Convocation 2008 - 2012
Session number: 9
Date of event: 31. 03. 2009.
Minutes

sa Devete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 31.marta 2009. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Siniša Lazić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 115 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici: Konjokrad Nedeljko, dr Nenad Lemajić, Ivana Milić i Maja Sedlarević.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Zoran Đaković, poslanik u Skupštini AP Vojvodine, tragično preminuo 14.februara 2009. godine, i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom kolegi.

Predsedavajući je konstatovao da je, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, Zoranu Đaković 14. februara 2009. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine će se dostaviti Pokrajinskoj izbornoj komisiji radi dodeljivanja mandata novom poslaniku sa izborne liste Srpske radikalne stranke-Tomislav Nikolić.

Predsedavajući je konstatovao da je Zdenki Stakić prestala funkcija predsednika Pokrajinske izborne komisije, a Nenadu Simoviću funkcija zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije, zbog podnetih ostavki, sa 31. martom 2009. godine i zahvalio im se na dosadašnjem doprinosu u radu Pokrajinske izborne komisije.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Osme sednice Skupštine, održane 02. februara 2009. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za Devetu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Osme sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" usvojila zapisnik sa Osme sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Devetu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:-Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskim službenicima.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio Predlog Izvršnog veća AP Vojvodine na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" dostavila je Skupštini AP Vojvodine Informaciju o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka na razmatranje.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća, predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 59 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa predlog nije usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i 24 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 102 glasa "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Devetu sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN,
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA,
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2008. DO 31.12.2008. GODINE,
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2008. GODINE,
 8. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU ( DAVANjE SAGLASNOSTI ),
 9. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2008. GODINU,
 11. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i 22 glasa "protiv" utvrdila dnevni red Devete sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Poslanici Lazar Marjanski, Blagoje Krajinović, Lazar Čavić, Radisav Jekić, Branislav Ivanović, Stojan Tintor, Tanja Jovanović, Marijana Četojević, Nikola Lalić, Suzana Brkić, Milorad Bojin, Saša Santovac, Milan Ćuk, Tibor Aroksalaši, Goran Tajdić, Dragana Latovljev i Rajko Mrđa podneli su amandmane na Predlog odluke.Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću na mišljenje.Izvršno veće je u mišljenju istaklo da ne prihvata podnete amandmane sa obrazloženjem da za neke ne postoje razlozi celishodnosti, a neki nisu potpuni, jer podnetim amandmanima nisu sprovedene sve posledične promene u Predlogu odluke koje proističu iz podnetog Amandmana.

Predlog odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije.Odbor je prihvatio mišljenje Izvršnog veća o podnetim amandmanima i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, dr Bojan Pajtić, član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić i Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je povodom Predloga odluke dao reč predstavnicima poslaničkih grupa:Bori Kutiću, Marijani Četojević, Feher Laslu, Jeleni Milinić, Seleši Đenđi, Branislavu Bogaroškom i dr Nenadu Vunjaku.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici: Suzana Brkić, Lazar Čavić, Tanja Jovanović, Goran Tajdić, Saša Santovac, prof. dr Dragoslav Petrović, Milorad Bojin, Lazar Marjanski, Nenad Borović, Milan Đukić, Nenad Ivanišević, dr Jovanka Petrović, dr Branislav Bojić, dr Branko Jocić, Borko Ilić, dr Živorad Smiljanić, Ladislav Tomić, Saša Todorović, Milena Maksimović, dr Tot Tivadar, Arsenije Katanić, Marija Radojčić, Milorad Mirčić, doc dr Branislava Belić i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je u 15 časova odredio pauzu u trajanju od 1 sat.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 64 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Na član 6 Predloga odluke amandmane su podneli poslanici Milorad Bojin, Tanja Jovanović, Goran Tajdić, Rajko Mrđa, Suzana Brkić, Branislav Ivanović, Tibor Aroksalaši, Lazar Čavić, Blagoje Krajinović, Dragana Latovljev, Radisav Jekić, Stojan Tintor, Saša Santovac, Marijana Četojević, Lazar Marjanski, Milan Ćuk i Nikola Lalić.

Podnete amandmane dodatno su obrazložili poslanici: Milorad Bojin, Tanja Jovanović, Goran Tajdić, Rajko Mrđa, Suzana Brkić, Milan Ćuk, Tibor Aroksalaši, Lazar Čavić, Blagoje Krajinović, Dragana Latovljev, Radisav Jekić, Stojan Tintor, Saša Santovac, Marijana Četojević, Lazar Marjanski i Nikola Lalić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Milorada Bojina na član 6,razdeo 3,kojim predlaže da se sredstva Izvršnog veća AP Vojvodine u iznosu od 10.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 13 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Tanje Jovanović na član 6, razdeo 3, kojim predlaže da se sredstva Izvršnog veća AP Vojvodine u iznosu od 10.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6, razdeo 3, kojim predlaže da se sredstva Izvršnog veća AP Vojvodine u iznosu od 10.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Rajka Mrđe na član 6,razdeo 4,kojim predlaže da se sredstva Sekretarijata Izvršnog veća AP Vojvodine u iznosu od 5.000.000,00 dinara usmere u Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Suzane Brkić na član 6,razdeo 4, kojim predlaže da se sredstva Sekretarijata Izvršnog veća AP Vojvodine u iznosu od 5.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Branislava Ivanovića na član 6,razdeo 5,kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za privredu u iznosu od 50.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 82 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Aroksalaši Tibora na član 6,razdeo 5,kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za privredu u iznosu od 5.000.000,00 dinara sa ekonomske klasifikacije 481-dotacije nevladinim organizacijama usmere na ekonomsku klasifikaciju 454-subvencije privatnim preduzećima u okviru istog Sekretarijata. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Čavića na član 6,razdeo 5,kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za privredu u iznosu od 54.500.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6,razdeo 5, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za privredu u iznosu od 10.000.000,00 dinara sa ekonomske klasifikacije 481-dotacije nevladinim organizacijama usmere na ekonomsku klasifikaciju 463-transferi ostalim nivoima vlasti u okviru istog Sekretarijata. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Suzane Brkić na član 6,razdeo 6, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 5.000.000,00 dinara sa ekonomske klasifikacije 481-dotacije nevladinim organizacijama usmere na ekonomsku klasifikaciju 465-ostale dotacije i transferi u okviru istog Sekretarijata. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Čavića na član 6,razdeo 6, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 100.000.000,00 dinara sa ekonomske klasifikacije 451-subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama usmere na ekonomsku klasifikaciju 463-transferi ostalim nivoima vlasti u okviru istog Sekretarijata. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Blagoja Krajinovića na član 6,razdeo 8,kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za kulturu u iznosu od 200.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Blagoja Krajinovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Dragane Latovljev na član 6,razdeo 13, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju u iznosu od 10.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Blagoja Krajinovića na član 6,razdeo 13, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju u iznosu od 9.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 81 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Blagoja Krajinovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Radisava Jekića na član 6,razdeo 13, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju u iznosu od 8.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 81 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Radisava Jekića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Stojana Tintora na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 100.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu,urbanizam i graditeljstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Rajka Mrđe na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 100.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 100.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za privredu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 100.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 200.000.000,00 dinara usmere u Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Dragane Latovljev na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 100.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za privredu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Marijane Četojević na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 200.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6,razdeo 16, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 52.000.000,00 dinara usmere u Direkciju za robne rezerve. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanice Marijane Četojević na član 6,razdeo 19, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u iznosu od 1.000.000.000,00 dinara usmere u Pokrajinski sekretarijat za privredu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Milana Ćuka na član 6,razdeo 21, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u iznosu od 200.000.000,00 dinara usmere u Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 6,razdeo 21, kojim predlaže da se sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u iznosu od 100.000.000,00 dinara usmere u Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Nikole Lalića na član 6,razdeo 25, kojim predlaže da se sredstva Kancelarije za evropske poslove u iznosu od 5.000.000,00 dinara usmere u Sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju-Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Nikole Lalića.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje u celini.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i 21 glasom "protiv" donela Odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu.

Predsedavajući je predložio da Skupština nastavi rad posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 16 glasova "protiv" predlog usvojila.

 


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN,

Republička agencija za prostorno planiranje, Organizaciona jedinica za teritoriju AP Vojvodine, dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda br. 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Lazar Marjanski, Bore Kutić, Ladislav Tomić, dr Branko Jocić, Saša Santovac, Stojan Tintor i Živica Bradvarević.

Prtedsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovo da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda br. 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin.

 


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za međunacionalne odnose.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

 


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za međunacionalne odnose.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.

 


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2008. DO 31.12.2008. GODINE,

Upravni odbor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za period 01.01.2008. do 31.12.2008. godine i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Fonda dostavljeni su Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Nenad Borović, Branko Gajin, Marijana Četojević, Jožef Tobijaš, Saša Santovac, Lazar Marjanski i Ištvan Pastor, pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01.01. 2008. do 31.12.2008. godine.

 


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2008. GODINE,

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 1. januar-31. decembar 2008. godine i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Garancijskog fonda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj Garancijskog fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Garancijskog fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Sava Svirčević, Marija Radojčić, Marijana Četojević, Saša Santovac, mr Tomislav Bogunović, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Izveštaj Garancijskog fonda na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i 14 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 1. januar-31. decembar 2008. godine.

 


8. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU ( DAVANjE SAGLASNOSTI ),

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Završni račun Fonda za 2008. godinu radi davanja saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Izvršnom veću na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Završni račun Fonda prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da da saglasnost na Završni račun Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala poslanica Marijana Četojević.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu.

 


9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za 2008. godinu.

Izveštaj o dodeljenim sredstvima dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasova "za" i 16 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu.

 


10. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2008. GODINU

Upravni odbor Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za 2008. godinu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Nenad Borović.

Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i 16 glasova "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2008. godinu.

 


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskim službenicima i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskim službenicima.

 


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Odbor za informisanje utvrdilo je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Arsenije Katanić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.

 


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik mr Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja utvrdilo je Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za" donela Odluku o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


Poslanička pitanja u pisanom obliku postavio je Rajko Mrđa (tri poslanička pitanja).

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je Petar Andrejić.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 20,40 časova.