Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 15
A megtartás időpontja: 12. 10. 2017.
Jegyzőkönyv

sa 15. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 12. oktobra 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Branislav Bogaroški, Dragan Dragić, Đurađ Jakšić, Aleksandar Farkaš, Dejan Čapo, Amir Bislimi i Predrag Matejin.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 14. sednice Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 83 glasova „za“, usvojila Zapisnik sa 14. sednice Skupštine.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „Alternativa za Vojvodinu - Mađarski pokret - DZVM - Alternatíva a Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK”, u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je Poslanička grupa „Alternativa za Vojvodinu - Mađarski pokret - DZVM - Alternatíva a Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK” za svog predsednika izabrala poslanika Arona Čonku, a za zamenika predsednika poslanika Kurjački Arsena.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik dr Ivan Stijepović, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice (jedno pitanje);

2. Poslanik Dejan Maksimović, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i Pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (dva pitanja);

3. Poslanik Danijel Radić, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje);

4. Poslanik Ivana Zečević, prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (jedno pitanje).

Predsedavajući je obavestio poslanike da je pokrajinski sekretar za zdravstvo dostavio obaveštenje predsedniku Skupštine u kom je navedeno da postavljeno pitanje poslanika Danijela Radića nije u nadležnosti Pokrajinske vlade, te u vezi sa tim nije dobio odgovor na postavljeno pitanje.

Zatim se prešlo na pitanja poslanika.

Poslanik dr Ivan Stijepović je postavio pitanje Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, koji je usmeno odgovorio na pitanje, a na potpitanje poslanika nije odgovorio.

Poslanik Dejan Maksimović, postavio je pitanje, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji je usmeno odgovorio na pitanje i potpitanje poslanika.

Poslanik Dejan Maksimović, postavio je drugo pitanje, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji je usmeno odgovorio na pitanje.

Poslanik Ivana Zečević, postavila je pitanje, prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, koji je usmeno odgovorio na pitanje, a na potpitanje poslanika nije odgovorio.

Pošto se završilo sa pitanjima poslanika, prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 15. sednice Skupštine. Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum. Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 90 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULjAVANjA, DEPONOVANjA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA KANALA HS DTD VRBAS-BEZDAN OD UŠĆA U KANAL BEČEJ-BOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je predložio, na osnovu člana 87. stav 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMBUDSMANA ZA PRAVA NACIONALNIH MANjINA.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je konstatovao da je generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine, u skladu sa članom 185. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, podneo Skupštini Predlog za izbor zamenika generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- IMENOVANjE ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. stav 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na 15. sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 81 glasom „za“, utvrdila dnevni red 15. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

DNEVNI RED:

 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2017. GODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI GODIŠNjEG PRIZNANjA U OBLASTI SPORTA;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULjAVANjA, DEPONOVANjA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA KANALA HS DTD VRBAS-BEZDAN OD UŠĆA U KANAL BEČEJ-BOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS;
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA INKLUZIJU ROMA;
 6. PREDLOG ZAKLjUČAKA (PODNOSILAC POSLANIČKA GRUPA LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE);
 7. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD, ZA 2016.GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
 8. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN, ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
 9. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMBUDSMANA ZA PRAVA NACIONALNIH MANjINA;
 10. IZBOR ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 11. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 11. i 12. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

- predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

- izvestilac nadležnog odbora,

- poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,

- predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

- poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2017. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar-jun 2017. godine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja dala je Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Aron Čonka, Nenad Borović, Robert Kolar, Smiljana Glamočanin Varga, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov, Milenko Jovanov, Miroslav Vasin, Aleksandar Zelenksi, Gordana Kozlovački, Milan Ćuk, Stojanka Lekić, dr Ivan Stijepović, Nemanja Šarčević, Milan Vlaisavljević, Goran Paunović, Ilija Maravić, Milorad Lemić i Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“, 23 glasa „protiv“ i tri glasa „uzdržan“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar-jun 2017. godine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI GODIŠNjEG PRIZNANjA U OBLASTI SPORTA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Batez, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za sport i omladinu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao Goran Gonđa.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali Ivana Zečević, Zoran Vranešević i Svetlana Kozić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i devet glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULjAVANjA, DEPONOVANjA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA KANALA HC DTD VRBAS-BEZDAN OD UŠĆA U KANAL BEČEJ-BOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali mr Arsen Kurjački, Ivana Zečević, Zoran Vranešević, Radomir Kuzmanović i Svetlana Kozić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,33 do 15,38 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 66 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA INKLUZIJU ROMA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za nacionalnu ravnopravnost i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Član Odbora za nacionalnu ravnopravnost, Nemanja Šarčević, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu izdvojio je mišljenje.

Uvodno izlaganje podnela je dr med. Milka Budakov, zamenica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali mr Arsen Kurjački, Miroslav Vasin, Ivana Zečević, Jelena Jovanović, Goran Paunović, Milenko Jovanov, Nemanja Šarčević i Gordana Kozlovački.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČAKA (PODNOSILAC POSLANIČKA GRUPA LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE);

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine utvrdila je Predlog zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i da ne donese Zaključke u predloženom tekstu.

Predlog zaključaka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da Predlog zaključaka nije u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Član Odbora za poljoprivredu. Ivica Milankov, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje.

Predstavnik predlagača, Saša Šućurović dodatno je obrazložio Predlog zaključaka Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali Ivana Zečević, Dušan Stipanović, Svetlana Kozić, Nenad Borović, Sandra Ristić, Aleksandar Jovanović, Miroslav Vasin, Dušan Jakovljev, Saša Levnajić, Ivica Milankov, mr Maja Sedlarević, mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Saša Šućurović .

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova „za“, 72 glasa „protiv“ i jednim glasom „uzdržan“ nije donela Zaključke.


7. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2016.godinu sa Predlogom zaključka na razmatranje.

Godišnji izveštaj sa Predlogom zaključka predhodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Godišnji izveštaj i donese Zaključak kojim se usvaja Godišnji izveštaj.

Predstavnik Pokrajinske vlade, mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je dodatno obrazložio Godišnji izveštaj sa Predlogom zaključka.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Svetlana Kozić, Nenad Borović, Milan Ćuk, Sreten Jovanović, Ljubodrag Miščević, Dragan Stjepanović, Radoslav Striković i Ilija Maravić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“, sedam glasova „protiv“ i pet glasova „uzdržan“ usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2016. godinu i donela Zaključak.


8. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2016. godinu sa Predlogom zaključka na razmatranje.

Godišnji izveštaj sa Predlogom zaključaka predhodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Godišnji izveštaj i donese Zaknjučak kojim se usvaja Godišnji izveštaj.

Predstavnik Pokrajinske vlade, mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je dodatno obrazložio Godišnji izveštaj sa Predlogom zaknjučka.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Lajoš Paći, Nenad Borović, Milan Ćuk, prof. dr Pavle Budakov, Nada Mandić, Svetlana Kozić i Aleksandar Zelenski.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“, sedam glasova „protiv“ i šest glasova „uzdržan“ usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2016. godinu i donela Zaključak.


9. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMBUDSMANA ZA PRAVA NACIONALNIH MANjINA;

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je, na osnovu člana 8. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu podneo Skupštini Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava nacionalnih manjina na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu niko nije učestvovao.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava nacionalnih manjina izabere Oros Janoš.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ izabrala Oros Janoša za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava nacionalnih manjina.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, zamenik polaže zakletvu pred Skupštinom, što je on i učinio. Predsedavajući je čestitao novoizabranom zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i poželeo mu uspešan rad.


10. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsedavajući je konstatovao da je generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine, u skladu sa članom 185. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, dostavio Skupštini Predlog kandidata za zamenika generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu niko nije učestvovao.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog za imenovanje Borisa Bajića za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i jednim glasom „uzdržan“ imenovala Borisa Bajića za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 22. stav 5. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, da je Mili Radisavljević prestala funkcija zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sa 12. oktobrom 2017. godine, zbog imenovanja novog zamenika generalnog sekretara.

Pošto je spojen pretres po tačkama 11. i 12. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao dr Ivan Stijepović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Aron Čonka je postavio dopunsko pitanje pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovor na dopunsko pitanje dao je Aleksandar Andrić, zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Poslanik Aron Čonka usmeno je postavio pitanje Smiljki Jovanović, članici Pokrajinske vlade i pokrajinskoj sekretarki za finansije i Mihalju Njilašu, pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 15. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 21,02 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.