Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 2
Dátum konania: 29. 10. 2020.

Na osnovu čl. 78. i 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

DRUGU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 29. oktobra 2020. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

 

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa Prve sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 31. jula 2020. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 29. oktobar 2020. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)