Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 35
A megtartás időpontja: 20. 12. 2019.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

35. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 20. decembra 2019. godine (petak),
u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEUROREHABILITACIJE PACIJENATA S POSLEDICAMA OBOLjENjA I POVREDA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANE PROCENE NUTRITIVNOG STATUSA KRITIČNO OBOLELOG HIRURŠKOG BOLESNIKA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE;
 18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSKOM (BAČKI BREG)–SOMBOR-KULA-VRBAS-SRBOBRAN-BEČEJ-KIKINDA–GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAKOVO);
 19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PRIKUPLjANjE, ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA U SLIVU REKE SAVE U REGIONU SREMA;
 20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULjAVANjA, DEPONOVANjA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA KANALA HIDROSISTEMA DTD VRBAS-BEZDAN OD UŠĆA U KANAL BEČEJ-BOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS;
 21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALjNOM RAZRADOM;
 22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OTPISU DUGA NASTALOG U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINjAVANjA IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U PERIODU OD 2007. DO 2017. GODINE;
 23. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI UNIVERZITETA U NOVOM SADU, UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI;
 24. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE „MUZEJ 20 21“.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 34. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 06. novembra 2019. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 09. decembar 2019. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)