Сазив 2016-2020
Число схадзки: 23
Датум отримованя: 19. 06. 2018.
Записнїк

са 23. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина), одржане 19. јуна 2018. године у Великој сали Скупштине. Седница је почела у 10,09 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 107 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Гавра Аврамов, Јелена Балашевић, Амир Бислими,Бранислава Јефтић, Урош Кандић, Дејан Максимовић, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Лаура Рајновић Еветовић, мр Маја Седларевић, Марко Каранфиловић, Радослав Стриковић и Милан Тодоровић.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао је да седници присуствује 75 посланика што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање Записника.Председавајући је ставио на гласање Записник са 22. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ усвојила Записник са 22. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је др Небојша Кузмановић, дана 15. јуна 2018. године, Скупштини, поднео оставку на функцију заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, због преласка на другу дужност. Председавајући је констатовао да је др Небојши Кузмановићу престала функција заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 15. јуном 2018. године, због преласка на другу дужност.

Такође, председавајући је обавестио посланике да је Скупштини АП Војводине достављено Решење Агенцијe за борбу против корупције којим је утврђено да проф. др Сања Подунавац – Кузмановић обавља функцију члана Савета Универзитета у Новом Саду, без сагласности Агенције и констатовано да јој функција члана Савета престаје по сили закона. Председавајући је констатовао да проф. др Сањи Кузмановић - Подунавац престаје функција члана Савета Универзитета у Новом Саду.

На основу члана 86. Пословника о раду Скупштине ( у даљем тексту: Пословник о раду) прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Посланик Александар Зеленски је, на седници одржаној 31. маја 2018. године, поставио питање Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Покрајински секретар је, у складу са чланом 201. став 3 Пословника о раду, усмено образложио разлог због кога ће посланик добити писани одговор. Покрајински секретар је посланику доставио писани дговор. У складу са чланом 201. ст. 3. и 4. Пословника о раду, покрајински секретар је усмено образложио писани одговор,који је прокоментарисао посланик Александар Зеленски.

Председавајући је обавестио посланике да су, према редоследу пристизања, питања за 23. седницу поставили:

1. Посланик Немања Шарчевић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање). Председник Покрајинске владе је дана 18. јуна 2018. године, доставио посланику писани одговор.

2. Посланик Немања Шарчевић, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице (једно питање).

3. Посланик Данијел Радић, Драгани Милошевић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (једно питање). Члан Покрајинске владе је дана 18. јуна 2018. године, доставио посланику писани одговор. Посланику је одговор достављен.

Посланик Немања Шарчевић поставио је питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе, који у тренутку постављања питања није био присутан у сали, те посланик није добио усмени одговор.

Посланик Немања Шарчевић поставио је питање, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Покрајински секретар усмено је одговорио на питање посланика. Посланик Немања Шарчевић је поставио потпитање на које је покрајински секретар усмено одговорио. Посланик је прокоментарисао одговор.

Посланик Данијел Радић поставио је питање Драгани Милошевић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Покрајински секретар је усмено одговорила на питање. У складу са чланом 103. Пословника о раду Скупштине, посланику Данијелу Радићу је одузета реч, те посланик није поставио потпитање.

Пошто су исцрпљена питања посланика да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 91 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 23. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и два гласа „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И СВЕЧАНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАТУМА ОД ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 10 гласова „против“ предлог усвојила.

Одбор за омладину и спорт, након разматрања Извештаја Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност аката чије се разматрање предлаже на 23. седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 23. седнице Скупштине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила са 69 гласова „за“ и 10 гласова „против“ следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И СВЕЧАНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАТУМА ОД ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА;
  2. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ВОЈВОДСТВА ЛУБУШ (РЕПУБЛИКА ПОЉСКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ;
  5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса по тачкама 3-6 утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 73 гласа „за“ и 14 гласова „против“ Скупштина предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И СВЕЧАНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАТУМА ОД ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке посланик Бојан Костреш поднео је аманадмане I-II.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмане и Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом, а да су амандмани посланика Бојана Костреша правно могући.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднела је Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали од председника односно представника посланичких група: Иштван Пастор, Арон Чонка, Горан Пауновић, Бојан Костреш, Ђурађ Јакшић, проф, др Павле Будаков и Миленко Јованов, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, а од посланика: Иван Стијеповић, Мирослав Васин, Бранислав Богарошки, Ивана Зечевић, Горан Гонђа, Ана Томанова Маканова, Павел Сурови, Светлана Козић, Роберт Колар, Смиљана Гламочанин Варга, Гизела Црквењаков, Јелена Јовановић, Александар Јовановић и Стојанка Лекић.

Након излагања посланика, а пре закључења претреса посланик Бојан Костреш образложио је амндмане I-II које је поднео на Предлог покрајинске скупштинске одлуке. Посланик Бојан Костреш је остао при поднетим амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Амандман I посланика Бојана Костреша. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 18 гласова „за“ и 80 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Бојана Костреша.

Председавајући је ставио Амандман II посланика Бојана Костреша на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 81 гласом „против“ одбила Амандман II посланика Бојана Костреша.

Пошто су се посланици изјаснили о поднетим амандманима, председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и 23 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ВОЈВОДСТВА ЛУБУШ (РЕПУБЛИКА ПОЉСКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог споразума о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака и доставила га Скупштини на разматрање. На Предлог споразума о сарадњи са Предлогом закључака, Покрајинска влада утврдила је техничку исправку која је постала саставни део Предлога.

Предлог споразума са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри Предлог споразума и донесе Закључке.

Уводно излагање поводом Предлог споразума са Предлогом закључака поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали од председника односно представника посланичких група: Александар Јовановић,Смиљана Гламочанин Варга, проф. др Бранислава Белић и Дмитар Станишић.

Председавајући је одредио паузу од 14,00 до 15,10 часова.

Након паузе, председавајући је утврдио кворум и констатовао је да седници Скупштине присуствује 70 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку претреса су учествовали посланици: Александар Зеленски, Немања Шарчевић, Горан Гонђа, Светлана Козић и Јована Меденица.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог споразума са Предлогом закључака. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ и 10 гласова „против“ размотрила Предлог споразума о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела Закључке.


Пошто је спојен претрес по тачкама 3-6, прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, поднето је 69 аманадмана. Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане и Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке, а да одбије амандмане посланика.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде, претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане и Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом, да су амандмани правно могући, осим амандмана LI, LVIII и LXII. У извештају Одбора констатовано је да су амандмани XXVII и LVI које су поднели Немања Шарчевић и Смиљана Гламочанин Варга истоветне садржине.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је мр Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

У складу са чланом 90. Пословника о раду Скупштине председавајући је предложио да се поводом ових тачака разматрања одреди друго време излагања и то да се време излагања председника, односно представника посланичке групе ограничи на пет минута, а време излагања посланика ограничи на три минута. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 13 гласова „против“ предлог усвојила.

На основу члана 158. став 1, а у вези са чланом 159. Пословника о раду , о предлогу ребаланса буџета претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и претрес по тачкама 4-6 Дневног реда. У претресу су учествовали , од председника, односно представника посланичких група: Илона Пелт, Арон Чонка, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Горан Пауновић, Александра Ђанковић, Јован Лазаров, мр Вук В. Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Посланици Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине су, након излагања посланика Бранислава Богарошког, напустили седницу Скупштине.

Посланици Послничке групе „ДС-ДСХВ“ су, након излагања посланика Горана Пауновића, напустили седницу Скупштине.

Председавајући је одредио паузу од 17,00 до 17,14 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 74 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку претреса су учествовали посланици: Александар Зеленски, др Бојан Баги, Милан Ћук, Горан Гонђа, Светлана Козић, Паћи Лајош, Ивана Зечевић, Нада Милановић, Зорица Дамјановић, Данијел Радић, Мирослав Родић, Катица Бенгин.

Посланица Светлана Козић је, након излагања, напустила седницу Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике, да у складу са чланом 81. став 4 Пословника о раду , Скупштина ће наставити са радом и после 19,00 часова , док се не заврши рад по утврђеном Дневном реду.

У наставку претреса су учествовали посланици: Немања Шарчевић, Драган Стјепановић, Матија Ковач, Ивица Миланков, Дарко Бађок,др Рајко Мијовић, Јелена Делић, Слађана Јовановић, Војислав Кулачанин и Милан Влаисављевић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес у начелу и претрес по тачкама 4-6.

Председавајући је отворио претрес у појединостима поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

На члан 3. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднето је два амандмана.

На члан 9. поднето је 67 амандмана.

Посланик Данијел Радић образложио је амандмане (VI, XVII, XXXVIII, XXIV, XLIX и LIX) које је поднеo на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

На захтев посланика Ивице Миланкова утврђен је кворум и председавајући је констатовао да седници присуствује 72 посланика.

Посланик Смиљана Гламочанин Варга је образложила амандмане (XXIII, XV, LXII, LXIII, LVIII, XXXIV и IV) које је поднела на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета. Посланик Ивана Зечевић је образложила амандмане (XXXII, III, XIX, XIII, XXVI, L и LVII) које је поднела на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета. Посланик Војислав Кулачанин је образложио амандмане (IX, XXIX, XLI и LI) које је поднео на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета. Посланик Милан Ћук је образложио амандмане (XXXIII, XX, LIII, XL, LX, XII, VII и XXV) које је поднео на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета. Посланик Ђурађ Јакшић је образложио амандмане (XXXV, XXXIX, I, LXIII, XXI, XIV, XLVI и LV) које је поднео на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

На захтев посланика Драгана Стјепановића утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 64 посланика.

Посланик Драган Стјепановић образложио амандмане (LII, XXII, XXXVI, V, LXIV, XVI и XLV) које је поднео на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.Посланик Немања Шарчевић је образложио амандмане (XLVIII, II, XXXVII, LXV, XXXI, LIV, XVIII, XI, XXVII и XLIV) и које је поднео на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.Посланик Јелена Делић је образложила амандмане (XXX, XLVII и X) које је поднела на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.Посланик Ивица Миланков је образложио амандмане (XLII, VIII, XXVIII и LXI) које је поднео на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Пошто није било пријављених за претрес у појединостима, председавајући је констатовао да посланици који су поднели амандмане остају при поднетим амандманима, а затим је закључио претрес у појединостима.

Затим се прешло на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 70 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 70 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Данијела Радића и Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VI посланика Данијела Радића и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XXIII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Смиљане Гламочанин Варга и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман XV посланика Смиљане Гламочанин Варга и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXII посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова“за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XXXII посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Војислава Кулачанина и Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа“против“ одбила Амандман IX посланика Војислава Кулачанина и Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа“против“ одбила Амандман III посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIX посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XIX посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXIII посланика Mилана Ћука и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XXXIII посланика Mилана Ћука и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XX посланика Mилана Ћука и Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XX посланика Mилана Ћука и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LXII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласова „против“ одбила Амандман LXII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLIII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 72 гласова“против“ одбила Амандман XLIII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LVIII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласова „против“ одбила Амандман LVIII посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXV посланика Ђурађа Јакшића и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са10 гласова „за“ и 73 гласа“против“ одбила Амандман XXXV посланика Ђурађа Јакшића и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LIII посланика Милана Ћука и Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LIII посланика Милана Ћука и Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LII посланика Драгана Стјепановића и Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 72 гласова „против“ одбила Амандман LII посланика Драгана Стјепановића и Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLVIII посланика Немање Шарчевића и Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLVIII посланика Немање Шарчевића и Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIX посланика Војислава Кулачанина и Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласова „против“ одбила Амандман XXIX посланика Војислава Кулачанина и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLI посланика Војислава Кулачанина и Смиљане Гламочанин Варга. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLI посланика Војислава Кулачанина и Смиљане Гламочанин Варга.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланика Данијела Радића и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа“против“ одбила Амандман XVII посланика Данијела Радића и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Немање Шарчевића и Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман II посланика Немање Шарчевића и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXII посланика Драгана Стјепановића и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXII посланика Драгана Стјепановића и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXX посланика Јелене Делић и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXX посланика Јелене Делић и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXIX посланика Ђурађа Јакшића и Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXXIX посланика Ђурађа Јакшића и Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXIV посланика Смиљане Гламочанин Варга и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXXIV посланика Смиљане Гламочанин Варга и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића и Смиљане Гламочанин Варга. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића и Смиљане Гламочанин Варга.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XL посланика Милана Ћука и Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XL посланика Милана Ћука и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Иване Зечевић и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XIII посланика Иване Зечевић и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LX посланика Милана Ћука и Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LX посланика Милана Ћука и Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXVII посланика Немање Шарчевића и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XXXVII посланика Немање Шарчевића и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман IV посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXVIII посланика Данијела Радића и Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXXVIII посланика Данијела Радића и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LXV посланика Немање Шарчевића и Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LXV посланика Немање Шарчевића и Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LI посланика Војислава Кулачанина и Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LI посланика Војислава Кулачанина и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXI посланика Немање Шарчевића и Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXXI посланика Немање Шарчевића и Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LXIII посланика Ђурађа Јакшића и Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LXIII посланика Ђурађа Јакшића и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLVII посланика Јелене Делић и Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLVII посланика Јелене Делић и Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LIV посланика Немање Шарчевића и Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LIV посланика Немање Шарчевића и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVIII посланика Немање Шарчевића и Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XVIII посланика Немање Шарчевића и Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXI посланика Ђурађа Јакшића и Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XXI посланика Ђурађа Јакшића и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланика Ђурађа Јакшића и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XIV посланика Ђурађа Јакшића и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „против“ и четири „уздржана“ гласа одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLII посланика Ивице Миланкова и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLII посланика Ивице Миланкова и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Ивице Миланкова и Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман VIII посланика Ивице Миланкова и Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Милана Ћука и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XII посланика Милана Ћука и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXVIII посланика Ивице Миланкова и Немање Шарчeвића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXVIII посланика Ивице Миланкова и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIV посланика Данијела Радића и Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXIV посланика Данијела Радића и Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXVI посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман XXVI посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLIX посланика Данијела Радића и Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLIX посланика Данијела Радића и Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXVI посланика Драгана Стјепановића и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXXVI посланика Драгана Стјепановића и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Јелене Делић и Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман X посланика Јелене Делић и Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Драгана Стјепановића и Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман V посланика Драгана Стјепановића и Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LIX посланика Данијела Радића и Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LIX посланика Данијела Радића и Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLVI посланика Ђурађа Јакшића и Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLVI посланика Ђурађа Јакшића и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LXIV посланика Драгана Стјепановића и Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LXIV посланика Драгана Стјепановића и Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Милана Ћука и Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VII посланика Милана Ћука и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LV посланика Ђурађа Јакшића и Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LV посланика Ђурађа Јакшића и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LXI посланика Ивице Миланкова и Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман LXI посланика Ивице Миланкова и Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXV посланика Милана Ћука и Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XXV посланика Милана Ћука и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланика Драгана Стјепановића и Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XVI посланика Драгана Стјепановића и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман L посланика Иване Зечевић и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман L посланика Иване Зечевић и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLV посланика Драгана Стјепановића и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLV посланика Драгана Стјепановића и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Немање Шарчевића и Смиљане Гламочанин Варга. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XI посланика Немање Шарчевића и Смиљане Гламочанин Варга.

С обзиром да је констатовано да су Амандмани XXVII и LVI посланика Немање Шарчевића и Смиљане Гламочанин Варга истоветне садржине, председавајући је ставио амандмане на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила амандмане XXVII /LVI посланика Немање Шарчевића и Смиљане Гламочанин Варга.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XLIV посланика Немање Шарчевића и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман XLIV посланика Немање Шарчевића и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман LVII посланика Иване Зечевић и Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман LVII посланика Иване Зечевић и Драгана Стјепановића.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2016. и 2017. годину на разматрање и усвајање

Извештај о пословању за 2016. и 2017. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.

Извештај о пословању за 2016. и 2017. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Владимир Батез,покрајински секретара за спорт и омладину, који је образложио Мишљење Покрајинске владе, од председника односно представника посланичких група: Ласло Кормањош, Немања Шарчевић, Стојанка Лекић, а од посланика: Александар Зеленски и Горан Гонђа.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и девет гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2016. и 2017. годину.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. У претресу од председника односно представника посланичких група учествовао је Ђурађ Јакшић, а од посланика: Александар Зеленски и Миленко Јованов.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ и једним гласом „против“донела Одлуку о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. Посланик Злата Ђерић је, дана 28. маја 2018. године, поставила посланичко питање у писаном облику, Покрајинском секретаријату за привреду и туризам. Иван Ђоковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам писмено је одговорио на питање. Посланик Злату Ђерић, у складу са чланом 207. Пословника о раду, није прокоментарисала достављен Одговор јер није била у сали.

На 22. седници Скупштине која је одржана 31. маja 2018. године, у делу седнице након исцрпљеног Дневног реда, посланичка питања, у смислу члана 205. Пословника о раду Скупштине, поставила је: Катица Бенгин, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе писмено је одговорио на питање, који је у складу са чланом 207. Пословника о раду. Посланик Катица Бенгин прокoментарисала је Одговор и поставила допунско питање Игору Мировић, председнику Покрајинске владе.

На 22. седници Скупштине, питање је поставио и Немања Шарчевић, Ивану Ђоковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за привреду и туризам. Члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам писмено је одговорио на питање, које, посланик Немања Шарчевић, у складу са чланом 207. Пословника о раду, није прокоментарисао, јер је изјавио да није добио писани Одговор. (напомена: Одговор му је достављен путем Службе Скупштине дана 13. јуна 2018. године). Пошто није било више посланичких питања, председавајући је закључио 23. седницу Скупштине у 23,04 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.