Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 9
Датум отримованя: 31. 03. 2009.
Записнїк

са Девете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 31.марта 2009. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Синиша Лазић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 115 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Коњокрад Недељко, др Ненад Лемајић, Ивана Милић и Маја Седларевић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је Зоран Ђаковић, посланик у Скупштини АП Војводине, трагично преминуо 14.фебруара 2009. године, и позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом колеги.

Председавајући је констатовао да је, на основу члана 80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, Зорану Ђаковић 14. фебруара 2009. године, због смрти, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини АП Војводине ће се доставити Покрајинској изборној комисији ради додељивања мандата новом посланику са изборне листе Српске радикалне странке-Томислав Николић.

Председавајући је констатовао да је Зденки Стакић престала функција председника Покрајинске изборне комисије, а Ненаду Симовићу функција заменика председника Покрајинске изборне комисије, због поднетих оставки, са 31. мартом 2009. године и захвалио им се на досадашњем доприносу у раду Покрајинске изборне комисије.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Осме седнице Скупштине, одржане 02. фебруара 2009. године достављен је посланицима уз сазив за Девету седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Осме седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" усвојила записник са Осме седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Девету седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:-Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинским службеницима.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио Предлог Извршног већа АП Војводине на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" доставила је Скупштини АП Војводине Информацију о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака на разматрање.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа, председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Извршног већа АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 59 гласова "против" и три уздржана гласа предлог није усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и 24 гласова "против" предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 102 гласа "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Девету седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ,
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ,
 8. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ),
 9. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и 22 гласа "против" утврдила дневни ред Девете седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и доставило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Посланици Лазар Марјански, Благоје Крајиновић, Лазар Чавић, Радисав Јекић, Бранислав Ивановић, Стојан Тинтор, Тања Јовановић, Маријана Четојевић, Никола Лалић, Сузана Бркић, Милорад Бојин, Саша Сантовац, Милан Ћук, Тибор Ароксалаши, Горан Тајдић, Драгана Латовљев и Рајко Мрђа поднели су амандмане на Предлог одлуке.Амандмани су достављени Извршном већу на мишљење.Извршно веће је у мишљењу истакло да не прихвата поднете амандмане са образложењем да за неке не постоје разлози целисходности, а неки нису потпуни, јер поднетим амандманима нису спроведене све последичне промене у Предлогу одлуке које проистичу из поднетог Амандмана.

Предлог одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије.Одбор је прихватио мишљење Извршног већа о поднетим амандманима и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине, др Бојан Пајтић, члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић и Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је поводом Предлога одлуке дао реч представницима посланичких група:Бори Кутићу, Маријани Четојевић, Фехер Ласлу, Јелени Милинић, Селеши Ђенђи, Браниславу Богарошком и др Ненаду Вуњаку.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици: Сузана Бркић, Лазар Чавић, Тања Јовановић, Горан Тајдић, Саша Сантовац, проф. др Драгослав Петровић, Милорад Бојин, Лазар Марјански, Ненад Боровић, Милан Ђукић, Ненад Иванишевић, др Јованка Петровић, др Бранислав Бојић, др Бранко Јоцић, Борко Илић, др Живорад Смиљанић, Ладислав Томић, Саша Тодоровић, Милена Максимовић, др Тот Тивадар, Арсеније Катанић, Марија Радојчић, Милорад Мирчић, доц др Бранислава Белић и Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је у 15 часова одредио паузу у трајању од 1 сат.

Након паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 64 посланика.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

На члан 6 Предлога одлуке амандмане су поднели посланици Милорад Бојин, Тања Јовановић, Горан Тајдић, Рајко Мрђа, Сузана Бркић, Бранислав Ивановић, Тибор Ароксалаши, Лазар Чавић, Благоје Крајиновић, Драгана Латовљев, Радисав Јекић, Стојан Тинтор, Саша Сантовац, Маријана Четојевић, Лазар Марјански, Милан Ћук и Никола Лалић.

Поднете амандмане додатно су образложили посланици: Милорад Бојин, Тања Јовановић, Горан Тајдић, Рајко Мрђа, Сузана Бркић, Милан Ћук, Тибор Ароксалаши, Лазар Чавић, Благоје Крајиновић, Драгана Латовљев, Радисав Јекић, Стојан Тинтор, Саша Сантовац, Маријана Четојевић, Лазар Марјански и Никола Лалић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Милорада Бојина на члан 6,раздео 3,којим предлаже да се средства Извршног већа АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 13 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Тање Јовановић на члан 6, раздео 3, којим предлаже да се средства Извршног већа АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6, раздео 3, којим предлаже да се средства Извршног већа АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за културу. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Рајка Мрђе на члан 6,раздео 4,којим предлаже да се средства Секретаријата Извршног већа АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара усмере у Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Сузане Бркић на члан 6,раздео 4, којим предлаже да се средства Секретаријата Извршног већа АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Бранислава Ивановића на члан 6,раздео 5,којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 50.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 82 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ароксалаши Тибора на члан 6,раздео 5,којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 5.000.000,00 динара са економске класификације 481-дотације невладиним организацијама усмере на економску класификацију 454-субвенције приватним предузећима у оквиру истог Секретаријата. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Чавића на члан 6,раздео 5,којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 54.500.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6,раздео 5, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 10.000.000,00 динара са економске класификације 481-дотације невладиним организацијама усмере на економску класификацију 463-трансфери осталим нивоима власти у оквиру истог Секретаријата. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Сузане Бркић на члан 6,раздео 6, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 5.000.000,00 динара са економске класификације 481-дотације невладиним организацијама усмере на економску класификацију 465-остале дотације и трансфери у оквиру истог Секретаријата. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Чавића на члан 6,раздео 6, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 100.000.000,00 динара са економске класификације 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама усмере на економску класификацију 463-трансфери осталим нивоима власти у оквиру истог Секретаријата. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Благоја Крајиновића на члан 6,раздео 8,којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за културу у износу од 200.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Благоја Крајиновића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Драгане Латовљев на члан 6,раздео 13, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од 10.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Благоја Крајиновића на члан 6,раздео 13, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од 9.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 81 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Благоја Крајиновића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Радисава Јекића на члан 6,раздео 13, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од 8.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за здравство. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 81 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Радисава Јекића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Стојана Тинтора на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 100.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за архитектуру,урбанизам и градитељство. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Рајка Мрђе на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 100.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 100.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за привреду. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 100.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за здравство. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 200.000.000,00 динара усмере у Фонд за капитална улагања АП Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Драгане Латовљев на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 100.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за привреду. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Маријане Четојевић на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 200.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6,раздео 16, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 52.000.000,00 динара усмере у Дирекцију за робне резерве. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланице Маријане Четојевић на члан 6,раздео 19, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 1.000.000.000,00 динара усмере у Покрајински секретаријат за привреду. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Милана Ћука на члан 6,раздео 21, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од 200.000.000,00 динара усмере у Фонд за капитална улагања АП Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 6,раздео 21, којим предлаже да се средства Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од 100.000.000,00 динара усмере у Фонд за капитална улагања АП Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Николе Лалића на члан 6,раздео 25, којим предлаже да се средства Канцеларије за европске послове у износу од 5.000.000,00 динара усмере у Секретаријат за социјалну политику и демографију-Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Николе Лалића.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање у целини.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и 21 гласом "против" донела Одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину.

Председавајући је предложио да Скупштина настави рад после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 16 гласова "против" предлог усвојила.

 


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН,

Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица за територију АП Војводине, доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин на разматрање и доношење.

Предлог одлуке је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Лазар Марјански, Боре Кутић, Ладислав Томић, др Бранко Јоцић, Саша Сантовац, Стојан Тинтор и Живица Брадваревић.

Пртедседавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатово да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин.

 


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за међунационалне односе.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата.

 


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за међунационалне односе.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака.

 


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

 


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ,

Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за период 01.01.2008. до 31.12.2008. године и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању и финансијски извештаји Фонда достављени су Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Ненад Боровић, Бранко Гајин, Маријана Четојевић, Јожеф Тобијаш, Саша Сантовац, Лазар Марјански и Иштван Пастор, покрајински секретар за привреду.

Председавајући је ставио Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 15 гласова "против" прихватила Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за период 01.01. 2008. до 31.12.2008. године.

 


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ,

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар-31. децембар 2008. године и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај Гаранцијског фонда достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај Гаранцијског фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Гаранцијског фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Сава Свирчевић, Марија Радојчић, Маријана Четојевић, Саша Сантовац, мр Томислав Богуновић, Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је ставио Извештај Гаранцијског фонда на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и 14 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар-31. децембар 2008. године.

 


8. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ),

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Завршни рачун Фонда за 2008. годину ради давања сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Извршном већу на мишљење.Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Завршни рачун Фонда претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да да сагласност на Завршни рачун Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала посланица Маријана Четојевић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину.

 


9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о додељеним средствима Фонда за 2008. годину.

Извештај о додељеним средствима достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о додељеним средствима Фонда претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Извештај о додељеним средствима Фонда на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласова "за" и 16 гласова "против" прихватила Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину.

 


10. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ

Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад усвојио је Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за 2008. годину и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање.

Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Ненад Боровић.

Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и 16 гласова "против" прихватила Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2008. годину.

 


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинским службеницима и доставило га Скупштини на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о покрајинским службеницима.

 


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Арсеније Катанић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.

 


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик мр Томислав Богуновић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

 


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања утврдило је Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" донела Одлуку о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

 


Посланичка питања у писаном облику поставио је Рајко Мрђа (три посланичка питања).

Посланичко питање у усменом облику поставио је Петар Андрејић.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 20,40 часова.