Saziv 2016-2020
Číslo zasadnutia: 24
Dátum konania: 18. 09. 2018.
Zápisnica

sa 24. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 18. septembra 2018. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,06 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Snežana Sedlar, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je ukupno 105 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: mr Svetlana Babić, Darko Bađok, Amir Bislimi, Zlata Đerić, Branislava Jeftić, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Dejan Maksimović, Marko Marić, Marko Karanfilović, Mia Strajin, Radoslav Striković, Zoran Subotić, Milan Todorović i mr Miroslav Španović.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 63 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 23. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“, usvojila Zapisnik sa 23. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je preminuo prof. dr Borislav Đurović, član Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika.

Poslanici su minutom ćutanja odali počast prof. dr Borislavu Đuroviću.

Predsedavajući je konstatovao da je prof. dr Borislavu Đuroviću prestao mandat člana Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika, zbog smrti.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Minja Gašević podnela ostavku na mesto zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije.

Predsedavajući je konstatovao da je Minji Gašević prestala funkcija zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije, sa 13. julom 2018. godine.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je za ovu sednicu, pitanja postavio poslanik Danijel Radić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade, (dva pitanja). Predsedavajući je obavestio poslanike da će, budući da Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, kao ni Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade, koji je generalni predstavnik Pokrajinske vlade, na osnovu posebnog ovlašćenja, nisu prisutni u sali, pitanja biti postavljena na sledećoj sednici.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Kako elektronski sistem za glasanje nije bio u funkciji, glasalo se podizanjem ruke.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ i 8 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Glasalo se podizanjem ruke.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ANTIKORUPCIJSKOM PLANU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2017-2021. GODINE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 7. PREDLOG MEMORANDUMA O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU NIŽEGORODSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 8. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, U PERIODU JANUAR – JUN 2018. GODINE;
 9. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2017. GODINU;
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2017. GODINU JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN;
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Glasalo se podizanjem ruke.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, utvrdila Dnevni red 24. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ANTIKORUPCIJSKOM PLANU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom antikorupcijskom planu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio je Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Predstavnik predlagača je, na sednici Odbora dopunio obrazloženje Predloga, te je tehnička ispravka navedena u izveštaju odbora postala sastavni deo Predloga. Odbor za propise smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Goran Paunović, prof. dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov, Aleksandar Zelenski, Miroslav Vasin, Aleksandar Jovanović, Đurađ Jakšić, Milan Ćuk, Damir Zobenica, Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade, Goran Gonđa, Svetlana Kozić, Danijel Radić i Aleksandar Đedovac.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i 8 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pokrajinskom antikorupcijskom planu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević, Milan Ćuk i Vladimir Galić, pokrajinski sekretar i Radomir Kuzmanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ i 7 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2017-2021. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017-2021. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao Zoran Vranešević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“, 2 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017-2021. godine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević i Dragomir Lalić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ i šest glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za nacionalnu ravnopravnost. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Lenka Erdelj, Dragan Stjepanović, prof dr Branislava Belić, Aleksandar Jovanović, Smiljana Glamočanin Varga i Nemanja Šarčević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“, 12 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao Dušan Stipanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,02 do 15,08 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 73 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG MEMORANDUMA O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU NIŽEGORODSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog memoranduma o namerama o saradnji između Nižegorodske oblasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je nakon razmatranja teksta Predloga memoranduma utvrdio tehničke ispravke sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i koje su postale sastavni deo teksta. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog memoranduma i donese Zaključke sa tehničkim ispravkama koje su navedene u Izveštaju Odbora.

Uvodno izlaganje povodom Predloga memoranduma sa Predlogom zaključaka podneće doc. dr Goran Ivančević, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Dragan Stjepanović, prof. dr Branislava Belić, Dmitar Stanišić, Katica Bengin, Smiljana Glamočanin Varga i Nemanja Šarčević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Predlog memoranduma o namerama o saradnji između Nižegorodske oblasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i sa 77 glasova „za“ donela Zaključke.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, U PERIODU JANUAR – JUN 2018. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar - jun 2018. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Nenad Borović, Saša Šućurović, Đurađ Jakšić, Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov, Aleksandar Zelenski, Jelena Balašević, Gordana Kozlovački, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Marko Šijan, Goran Paunović, Danijel Radić.

Predsedavajući je poslaniku Danijelu Radiću oduzeo reč.

Dalje u pretresu su učestvovali: Stojanka Lekić, Milorad Lemić, Jelena Delić, Ilija Maravić i Predrag Ginculj.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Budžeta na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ i 15 glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar - jun 2018. godine.


9. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2017. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2017. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će Skupština nastaviti sa radom na sednici i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po Dnevnom redu, u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Zoran Vranešević, Ljubodrag Miščević, Aleksandar Zelenski i Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2017. godinu.


10. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2017. GODINU JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin na razmatranje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Đurađ Jakšić i prof. dr Pavle Budakov.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“, usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, obrazložio je Mišljenje Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Laslo Kormanjoš, Milan Ćuk, prof. dr Pavle Budakov, Snežana Sedlar, Katica Bengin, Saša Šućurović i Goran Gonđa.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2017. godinu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije prijavio za reč predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, donela Odluku o izmenama odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Katica Bengin je, dana 19. juna 2018. godine na 23. sednici Skupštine APV, postavila dopunsko poslaničko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade je dana 17. jula 2018. godine dostavio odgovor, koji je dostavljen poslanicima.

Poslanik Katica Bengin se, u skladu sa članom 207. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, izjasnila o odgovoru.

Pošto se niko više nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 24. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 20,03 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.