Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 36
A megtartás időpontja: 21. 02. 2020.
Jegyzőkönyv

sa 35. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 20. decembra 2019. godine Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,07 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je ukupno prisustvovalo 97 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Amir Bislimi, Božić Dragan, Miroslav Vasin, Elveđi Akoš, Kandić Uroš, Karanfilović Marko, Kozić Svetlana, Kozlovački Gordana, Kostraš Bojan, Kulačanin Vojislav, Kurjački Arsen, Levnajić Saša, Novaković Borislav, Novaković Nebojša, Paunović Goran, Prćić Vesna, Subotić Zoran, Tomanova Makanova Ana, Unković Slavenko, Čapo Dejan, Čonka Aron.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 64 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da sala u kojoj se održava 35. sednica Skupštine AP Vojvodine nema sistem za elektronsko glasanje, te da će se kvorum na sednici utvrđivati prebrojavanjem poslanika, a glasati podizanjem ruku.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 64 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 34. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 34. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Nebojša Perić podneo ostavku na mesto zamenika člana Pokrajinske izborne Komisije, te je konstatovao da je Nebojši Periću prestala funkcija zamenika člana Pokrajinske izborne komisije, zbog podnete ostavke.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Jelena Jovanović, postavila je pitanje Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik Jelena Jovanović prokomentarisala je odgovor.

2. Poslanik Stojanka Lekić, postavila je pitanje Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova koji je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik Stojanka Lekić postavila je potpitanje članu Pokrajinske vlade, na koje je član Pokrajinske vlade usmeno odgovorio.

3. Poslanik Slađana Jovanović, postavila je pitanje prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorio poslaniku.

4. Poslanik Stanka Mihajlov, postavila je pitanje Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorio poslaniku.

5. Poslanik Jelena Mihelčić, postavila je pitanje Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

6. Poslanik Marko Marić, postavio je pitanje Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 68 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je dao obrazloženje za sazivanje sednice Skupštine za petak.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 35. sednice Skupštine.

- Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEUROREHABILITACIJE PACIJENATA S POSLEDICAMA OBOLjENjA I POVREDA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANE PROCENE NUTRITIVNOG STATUSA KRITIČNO OBOLELOG HIRURŠKOG BOLESNIKA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE;
 18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSKOM (BAČKI BREG)–SOMBOR-KULA-VRBAS-SRBOBRAN-BEČEJ-KIKINDA–GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAKOVO);
 19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PRIKUPLjANjE, ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA U SLIVU REKE SAVE U REGIONU SREMA;
 20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULjAVANjA, DEPONOVANjA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA KANALA HIDROSISTEMA DTD VRBAS-BEZDAN OD UŠĆA U KANAL BEČEJ-BOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS;
 21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALjNOM RAZRADOM;
 22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OTPISU DUGA NASTALOG U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINjAVANjA IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U PERIODU OD 2007. DO 2017. GODINE;
 23. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI UNIVERZITETA U NOVOM SADU, UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI;
 24. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE „MUZEJ 20 21“;
 25. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ i 8 glasova „protiv“ utvrdila Dnevni red 35. sednice Skupštine AP Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 1. do 17. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 18. do 21. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ usvojila predlog.

Poslanik Đurađ Jakšić je predložio da se produži vreme izlaganja na 10 minuta za poslanike i 15 minuta za predsednike odnosno predstavnike poslaničkih grupa.

Predsedavajući je predlog poslanika stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 11 glasova „za“ i 64 glasa „protiv“ predlog nije usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 1-17 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEUROREHABILITACIJE PACIJENATA S POSLEDICAMA OBOLjENjA I POVREDA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANE PROCENE NUTRITIVNOG STATUSA KRITIČNO OBOLELOG HIRURŠKOG BOLESNIKA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada podnela je Skupštini osam amandmana na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.

Na Predlog pokrajinske skupštinske o Budžetu amandmane su podneli poslanici: Đurađ Jakšić (V), Ivana Zečević (III), Danijel Radić (II), Nemanja Šarčević (II), Ivica Milankov (II), Dragan Stjepanović (II), Milan Ćuk (II) i dr Ivan Stijepović (II).

Pokrajinska vlada podnela je Skupštini AP Vojvodine amandmane I-II na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Amandman je podneo poslanik Dejan Maksimović.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu kao ni Amandman na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu, Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva i socijalne politike, podnete amandmane i mišljenja Pokrajinske vlade povodom amandmana, prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podnete amandmane.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede, amandmane Pokrajinske vlade, Amandman na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu koji je podneo poslanik Dejan Maksimović, prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podneti Amandman.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva i socijalne politike prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane, mišljenja Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Predstavnik predlagača je na sednici odbora ukazala na tehničku grešku u Amandmanu II koji je Pokrajinska vlada utvrdila 16. decembra 2019. godine. Tehnička ispravka, navedena u Izveštaju Odbora, postala je sastavni deo Amandmana.

Odbor je utvrdio da su amandmani I-II poslanika dr Ivana Stijepovića, amandmani II-V poslanika Đurađa Jakšića, amandman I poslanika Ivice Milankova, amandmani I-II poslanika Danijela Radića, amandmani I-II poslanika Nemanje Šarčevića, amandmani I-II poslanika Milana Ćuka,Amandman I poslanika Ivane Zečević, pravno mogući, dok Amandman II poslanika Ivice Milankova, amandmani II-III poslanika Ivane Zečević, Amandman I poslanika Đurađa Jakšića i amandmani I-II Dragana Stjepanovića nisu pravno mogući.

Odbor za propise je utvrdio i da je Amandman sa tehničkom ispravkom navedenom u Izveštaju Odbora poslanika Dejana Maksimovića podnet na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu pravno moguć.

Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Robert Otot, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i jedinstveni pretres po tačkama 2-17 Dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, izvestilac Odbora za poljoprivredu, dr Predrag Matejin, izvestilac Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Dejan Maksimović, Ilona Pelt, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, Jovan Lazarov, Goran Gonđa, Aleksandar Zelenski, Saša Šućurović, Nenad Borović, Ivana Zečević, Branislava Jeftić, dr Predrag Matejin, Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade, Zorica Damjanović i Stojanka Lekić.

Predsedavajući je odredio pauzu koja je trajala od 14,02 do 15, 13 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 61 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku, u pretresu su učestvovali: Milan Ćuk, Ilija Maravić, Nemanja Šarčević, Marko Šijan, Dušan Stipanović, Dragan Stjepanović, Darko Bađok, Jasmina Stevanović, Pavel Surovi, Danijel Radić, Milenko Jovanov, Jelena Jovanović, Miroslav Rodić, Predrag Ginculj i Milorad Lemić.

Predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i jedinstveni pretres po tačkama 2-17 Dnevnog reda.

Poslanik Dejan Maksimović ostao je pri podnetom amandmanu.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Ivana Zečević, Milan Ćuk, Nemanja Šarčević, Dragan Stjepanović, Danijel Radić, Milenko Jovanov i dr Ivan Stijepović.

Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

Poslanici Đurađ Jakšić, Ivana Zečević, Nemanja Šarčević, Danijel Radić, Ivica Milankov, Milan Ćuk, Dragan Stjepanović i dr Ivan Stijepović ostali su pri podnetim amandmanima.

Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Milana Ćuka.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Dragana Stjepanovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Dragana Stjepanovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Milana Ćuka.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Ivane Zečević.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Ivane Zečević.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Ivane Zečević.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika dr Ivana Stijepovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika dr Ivana Stijepovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika dr Ivana Stijepovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika dr Ivana Stijepovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Ivice Milankova.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Ivice Milankova.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Prešlo se na izjašnjavanje o Amandmanu na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dejana Maksimovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 66 glasova „protiv“ odbila Amandman poslanika Dejana Maksimovića.

Prešlo se na izjašnjavanje o predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neurorehabilitacije pacijenata s posledicima oboljenja i povreda centralnog nervnog sistema u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neurorehabilitacije pacijenata s posledicima oboljenja i povreda centralnog nervnog sistema u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hiruškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hiruškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje.


Prešlo se na rad po tačkama 18-21.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSKOM (BAČKI BREG)–SOMBOR-KULA-VRBAS-SRBOBRAN-BEČEJ-KIKINDA–GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAKOVO);

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PRIKUPLjANjE, ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA U SLIVU REKE SAVE U REGIONU SREMA;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULjAVANjA, DEPONOVANjA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA KANALA HIDROSISTEMA DTD VRBAS-BEZDAN OD UŠĆA U KANAL BEČEJ-BOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALjNOM RAZRADOM;

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Aleksandar Jovanović, Ljubodrag Miščević, Branislava Jeftić, Milenko Jovanov, Aleksandar Zelenski, Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i Sanja Žigić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)–Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda–granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo).

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)–Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda–granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo).

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hidrosistema DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hidrosistema DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IIA reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda), sa detaljnom razradom.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IIA reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda), sa detaljnom razradom.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OTPISU DUGA NASTALOG U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINjAVANjA IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U PERIODU OD 2007. DO 2017. GODINE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o otpisu duga nastalog u okviru programa stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica u periodu od 2007. do 2017. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i predožio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Predrag Vuletić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Aleksandar Đedovac, Katica Bengin i Predrag Vuletić, član Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i jednim glasom „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o otpisu duga nastalog u okviru programa stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica u periodu od 2007. do 2017. godine.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI UNIVERZITETA U NOVOM SADU, UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o statusnoj promeni Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog Fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje i nauku. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je prof. dr Zoran Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o statusnoj promeni Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog Fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE „MUZEJ 20 21“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju ustanove „Muzej 20 21“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za kulturu i javno informisanje. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Robert Kolar, Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade, Ivana Zečević, mr Milica Kirćanski, Goran Gonđa, Aleksandar Jovanović, Đurađ Jakšić i Pavel Surovi.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju ustanove „Muzej 20 21“.


25. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je konstatovao da su na 34. sednici, pitanja u usmenom obliku, postavili :

1. Đurađ Jakšić, pitanje Ivanu Đokoviću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odgovor poslaniku je dostavljen. Poslanik Đurađ Jakšić prokomentarisao odgovor i postavio potpitanje.

2. Aleksandar Zelenski, je između dve sednice, pisanim putem postavio poslaničko pitanje dr Vuku V. Radojeviću. Odgovor je poslaniku dostavljen. Predsedavajući je konstatovao da poslanik Aleksandar Zelenski nije prisutan u sali.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 35. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 20,36 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.