Сазив 2016-2020
Число схадзки: 16
Датум отримованя: 15. 11. 2017.
Записнїк

са 16. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 15. новембра 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,07 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Амир Бислими, Урош Кандић, Бојан Костреш, Дејан Максимовић, Борислав Новаковић, Весна Прћић, Марко Каранфиловић, Дмитар Станишић, Радослав Стриковић.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана у краћем року због раније преузетих обавеза председника Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је, због техничког проблема у функционисању електронског система који се десио на претходној седници Скупштине, дошло до погрешне евиденције присуства и одсуства посланика, те је посланица Дејана Крсмановић у Записнику са 15. седнице Скупштине, која је одржана 12. октобра 2017. године, наведена да није присуствовала седници, иако је била присутна, те ће Записник бити исправљен у том делу.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 15. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 78 гласова „за“ и седам гласова „против“, усвојила Записник са 15. седнице Скупштине.

Одбор за равноправност полова је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и 10 гласова „против“, предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ и 10 гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 82 гласа „за“ и 11 гласова „против“, утврдила дневни ред 16. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 3-6 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и 11 гласова „против“, предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 7 и 8 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ и 10 гласова „против“, предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар - септембар 2017. године на разматрање и усвајање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поводом Извештаја поднела је Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ленка Ердељ, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, Александра Ђанковић, Јован Лазаров, Александар Зеленски, Мирослав Васин, Миленко Јованов, Саша Шућуровић, Милан Ћук, Илија Маравић, Катица Бенгин, Гордана Козловачки, Сандра Ристић, Немања Шарчевић, Рајка Лучар, Светлана Козић, Ана Томанова Маканова, Милорад Лемић, Горан Пауновић, Предраг Гинцуљ и Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

Председавајући је, у току претреса, одузео реч посланику Горану Пауновићу.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“, 21 гласом „против“ и два гласа „уздржан“, усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар - септембар 2017. године.


2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставиo је Скупштини Извештај о пословању за 2016. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2016. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Александар Зеленски, Ненад Боровић, Ивана Зечевић, проф. др Павле Будаков, Дарко Бађок, Горан Гонђа и Драгана Потпара.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 76 гласова „за“ 12 гласова „против“ и два гласа „уздржан“, усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2016. године.

Пошто је спојен претрес по тачкама 3. и 6. прешло се на рад по тим тачкама.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

Одбор за равноправност полова доставио је Скупштини Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова, Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова, Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Горан Гонђа.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“, осам гласова „против“ и два гласа „уздржан“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“, 10 гласова „против“ и два гласа „уздржан“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“, 11 гласова „против“ и два гласа „уздржан“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“, 11 гласова „против“ и два гласа „уздржан“ донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Пошто је спојен претрес по тачкама 7. и 8. прешло се на рад по тим тачкама.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду и Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Горан Пауновић и Миленко Јованов.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“, 10 гласова „против“ и два гласа „уздржан“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“, 11 гласова „против“ и два гласа „уздржан“ донела Одлуку о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Покрајински секретаријат за финансије доставио је Скупштини одговор на посланичко питање посланика Арона Чонке.

Председавајући је констатовао да посланик Арон Чонка не жели да, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, прокоментарише Одговор на питање нити да постави допунско питање.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице доставио је одговор на посланичко питање посланика Арона Чонке.

Посланик Арон Чонка је поставио допунско питање покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Одговор на допунско питање биће достављен посланику у писаној форми.

Посланик Александар Зеленски усмено је поставио питање мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и Покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор на питање биће достављен посланику у писаној форми.

Посланик Данијел Радић усмено је поставио питање Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и Покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Одговор на питање биће достављен посланику у писаној форми.

Посланик Саша Шућуровић усмено је поставио питање мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и Покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор на питање биће достављен посланику у писаној форми.

Посланик Арон Чонка усмено је поставио питање мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и Покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор на питање биће достављен посланику у писаној форми.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 16. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14,48 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.