Сазив 2016-2020
Число схадзки: 28
Датум отримованя: 13. 02. 2019.
Записнїк

са 28. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 13. фебруара 2019. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,03 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 86 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Катица Бенгин, Амир Бислими, Бранислав Богарошки, Ненад Боровић, Мирослав Васин, Зорица Дамјановић, Александар Зеленски, Душан Јаковљев, Александар Јовановић, Јелена Јовановић, Урош Кандић, Светлана Козић, Гордана Козловачки, Роберт Колар, Акош Елвеђи, Бојан Костреш, Војислав Кулачанин, мр Арсен Крујачки, Дејан Максимовић, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Весна Прћић, Сандра Ристић, мр Маја Седларевић, Марко Каранфиловић, др Иван Стијеповић, Саша Шућуровић, Милан Тодоровић, Ана Томанова Маканова, Милан Ћук, Дејан Чапо, Арон Чонка.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 68 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 27. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ усвојила Записник са 27. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је дана 09. јануара 2019. године преминуо посланик Радослав Стриковић. Минутом ћутања је одата почаст преминулом посланику.

Председавајући је констатовао да је Радославу Стриковићу престао мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине због смрти са 09. јануаром 2019. године.

Председавајући је обавестио посланике да је Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доставио обавештење да, због обима материјала, кратког временског рока и ограничених кадровских капацитета Преводилачка служба Покрајинског секретаријата није била у могућности да у потпуности заврши превођење материјала, те у том смислу је замолио посланике, који су се изјаснили да им се материјал доставља на језику националне мањине-националне заједнице, за разумевање. Председавајући је обавестио посланике да ће материјали који се накнадно преведу, бити достављени посланицима.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Дмитар Станишић, Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (једно питање). Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је усмено одговорио посланику.

2. Посланик др Предраг Матејин, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (два питања). Покрајински секретар је усмено одговорио на питања посланика.

3. Посланик Предраг Петровић, др Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање и потпитање). Посланик је добио усмени одговор на питање и потпитање.

4. Посланик Јована Меденица, др Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање и потпитање). Посланик је добио усмени одговор на питање и потпитање.

5. Посланик Јована Меденица, Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова (једно питање). Покрајински секретар јој је усмено одговорио на питање.

Пошто је исцрпљено време за питања посланика, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 72 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај о потврђивању мандата Горану Латковићу на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да, са 70 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланику и на тај начин потврдила мандат Горану Латковићу са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС).

Председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија”, у складу са чланом 38. став 2 Пословника о раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Горан Латковић приступио Посланичкој групи „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија”.

Затим се прешло на утврђивање Дневног реда.

Председник Скупштине је у складу са чланом 87. став 2. и 3. Пословником о раду Скупштине, предложио да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда, а која гласи: - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова “за“ усвојила предлог.

Председавајући је ставио предлог дневног реда 28. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и пет гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕђИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА И РАЗВОЈ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НОВИ САД“;
  5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“;
  6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „РУСАНДА“;
  7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“;
  8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА – ЈАЗАК – „ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
  9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“;
  10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 2. и 3. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и пет гласова „против“, предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 7. до 9. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ и пет гласова „против“, предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Јован Лазаров, председник Одбора за буџет и финансије, испред посланичких група, др Бојан Баги, Ђурађ Јакшић, проф. др Павле Будаков, Милан Влаисављевић, а од посланика Иштван Пастор, Немања Шарчевић, проф. др Бранислава Белић, Данијел Радић, Горан Гонђа, др Предраг Матејин, Миленко Јованов, доц др Зоран Гојковић, покрајински секретар за здравство и Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 76 гласова „за“ и шест гласова „против“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.


2. и 3. тачка дневног реда:

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА И РАЗВОЈ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ И

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА.

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина-националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина амандмане од I-V је поднела посланик Весна Прћић.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане, Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за националну равноправност. Одбори су предложили Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку и одбије поднете амандмане.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане, Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су Предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом, а да су амандмани правно могући.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 2. и 3. У претресу су, испред посланичких група, учествовали: Ленка Ердељ, Ивана Зечевић, Драгомир Лалић, др Татиана Вујачић, а од посланика Горан Гонђа, Немања Шарчевић, Павел Сурови, Драган Стјепановић и Гизела Црквењаков.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина-националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 77 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина-националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције.

Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина.

Председавајући је ставио Амандман I посланика Весне Прћић на гласање. Након гласања, председавајући је константовао да је Скупштина са 77 гласова „против“ одбила Амандман I Весне Прћић.

Председавајући је ставио Амандман II посланика Весне Прћић на гласање. Након гласања, председавајући је константовао да је Скупштина са 77 гласова „против“ одбила Амандман II Весне Прћић.

Председавајући је ставио Амандман V посланика Весне Прћић на гласање. Након гласања, председавајући је константовао да је Скупштина са 77 гласова „против“ одбила Амандман V Весне Прћић.

Председавајући је ставио Амандман IV посланика Весне Прћић на гласање. Након гласања, председавајући је константовао да је Скупштина са 77 гласова „против“ одбила Амандман IV Весне Прћић.

Председавајући је ставио Амандман III посланика Весне Прћић на гласање. Након гласања, председавајући је константовао да је Скупштина са 77 гласова „против“ одбила Амандман III Весне Прћић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 75 гласова „за“ и једним гласом „против“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина.

Председавајући је, одредио паузу у трајању од 14:18 до 15:20 часова.

Након паузе, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 66 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НОВИ САД“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно – технолошки парк Нови Сад“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање и науку. Одбори су предложили Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је проф. др Зоран Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су, испред посланичких група, учествовали проф. др Павле Будаков и Миленко Јованов, а од посланика Горан Гонђа и Снежана Седлар.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 75 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.


Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предлаже Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је, испред посланичке групе, учествовао Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 74 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „РУСАНДА“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Русанда“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је, испред посланичке групе учествовао Дарко Бађок, а од посланика Ђурађ Јакшић и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 74 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Парка природе „Русанда“.


7- 9. тачака дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“;

Покрајинска влада утврдила је Предлоге покрајинских скупштинских одлука и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и зажтиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлоге и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили и Одбор за прописе. Одбор сматра да су Предлози одлука у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес по такчама од 7 до 9. У претресу су, испред посланичких група учествовали Зоран Вранешевић и Љубодраг Мишчевић, а као посланик учествовао је Матија Ковач.

Због техничких проблема са електронским системом за гласање, прешло се на гласање дизањем руку.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 61 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Слано Копово“ на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 75 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата „Слано Копово“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 76 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка Гора“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 76 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка Гора“.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес и пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 80 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је констатовао да је посланик Александар Зеленски, дана 26. новембра 2018. године, између две седнице, у писаном облику поставио посланичка питања Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе, која је поново поставио дана 14. јануара 2019. године. Одговор посланику није достављен.

Посланик Ивица Миланков је прокоментарисао одговор др Вука В. Радојевића, покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство на питање које је усмено поставио на 27. седници Скупштине и поставио је допунско питање др Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Посланик Ђурађ Јакшић је прокоментарисао одговор Предрага Вулетића, покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова на питање које је усмено поставио на 27. седници Скупштине и поставио питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе.

Посланик Немања Шарчевић је прокоментарисао одговор доц. др Зорана Гојковића, покрајинског секретара за здравство на питање које је усмено поставио на 27. седници Скупштине и поставио допунско питање доц. др Зорану Гојковићу, покрајинском секретару за здравство.

Посланик Немања Шарчевић је прокоментарисао одговор Игора Мировића, председника Покрајинске владе на питања која је усмено поставио на 27. седници Скупштине.

Посланик Ђурађ Јакшић је прокоментарисао одговор Игора Мировића, председника Покрајинске владе на питање које је усмено поставио на 27. седници Скупштине и поставио допунско питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе.

Посланик Ивица Миланков је прокоментарисао одговор Игора Мировића, председника Покрајинске владе на питање које је усмено поставио на 27. седници Скупштине и поставио допунско питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе.

Посланик Драган Стјепановић је прокоментарисао одговор Игора Мировића, председника Покрајинске владе на питање које је усмено поставио на 27. седници Скупштине и поставио допунско питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе.

Посланик Ивана Зечевић је прокоментарисала одговор Игора Мировића, председника Покрајинске владе на питање које је усмено поставила на 27. седници Скупштине.

Пошто (више) није било посланичких питања, председавајући је закључио 28. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 17,33 часова.