Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 18
A megtartás időpontja: 06. 03. 2018.
Jegyzőkönyv

sa 18. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 06. marta 2018. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,08 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 111 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Darko Bađok, Jelena Balašević, Amir Bislimi, Uroš Kandić, Rajko Mijović, Marko Karanfilović, Radoslav Striković, Milan Todorović i Milan Ćuk.

Predsedavajući je podsetio poslanike da im je uz saziv za 17. sednicu dostavljen i Zapisnik sa 17. sednice Skupštine, održane 21. decembra 2017. godine.

Poslanik Nenad Borović stavio je primedbu na Zapisnik sa 17. sednice Skupštine ukazajući da se u zapisniku navodi da je postavio pitanje poslanika, a da ga je postavio u pisanom obliku, ali da nije imao mogućnost da ga postavi usmeno na sednici, jer je nakon 60 minuta prekinuto sa pitanjima poslanika i prešlo se na raspravu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 17. sednice Skupštine AP Vojvodine sa primedbom.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 78 glasova „za“, i jednim glasom „uzdržan“, usvojila Zapisnik sa 17. sednice Skupštine sa primedbom poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je, u skladu sa članom 52. stav 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, predsednik Pokrajinske vlade dostavio Skupštini ostavku prof. Miroslava Štatkića na funkciju člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i konstatovao, na osnovu člana 52. stav 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, da je prof. Miroslavu Štatkiću prestala funkcija člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, zbog podnete ostavke, sa 06. martom 2018. godine.

Predsedavajući se prof. Miroslavu Štatkiću zahvalio na saradnji.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UVOĐENjA TRANSKRANIJALNE MAGNETNE STIMULACIJE – KAO SAVREMENOG TERAPIJSKOG I DIJAGNOSTIČKOG METODA – U KLINIČKU PRAKSU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TELEMEDICINE U LEČENjU ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018.GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- IZBOR ČLANA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANjE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije je razmatranje predloženo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda 18. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ i osam glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ČLANA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANjE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA FUTOG - BEOČIN SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PRIKUPLjANjE, ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA U SLIVU REKE SAVE U REGIONU SREMA;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA RIVICA-JAZAK-„LETENKA“ SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UVOĐENjA TRANSKRANIJALNE MAGNETNE STIMULACIJE – KAO SAVREMENOG TERAPIJSKOG I DIJAGNOSTIČKOG METODA – U KLINIČKU PRAKSU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TELEMEDICINE U LEČENjU ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU;
 15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,
 16. PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU USTEČKOG REGIONA (ČEŠKA REPUBLIKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 17. IZVEŠTAJ O OSTVARIVANjU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. I 2016. GODINU;
 18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 3-5 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 6-15 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“, predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 18 i 19 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ predlog usvojila.

Poslanici Đurađ Jakšić, Nenad Borović i Aleksandar Zelenski javili su se za reč povodom povrede odredbi Poslovnika o radu. Skupština se o povredi odredaba Poslovnika o radu nije izjašnjavala.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANjE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama na razmatranje.

Predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, dodatno je obrazložio predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade i Danijel Radić.

Predsedavajući je poslaniku Danijelu Radiću oduzeo reč i odredio pauzu u trajanju od 15. minuta, u 11,15 časova. Sednica je nastavljena u 11,34 časova.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 90 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je podsetio da, na osnovu člana 38. stav 3. alineja 5. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o izboru i razrešenju potpredsednika i članova Pokrajinske vlade, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 71 glasom „za“ i 17 glasova „protiv“, Skupština izabrala Draganu Milošević za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je konstatovao da je Dragani Milošević, na osnovu člana 47. stav 2 Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, prestala funkcija poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 13. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi i člana 189. Poslovnika o radu Skupštine, izabrani član Pokrajinske vlade, položila je pred Skupštinom zakletvu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali Aron Čonka i Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata.


Pošto je spojen pretres po tačkama 3-5, prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA FUTOG - BEOČIN SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PRIKUPLjANjE, ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA U SLIVU REKE SAVE U REGIONU SREMA I

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA RIVICA-JAZAK - „LETENKA“ SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE

i dostavila ih skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio je Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise koji je utvrdio pravno - tehničke ispravke u preambulama predloga koje su navedene u izveštajima Odbora. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Jelena Delić, Zoran Vranešević, Goran Gonđa i Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog - Beočin sa elementima detaljne regulacije na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog - Beočin sa elementima detaljne regulacije.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije.


Pošto je spojen pretres po tačkama 6-15, prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UVOĐENjA TRANSKRANIJALNE MAGNETNE STIMULACIJE – KAO SAVREMENOG TERAPIJSKOG I DIJAGNOSTIČKOG METODA – U KLINIČKU PRAKSU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU,

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TELEMEDICINE U LEČENjU ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2018. GODINU,

i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je doc. dr Zoran Gojković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr Bojan Bagi, Robert Kolar, Nemanja Šarčević, prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Rajka Lučar i doc. dr Zoran Gojković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu uvođenja transkranijalne magnetne stimulacije – kao savremenog terapijskog i dijagnostičkog metoda – u kliničku praksu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu uvođenja transkranijalne magnetne stimulacije – kao savremenog terapijskog i dijagnostičkog metoda – u kliničku praksu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu telemedicine u lečenju ishemijskog moždanog udara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu telemedicine u lečenju ishemijskog moždanog udara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU USTEČKOG REGIONA (ČEŠKA REPUBLIKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog memoranduma o saradnji između Ustečkog regiona (Republika Češka) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog memoranduma i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje podneo je mr Goran Ivančević, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Katica Bengin, Aleksandar Jovanović, Smiljana Glamočanin Varga, Dmitar Stanišić i Goran Gonđa.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“, četiri glasa „protiv“ i šest uzdržanih glasova usvojila Memorandum o saradnji između Ustečkog regiona (Republika Češka) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i donela Zaključke.


17. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O OSTVARIVANjU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. I 2016. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. i 2016. godinu na razmatranje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Lajoš Paći.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ usvojila Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. i 2016. godinu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 18 i 19, prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini:

18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,

19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,

na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za učešće u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ donela Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Pokrajinski sekretarijat za finansije dostavio je odgovor na poslaničko pitanje poslanika Aleksandra Zelenskog. U trenutku prozivanja poslanika da li želi, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, da prokomentariše Odgovor na pitanje ili da postavi dopunsko pitanje, poslanik nije bio u sali.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dostavio je odgovor na poslaničko pitanje poslanice Katice Bengin.

Poslanica Katica Bengin je prokomentarisala odgovor u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine.

Pokrajinska vlada dostavila je odgovor na poslaničko pitanje poslanice Katice Bengin.

Poslanica Katica Bengin je prokomentarisala odgovor u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama dostavio je odgovor na poslaničko pitanje poslanika Danijela Radića.

U trenutku prozivanja poslanika da li želi, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, da prokomentariše Odgovor na pitanje ili da postavi dopunsko pitanje, poslanik nije bio u sali.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su u skladu sa članom 205. stav 5 Poslovnika o radu Skupštine, poslanička pitanja, u pisanom obliku, između dve sednice, postavili poslanici: Zlata Đerić pokrajinskom sekretaru za zdravstvo i Aron Čonka pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine obavestio je Skupštinu da, poslaničko pitanje Arona Čonke, nije u nadležnosti sekretarijata, te je u skladu sa tim poslaničko pitanje prosleđeno Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je, takođe, obavestio Skupštinu da pitanje poslanika Arona Čonke nije u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata.

Poslanička pitanja na sednici postavili su sledeći poslanici:

1. Aleksandar Zelenski, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsedavajući je konstatovao da će poslanik odgovor dobiti u pisanoj formi;

2. Nenad Borović, mr Buku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorio na poslaničko pitanje. Poslanik Nenad Borović je, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, prokomentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio na dopunsko pitanje. Poslanik Nenad Borović se izjasnio o odgovoru;

3. Danijel Radić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsedavajući je konstatovao da će poslanik odgovor dobiti u pisanoj formi;

4. Đurađ Jakšić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsedavajući je konstatovao da će poslanik odgovor dobiti u pisanoj formi.

Pošto se niko više nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 18. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14,55 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.