Saziv 2016-2020
Číslo zasadnutia: 16
Dátum konania: 15. 11. 2017.
Zápisnica

sa 16. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 15. novembra 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,07 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Amir Bislimi, Uroš Kandić, Bojan Kostreš, Dejan Maksimović, Borislav Novaković, Vesna Prćić, Marko Karanfilović, Dmitar Stanišić, Radoslav Striković.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica sazvana u kraćem roku zbog ranije preuzetih obaveza predsednika Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je, zbog tehničkog problema u funkcionisanju elektronskog sistema koji se desio na prethodnoj sednici Skupštine, došlo do pogrešne evidencije prisustva i odsustva poslanika, te je poslanica Dejana Krsmanović u Zapisniku sa 15. sednice Skupštine, koja je održana 12. oktobra 2017. godine, navedena da nije prisustvovala sednici, iako je bila prisutna, te će Zapisnik biti ispravljen u tom delu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 15. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 78 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila Zapisnik sa 15. sednice Skupštine.

Odbor za ravnopravnost polova je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 82 glasa „za“ i 11 glasova „protiv“, utvrdila dnevni red 16. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

DNEVNI RED:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2017. GODINE;
  2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2016. GODINE;
  3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;
  8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 3-6 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i 11 glasova „protiv“, predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 7 i 8 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2017. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar - septembar 2017. godine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podnela je Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Lenka Erdelj, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov, Aleksandar Zelenski, Miroslav Vasin, Milenko Jovanov, Saša Šućurović, Milan Ćuk, Ilija Maravić, Katica Bengin, Gordana Kozlovački, Sandra Ristić, Nemanja Šarčević, Rajka Lučar, Svetlana Kozić, Ana Tomanova Makanova, Milorad Lemić, Goran Paunović, Predrag Ginculj i Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Predsedavajući je, u toku pretresa, oduzeo reč poslaniku Goranu Paunoviću.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“, 21 glasom „protiv“ i dva glasa „uzdržan“, usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar - septembar 2017. godine.


2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2016. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Aleksandar Zelenski, Nenad Borović, Ivana Zečević, prof. dr Pavle Budakov, Darko Bađok, Goran Gonđa i Dragana Potpara.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 76 glasova „za“ 12 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržan“, usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2016. godine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 3. i 6. prešlo se na rad po tim tačkama.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

Odbor za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Goran Gonđa.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“, osam glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržan“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“, 10 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržan“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“, 11 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržan“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“, 11 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržan“ donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Pošto je spojen pretres po tačkama 7. i 8. prešlo se na rad po tim tačkama.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Goran Paunović i Milenko Jovanov.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“, 10 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržan“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“, 11 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržan“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Pokrajinski sekretarijat za finansije dostavio je Skupštini odgovor na poslaničko pitanje poslanika Arona Čonke.

Predsedavajući je konstatovao da poslanik Aron Čonka ne želi da, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, prokomentariše Odgovor na pitanje niti da postavi dopunsko pitanje.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice dostavio je odgovor na poslaničko pitanje poslanika Arona Čonke.

Poslanik Aron Čonka je postavio dopunsko pitanje pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Odgovor na dopunsko pitanje biće dostavljen poslaniku u pisanoj formi.

Poslanik Aleksandar Zelenski usmeno je postavio pitanje mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i Pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor na pitanje biće dostavljen poslaniku u pisanoj formi.

Poslanik Danijel Radić usmeno je postavio pitanje Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i Pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Odgovor na pitanje biće dostavljen poslaniku u pisanoj formi.

Poslanik Saša Šućurović usmeno je postavio pitanje mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i Pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor na pitanje biće dostavljen poslaniku u pisanoj formi.

Poslanik Aron Čonka usmeno je postavio pitanje mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i Pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor na pitanje biće dostavljen poslaniku u pisanoj formi.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 16. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14,48 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.