Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 9
Датум отримованя: 31. 03. 2009.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
9. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 31. марта 2009. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ,
  7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ,
  8. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ),
  9. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
  10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ,

У прилогу Вам достављамо записник са осме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 02. фебруара 2009. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 20. март 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор