Сазив 2016-2020
Число схадзки: 33
Датум отримованя: 18. 09. 2019.
Записнїк

са 33. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 18. септембра 2019. године у Великој сали Конгресног центра „Мастер“ Новосадског сајма.

Седница је почела у 10,10 часова.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је укупно присуствовао 101 посланик.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Амир Бислими, Мирослав Васин, Драгана Ђурић-Булатовић, Елвеђи Акош, Кандић Урош, Каранфиловић Марко, Козић Светлана, Козловачки Гордана, Коњокрад Неђељко, Курјачки Арсен, Максимовић Дејан, Новаковић Борислав, Новаковић Небојша, Пауновић Горан, Радић Данијел, Стијеповић Иван, Томанова Маканова Ана, Чонка Арон.

Председавајући је обавестио Скупштину да сала у којој се одржава 33. седница Скупштине АП Војводине нема систем за електронско гласање, те да ће се кворум на седници утврђивати пребројавањем посланика, а гласати подизањем руку.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 78 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 32. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ усвојила Записник са 32. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Ненад Боровић, у складу са чланом 38. став 3. Пословника о раду доставио председнику Скупштине изјаву о иступању из Посланичке групе „ДС-ДСХВ“.

Такође, председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, у складу са чланом 38. став 2. и 4 Пословника о раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Ненад Боровић, приступио тој Посланичкој групи.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Александар Мијановић, члан Савета Факултета техничких наука у Новом Саду, трагично преминуо, те је констатовао да му престаје мандат члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду, због смрти.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Милан Новаковић поднео оставку на место члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду, те је констатовао да је Милану Новаковићу, престао мандат члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду, због поднете оставке.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доставио обавештење да, због обима материјала, и ограничених кадровских капацитета, Преводилачка служба Покрајинског секретаријата није била у могућности да у потпуности заврши превођење материјала, те у том смислу председавајући је замолио посланике, који су се изјаснили да им се материјал доставља на језику националне мањине-националне заједнице, за разумевање.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Рајка Вујовић, поставила је питање Ненанду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику. Посланик Рајка Вујовић поставила је потпитање члану Покрајинске владе, на које је члан Покрајинске владе усмено одговорио. Посланик је прокоментарисала одговор.

2. Посланик Мирјана Радојевић, поставила је питање Драгани Милошевић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Покрајински секретар је усмено одговорила посланику.

3. Посланик Александар Фаркаш, поставио је питање Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину. Покрајински секретар усмено је одговорио посланику. Посланик је прокоментарисао одговор.

4. Посланик Здравко Симић, поставио је питање Драгани Милошевић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Покрајински секретар усмено је одговорила посланику.

5. Посланик др Татиана Вујачић, поставила је питање доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

6. Посланик мр Зоран Суботић, поставио је питање Ненанду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику. Посланик је прокоментарисао одговор.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 89 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 33. седнице Скупштине.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ПРАВАЦ БАЈА) СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;
 12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА О ПРОМЕНИ СЕДИШТА УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА „СУБОТИЦА“ У СУБОТИЦИ;
 14. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ;
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ и седам гласова „против“, утврдила Дневни ред 33. седнице Скупштине АП Војводине.

Председавајући је предложио, у складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, спајање претреса по тачкама 2- 7. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ и осам гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је предложио, у складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, спајање претреса по тачкама 11 и 12. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 58 гласова „за“ и осам гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је предложио, у складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, спајање претреса по тачкама 15 и 16. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 78 гласова „за“ и осам гласова „против“, предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар - јун 2019. године, на разматрање и усвајање.

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Илона Пелт, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Јован Лазаров, Горан Гонђа, Милан Ћук, Јасмина Стевановић, Александар Зеленски, Ивана Зечевић, Милорад Лемић, Немања Шарчевић, Илија Маравић, Војислав Кулачанин, Ненад Боровић, Драган Стјепановић, Снежана Седлар, Смиљка Јовановић и др Вук В. Радојевић, чланови Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова „за“ и 17 гласова „против“, усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар – јун 2019. године.


Пошто је спојен претрес по тачкама 2-7 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТOНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске о Ребалансу буџета амандмане су поднели: посланик Ђурађ Јакшић (V), Данијел Радић (III); Немања Шарчевић (III), Ивана Зечевић (III), Војислав Кулачанин (III), Ивица Миланков (III), Драган Стјепановић (III) и Милан Ћук (III).

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, поднете амандмане, Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана, предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде (тачке 3 до 6) претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднете амандмане.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане, претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је утврдио да су следећи амандмани посланика правно могући: амандман II, III и V посланика Ђурађа Јакшића, амандмани посланика Ивице Миланкова II и III, амандман I Иване Зечевић, амандмани I-III Војислава Кулачанина, амандмани I-III Данијела Радића, амандмани I и II Милана Ћука, амандман III Немање Шарчевића, амандмани II и III Драгана Стјепановић, док амандмани I и IV Ђурађа Јакшића, амандман I Ивице Миланкова, амандмани II и III Иване Зечевић, амандман III Милана Ћука, амандмани I и II Немање Шарчевића и амандман I Драгана Стјепановића нису правно могући.Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 159., а у вези са чланом 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу Ребаланса буџета претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и јединствени претрес по тачкама 3-7 Дневног реда.

У претресу су учествовали: Илона Пелт, Саша Шућуровић, Ђурађ Јакшић, Јован Лазаров, Горан Гонђа, Роберт Колар, Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је одредио паузу која је трајала од 14,25 до 15,22 часова.

Након паузе, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 64 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку претреса учествовали су: Милан Ћук, Стојанка Лекић, Катица Бенгин, Матија Ковач, Ивана Зечевић, Милорад Лемић, Немања Шарчевић, Марко Шијан, Драган Стјепановић и Ненад Боровић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу Ребаланса буџета и јединствени претрес по тачкама 3-7 и отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Милан Ћук, Ивана Зечевић, Немања Шарчевић, Драган Стјепановић, Војислав Кулачанин, Ивица Миланков, Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине и Роберт Колар.

Председавајући је закључио претрес у појединостима.

Посланици који су поднели амандмане на Предлог Ребаланса буџета остали су при поднетим амандманима.

Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са девет гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 66 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 65 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 65 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ћук Милана.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 65 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ћук Милана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ћук Милана.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 65 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ћук Милана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 66 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 65 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ћук Милана.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ћук Милана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ивице Миланкова.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ивице Миланкова.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Иване Зечевић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са девет гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 66 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Драгана Стјепановића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Драгана Стјепановића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Драгана Стјепановића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 66 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са девет гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића. Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ивице Миланкова.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Иване Зечевић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Иване Зечевић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Немањe Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са осам гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Немањe Шарчевића.

Прешло се на изјашњавање о предлозима покрајинских скупштинских одлука.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ и 17 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова „за“ и 16 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ и 15 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку o изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ и 15 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ и 15 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и 15 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ и девет гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о покрајинским административним таксама.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“Нови Сад и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У расправи је учествовала посланик Ивана Зечевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 57 гласова „за“ и осам гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. На седници Одбора представник предлагача је указала на техничку исправку у образложењу Предлога, која је наведена у извештају Одбора и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“.


Пошто је спојен претрес по тачкама 11-12 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ПРАВАЦ БАЈА) СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, Драган Стјепановић и Владимир Галић, члан Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци Велике Дропље“ на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци Велике Дропље“.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА О ПРОМЕНИ СЕДИШТА УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА „СУБОТИЦА“ У СУБОТИЦИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени седишта Установе студентског центра „Суботица“ у Суботици и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање и науку и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе одлуку.

Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Немања Шарчевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 60 гласова „за“ и осам гласова „против“, донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени седишта Установе студентског центра „Суботица“ у Суботици.


14. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину на разматрање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Зоран Вранешевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“ и седам гласова „против“, усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 15. и 16. дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Одбор за образовање и науку, утврдио је Предлоге одлуке о именовању члана Савета Факултета техничких наука и Пољопривредног факултета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова „за“, донела Одлуку о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“, донела Одлуку о именовању члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

На 30. седници Скупштине АП Војводине која је одржана 28. маја 2019. године, посланичка питања, у смислу члана 204. Пословника о раду Скупштине, поставио је посланик Ивица Миланков, др Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор.

Посланик Александар Јовановић, у току 32. седнице, писаним путем поставио је посланичко питање Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Одговор је посланику достављен. У тренутку прозивања, посланик није био у сали.

На 32. седници, питања у усменом облику, поставили су:

1. Посланик Ивица Миланков, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор посланику је достављен. Посланик је прокоментарисао одговор.

2. Посланик Ивица Миланков, др Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор.

3. Посланик Ђурађ Јакшић, Ивану Ђоковићу, покрајинском секретару за привреду и туризам. Одговор посланику је достављен. Посланик је прокоментарисао одговор и поставио допунско питање.

4. Посланик Ђурађ Јакшић, Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор и поставио допунско питање.

5. Посланик Немања Шарчевић, Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор.

6. Посланик Немања Шарчевић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор посланику је достављен. Посланик је прокоментарисао одговор и поставио допунско питање.

7. Посланик Немања Шарчевић, Владимиру Галићу, покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Одговор посланику је достављен. Посланик је прокоментарисао одговор, након чега је председавајући навео да ће се питање посланика упутити покрајинском секретару.

Посланик Ивица Миланков јавио се за постављање посланичког питања, али му је изречена мера одузимањa речи.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 33. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 18,48 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.