveđi, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Vesna Prćić, Laura Rajnović Evetović, Marko Karanfilović, Milan Todorović, Milan Ćuk i Dejan Čapo.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 13. sednice Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“, usvojila Zapisnik sa 13. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, u skladu sa članom 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, konstatovao da je zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana –ombudsmana Evi Vukašinović, zbog podnete ostavke, prestala funkcija zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana, o čemu je Odbor obavestio Skupštinu.

Predsedavajući je konstatovao, u skladu sa članom 12. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu, prestanak funkcije zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana Evi Vukašinović, zbog podnete ostavke.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja konstatovao da je Zoran Kasalović Skupštini podneo ostavku na funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za finansije, kao i da Zoranu Kasaloviću prestaje funkcija zamenika pokrajinskog sekretara za finansije danom podnošenja ostavke, odnosno sa 12. julom 2017. godine, te je konstatovao da je Zoranu Kasaloviću prestala funkcija zamenika pokrajinskog sekretara za finansije.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Ivica Milankov, mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje);

2. Poslanik Nenad Borović, Smiljki Jovanović, članici Pokrajinske vlade i pokrajinskoj sekretarki za finansije (jedno pitanje).

Zatim se prešlo na pitanja poslanika.

Poslanik Ivica Milankov je postavio pitanje mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je usmeno odgovorio na pitanje i na potpitanje poslanika.

Poslanik Nenad Borović, postavio je pitanje, Smiljki Jovanović, članici Pokrajinske vlade i pokrajinskoj sekretarki za finansije, koja je usmeno odgovorila na pitanje i potpitanje poslanika.

Poslanik Nemanja Šarčević ukazao je na povredu člana 86. Poslovnika o radu, jer mu nije omogućeno da postavi pitanje Pokrajinskoj vladi.

Pošto se završilo sa pitanjima poslanika, prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 14. sednice Skupštine. Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum. Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 92 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. stav 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Pokrajinske vlade, u skladu sa članom 185. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, podneo Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za finansije.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA FINANSIJE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ i 8 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOZI ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA:

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

- TEHNIČKOG FAKULTETA“MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU.

- PREDLOZI ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA:

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

- TEHNIČKOG FAKULTETA“MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“, 17 glasova „protiv“ i jednim glasom „uzdržan“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na 14. sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 83 glasa „za“ i 12 glasova „protiv“, utvrdila

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA FINANSIJE
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017.GODINU
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017.GODINU
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017.GODINU
 5. PREDLOG PROTOKOLA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I REPUBLIKE SRPSKE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA
 6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“, NOVI SAD ZA 2017.GODINU
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2017.GODINU
 8. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2016.GODINU
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 10. PREDLOZI ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA;
  • - FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   - PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   - PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   - FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU
   - FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
   - EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
   - GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
   - TEHNIČKOG FAKULTETA“MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU
 11. PREDLOZI ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA;<
   - FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   - PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   - PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   - FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU
   - FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
   - EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
   - GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
   - TEHNIČKOG FAKULTETA“MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU
 12. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 2. i 3. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“, sa 17 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 10 i 11. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

-izvestilac nadležnog odbora,

-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,

-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA FINANSIJE;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za finansije na razmatranje.

Uvodno izlaganje povodom Predloga dao je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog za izbor Željke Milošević za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ izabrala Željku Milošević za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije.

Pošto je spojen pretres po tačkama 2. i 3. prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada je utvrdila:

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017.GODINU

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, amandmane je podneo poslanik Nenad Borović (I-III).

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane poslanika Nenada Borovića i Mišljenje Pokrajinske vlade po amandmanima prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke, a da odbije amandmane poslanika Nenada Borovića.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017.godinu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane poslanika Nenada Borovića prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, a da su amandmani poslanika Nenada Borovića, pravno mogući.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, Skupštini se obratio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017.godinu podneo je mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na osnovu člana 158. stav 1, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o Predlogu rebalansa budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i pretres po tački 2. Dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali sledeći poslanici: Nenad Borović, kao izvestilac Odbora za poljoprivredu, Lenka Erdelj, Svetlana Kozić, Aron Čonka, Nenad Borović, Saša Šućurović, Đurađ Jakšić, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov, Lajoš Paći, Miroslav Vasin, Sandra Ristić, Ivica Milankov, prof. dr Branislava Belić, Milan Vlaisavljević, Mia Strajin, Ana Tomanova Makanova, Nemanja Šarčević, Goran Gonđa, Stojanka Lekić, Ivana Zečević, Predrag Ginculj, Danijel Radić, Dušan Stipanović, Milorad Lemić, mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretaka za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Na član 2. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnet je jedan amandman.

Na član 8. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podneto je dva amandmana.

Poslanik Nenad Borović je obrazložio podnete amandmane.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

Poslanik Nenad Borović je ostao pri podnetim amandmanima.

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 26 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 25 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 25 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu Skupštine, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 75 glasova „za“ i 22 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je odredio pauzu od 15,05 do 16,11 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 65 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Zorica Damjanović, Đurađ Jakšić, Ivana Zečević, Milenko Jovanov, Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG PROTOKOLA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I REPUBLIKE SRPSKE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog protokola o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini, na razmatranje.

Predlog protokola sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio i Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog protokola i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Miroslav Vasin, mr Maja Sedlarević, Đurađ Jakšić, prof.dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov, Dragan Stjepanović, Aleksandar Đedovac, Miroslav Rodić, Snežana Sedlar i Ognjen Bjelić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Mr Maja Sedlarević je ukazala na tehničku grešku u članu 1. Predloga protokola. Ognjen Bjelić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prihvatio je ispravku.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog protokola sa Predlogom zaključaka na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ usvojila Protokol o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske i donela Zaključke.

Predsedavajući je u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu obavestio poslanike da će Skupština nastaviti sa radom i posle 19,00 časova, sve dok ne završi rad po utvrđenom Dnevnom redu.


6. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“, NOVI SAD ZA 2017. GODINU

Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, dostavilo je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2016.godinu, na razmatranje i usvajanje.

Godišnji izveštaj dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Godišnji izveštaj predhodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine, Aleksandar Zelenski, Ivana Zečević, Zoran Vranešević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2016. godinu.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Laslo Kormanjoš, Miroslav Vasin, Nemanja Šarčević, Katica Bengin, Saša Šućurović, Jelena Delić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2016. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2016. godinu.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2016.GODINU;

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na razmatranje i Završni račun Fonda za 2016. godinu, radi davanja saglasnosti.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2016. godinu je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Pokrajinska vlada razmotrila je i Završni račun Fonda za 2016.godinu i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda predhodno su razmatrali Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda i da donese Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovali Palimir Tot, podsekretar u pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Katica Bengin, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Dragomir Lalić, Milorad Lemić, Vojislav Kulačanin, Jovanka Čolak - Kiralj, Aleksandar Đedovac, Duško Ćutilo, vd direktor Fonda za za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Predsedavajući je zatvorio pretres i stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2016. godinu na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2016. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za 2016.godinu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2016. godinu.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Poslanik Aron Čonka dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmeni Poslovnika o radu skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke predhodno je razmotrio Odbor za nacionalnu ravnopravnost. Odbor je predložio Skupštini da ne donese Odluku.

Predsednik Odbora za nacionalnu ravnopravnost, Bojan Kostreš je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, na sednici Odbora izdvojio mišljenje, koje nije obrazložio na sednici Skupštine.

Predlog odluke predhodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je poslanik Aron Čonka. Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovali poslanici: Ištvan Pastor, Miroslav Vasin, Đurađ Jakšić, prof.dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov, Svetlana Kozić, Aron Čonka. Predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova „za“ i 60 glasova „uzdržan“ nije donela Odluku o izmeni Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 10. i 11. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOZI ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA:

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI

- TEHNIČKOG FAKULTETA“MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU.


11.tačka dnevnog reda: PREDLOZI ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA:

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI

- TEHNIČKOG FAKULTETA“MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU.

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je Predloge odluke o razrešenju i Predloge odluka o imenovanju članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Aleksandar Jovanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je, Skupština sa 77 glasova „za“ donela Odluku o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Aron Čonka postavio je dva poslanička pitanja Vladimiru Galiću, pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Poslanica Katica Bengin postavila je poslaničko pitanje predsedniku Skupštine, Ištvanu Pastoru, koji joj je odgovorio.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 14. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 22,10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.