Componenţa 2008 - 2012
Numărul şedinţelor: 8
Data desfăşurării: 02. 02. 2009.
Procesul-verbal

sa Osme sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 02. februara 2009. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,15 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Siniša Lazić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 117 poslanika.

Odsustvo sa sednice Skupštine AP Vojvodine opravdao je poslanik Branislav Damjanov.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici: Goran Ješić i Igor Pavličić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Osmu sednicu, zbog ranije preuzetih obaveza sazvao za ponedeljak, jer je neophodno razmotriti u međuvremenu pristigle materijale.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Blagoje Krajinović istupio iz Poslaničke grupe "Napred Srbijo" i pristupio Poslaničkoj grupi Srpske radikalne stranke u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost, čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine, održane 22. decembra 2008. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za Osmu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Sedme sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" usvojila zapisnik sa Sedme sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 104 glasa "za" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, Rajku Mrđi.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Osmu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine, proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" i 21 glasom "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice proširi novom tačkom dnevnog reda: - Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća, predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 89 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Odbor za budžet i finansije predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2008. godinu. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" i pet glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" predložili su, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:- Predlog za izbor zamenika starešina pokrajinskih organa uprave. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 23 glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova "za" i 23 glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Osmu sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 1. PREDLOG ZA IZBOR ZAMENIKA STAREŠINA POKRAJINSKIH ORGANA UPRAVE,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 3. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 4. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
 5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 9. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,
 10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,
 15. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 16. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 17. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 18. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" i 23 glasa "protiv" utvrdila dnevni red Osme sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" i 20 glasova "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA IZBOR ZAMENIKA STAREŠINA POKRAJINSKIH ORGANA UPRAVE,

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, na osnovu člana 21. stav 1. tačka 10. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, je dostavio Skupštini Predlog za izbor zamenika starešina pokrajinskih organa uprave na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, prof. dr Dragoslav Petrović i Daniel Kovačić.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Zdravka Kosjerine za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 23 glasa "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo izabrala Zdravka Kosjerinu.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Radoslava Petkovića za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i tri glasa "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu izabrala Radoslava Petkovića.


 

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST

Odbor za bezbednost, na sednici održanoj 22. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće AP Vojvodine je podnelo Amandman na Predlog odluke i u mišljenju ukazalo na nekoliko pravno-tehničkih nedostataka.

Predlog odluke, mišljenje Izvršnog veća sa Amandmanom prethodno je razmotrio Odbor za propise. Predstavnik predlagača prihvatio je Amandman Izvršnog veća koji je na taj način, u smislu člana 135. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se odvojeno nije glasalo i pravno-tehničke ispravke.Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovali poslanici:Borko Ilić i mr Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 26 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost.


 

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,

Odbor za bezbednost, na sednici održanoj 22. januara 2009. godine i 30. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i osam glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


 

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2008. GODINU

Odbor za budžet i finansije, na sednici održanoj 28. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2008. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Saša Santovac, i Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2008. godinu.


 

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 18 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


 

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Pastor Ištvan, Daniel Kovačić i Lazar Marjanski.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 22 glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


 

7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i četiri glasa "protiv" donela Odluku o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


 

8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, mr Tomislav Bogunović, Saša Santovac, Milan Đukić, Lazar Marjanski, Pastor Ištvan,potpredsenik Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu i dr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 21 glasom "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


 

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


 

10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević, Nenad Borović i Pastor Ištvan.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


 

11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Lazar Marjanski, Saša Santovac, Miloš Gagić i Miroslav Krišan.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela Odluku o razrešenju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


 

12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je Pastor Ištvan, potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i dva glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


 

13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 30. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" donela Odluku o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.


 

14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 30. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i dva glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.


 

15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 30. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluka od 15. do 18. tačke dnevnog reda dala je prof.dr.Svetlana Lukić-Petrović,predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.


 

16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 30. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.


 

17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 30. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 30. januara 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.


Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavila je Marija Radojčić.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 14,00 časova.