Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 5
Datum održavanja: 17. 12. 2020.
Zapisnik

sa Pete sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 17. decembra 2020. godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednica je počela u 10,07 časova.

Sednicom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Aleksandra Maletić, potpredsednik Skupštine.

Predsedavajući je obrazložio sazivanje sednice u roku kraćem od deset dana, ali ne kraćem od 72 časa, u skladu sa čl. 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine
Predsedavajući je obavestio poslanike da, imajući u vidu mere predostrožnosti za sprečavanje širenja zaraznih bolesti KOVID-19, prvenstveno mere fizičkog distanciranja, prostor u kome se održava sednica nema sistem za elektronsko glasanje te će se kvorum utvrđivati prebrojavanjem poslanika,kao i da će se prijave za reč i glasanje, obavljati podizanjem ruku.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će prijave za pretres, podnositi u pisanom obliku, na obrascima koji su poslanicima podeljeni od strane Službe; za povredu poslovnika i repliku će se prijavljivati podizanjem ruku i da će se poslanici obraćati Skupštini sa govornice.

Predsedavajući je podsetio poslanike i sve prisutne u sali da je obavezno nošenje zaštitne maske.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao da je od ukupnog broja poslanika početku sednice prisustvovalo 84 poslanika.

Prema evidenciji, Petoj sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Daniel Babić, dr Bojan Bagi, Milica Božić, Dejan Vuković, Aleksandra Đanković, Damir Zobenica, doc. dr Goran Ivančević, Ružica Igić, Sreten Jovanović, Biljana Krušić, Vojislav Kulačanin, Saša Levnajić, Željko Malušić, Aleksandar Mandić, Gordana Milenković, Đorđe Milićević, Stanka Mihajlov, Ljubo Panić, Ljiljana Plazačić, Žaklina Radić Krstić, Branislav Ristivojević, Vladimir Soro, Aleksandar Farkaš, Nenad Čanak, Dejan Čapo i Miroslav Španović.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine, održane 13. novembra 2020. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Dušan Bajatović, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine. Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslanika. Predsedavajući je, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, konstatovao da je Dušanu Bajatoviću prestao mandat poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danom podnošenja ostavke.

Takođe, predsedavajući je obavestio poslanike da je, na osnovu člana 39., a u vezi sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, zamenik predsednika Poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija“, obavestila predsednika Skupštine da je došlo do promene predsednika Poslaničke grupe tako što je novi predsednik Poslaničke grupe Boris Novaković, umesto Dušana Bajatovića.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine obrazovana ŽENSKA PARLAMENTARNA MREŽA, kao neformalna grupa poslanica, u skladu sa članom 226. Poslovnika o radu. Za koordinatorku Ženske parlamentarne mreže određena je Stojanka Lekić, a za prvu zamenicu koordinatorke Nataša Lalić.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 82 glasa „za&ldquo i tri glasa “protiv&ldquo Skupština predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Četvrte sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

-PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 80 glasa „za&ldquo i tri glasa “protiv&ldquo Skupština predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 81 glasom „za&ldquo Skupština predlog usvojila. Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog dnevnog reda Pete sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 82 glasa „za“,  i pet glasova “protiv“  Skupština utvrdila sledeći

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2020-2024.GODINE;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA SA NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 23. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 24. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 25. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 26. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 27. PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;
 28. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 29. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 30. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa od 3. do 22. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa po tačkama 23. i 24. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa po tačkama 25. i 26. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa po tačkama 28. i 29. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Tehničku ispravku Predloga pokrajinske skupštinske odluke koja je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga podneo je Predrag Vuletić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici: Aleksandar Odžić, Đurađ Jakšić, Nenad Borović i Miroslav Rodić i Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Pre prelaska na narednu tačku dnevnog reda, predsedavajući je konstatovao da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslaniku u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku mr Svetlani Babić sa Izborne liste IVICA DAČIĆ - „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - DRAGAN MARKOVIĆ PALMA“. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa „za“ Skupština usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku mr Svetlani Babić sa Izborne liste IVICA DAČIĆ - „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - DRAGAN MARKOVIĆ PALMA“.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je predsednik Poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija“, u skladu sa članom 38. stav 2 i 4. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik mr Svetlana Babić pristupila Poslaničkoj grupi „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija“.

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je sa 82 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi.

Pošto je spojen pretres po tačkama 3-22. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2020-2024.GODINE;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA SA NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;
 • PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;

  i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

  Poslanik Đurađ Jakšić u skladu sa članom 90. stav 4. Poslovnika o radu, predložio je da se, zbog spojenog pretresa, produži vreme izlaganja na srpskom jeziku sa pet na deset minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe sa deset na 15 minuta. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, konstatovala je da Skupština sa osam glasova „za“ i 79 glasova „protiv“ predlog poslanika Đurađa Jakšića nije usvojila.

  Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini i Tehničku ispravku Predloga pokrajinske skupštinske o Budžetu koja je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa.

  Na Predlog pokrajinske skupštinske o Budžetu amandmane su podneli: poslanik Vojislav Kulačanin (I-III), Aleksandar Smiljanić (I-VI), Marina Nedeljković (I-VII) i Đurađ Jakšić (I-VII).Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu.

  Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, podnete amandmane, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu; predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede (tačke 5. do 12) i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva (tačke 13 do 22) prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podnete amandmane.

  Na sednici Odbora za budžet i finansije, član Odbora Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine izdvojio mišljenje koje ima pravo da obrazloži na sednici Skupštine.

  Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godine prethodno je razmotrio i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

  Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

  Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

  Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane, prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je utvrdio da su amandmani poslanika pravno mogući, a da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

  Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

  Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu za 2021. godinu podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

  Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Čedomir Božić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

  Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva podneo je prof. dr Zoran Gojković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo.

  Na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu Budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu i jedinstveni pretres po tačkama 4-22 Dnevnog reda.

  Poslanik Đurađ Jakšić, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, obrazložio je svoje izdvojeno mišljenje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu za 2021. godinu koje je konstatovano u Izveštaju Odbora za budžet i finansije.

  U pretresu su učestvovali poslanici: Branislav Bogaroški, dr Imre Nađ, Željka Milošević, Nenad Borović, Laslo Čikoš, Nataša Lalić, Miroslav Bošković, Đurađ Jakšić, Predrag Ginculj, Nemanja Zavišić, Aleksandar Odžić, dr Goran Latković, Igor Stojkov, Ladislav Tomić, Nataša Zlatković, Pavel Surovi, Marina Nedeljković, Miroslav Čeman, Miodrag Bulajić, Rajka Vujović, Aleksandar Smiljanić, Milan Đukić, Aleksandar Zirojević, Snežana Sedlar, Stojanka Lekić i prof. dr Zoran Gojković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

  Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu i jedinstveni pretres po tačkama 4-22. i otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.U pretresu u pojedinostima su učestvovali poslanici: Đurađ Jakšić, Marina Nedeljković i Aleksandar Smiljanić. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

  Poslanici, Vojislav Kulačanin, Aleksandar Smiljanić, Marina Nedeljković, Đurađ Jakšić ostali su pri podnetim amandmanima.

  Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 81 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

  Predsedavajući je stavio glasanje Amandman V poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman V poslanika Aleksandra Smiljanića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Aleksandra Smiljanića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Marine Nedeljković.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman III poslanika Marine Nedeljković.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Aleksandra Smiljanića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Marine Nedeljković.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Marine Nedeljković.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Marine Nedeljković.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Marine Nedeljković.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Marine Nedeljković.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Aleksandra Smiljanića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Aleksandra Smiljanića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Aleksandra Smiljanića.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman III poslanika Aleksandra Smiljanića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman V poslanika Marine Nedeljković.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 83 glasa „protiv&ldquo odbila Amandman VII poslanika Marine Nedeljković.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa „za“ i 82 glasa „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića.

  Prešlo se na izjašnjavanje o predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka.

  Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština 83 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dugoročnom Programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2020-2024. godine, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dugoročnom Programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2020-2024. godine.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 85 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 85 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu .

  Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa 83 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

  Pošto je spojen pretres po tačkama 23. i 24. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

  - PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

  - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

  Pokrajinska vlada je utvrdila predloge odluka i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje. Predsedavajući je otvorio pretres.Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa“za“ i tri glasa“protiv“Skupština donela Odluku o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

  Pošto smo spojili pretres po tačkama 25. i 26. Dnevnog reda, prelazimo na rad po tim tačkama.

  - PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

  - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

  Pokrajinska vlada je utvrdila predloge odluka i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje. Predsedavajući je otvorio pretres.Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

  27. tačka dnevnog reda: PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;

  Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju dostavio je Skupštini Predlog kandidata za člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, na razmatranje i utvrđivanje.

  Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština utvrdila Predlog kandidata za člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

  Pošto je spojen pretres po tačkama 28. i 29. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

  - PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

  - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

  Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je predloge odluka i dostavio ih Skupštini, na razmatranje i donošenje. Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština donela Odluku o prestanku funkcije direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

  Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

  30. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

  Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

  Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova “za“ Skupština donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

  Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

  Marina Nedeljković je postavila usmeno dva poslanička pitanja prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo.

  Predsedavajući je zaključio Petu sednicu Skupštine AP Vojvodine u 16,10 časova.

  Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.