Saziv 2016-2020
Numărul şedinţelor: 21
Data desfăşurării: 08. 05. 2018.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014, 54/2014 i 57/2017),

 

S A Z I V A M

21. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 08. maja 2018. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA „OKANj BARA“ I „RUSANDA“;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE;
  3. PREDLOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE ARHANGELjSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) O TRGOVINSKO – EKONOMSKOJ, NAUČNO – TEHNOLOŠKOJ, SOCIJALNOJ I HUMANITARNOJ SARADNjI SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  4. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
  5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2017. GODINU;
  6. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2017. GODINU;
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2016. I 2017. GODINU;
  8. PREDLOG ZAKLjUČAKA KOJI JE PODNELA POSLANIČKA GRUPA „DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA“.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 20. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 29. marta 2018. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 27. april 2018. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)