Сазив 2016-2020
Число схадзки: 15
Датум отримованя: 12. 10. 2017.
Записнїк

са 15. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 12. октобра 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,20 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Бранислав Богарошки, Драган Драгић, Ђурађ Јакшић, Александар Фаркаш, Дејан Чапо, Амир Бислими и Предраг Матејин.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 14. седнице Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 83 гласова „за“, усвојила Записник са 14. седнице Скупштине.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „Алтернатива за Војводину - Мађарски покрет - ДЗВМ - Alternatíva a Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK”, у складу са чланом 38. Пословника о раду, обавестио председника Скупштине да је Посланичка група „Алтернатива за Војводину - Мађарски покрет - ДЗВМ - Alternatíva a Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK” за свог председника изабрала посланика Арона Чонку, а за заменика председника посланика Курјачки Арсена.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик др Иван Стијеповић, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице (једно питање);

2. Посланик Дејан Максимовић, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и Покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (два питања);

3. Посланик Данијел Радић, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство (једно питање);

4. Посланик Ивана Зечевић, проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност (једно питање).

Председавајући је обавестио посланике да је покрајински секретар за здравство доставио обавештење председнику Скупштине у ком је наведено да постављено питањe посланика Данијела Радића није у надлежности Покрајинске владе, те у вези са тим није добио одговор на постављено питање.

Затим се прешло на питања посланика.

Посланик др Иван Стијеповић је поставио питање Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, који је усмено одговорио на питање, а на потпитање посланика није одговорио.

Посланик Дејан Максимовић, поставио је питање, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине, који је усмено одговорио на питање и потпитање посланика.

Посланик Дејан Максимовић, поставио је друго питање, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине, који је усмено одговорио на питање.

Посланик Ивана Зечевић, поставила је питање, проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност, који је усмено одговорио на питање, а на потпитање посланика није одговорио.

Пошто се завршило са питањима посланика, прешло се на утврђивање Дневног реда 15. седнице Скупштине. На предлог председавајућег утврђен је кворум. Председавајући је констатовао да седници присуствује 90 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајински заштитник грађана-омбудсман је предложио, на основу члана 87. став 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је констатовао да је генерални секретар Скупштине АП Војводине, у складу са чланом 185. став 2. Пословника о раду Скупштине, поднео Скупштини Предлог за избор заменика генералног секретара Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. став 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на 15. седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 81 гласом „за“, утврдила дневни ред 15. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА;
 6. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА (ПОДНОСИЛАЦ ПОСЛАНИЧКА ГРУПА ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ);
 7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД, ЗА 2016.ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
 8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН, ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
 9. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА;
 10. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 11. и 12. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

- предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

- известилац надлежног одбора,

- посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,

- председник, односно представник посланичке групе,

- посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године на разматрање и усвајање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поводом Извештаја дала је Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Илона Пелт, Арон Чонка, Ненад Боровић, Роберт Колар, Смиљана Гламочанин Варга, Александра Ђанковић, Јован Лазаров, Миленко Јованов, Мирослав Васин, Александар Зеленкси, Гордана Козловачки, Милан Ћук, Стојанка Лекић, др Иван Стијеповић, Немања Шарчевић, Милан Влаисављевић, Горан Пауновић, Илија Маравић, Милорад Лемић и Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“, 23 гласа „против“ и три гласа „уздржан“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Батез, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за спорт и омладину.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао Горан Гонђа.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали Ивана Зечевић, Зоран Вранешевић и Светлана Козић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и девет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХЦ ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали мр Арсен Курјачки, Ивана Зечевић, Зоран Вранешевић, Радомир Кузмановић и Светлана Козић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас.

Председавајући је одредио паузу од 14,33 до 15,38 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 66 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за националну равноправност и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Члан Одбора за националну равноправност, Немања Шарчевић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду издвојио је мишљење.

Уводно излагање поднела је др мед. Милка Будаков, заменица покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали мр Арсен Курјачки, Мирослав Васин, Ивана Зечевић, Јелена Јовановић, Горан Пауновић, Миленко Јованов, Немања Шарчевић и Гордана Козловачки.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и седам гласова „против“ донела Покрајинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА (ПОДНОСИЛАЦ ПОСЛАНИЧКА ГРУПА ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ);

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине утврдила је Предлог закључака и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог закључака претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри Предлог и да не донесе Закључке у предложеном тексту.

Предлог закључака претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да Предлог закључака није у складу са Статутом и правним системом.

Члан Одбора за пољопривреду. Ивица Миланков, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење.

Представник предлагача, Саша Шућуровић додатно је образложио Предлог закључака Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали Ивана Зечевић, Душан Стипановић, Светлана Козић, Ненад Боровић, Сандра Ристић, Александар Јовановић, Мирослав Васин, Душан Јаковљев, Саша Левнајић, Ивица Миланков, мр Маја Седларевић, мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Саша Шућуровић .

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова „за“, 72 гласа „против“ и једним гласом „уздржан“ није донела Закључке.


7. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2016.годину са Предлогом закључка на разматрање.

Годишњи извештај са Предлогом закључка предходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Годишњи извештај и донесе Закључак којим се усваја Годишњи извештај.

Представник Покрајинске владе, мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство је додатно образложио Годишњи извештај са Предлогом закључка.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Светлана Козић, Ненад Боровић, Милан Ћук, Сретен Јовановић, Љубодраг Мишчевић, Драган Стјепановић, Радослав Стриковић и Илија Маравић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“, седам гласова „против“ и пет гласова „уздржан“ усвојила Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2016. годину и донела Закључак.


8. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2016. годину са Предлогом закључка на разматрање.

Годишњи извештај са Предлогом закључака предходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Годишњи извештај и донесе Закњучак којим се усваја Годишњи извештај.

Представник Покрајинске владе, мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство је додатно образложио Годишњи извештај са Предлогом закњучка.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Лајош Паћи, Ненад Боровић, Милан Ћук, проф. др Павле Будаков, Нада Мандић, Светлана Козић и Александар Зеленски.

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“, седам гласова „против“ и шест гласова „уздржан“ усвојила Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2016. годину и донела Закључак.


9. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА;

Покрајински заштитник грађана-омбудсман је, на основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману поднео Скупштини Предлог за избор заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права националних мањина на разматрање.

Председавајући је отворио претрес. У претресу нико није учествовао.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права националних мањина изабере Орос Јанош.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова „за“ и два гласа „против“ изабрала Орос Јаноша за заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права националних мањина.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, заменик полаже заклетву пред Скупштином, што је он и учинио. Председавајући је честитао новоизабраном заменику Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и пожелео му успешан рад.


10. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председавајући је констатовао да је генерални секретар Скупштине АП Војводине, у складу са чланом 185. став 2. Пословника о раду Скупштине, доставио Скупштини Предлог кандидата за заменика генералног секретара Скупштине АП Војводине на разматрање.

Председавајући је отворио претрес. У претресу нико није учествовао.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог за именовање Бориса Бајића за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и једним гласом „уздржан“ именовала Бориса Бајића за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је констатовао, на основу члана 22. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине, да је Мили Радисављевић престала функција заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине са 12. октобром 2017. године, због именовања новог заменика генералног секретара.

Пошто је спојен претрес по тачкама 11. и 12. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао др Иван Стијеповић.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и пет гласова „против“ донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и пет гласова „против“ донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Арон Чонка је поставио допунско питање покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Одговор на допунско питање дао је Александар Андрић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Посланик Арон Чонка усмено је поставио питање Смиљки Јовановић, чланици Покрајинске владе и покрајинској секретарки за финансије и Михаљу Њилашу, покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 15. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 21,02 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.