Сазив 2016-2020
Число схадзки: 21
Датум отримованя: 08. 05. 2018.
Записнїк

са 21. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 08. маја 2018. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Снежана Седлар, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Амир Бислими, Урош Кандић, Марко Каранфиловић, Саша Шућуровић, Радослав Стриковић, Зоран Суботић, Милан Тодоровић, Дејан Чапо и мр Мирослав Шпановић.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 20. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 78 гласова „за“ усвојила Записник са 20. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је Агенција за борбу против корупције доставила Скупштини АП Војводине Захтев за поступање по Решењу Агенције којим је утврђено да Јелена Чолаковић обавља функцију заменика члана Покрајинске изборне комисије, без сагласности Агенције и констатовано да јој функција заменика члана Покрајинске изборне комисије престаје по сили закона. Председавајући је констататовао да је Јелени Чолаковић престала функција заменика члана Покрајинске изборне комисије.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Председавајући је обавестио посланике да су, према редоследу пристизања, питања за 21. седницу поставили:

1.    Посланик Немања Шарчевић, Драгани Милошевић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (једно питање). Члан Покрајинске владе, Драгана Милошевић, доставила је обавештење председнику Скупштине у коме је наведено да питање посланика Немање Шарчевића није у надлежности покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, те у вези са тим, посланик, није добио усмени одговор на питање. Посланику је одговор покрајинског секретаријата достављен.

2.    Посланик Ивица Миланков, Ненаду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање).Члан Покрајинске владе, Ненад Грбић, доставио је обавештење председнику Скупштине у коме је наведено да питање посланика Ивице Миланкова није у надлежности покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, те у вези са тим, посланик, није добио усмени одговор на питање. Посланику је одговор покрајинског секретаријата достављен.
Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 86 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Председавајући је обавестио посланике да je Покрајински завод за спорт и медицину спорта, на основу члана 146., а у вези са чланом 147. став 1. Пословника о раду, доставио Скупштини Аутономне покрајине Војводине допис којим повлачи из процедуре ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ.

Посланичка група „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ доставила је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Предлог закључака. Предлог закључака достављен је Покрајинској влади на мишљење.
С обзиром да Покрајинска влада није доставила Мишљење поводом Предлога закључака, у складу са чланом 144. став 4. Пословника о раду, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључака размотри и без Мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио предлог да Скупштина размотри Предлог закључака без Мишљења Покрајинске владе на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога покрајинских скупштинских одлука чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ;
  3. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ АРХАНГЕЉСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) О ТРГОВИНСКО – ЕКОНОМСКОЈ, НАУЧНО – ТЕХНОЛОШКОЈ, СОЦИЈАЛНОЈ И ХУМАНИТАРНОЈ САРАДЊИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
  4. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
  5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2017. ГОДИНУ;
  6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ;
  7. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕЛА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА „ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 82 гласа „за“ утврдила Дневни ред 21. седнице Скупштине АП Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом и предложио је Скупштини да донесе Покрајинску скупштинску одлуку са исправком наведеном у извештају Одбора, са којом се сагласио представник предлагача.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, Зоран Вранешевић, Дарко Бађок и др Предраг Матејин.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Зоран Вранешевић, Љубодраг Мишчевић и Јелена Делић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ АРХАНГЕЉСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) О ТРГОВИНСКО – ЕКОНОМСКОЈ, НАУЧНО – ТЕХНОЛОШКОЈ, СОЦИЈАЛНОЈ И ХУМАНИТАРНОЈ САРАДЊИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог споразума између Владе Архангељске области (Руска федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско – економској, научно – технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи са Предлогом закључака, и доставила га Скупштини на разматрање.
Предлог споразума са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог споразума и донесе Закључке.
Уводно излагање поводом Предлог споразума са Предлогом закључака поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, проф. др Бранислава Белић, Дмитар Станишић, Александар Зеленски, Драган Стјепановић и Марко Шијан.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог споразума са Предлогом закључака на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Предлог споразума између Владе Архангељске области (Руска федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско – економској, научно – технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи и са 81 гласом „за“ донела Закључке.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину са Предлогом закључка на разматрање и усвајање.
Извештај је претходно размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај и донесе Закључак.
Уводно излагање поводом Извештаја поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Светлана Козић, Гордана Козловачки, Бранислав Богарошки, Ивана Зечевић, Јован Лазаров, Александар Зеленски, Милорад Лемић, Илија Маравић и Александар Ђедовац.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај са Предлогом закључка на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 15 гласова „против“ усвојила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и донела Закључак.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2017. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2017. годину на разматрање и усвајање.
Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2017. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размoтрили Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Председавајући је отворио претрес.
Мишљење Покрајинске владе образложила је др Милка Будаков, заменик покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
У претресу су учествовали и: Александар Зеленски, Мирослав Васин, Александар Јовановић, Милан Ћук, Миленко Јованов, Стојанка Лекић, Зорица Дамјановић, Ана Томанова Маканова, Немања Шарчевић, Горан Гонђа и Мирослав Родић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 25 гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2017. годину.

Председавајући је одредио паузу од 14 до 15 часова.

Након паузе, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 71 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Наставило се са радом по утврђеном Дневном реду.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ;

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању на разматрање и Завршни рачун Фонда за 2017. годину, ради давања сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2017. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.
Покрајинска влада размотрила је и Завршни рачун Фонда за 2017. годину и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда, Мишљење Покрајинске владе и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај Фонда и да донесе Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Катица Бенгин, Ненад Боровић, Немања Шарчевић, Илија Маравић, Драгомир Лалић, Саша Левнајић, Душко Ћутило, директор Фонда, Ђурађ Јакшић, Весна Прћић, Боре Кутић и Мирослав Родић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 21 гласом „против“, усвојила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2017. годину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 21 гласом „против“ донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2017. годину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕЛА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА „ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“;

Посланичка група „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ доставила је Скупштини Предлог закључака на разматрање и доношење.
Предлог закључака достављен je Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није доставила Мишљење.
Предлог закључака претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да Предлог закључака није у складу са Статутом и правним системом.
Ђурађ Јакшић, представник предлагача, додатно је образложио Предлог закључака.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Саша Левнајић, председник Одбора за прописе, Бојан Костреш, Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, Александар Јовановић, Ивица Миланков, Ивана Зечевић, Реоберт Колар, Немања Шарчевић и Милан Ћук.
Посланик Ђурађ Јакшић, у складу са чланом 112. став 3. Пословника о раду, предложио је да се Скупштина по овој тачки Дневног реда изјасни прозивком.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 8 гласова „за“, 25 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа, предлог није усвојила.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључака на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 8 гласова „за“ и 9 гласова „против“, Предлог није усвојила. (Није гласало 70 посланика)

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

На 20. седници Скупштине АП Војводине која је одржана 29. марта 2018. године, у делу седнице након исцрпљеног Дневног реда, допунско посланичко питање, у смислу члана 207. Пословника о раду Скупштине, поставио је:

1.    Арон Чонка покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Одговор на допунско питање достављен је посланику. Посланик Арон Чонка није желео, у складу са чланом 207. Пословника о раду, да се изјасни о Одговору на питање.
Посланичко питање поставио је посланик Арон Чонка, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Одговор ће посланик добити у писмениј форми.

Пошто се нико више није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 21. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 18,00 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.