Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 17
A megtartás időpontja: 21. 12. 2017.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

SEDAMNAESTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 21. decembra 2017. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SREMSKA MITROVICA-ŠID SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SABIRNA GASNA STANICA TILVA-BELA CRKVA SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
  7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA SREMSKI KARLOVCI.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 16. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 15. novembra 2017. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 11. decembar 2017. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)